Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Masalimo 71:1-24

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chigomezgo cha ŵachekuru

    • Kuthemba Chiuta kwamba pa uwukirano (5)

    • “Para nkhongono zane zalopwa” (9)

    • ‘Chiuta wanisambizga kufuma pa uwukirano’ (17)

71  Nabisama kwa imwe, A Yehova. Ningalengeskekanga chara.+   Mu urunji winu, niponoskani na kunithaska. Thyani khutu linu kwa ine* na kuniponoska.+   Muŵe mphanji yaneIyo ninganjiramo nyengo zose. Langurani kuti niponoskeke,Pakuti ndimwe jalawe lane na linga lane lakukhora.+   A Chiuta, nithaskani ku woko la muheni,+Kwa wakuyuzga wankhaza uyo wanikora.   Pakuti ndimwe chigomezgo chane, Mwe Fumu Yikuru Yehova,Kufuma pa uwukirano wane nkhuthemba imwe.*+   Kufuma apo nkhababikira nkhugomezga imwe.Ndimwe mukanifumiska mu nthumbo ya amama.+ Nkhumulumbani nyengo zose.   Naŵa nga ni munthondwe ku ŵanandi,Kweni imwe ndimwe chiphokwero chane chakukhora.   Mulomo wane wazura na malumbo ghinu,+Zuŵa lose nkhuyowoya vya uchindami winu.   Munganitayanga yayi mu uchekuru wane.+Munganisidanga yayi para nkhongono zane zalopwa.+ 10  Ŵalwani ŵane ŵakuninena,Ndipo awo ŵakukhumba kunanga umoyo wane ŵakupangana,+ 11  Ŵakuti: “Chiuta wamusida. Muskerani na kumukora, pakuti palije wakuti wamuponoske.”+ 12  A Chiuta, mungakhalanga kutali nane yayi. Mwe Chiuta wane, endeskani munovwire.+ 13  Mphanyi awo ŵakunisuskaŴakhozgeka soni na kuparanyika.+ Awo ŵakunipenjera sokaŴavwalikike soni na kuyuyuka.+ 14  Kweni ine, nilindilirenge nipera,Nilutilirenge kumulumbani. 15  Mulomo wane uyowoyenge vya urunji winu,+Zuŵa lose vya milimo yinu yakuponoska,Nangauli njinandi chomene kwa ine kuyipulikiska.*+ 16  Nizenge na kuphara vya milimo yinu yankhongono,Mwe Fumu Yikuru Yehova.Nizunurenge urunji winu, enya, winu pera. 17  A Chiuta, mwanisambizga kufuma pa uwukirano wane,+Ndipo m’paka sono nkhupharazga milimo yinu yakuzizwiska.+ 18  Nanga sono nachekura nili na mbuha, munganisidanga yayi, A Chiuta.+ Lekani niphalire muwiro wakulondezgapo vya woko linu,Na nkhongono zinu ku awo ŵizenge.+ 19  A Chiuta, urunji winu ukufika kuchanya nkhanira.+Mwachita vinthu vikuru,A Chiuta, ni njani wali nga ndimwe?+ 20  Nangauli mwanilongora visuzgo na masoka,+Nisisipuskaniso.Nizuwurani mu ndimba za maji gha charu chapasi.+ 21  Mphanyi mwasazgirako ukuru wane,Munizingilizge na kunisanguluska. 22  Penepapo nimulumbaninge na chakwimbira cha vingwe,Chifukwa cha kugomezgeka kwinu, A Chiuta wane.+ Nimwimbiraninge malumbo na bango,Mwe Mutuŵa wa Israyeli. 23  Milomo yane yichemerezgenge mwakukondwa apo nkhumwimbirani malumbo,+Pakuti mwaponoska umoyo wane.+ 24  Lulimi lwane luyowoyenge vya urunji winu zuŵa lose,+Pakuti awo ŵakukhumba kuti niparanyike ŵalengeskekenge na kukhozgeka soni.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Sindamani na kunipulika.”
Panji kuti, “ndimwe chigomezgo chane.”
Panji kuti, “kuyipenda.”