Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 19:1-30

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nthengwa na kupatana (1-9)

  • Kuleka kunjira mu nthengwa ntchawanangwa (10-12)

  • Yesu wakutumbika ŵana (13-15)

  • Fumbo la munyamata musambazi (16-24)

  • Kujipata chifukwa cha Ufumu (25-30)

19  Yesu wakati wamara kuyowoya vinthu ivi, wakafumako ku Galileya na kwiza ku mphaka za Yudeya, kusirya linyake la Yorodani.+  Kweniso mizinda yikuru yikamulondezga, ndipo wakaŵachizga kwenekura.  Ŵafarisi ŵakiza kwa iyo kuti ŵamuyezge, ŵakamufumba kuti: “Kasi ntchakuzomerezgeka kuti mwanalume wapate muwoli wake pa chifukwa cha mtundu uliwose?”+  Yesu wakaŵazgora kuti: “Kasi mundaŵazge kuti uyo wakaŵalenga pakwamba wakaŵalenga iwo mwanalume na mwanakazi,+  ndipo wakati: ‘Pa chifukwa ichi mwanalume walekenge awiske na anyina ndipo wabatikanenge na muwoli wake, ndipo wose ŵaŵiri ŵaŵenge thupi limoza’?+  Ntheura mbaŵiriso yayi, kweni thupi limoza. Pa chifukwa ichi, icho Chiuta wagumanya pamoza munthu waleke kupatura.”+  Ŵakati kwa iyo: “Ipo chifukwa wuli Mozesi wakati mwanalume wapelekenge kalata yachipati na kumupata mwanakazi?”+  Iyo wakati kwa iwo: “Mozesi, wakamuzomerezgani kupata ŵawoli ŵinu+ chifukwa cha unonono wa mitima yinu, kweni ndimo vikaŵira chara pakwamba.+  Nkhumuphalirani kuti waliyose uyo wakupata muwoli wake, kwambura chifukwa cha uzaghali,* na kutora munyake wakuchita uleŵi.”+ 10  Ŵasambiri ŵakati kwa iyo: “Usange ndimo viliri kwa mwanalume na muwoli wake, mbwenu ntchiwemi chara kutora.” 11  Yesu wakati kwa iwo: “Mbanthu wose chara ŵakumanya kupokelera mazgu agha, kweni ŵekha awo ŵali na chawanangwa.+ 12  Pakuti pali ŵanyake awo ŵangatora yayi chifukwa ŵakababika nthena, ndipo pali ŵanyake awo ŵangatora yayi chifukwa ŵanthu ŵakaŵatungura, paliso ŵanyake awo ŵangatora yayi chifukwa cha Ufumu wakuchanya. Uyo wangakwaniska kuchipokelera ichi, wachipokelere.”+ 13  Ŵanthu ŵanyake ŵakiza na ŵana ŵachoko kwa Yesu kuti waŵike mawoko ghake pa iwo na kulomba, kweni ŵasambiri ŵakaŵakalipira.+ 14  Kweni Yesu wakati: “Ŵalekani ŵana ŵachoko, ndipo lekani kuŵakanizga kwiza kwa ine, pakuti Ufumu wakuchanya ngwa ŵanthu nga ni aŵa.”+ 15  Wakaŵika mawoko ghake pa iwo, ndipo wakafumako kura. 16  Sono wonani, munthu munyake wakiza kwa Yesu ndipo wakati: “Msambizgi, kasi nichite chinthu wuli chiwemi kuti nisange umoyo wamuyirayira?”+ 17  Wakati kwa iyo: “Chifukwa wuli ukufumba ine icho ntchiwemi? Kuli Yumoza uyo ni muwemi.+ Kweni usange ukukhumba kunjira mu umoyo, usungilire malango nyengo zose.”+ 18  Wakati kwa iyo: “Malango nga?” Yesu wakati: “Ungakomanga munthu chara,+ ungaleŵanga chara,+ ungibanga chara,+ ungapelekanga ukaboni wautesi chara,+ 19  chindika awuso na anyoko,+ ndiposo utemwenge mzengezgani wako nga umo ukujitemwera wamwene.”+ 20  Munyamata yura wakati kwa iyo: “Nasungilira vyose ivi, kasi nkhupeleŵera mpha?” 21  Yesu wakati kwa iyo: “Usange ukukhumba kuŵa wakufikapo,* luta ukaguliske ivyo uli navyo na kupeleka ku ŵakavu ndipo uŵenge na usambazi kuchanya.+ Wize uŵe mulondezgi wane.”+ 22  Munyamata yura wakati wapulika ichi, wakafumapo wachitima, pakuti wakaŵa na vinthu vinandi chomene.+ 23  Ndipo Yesu wakati ku ŵasambiri ŵake: “Nadi nkhumuphalirani kuti chizamuŵa chinonono kwa munthu musambazi kunjira mu Ufumu wakuchanya.+ 24  Kweniso nkhumuphalirani kuti, ntchipusu kuti ngamila yisolote mu jiso la sindano kuluska kuti munthu musambazi wanjire mu Ufumu wa Chiuta.”+ 25  Ŵasambiri ŵakati ŵapulika ichi, ŵakazizwa chomene, ndipo ŵakati: “Ipo ni njani wangaponoskeka?”+ 26  Yesu wakaŵadodoliska, ndipo wakati kwa iwo: “Ku ŵanthu, ichi ntchambura machitiko, kweni kwa Chiuta vinthu vyose ni vyamachitiko.”+ 27  Ndipo Petrosi wakazgora kuti: “Wonani, ise tasida vinthu vyose na kumulondezgani, kasi tizamuŵa na vichi?”+ 28  Yesu wakati kwa iwo: “Nadi nkhumuphalirani, pa kulengaso, para Mwana wa munthu wakhala pa chitengo* chake chauchindami, imwe mwanilondezga namweso muzamukhala pa vitengo 12, na kweruzga mafuko 12 gha Israyeli.+ 29  Ndipo waliyose uyo wasida nyumba panji ŵakuru panji ŵanung’una panji ŵadumbu panji awiske panji anyina panji ŵana panji minda chifukwa cha zina lane, wazamupokera vinandi chomene ndipo wazamuhara umoyo wamuyirayira.+ 30  “Kweni ŵanandi awo mbakwamba ŵazamuŵa ŵaumaliro ndipo ŵaumaliro ŵazamuŵa ŵakwamba.+

Mazgu Ghamusi

Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “murunji.”
Panji kuti, “mpando wachifumu; chizumbe.”