Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 13:1-58

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • NTHARIKA ZA UFUMU (1-52)

  • Mulimi (1-9)

  • Chifukwa icho Yesu wakayowoyeranga ntharika (10-17)

  • INg’anamuro la ntharika ya mulimi (18-23)

  • Tirigu na duru (24-30)

  • Njere ya sinapi na nthukumusi (31-33)

  • Wakayowoyanga ntharika kuti wafiske uchimi (34, 35)

  • Ng’anamuro la ntharika ya tirigu na duru (36-43)

  •  Usambazi wakubisika na ngale yiwemi (44-46)

  • Mukwawu (47-50)

  • Usambazi uphya na wakale (51, 52)

 • Yesu ŵakumukana kukwake (53-58)

13  Pa zuŵa lira, Yesu wakafuma mu nyumba, na kukakhala mumphepete mwa nyanja.  Mizinda yikuru yikawungana kwa iyo, ntheura wakakwera boti na kukhala pasi, ndipo mzinda wose ukimilira pa mtunda.+  Ndipo wakaŵaphalira vinthu vinandi mu ntharika,+ wakati: “Wonani, mulimi* wakaluta kukaseŵa.+  Apo wakaseŵanga, mbuto zinyake zikawa mumphepete mwa nthowa, ndipo tuyuni tukiza na kurya.+  Zinyake zikawa pa malibwe apo pakaŵavya dongo linandi, ndipo zikamera luŵiro chifukwa pakaŵavya dongo linandi.+  Kweni dazi likati lakwera, zikaŵawuka ndipo zikafota chifukwa zikaŵavya misisi.  Zinyakeso zikawa pakati pa minga, ndipo minga zikakura na kuzifyolonganiska.+  Kweniso zinyake zikawa pa dongo liwemi, ndipo zikamba kupambika vipambi, iyi vipambi 100, iyi vipambi 60, ndipo yinyake vipambi 30.+  Uyo wali na makutu wapulike.”+ 10  Sono ŵasambiri ŵakiza ndipo ŵakati kwa iyo: “Chifukwa wuli mukuyowoya nawo mu ntharika?”+ 11  Pakuzgora wakati: “Imwe mwapika mwaŵi wa kupulikiska chisisi chakupatulika*+ cha Ufumu wakuchanya, kweni iwo ŵandapike. 12  Chifukwa waliyose uyo wali navyo, wazamupika vinandi ndipo wazamuŵa na vinandi chomene. Kweni waliyose uyo walije, wazamupokeka nanga ni icho wali nacho.+ 13  Lekani nkhuyowoya nawo mu ntharika. Chifukwa maso ŵali nagho kweni ŵakuwona chara, makutu ŵali nagho kweni ŵakupulika chara nesi kumanya ng’anamuro lake.+ 14  Ndipo uchimi wa Yesaya ukufiskika pa iwo. Ukuti: ‘Kupulika mupulikenge nadi, kweni kumanya ng’anamuro lake chara. Ndipo kulaŵiska mulaŵiskenge nadi, kweni kuwona chara.+ 15  Pakuti mtima wa ŵanthu aŵa wakulungara, ndipo ŵapulika na makutu ghawo kweni wakuchitapo kanthu chara. Ŵajara maso ghawo na makutu ghawo, kuti ŵaleke kuwona na kupulika. Lekani mitima yawo yikumanya chara ng’anamuro lake na kuwerako kuti ine niŵachizge.’+ 16  “Kweni imwe muli ŵakukondwa chifukwa maso ghinu ghakuwona, ndipo makutu ghinu ghakupulika.+ 17  Pakuti nadi nkhumuphalirani, ntchimi zinandi na ŵanthu ŵarunji ŵakakhumbanga kuwona vinthu ivyo imwe mukuwona kweni ŵakaviwona chara,+ na kupulika vinthu ivyo imwe mukupulika kweni ŵakavipulika chara. 18  “Sono pulikizgani ntharika ya mulimi uyo wakaseŵa.+ 19  Mbuto iyo yikaseŵeka mumphepete mwa nthowa ni munthu uyo wakupulika mazgu gha Ufumu kweni wakumanya chara ng’anamuro lake.+ Muheni+ wakwiza na kupoka icho chaseŵeka mu mtima wake. 20  Iyo yikaseŵeka pa malibwe, ni munthu uyo wakupulika mazgu ndipo mwaluŵiro wakughazomera na chimwemwe.+ 21  Kweni walije misisi mu mtima wake, wakulutilira kanyengo kachoko waka, ndipo para suzgo panji nthambuzgo yawuka chifukwa cha mazgu, wakukhuŵara mwaluŵiro. 22  Iyo yikaseŵeka pa minga, ni munthu uyo wakupulika mazgu, kweni vyenjezgo vya nyengo yino,+ na nkhongono yakupusika ya usambazi vikufyolonganiska mazgu, ndipo wakuŵa wambura vipambi.+ 23  Ndipo iyo yikaseŵeka pa dongo liwemi, ni munthu uyo wakupulika mazgu na kumanya ng’anamuro lake, uyo wakupambika nadi vipambi, uyu 100, uyu 60, munyake 30.”+ 24  Wakaŵayowoyera ntharika yinyake, wakati: “Ufumu wakuchanya ukuyana na munthu uyo wakaseŵa mbuto yiwemi mu munda wake. 25  Apo ŵanthu ŵakaŵa mu tulo, mulwani wake wakiza na kuseŵamo duru mukati mu tirigu, ndipo wakaluta. 26  Mbuto yikati yaphuka na kupambika vipambi, duru nalo likawoneka. 27  Ntheura ŵazga ŵa mwenecho wa nyumba ŵakiza na kuyowoya nayo kuti: ‘Fumu, asi mukaseŵa mbuto yiwemi mu munda winu? Kasi duru lafuma nkhu?’ 28  Wakati kwa iwo, ‘Munthu mulwani ndiyo wachita ichi.’+ Ŵazga ŵakati kwa iyo, ‘Kasi mukukhumba kuti tilute na kukalichesa?’ 29  Wakati, ‘Chara, kopera kuti pakuchesa duru mungakazgulira lumoza na tirigu. 30  Vilekani vyose vikulire lumoza m’paka pa nyengo ya vuna. Mu nyengo ya vuna, nizamuphalira ŵakuvuna kuti: Chakwamba, torani duru na kukaka zimphundwe kuti muliwotche. Kufuma apo, mukalonge tirigu mu nthamba yane.’”+ 31  Wakaŵayowoyera ntharika yinyake, wakati: “Ufumu wakuchanya ukuyana na njere ya sinapi, iyo munthu wakatora na kupanda mu munda wake.+ 32  Ni njere yichoko chomene pa njere zose. Kweni para yakura yikuŵa yikuru kuluska mphangwe zose ndipo yikuzgoka khuni, ndipo tuyuni twamudera tukwiza na kusanga pakukhala pakati pa minthavi yake.” 33  Wakaŵaphalira ntharika yinyake, wakati: “Ufumu wakuchanya uli nga ni nthukumusi* iyo mwanakazi wakatora na kusazga na ufu wakukwana vipimo vitatu vikuru, m’paka bulunga lose likatukumuka.”+ 34  Yesu wakayowoya vinthu vyose ivi ku mizinda mu ntharika. Enya, kwambura ntharika wakayowoyanga nawo chara,+ 35  kuti ghafiskike mazgu agho ntchimi yikayowoya, ghakuti: “Nijurenge mulomo wane mu ntharika, Nipharazgenge vinthu ivyo vyabisika kufuma pakwamba.”+ 36  Ndipo wakati wawezga mizinda, wakanjira mu nyumba. Ŵasambiri ŵake ŵakiza kwa iyo na kuyowoya kuti: “Mutilongosolere ntharika ya duru mu munda.” 37  Pakuzgora wakati: “Wakuseŵa mbuto yiwemi ni Mwana wa munthu. 38  Munda ni charu.+ Mbuto yiwemi mbana ŵa Ufumu. Kweni duru mbana ŵa muheni.+ 39  Mulwani uyo wakaseŵa duru ni Dyabulosi. Vuna mbumaliro wa nyengo iyi,* ndipo ŵakuvuna mbangelo. 40  Ntheura, nga umo duru likutolekera na kotcheka na moto, ndimo vizamuŵira paumaliro wa nyengo iyi.*+ 41  Mwana wa munthu wazamutuma ŵangelo ŵake, ndipo ŵazamuwuskamo mu Ufumu wake vinthu vyose ivyo vikukhuŵazga kweniso ŵanthu awo ŵakuchita viheni. 42  Ŵazamuŵataya mu ng’anjo yamoto.+ Kwenekura ndiko ŵamulilira na kuska mino ghawo. 43  Pa nyengo iyo, ŵarunji ŵazamuŵala ngwee nga ni dazi+ mu Ufumu wa Awiskewo. Uyo wali na makutu wapulike. 44  “Ufumu wakuchanya uli nga mbusambazi wakubisika mu munda, uwo munthu wakawusanga na kubisa. Ndipo chifukwa cha chimwemwe icho wakaŵa nacho, wakaluta na kuguliska vinthu ivyo wakaŵa navyo na kugura munda wura.+ 45  “Ndiposo Ufumu wakuchanya uli nga ngwamalonda wakwendakwenda uyo wakupenja ngale ziwemi. 46  Wakati wasanga ngale yimoza ya mtengo wapatali, wakaluta, ndipo mwaluŵiro wakaguliska vinthu vyose ivyo wakaŵa navyo na kuyigura.+ 47  “Ndiposo Ufumu wakuchanya uli nga ni mukwawu uwo ukaponyeka mu nyanja ndipo ukayora somba zamtundu uliwose. 48  Ukati wazura, ŵakawuguzira pa mtunda. Ŵakati ŵakhala pasi, ŵakatora ziwemi+ na kuziŵika mu vyakuyegheramo, kweni zambura kwenelera+ ŵakataya. 49  Umu ndimo vizamuŵira paumaliro wa nyengo iyi.* Ŵangelo ŵazamuluta na kupatura ŵaheni kufuma pa ŵarunji. 50  Ŵaheni ŵazamuponyeka mu ng’anjo yamoto. Kwenekura ndiko ŵamulilira na kuska mino ghawo. 51  “Kasi mwapulikiska ng’anamuro la vinthu vyose ivi?” Ŵakati kwa iyo: “Enya.” 52  Ndipo wakati kwa iwo: “Pakuti ndimo viliri, msambizgi waliyose uyo wasambizgika vya Ufumu wakuchanya, wali nga ni mwenecho wa nyumba, munthu uyo wakufumiska vinthu viphya na vyakale kufuma umo wakusunga usambazi wake.” 53  Yesu wakati wamara kuyowoya ntharika izi, wakafumako kura. 54  Ndipo wakati wiza mu chigaŵa chakwake,+ wakamba kuŵasambizga mu sunagoge lawo, mwakuti ŵakazizikika, ŵakati: “Kasi munthu uyu wali kuvitora nkhu vinjeru ivi na milimo yankhongono iyi?+ 55  Asi uyu ni mwana wa kalipentara?+ Asi nyina ni Mariya, ndipo ŵanung’una ŵake ni Yakobe, Yosefe, Simoni na Yudasi?+ 56  Asi ŵadumbu ŵake wose ŵali na ise? Ni nkhu pera uko wali kuvitora vinthu vyose ivi?”+ 57  Ndipo ŵakamba kukhuŵara chifukwa cha iyo.+ Kweni Yesu wakati kwa iwo: “Kulikose ntchimi yikuchindikika, kupatulako mu chigaŵa chakwake na mu nyumba yake.”+ 58  Ndipo kura wakachitako milimo yinandi yankhongono chara chifukwa ŵakaŵavya chipulikano.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mumiji.”
Panji kuti, “vyamuchindindi vyakupatulika.”
Mazgu ghanyake, “yisiti.”
Panji kuti, “mgonezi.”
Panji kuti, “mgonezi.”
Panji kuti, “mgonezi.”