Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 10:1-42

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵapositole 12 (1-4)

  • Ulongozgi wa umo ŵapharazgirenge (5-15)

  • Ŵasambiri ŵazamutambuzgika (16-25)

  • Mopenge Chiuta, ŵanthu yayi (26-31)

  • Mtende yayi, kweni lupanga (32-39)

  • Kupokelera ŵasambiri ŵa Yesu (40-42)

10  Ntheura wakachema ŵasambiri ŵake 12 na kuŵapa mazaza pa mizimu yaukazuzi,+ kuti ŵayifumiske na kuchizga mtundu uliwose wa nthenda na mtundu uliwose wa vyakuŵinya.  Mazina gha ŵapositole 12 ni agha:+ Simoni, uyo wakuchemeka Petrosi,+ na munung’una wake Andireya,+ na Yakobe mwana wa Zebediya na Yohane+ munung’una wake,  Filipu na Baratulumeyu,+ Tomasi+ na Mateyu+ wakusonkheska msonkho, Yakobe mwana wa Alifeyu, na Tadeyu,  Simoni Mukanani* na Yudasi Isikariyoti, uyo pamanyuma wakapeleka* Yesu.+  Yesu wakatuma ŵapositole 12 aŵa, wakaŵaphalira kuti:+ “Kuluta mu nthowa ya ŵamitundu chara, ndipo kunjira mu msumba wa Ŵasamariya chara,+  kweni mulute ku mberere zakuzgeŵa za nyumba ya Israyeli.+  Apo mukuluta, mupharazgenge kuti: ‘Ufumu wakuchanya waneng’enera.’+  Chizgani ŵalwari,+ wuskani ŵakufwa, tozgani ŵavyoni, fumiskani viŵanda. Mukapokera kwawanangwa, pelekani kwawanangwa.  Mungayeghanga golide, siliva, panji mkuŵa chara mu tuvikwama twinu twa ndalama,+ 10  panji thumba la chakurya cha paulendo, panji malaya ghaŵiri,* panji vilyato,* panji ndodo,+ pakuti wantchito wakwenera kupika chakurya chake.+ 11  “Mu msumba uliwose panji muzi uwo mwanjiramo, penjanimo uyo ngwakwenelera, ndipo mukakhale mwenemumo m’paka mufumemo.+ 12  Para mukunjira mu nyumba, tawuzgani* mweneko wa nyumba. 13  Usange nyumba iyo njakwenelera, mtende uwo mukuyikhumbira wize pa iyo.+ Kweni usange njambura kwenelera, mtende winu uwelere pa imwe. 14  Kulikose uko munthu wandamupokelerani panji kupulikizga mazgu ghinu, pakufuma mu nyumba iyo panji msumba uwo, phatani fuvu ku malundi ghinu.+ 15  Nadi, nkhumuphalirani, pa Zuŵa la Cheruzgo, kuzamuŵa makora ku charu cha Sodomu na Gomora+ kuluska msumba uwo. 16  “Wonani! nkhumutumani nga ni mberere pakati pa mphumphi, ntheura muŵe ŵakuchenjera nga ni njoka, kweni ŵakuzika nga ni nkhunda.+ 17  Chenjerani na ŵanthu, pakuti ŵazamumupelekani ku makhoti,+ ndipo ŵazamumuthyapurani+ mu masunagoge ghawo.+ 18  Ndipo ŵazamumutolerani panthazi pa ŵalongozgi na mathemba+ chifukwa cha zina lane, kuti uŵe ukaboni kwa iwo na ku mitundu.+ 19  Kweni para ŵazakamupelekani ku khoti, mungakenjerwanga chara na umo mwamuyowoyera panji icho mwamuyowoya, chifukwa icho mwamuyowoya chamupika kwa imwe mu ora lenelilo.+ 20  Pakuti awo ŵazamuyowoya ndimwe chara, kweni ni mzimu wa Ŵawiskemwe ndiwo uzamuyowoya kwizira mwa imwe.+ 21  Kweniso munthu wazamupeleka mubali wake kuti wakomeke, wiske wazamupeleka mwana wake, ndipo ŵana ŵazamuwukira ŵapapi na kuŵapeleka kuti ŵakomeke.+ 22  Ndipo ŵanthu wose ŵazamumutinkhani chifukwa cha zina lane,+ kweni uyo wazizipizgenge* m’paka kuumaliro ndiyo wazamuponoskeka.+ 23  Para ŵamutambuzgani mu msumba umoza, chimbilirani ku unyake.+ Nadi, nkhumuphalirani, muzamumara chara kuzingilira misumba ya Israyeli, pambere Mwana wa munthu wandize. 24  “Msambiri wakuluska msambizgi wake chara, nesi muzga kuluska fumu yake.+ 25  Ntchakwenelera kuti msambiri wayane na msambizgi wake, ndipo muzga na fumu yake.+ Usange ŵanthu ŵakuchema mweneko wa nyumba kuti Belezebule,*+ asi ndikuti ŵamunyumba yake ŵaŵachemenge na mazina ghakuluska apa? 26  Ntheura kuŵawopa chara, chifukwa palije chinthu chakubenekelereka icho chizamuŵa chambura kubenulika, na chakubisika icho chizamuŵa chambura kumanyikwa.+ 27  Icho nkhumuphalirani mu chisi, muchiyowoye mu ungweru. Ndipo icho mukupulika mwakuphwepwa, chipharazgani pachanya pa nyumba.+ 28  Ndipo kopa awo ŵakukoma thupi chara pakuti ŵangakoma umoyo chara.+ Mopenge uyo wangaparanya vyose, umoyo na thupi wuwo mu Gehena.*+ 29  Asi mpheta ziŵiri zikugulika na kanjawala kakuzirwa pachoko?* Kweni palije nanga njimoza iyo yikuwa pasi kwambura Awiskemwe kumanya.+ 30  Kweni nanga ni masisi gha ku mutu kwinu ghose ghali kupendeka. 31  Ntheura kopa chara, imwe muli ŵakuzirwa kuluska mpheta zinandi.+ 32  “Waliyose uyo wakunizomera panthazi pa ŵanthu,+ nane nizamumuzomera panthazi pa Adada awo ŵali kuchanya.+ 33  Kweni waliyose uyo wakunikana panthazi pa ŵanthu, nane nizamumukana panthazi pa Adada awo ŵali kuchanya.+ 34  Mungaghanaghananga kuti nkhizira kuzakaŵika mtende pa charu chapasi, nkhizira kuzakaŵikapo mtende chara, kweni lupanga.+ 35  Chifukwa nkhizira kuzakapatura mwana mwanalume na awiske, mwana msungwana na anyina, mkamwana na nyinavyara.+ 36  Ŵalwani ŵa munthu ŵazamuŵa ŵanthu ŵamunyumba yake. 37  Uyo wakutemwa chomene awiske panji anyina kuluska ine, ngwakwenelera ine chara. Ndipo uyo wakutemwa chomene mwana wake mwanalume panji msungwana kuluska ine, ngwakwenelera ine chara.+ 38  Ndipo waliyose uyo wakukhumba chara kuyegha khuni lake lakusuzgikirapo* na kulutilira kunilondezga, ngwakwenelera ine chara.+ 39  Uyo wakuyezga kuponoska umoyo wake wawutayenge, ndipo waliyose uyo wakutaya umoyo wake chifukwa cha ine, wawusangenge.+ 40  “Waliyose uyo wakupokelera imwe wakupokeleraso ine, ndipo uyo wakupokelera ine wakupokelera na Uyo wakanituma wuwo.+ 41  Uyo wakupokelera ntchimi chifukwa chakuti ni ntchimi, wazamupokera njombe yakuyana na ya ntchimi.+ Ndipo uyo wakupokelera munthu murunji chifukwa chakuti ni munthu murunji, wazamupokera njombe yakuyana na ya munthu murunji. 42  Ndipo waliyose uyo wakupeleka nkhombo ya maji ghakuzizima kwa yumoza wa ŵachoko aŵa kuti wamwe chifukwa chakuti ni msambiri, nadi, nkhumuphalirani, wazamutaya chara njombe yake.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “munthu wamwamphu.”
Panji kuti, “wakamwendera mphiska.”
Panji kuti, “laya lapadera.”
Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira, nkhwato.”
Kanandi pakutawuzgana Ŵayuda ŵakatenge, ‘Mtende uŵe namwe.’
Panji kuti, “uyo wakuzizipizga.”
Ili ni zina la Satana, uyo ni fumu panji muwusi wa viŵanda.
Mazgu gheneko, “na asariyoni yumoza.” Wonani Vyakusazgirapo B14.