Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 21:1-46

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakunjira mu Yerusalemu nga ni chatonda (1-11)

  • Yesu wakutozga tempile (12-17)

  • Wakutemba khuni la mkuyu (18-22)

  • Kukayikira mazaza gha Yesu (23-27)

  • Ntharika ya ŵana ŵaŵiri (28-32)

  • Ntharika ya ŵalimi ŵaheni (33-46)

    • Kukanika kwa libwe lakuzirwa lapakona (42)

21  Ŵakati ŵasendelera ku Yerusalemu na kufika pa Betifage pa Phiri la Maolive, Yesu wakatuma ŵasambiri ŵaŵiri,+  wakati kwa iwo: “Lutani mu muzi uwo mukuwuwona. Para mwanjira waka, mwamusanga mbunda yanakazi yakakika pamoza na mwana wake. Mukazisuture na kwiza nazo kwa ine.  Ndipo usange munyake wamumufumbani chilichose, mukati, ‘Fumu yikuzikhumba.’ Ndipo wamuzituma nyengo yeneyiyo.”  Ichi chikachitika mwakuti ghafiskike mazgu gha ntchimi, iyo yikati:  “Phalirani mwana msungwana wa Ziyoni kuti: ‘Wona, Themba lako likwiza kwa iwe,+ lakuzika,+ ndipo lakwera pa mbunda, enya, mwana wa mbunda, mwana wa chiŵeto chakuyegha katundu.’”+  Ntheura ŵasambiri ŵara ŵakaluta ndipo ŵakachita nga umo Yesu wakaŵaphalilira.+  Ŵakiza na mbunda na mwana wake, ndipo ŵakaŵika malaya ghawo ghakuwaro pa izo, ndipo iyo wakakhalapo.+  Ŵanandi mu mzinda ŵakatandika malaya ghawo ghakuwaro mu nthowa,+ apo ŵanyake ŵakamba kuphajura minthavi ya makuni na kutandika mu nthowa.  Nakuti mizinda iyo yikadangira panthazi pake na iyo yikalondezganga mumasinda yikachemerezganga kuti: “Ponoskani, taŵeya, Mwana wa Davide!+ Ngwakutumbikika uyo wakwiza mu zina la Yehova!*+ Muponoskani, taŵeya, imwe muli kuchanya nkhanira!”+ 10  Ndipo wakati wanjira mu Yerusalemu, msumba wose ukayaghayika, ukati: “Kasi ni njani uyu?” 11  Mizinda yikalutilira kuyowoya kuti: “Uyu ni ntchimi Yesu,+ yakufuma ku Nazarete wa ku Galileya!” 12  Yesu wakanjira mu tempile na kuchimbizgira kuwaro wose awo ŵakaguliskanga na kugura mu tempile. Wakagadabura mathebulu gha ŵakusintha ndalama na vitengo vya ŵakuguliska nkhunda.+ 13  Ndipo wakati kwa iwo: “Kuli kulembeka, ‘Nyumba yane yichemekenge nyumba yakusoperamo,’+ kweni imwe mukuyizgora mphanji ya ŵankhungu.”+ 14  Kweniso, ŵanthu ŵachibulumutira na ŵakupendera ŵakiza kwa iyo mu tempile, ndipo wakaŵachizga. 15  Ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi ŵakati ŵawona vinthu vyakuzizwiska ivyo wakachita ndiposo ŵasepuka awo ŵakachemerezganga mu tempile, kuti: “Ponoskani, taŵeya, Mwana wa Davide!”+ ŵakakwiya.+ 16  Ŵakati kwa iyo: “Kasi ukupulika ivyo aŵa ŵakuyowoya?” Yesu wakati kwa iwo: “Enya. Kasi mundaŵazgepo ichi, ‘Mwafumiska mazgu gha malumbo mu milomo ya ŵana na ŵabonda’?”+ 17  Ndipo wakati waŵaleka, wakafumira kuwaro kwa msumba, wakaluta ku Betaniya na kukagona kwenekura.+ 18  Namulenji apo wakaweleranga ku msumba, njara yikamukora.+ 19  Wakawona khuni la mkuyu mumphepete mwa nthowa ndipo wakaluta penepara, wakasangamo kanthu chara kweni mahamba pera,+ ndipo wakati ku khuni: “Muleke kufumaso chipambi mwa iwe muyirayira.”+ Ndipo nyengo yeneyiyo khuni la mkuyu lira likafota. 20  Ŵasambiri ŵakati ŵawona ichi, ŵakazizwa ndipo ŵakati: “Vyaŵa wuli kuti khuni la mkuyu lafota nyengo yeneyiyi?”+ 21  Yesu wakaŵazgora kuti: “Nadi nkhumuphalirani, usange muli na chipulikano ndipo mukukayika chara, muchitenge icho nachita ku khuni la mkuyu pera chara, kweniso usange mungayowoya ku phiri ili kuti, ‘Nyamuka ndipo uponyeke mu nyanja,’ chichitikenge.+ 22  Ndipo vinthu vyose ivyo mukupempha mu lurombo, mupokerenge para muli na chipulikano.”+ 23  Wakati wanjira mu tempile, ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalara ŵa ŵanthu ŵakiza kwa iyo apo wakasambizganga, ndipo ŵakati: “Kasi ukuchita vinthu ivi na mazaza wuli? Ndipo ni njani wakakupa mazaza agha?”+ 24  Yesu wakaŵazgora kuti: “Nane nimufumbaninge chinthu chimoza. Para mwaniphalira, nane nimuphaliraninge mazaza agho nkhuchitira vinthu ivi: 25  Kasi ubatizo wa Yohane ukafuma nkhu? Ukafuma kuchanya panji ku ŵanthu?” Kweni ŵakamba kudumbirana pakati pawo, ŵakati: “Usange titenge, ‘Ukafuma kuchanya,’ iyo watifumbenge kuti, ‘Ipo mukalekerachi kumugomezga?’+ 26  Kweni usange titenge, ‘Ukafuma ku ŵanthu,’ tikopa mzinda, chifukwa wose ŵakuwona Yohane kuŵa ntchimi.” 27  Ntheura, ŵakamuzgora Yesu kuti: “Tikumanya chara.” Nayo wakati kwa iwo: “Mbwenu nane nimuphaliraninge chara mazaza agho nkhuchitira vinthu ivi. 28  “Imwe mukughanaghana wuli? Munthu munyake wakaŵa na ŵana ŵaŵiri. Wakaluta ku wakwamba, wakati, ‘Mwana wane, luta ukagwire ntchito ku munda wa mpheska muhanya uno.’ 29  Mwana uyu wakati, ‘Niyengeko chara,’ kweni pamanyuma wakajinyumwa ndipo wakaluta. 30  Wakiza ku wachiŵiri, wakayowoya mwakuyana waka. Mwana uyu wakazgora kuti, ‘Nilutenge Adada,’ kweni wakalutako chara. 31  Pa ŵaŵiri aŵa, ni nju uyo wakachita khumbo la awiske?” Iwo ŵakati: “Wakwamba.” Yesu wakati kwa iwo: “Nadi nkhumuphalirani kuti ŵakusonkheska msonkho na mahule ŵakumudangilirani kunjira mu Ufumu wa Chiuta. 32  Pakuti Yohane wakiza kwa imwe mu nthowa yaurunji, kweni imwe mukamugomezga chara. Ndipouli, ŵakusonkheska msonkho na mahule ŵakamugomezga,+ ndipo imwe, nangauli mukawona ichi, mukajinyumwa chara mwakuti mumugomezge. 33  “Pulikani ntharika yinyake. Kukaŵa munthu, mweneko wa munda, uyo wakalima munda wa mpheska+ na kuzenga chipanga zingilizge ndipo wakajima chakukamiramo mpheska mwenemumo na kuzenga chigongwe.+ Munda uwu wakalekera ŵalimi, ndipo mweneko wakaluta ku charu chinyake.+ 34  Nyengo ya vipambi yikati yakwana, wakatuma ŵazga ŵake ku ŵalimi ŵara kuti ŵakatore vipambi vyake. 35  Kweni ŵalimi ŵakakora ŵazga ŵake, ndipo yumoza ŵakamutimba, munyake ŵakamukoma, munyake ŵakamudinya na malibwe.+ 36  Wakatumaso ŵazga ŵanyake, ŵanandi kuluska ŵakwamba, kweni ŵakaŵachitiraso vyakuyana waka.+ 37  Paumaliro, wakaŵatumira mwana wake, wakati, ‘Ŵamumuchindika mwana wane.’ 38  Ŵakati ŵawona mwana, ŵalimi ŵara ŵakadumbiskana kuti, ‘Uyu ndiyo ni muhaliri.+ Zaninge, tiyeni timukome ndipo titore chiharo chake!’ 39  Ntheura ŵakamukora na kumutaya kuwaro kwa munda wa mpheska ndipo ŵakamukoma.+ 40  Ntheura para mweneko wa munda wa mpheska wiza, kasi wazamuchitachi na ŵalimi aŵa?” 41  Ŵakati kwa iyo: “Chifukwa chakuti mbaheni, wazamuŵakoma ndipo munda wa mpheska wazamulekera ŵalimi ŵanyake, awo ŵazamumupa vipambi para nyengo yake yakwana.” 42  Yesu wakati kwa iwo: “Kasi mundaŵazge mu Malemba kuti, ‘Libwe ilo ŵakuzenga ŵakalikana ndilo lazgoka libwe lakuzirwa la pakona.*+ Ichi chafuma kwa Yehova,* ndipo ntchakuzizwiska mu maso ghithu’?+ 43  Lekani nkhumuphalirani kuti, Ufumu wa Chiuta utolekengeko kwa imwe ndipo upelekekenge ku mtundu wakupambika vipambi vyake. 44  Kweniso munthu uyo wakuwa pa libwe ili watekenyulikenge.+ Ndipo waliyose uyo lamuwira, limutikinyurenge.”+ 45  Ŵalara ŵa ŵasembe na Ŵafarisi ŵakati ŵapulika ntharika zake, ŵakamanya kuti wakayowoyanga iwo.+ 46  Nangauli ŵakakhumbanga kumukora, kweni ŵakawopa mizinda, chifukwa mizinda yikamuwonanga kuti ni ntchimi.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mutu wapakona.”