Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Masalimo 78:1-72

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Chiuta wakupwelelera. Kuleka kugomezgeka kwa Israyeli

  • Phalirani muwiro wakunthazi (2-8)

  • “Ŵakaŵavya chipulikano mwa Chiuta” (22)

  • “Chakurya cha kuchanya” (24)

  • “Ŵakamukwenyerezga Mutuŵa wa Israyeli” (41)

  • Kufuma ku Eguputo m’paka ku Charu cha Layizgano (43-55)

  • “Ŵakalutilira nipera kususka Chiuta” (56)

Masikilu.* Salimo la Asafu.+ 78  Pulikani dango* lane, mwaŵanthu ŵane.Thyani khutu* ku mazgu gha mulomo wane.   Nijurenge mulomo wane mu ntharika. Nilongosorenge vinthanguni vyakale chomene.+   Vinthu ivyo tili kupulika na kuvimanya,Ivyo ŵadada ŵithu ŵali kutilongosolera,+   Tivibisenge yayi ku ŵana ŵawo.Tivilongosorenge ku muwiro uwo ukwiza+Milimo yakulumbika ya Yehova na nkhongono zake,+Vinthu vyakuzizwiska ivyo wachita.+   Wakaŵika chikumbusko mwa Yakhobe,Na kwimika dango mu Israyeli.Wakalangura ŵasekuru ŵithuKuti ŵamanyiske ŵana ŵawo vinthu ivi,+   Mwakuti muwiro wakulondezgapo,Ŵana awo ŵababikenge, ŵavimanye.+ Ndipo nawo ŵavilongosore ku ŵana ŵawo.+   Ntheura aŵa ŵamuŵika chigomezgo chawo mwa Chiuta. Ŵamuluwa chara milimo ya Chiuta,+Kweni ŵamusungilira malango ghake.+   Penepapo kuti ŵamuŵa nga mbasekuru ŵawo yayi,Muwiro wamtafu na wakugaluka,+Muwiro uwo mtima wake ukaŵa wambura kukhazikika*+Uwo mzimu wake ukaŵa wambura kugomezgeka kwa Chiuta.   Ŵaefurayimu ŵakanyamura mauta,Kweni ŵakawelera mu zuŵa la nkhondo. 10  Ŵakasunga chara phangano la Chiuta,+Ŵakakana kwenda mu dango lake.+ 11  Ŵakaluwaso ivyo wakachita,+Milimo yake yakuzizwiska iyo wakaŵalongora.+ 12  Wakachita vinthu vyakuzizwiska pamaso pa ŵasekuru ŵawo,+Mu charu cha Eguputo, mu chigaŵa cha Zowani.+ 13  Wakapatura nyanja kuti iwo ŵambuke,Wakayimiska maji nga ntchiliŵa.+ 14  Muhanya wakaŵalongozganga na binguUsiku wose na ungweru wa moto.+ 15  Wakaŵandura majalawe mu mapopa,Ndipo ŵakamwa maji na kukhorwa nga ni para ghafuma mu ndimba.+ 16  Wakafumiska tumilonga mu jalaweNa kwendeska maji nga ni milonga.+ 17  Kweni ŵakalutilira kumunangiraŴakagalukiranga Wapachanya Nkhanira mu chipalamba.+ 18  Ŵakasuska* Chiuta mu mtima wawo+Ŵakalomba chakurya kuyana na chilyoko chawo. 19  Ntheura ŵakayowoya kwimikana na Chiuta,Ŵakati: “Kasi Chiuta wangatinozgera thebulu mu mapopa?”+ 20  Wonani, wakatimba jalaweMwakuti maji ghakafuma na tumilonga tukazura fweche.+ “Kasi wangatipaso chingwa,Panji wangapeleka nyama ku ŵanthu ŵake?”+ 21  Yehova wakati wapulika, wakakwiya.+Moto+ ukabuka pa Yakhobe,Ukali wake ukagolera pa Israyeli.+ 22  Chifukwa ntchakuti ŵakaŵavya chipulikano mwa Chiuta+Ŵakathemba chara nkhongono zake zakuŵaponoska. 23  Ntheura wakalangura mitambo yamabingu kuchanya,Na kujura milyango ya kuchanya. 24  Wakalokweskanga mana kuti ŵarye,Wakaŵapa chakurya cha kuchanya.+ 25  Ŵanthu ŵakarya chingwa cha ŵankhongono.*+Wakaŵapa chakukwana kuti ŵakhute.+ 26  Wakavundura mphepo ya kumafumiro gha dazi kuchanyaWakaputiska mphepo ya mwera na nkhongono zake.+ 27  Wakaŵalokweskera nyama nga ni fuvu,Tuyuni nga ni mchenga wa mumphepete mwa nyanja. 28  Wakatuwiskira mukati mu msasa wake,Kuzingilizga mahema ghake. 29  Ŵakarya na kukoloka,Wakaŵapa ivyo ŵakakhumbanga.+ 30  Kweni pambere chilyoko chawo chindamare,Apo chakurya chikaŵa chichali mu mulomo, 31  Ukali wa Chiuta ukagolera pa iwo.+ Wakakoma vinkhara vyawo,+Wakambwefulira pasi ŵanyamata ŵa Israyeli. 32  Nanga wakachita nawo nthena, ŵakanangaso nipera+Ŵakaŵika chipulikano chara mu milimo yake yakuzizwiska.+ 33  Ntheura wakamalizga mazuŵa ghawo nga ni para ŵakaŵa mvuchi pera,+Vyaka vyawo wakavimazga na chitenthe chamabuchi. 34  Kweni para waŵakoma, ŵakamupenjanga,+Ŵakaweleranga na kupenja Chiuta, 35  Ŵakakumbukanga kuti Chiuta ni Jalawe lawo,+Kuti Chiuta Wapachanya Nkhanira ni Muwomboli* wawo.+ 36  Kweni ŵakakhumbanga kumupusika na mulomo wawoNa kuteta utesi na lulimi lwawo. 37  Mtima wawo ukaŵa wakukhazikika yayi kwa iyo.+Ŵakagomezgeka chara ku phangano lake.+ 38  Kweni iyo wakaŵa walusungu.+Wakaŵagowokeranga mphuvya zawo kwambura kuŵaparanya.+ Kanandi wakawezgangako ukali wake+M’malo mwa kusonkhezga kutukutwa kwake. 39  Pakuti wakakumbuka kuti iwo ni thupi pera,+Mphepo iyo yaputa, ndipo yikuwelera chara.* 40  Ŵakamugalukira kanandi waka mu mapopa,+Ŵakamuŵinyiska mtima mu chipalamba.+ 41  Kaŵirikaŵiri ŵakamuyezganga Chiuta,+Ŵakamukwenyerezga Mutuŵa wa Israyeli. 42  Ŵakakumbuka chara nkhongono* zake,Zuŵa ilo wakaŵathaskira* kwa mulwani,+ 43  Umo wakalongolera vimanyikwiro vyake mu Eguputo+Na minthondwe yake mu chigaŵa cha Zowani, 44  Umo wakazgolera migelo ya Nayelo kuŵa ndopa,+Mwakuti ŵakatondeka kumwa maji mu tumilonga twawo. 45  Wakatuma ŵabulumembe nyalakata kuti ŵaŵamire,+Na ŵachule kuti ŵaŵaparanye.+ 46  Wakapeleka mbuto zawo ku ŵazombe ŵanjara,Vipasi vya milimo yawo ku zombe.+ 47  Wakaparanya mpheska zawo na matalala+Makuni ghawo gha vikuyu na vula yamalibwe. 48  Viŵeto vyawo vyakuyegha katundu wakavipeleka ku vula yamalibwe+Miskambo yawo ku ŵaleza. 49  Wakakhizgira pa iwo ukali wake wakugolera,Kutukutwa, mbembe na suzgo,Viwuru vya ŵangelo ŵakukhizga soka. 50  Wakanozgera nthowa ukali wake. Wakaŵavikilira yayi ku nyifwa.Wakaŵapeleka ku nthenda zakwambukira. 51  Paumaliro wakakoma ŵakwamba kubabika wose mu Eguputo,+Jando la nkhongono zawo zakubabira mu mahema gha Hamu. 52  Kufuma apo, wakafumiska ŵanthu ŵake nga ni mberere,+Na kuŵalongozga nga ni mskambo mu mapopa. 53  Wakaŵalongozga makoramakora,Ndipo ŵakawopanga chara.+Nyanja yikabenekelera ŵalwani ŵawo.+ 54  Wakaŵatolera ku chigaŵa chake chakupatulika,+Chigaŵa cha mapiri ichi, icho woko lake lamalyero likagura.+ 55  Wakachimbizga mitundu panthazi pawo,+Wakaŵagaŵira chiharo na chingwe chakupimira,+Wakakhazika mafuko gha Israyeli mu vikaya vyawo.+ 56  Kweni ŵakalutilira nipera kususka* Chiuta Wapachanya Nkhanira na kumugalukira,+Ŵakaŵikako mahara yayi ku vikumbusko vyake.+ 57  Kweniso ŵakapatukako ndipo ŵakaŵa ŵaryarya nga mbasekuru ŵawo.+ Ŵakaŵa ŵambura kugomezgeka nga ni uta wakudewezgeka.+ 58  Ŵakalutilira kumukwiyiska na malo ghawo ghapachanya,+Ndipo ŵakamuchitiska ukali* na vikozgo vyawo vyakuŵaja.+ 59  Chiuta wakati wapulika, wakakwiya,+Ndipo wakamukanirathu Israyeli. 60  Paumaliro wakasida chihema cha ku Shilo,+Hema ilo wakakhalangamo pakati pa ŵanthu.+ 61  Wakazomerezga kuti chimanyikwiro cha nkhongono zake chilute ku wuzga.Uchindami wake ulute mu woko la mulwani.+ 62  Wakapeleka ŵanthu ŵake ku lupanga,+Wakakwiyira chiharo chake. 63  Moto ukamyangura ŵanyamata ŵake,Sumu zaukwati zikayimbikira yayi ŵamwali ŵake.* 64  Ŵasembe* ŵake ŵakawa na lupanga,+Ndipo vyokoro vyawo vikalira yayi.+ 65  Penepapo Yehova wakawuka nga wanguŵa mu tulo,+Nga ntchinkhara+ icho babalaza la vinyo lamara. 66  Wakawezgera nyuma awo ŵakupindikana nayo,+Wakaŵakhozga soni muyirayira. 67  Wakakana hema la Yosefe.Fuko la Efurayimu wakalisora chara. 68  Kweni wakasora fuko la Yuda,+Phiri la Ziyoni, ilo wakulitemwa.+ 69  Wakazenga malo ghake ghakupatulika kuŵa ghakukhaliska nga ni machanya,+Nga ni charu chapasi icho wali kuchikhozga muyirayira.+ 70  Wakasora muteŵeti wake Davide+Na kumutora ku viŵaya vya mberere,+ 71  Wakamutora uko wakapweleleranga mberere zakonkheska,Wakamuŵika kuŵa muliska pa Yakhobe, ŵanthu ŵake,+Pa Israyeli, chiharo chake.+ 72  Wakaŵa muliska wawo, wakaŵaliskanga na mtima wakufikapo,+Wakaŵalongozganga na mawoko ghaluso.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chisambizgo chane.”
Panji kuti, “Sindamani mupulike.”
Panji kuti, “wambura kunozgeka.”
Mazgu gheneko, “Ŵakayezga.”
Panji kuti, “ŵangelo.”
Panji kuti, “Wakuwezgera nduzga.”
Pangayowoyekaso kuti, “Kuti mzimu ukuluta ndipo ukuwelera chara.”
Mazgu gheneko, “woko lake.”
Mazgu gheneko, “wakaŵawombolera.”
Panji kuti, “kuyezga.”
Panji kuti, “sanji.”
Mazgu gheneko, “ŵamwali ŵake ŵakalumbika chara.”
Mazgu ghanyake, “Ŵasofi.”