Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 12:1-50

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu ni “Fumu ya Sabata” (1-8)

  • Munthu wakuphapa woko wachizgika (9-14)

  • Muteŵeti wakutemweka wa Chiuta (15-21)

  • Mzimu utuŵa ukufumiska viŵanda (22-30)

  • Kwananga kwambura kugowokereka (31, 32)

  • Khuni likumanyikwa na vipambi vyake (33-37)

  • Chimanyikwiro cha Yona (38-42)

  • Para mzimu waukazuzi wawelera (43-45)

  • Anyina na ŵanung’una ŵa Yesu (46-50)

12  Pa nyengo yira, Yesu wakajumphanga mu minda ya tirigu pa Sabata. Ŵasambiri ŵake njara yikaŵakoma ndipo ŵakamba kupulura mphonje za tirigu na kurya.+  Pakuwona ichi, Ŵafarisi ŵakati kwa iyo: “Wonani! Ŵasambiri ŵinu ŵakuchita icho ntchambura kuzomerezgeka kuchita pa Sabata.”+  Iyo wakati kwa iwo: “Kasi mundaŵazge icho Davide wakachita, apo iyo na ŵanalume awo ŵakaŵa nayo njara yikaŵakora?+  Asi wakanjira mu nyumba ya Chiuta na kurya vingwa vyakulongora,+ nangauli chikaŵa chambura kuzomerezgeka kuti iyo warye, nesi awo ŵakaŵa nayo, kweni ŵasembe pera?+  Panji, kasi mundaŵazge mu Dango kuti pa Sabata, ŵasembe mu tempile ŵakuswa Sabata ndipo ŵakuŵa ŵambura mulandu?+  Kweni nkhumuphalirani kuti mukuru wakuluska tempile wali pano.+  Kweni muŵenge kuti mwapulikiska ng’anamuro la mazgu ghakuti, ‘Nkhukhumba lusungu,+ sembe chara,’+ mphanyi mundaŵasuske ŵanthu ŵambura mulandu aŵa.  Chifukwa Mwana wa munthu ndiyo ni Fumu ya Sabata.”+  Wakati wafumapo pa malo ghara, wakanjira mu sunagoge lawo. 10  Ndipo wonani, pakaŵa munthu wakuphapa woko!+ Ntheura ŵakamufumba kuti, “Kasi pa Sabata ntchakuzomerezgeka kuchizga?” Ŵakamufumba nthena kuti ŵamupe mulandu.+ 11  Yesu wakati kwa iwo: “Ni munthu nju pakati pinu uyo wali na mberere yimoza ndipo usange yawa mu mbuna pa Sabata walekenge kuyifumiska?+ 12  Asi munthu ngwakuzirwa chomene kuluska mberere? Ipo ntchakuzomerezgeka kuchita chinthu chiwemi pa Sabata.” 13  Ndipo wakati kwa munthu yura: “Nyoloska woko lako.” Wakalinyoloska, ndipo likawelerapo, likaŵa makora nga ni woko linyake. 14  Kweni Ŵafarisi ŵakafumira kuwaro na kupangana kuti ŵamukome Yesu. 15  Yesu wakati wamanya ichi, wakafumako kura. Ŵanandi ŵakamulondezga,+ ndipo wakaŵachizga wose. 16  Kweni wakaŵakanizga kuti ŵaleke kumuvumbura,+ 17  kuti ghafiskike mazgu agho ntchimi Yesaya yikayowoya, ghakuti: 18  “Wonani! Muteŵeti wane+ uyo nkhamusankha, wakutemweka wane, uyo nkhukondwa nayo!+ Niŵikenge mzimu wane pa iyo,+ ndipo mitundu wayilongorenge makoraghene uwo mburunji. 19  Wakwesanenge na munthu chara,+ panji kuchemerezga, nesi munthu kupulika mazgu ghake mu misewu. 20  Thete lakuphwanyika waliteketenge chara, ndipo chisunda chakulota wazimwenge chara,+ m’paka urunji uluske. 21  Enya, mitundu yizamugomezga mu zina lake.”+ 22  Ndipo ŵanthu ŵakamwizira na mwanalume waviŵanda uyo wakaŵa wachibulumutira na wambuwu. Ndipo wakamuchizga, mwakuti mwanalume wambuwu uyu wakayowoya na kulaŵiska. 23  Sono mizinda yose yikazukuma na kwamba kuyowoya kuti: “Kasi ni Mwana wa Davide yayi uyu?” 24  Pakupulika ichi, Ŵafarisi ŵakati: “Munthu uyu wakufumiska viŵanda payekha chara, kweni na nkhongono za Belezebule* fumu ya viŵanda.”+ 25  Yesu wakati wamanya maghanoghano ghawo, wakati kwa iwo: “Ufumu uliwose uwo ukugaŵikana ukupasuka, ndipo msumba panji nyumba yiliyose iyo yikugaŵikana yiyimenge chara. 26  Mwakuyana waka, usange Satana wakufumiska Satana, ndikuti wagaŵikana. Kasi ufumu wake ungima wuli? 27  Nakuti usange ine nkhufumiska viŵanda na nkhongono za Belezebule, kasi ŵana ŵinu ŵakuvifumiska na nkhongono za njani? Lekani ŵaŵenge ŵeruzgi ŵinu. 28  Kweni usange nkhufumiska viŵanda na mzimu wa Chiuta, ipo Ufumu wa Chiuta wamubuchizgani.+ 29  Panji kasi munthu wanganjira mu nyumba ya munthu wankhongono na kupoka katundu wake, kwambura kumukaka dankha munthu wankhongono? Para wamukaka ndipo wangaphanga vya mu nyumba yake. 30  Uyo wali ku chigaŵa chane chara, wakususkana nane, ndipo uyo wakuwunjika lumoza na ine chara, wakuparanya.+ 31  “Pa chifukwa ichi, nkhumuphalirani kuti, ŵanthu ŵazamugowokereka mtundu uliwose wa kwananga na mazgu ghamsinjiro, kweni uyo wakuyowoyera msinjiro mzimu wazamugowokereka chara.+ 32  Mwachiyelezgero, waliyose uyo wakuyowoyera mazgu ghaheni Mwana wa munthu, wazamugowokereka.+ Kweni waliyose uyo wakuyowoyera viheni mzimu utuŵa, wazamugowokereka chara, chara nadi, kwali ni mu nyengo iyi,* panji mu nyengo iyo yikwiza.+ 33  “Panyake mungazgora khuni kuŵa liwemi na vipambi vyake kuŵa viwemi, panji mungazgora khuni kuŵa liheni na vipambi vyake kuŵa viheni, pakuti khuni likumanyikwa na vipambi vyake.+ 34  Mwa mphapu za vipiri imwe,+ mungayowoya wuli vinthu viwemi apo imwe muli ŵaheni? Pakuti mulomo ukuyowoya ivyo vili kuzura mu mtima.+ 35  Munthu muwemi, kufuma pa usambazi wake uwemi, wakufumiska vinthu viwemi. Kweni munthu muheni, kufuma pa usambazi wake uheni wakufumiska vinthu viheni.+ 36  Nkhumuphalirani kuti mazgu ghose ghawakawaka agho ŵanthu ŵakuyowoya, ŵazamupatawura+ pa Zuŵa la Cheruzgo, 37  chifukwa uzamupimika murunji na mazgu ghako, ndipo uzamususkika na mazgu ghako.” 38  Ŵalembi na Ŵafarisi ŵanyake ŵakamuzgora, ŵakati: “Msambizgi, tikukhumba kuwona chimanyikwiro kufuma kwa imwe.”+ 39  Iyo wakaŵazgora kuti: “Muwiro uheni na wauleŵi* ukulutilira kupenja chimanyikwiro, kweni upikenge chimanyikwiro chilichose chara, kupaturako chimanyikwiro cha ntchimi Yona.+ 40  Pakuti nga umo Yona wakaŵira mu nthumbo ya chisomba chikuru mazuŵa ghatatu, muhanya na usiku,+ ndimo Mwana wa munthu wazamuŵira pasi nkhanira pa charu chapasi mazuŵa ghatatu, muhanya na usiku.+ 41  Ŵanthu ŵa ku Nineve ŵazamuwuka pa nyengo ya cheruzgo pamoza na muwiro uwu ndipo ŵazamuwususka, chifukwa iwo ŵakang’anamuka mtima ŵakati ŵapulika ivyo Yona wakapharazga.+ Kweni wonani, wakuluska Yona wali pano.+ 42  Fumukazi ya kumwera yizamuwuskika pa nyengo ya cheruzgo pamoza na muwiro uwu ndipo yizamuwususka, chifukwa yikafuma ku vigoti vya charu chapasi kuti yizakapulike vinjeru vya Solomoni.+ Kweni wonani, wakuluska Solomoni wali pano.+ 43  “Para mzimu waukazuzi wafuma mwa munthu, ukujumpha mu charu chambura maji* kupenja malo ghakupumulirapo, kweni para ukughasanga yayi,+ 44  ukuti, ‘Niwelerenge ku nyumba yane uko nkhafuma.’ Para wafika ukusanga nyumba yambura kanthu, kweni yakuphyereka makora ndiposo yakutozgeka. 45  Ndipo ukuluta na kukatora mizimu yinyake 7 yiheni chomene yakuluska iwo, ndipo para yanjira mukati, yikukhala mwenemumo. Ndipo munthu uyo wakuŵa muheni chomene kuluska pakwamba.+ Ndimo vizamuŵira na muwiro uheni uwu.” 46  Uku wachali kuyowoya na mizinda, anyina na ŵanung’una ŵake+ ŵakiza na kwimilira kuwaro, ŵakakhumbanga kuyowoya nayo.+ 47  Ntheura munyake wakati kwa iyo: “Wonani, anyinamwe na ŵanung’una ŵinu ŵimilira kuwaro, ŵakukhumba kuyowoya namwe.” 48  Pakuzgora wakati kwa uyo wakamuphaliranga: “Kasi amama mbanjani, ndipo ŵanung’una ŵane mbanjani?” 49  Ndipo wakanyoloskera woko lake ku ŵasambiri ŵake, wakati: “Wonani, amama na ŵanung’una ŵane ni aŵa!+ 50  Pakuti waliyose uyo wakuchita khumbo la Adada awo ŵali kuchanya, uyu ndiyo ni munung’una wane, mudumbu wane, na mama wane.”+

Mazgu Ghamusi

Ili ni zina la Satana.
Panji kuti, “mgonezi.”
Panji kuti, “wambura kugomezgeka.”
Panji kuti, “chinkhamwa.”