Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Masalimo 68:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • ‘Ŵalwani ŵa Chiuta ŵambininike’

  • “Wiske wa mwana mulanda” (5)

  • Chiuta wakupeleka nyumba ku awo ŵali ŵekha (6)

  • Ŵanakazi ŵakupharazga makani ghawemi (11)

  • Vyawanangwa mu ŵanthu (18)

  • ‘Yehova wakutinyamulira katundu withu zuŵa na zuŵa’ (19)

Kwa wakulongozga sumu. Salimo la Davide. Salimo. Sumu. 68  Chiuta wawuke, ŵalwani ŵake ŵambininike,Awo ŵakumutinkha ŵachimbire pamaso pake.+   Nga umo josi likuputira na mphepo, namwe muŵachimbizgire kutali.Nga umo phura likusongonokera pa moto,Ndimo ŵaheni nawo ŵamalire pamaso pa Chiuta.+   Kweni ŵarunji ŵasekelere,+Ŵakondwe chomene pamaso pa Chiuta,Ŵazaye na kusekelera.   Yimbirani Chiuta, yimbirani zina lake malumbo,+ Yimbirani uyo wakwenda mu vidika.* Ya* ndilo zina lake.+ Sekelerani pamaso pake.   Wiske wa mwana mulanda na muvikiliri* wa vyokoro+Ni Chiuta mu malo ghake ghatuŵa.+   Chiuta wakupeleka nyumba yakukhalamo ku awo ŵali ŵekha.+Wakulongozgera ŵakayidi ku uwemi.+ Kweni ŵamtafu* ŵakhalenge mu charu chakomira.+   A Chiuta, apo mukalongozganga* ŵanthu ŵinu,+Apo mukendanga mu chipalamba, (Selah)   Charu chapasi chikandindima,+Machanya ghakakhizga* vula chifukwa cha Chiuta.Sinayi uyu wakasunkhunyika chifukwa cha Chiuta, Chiuta wa Israyeli.+   Mukalokweska vula yinandi, A Chiuta.Mukawezgeramo nkhongono mu ŵanthu* ŵinu awo vikalema. 10  Ŵakakhalanga mu mahema kwenekura.+A Chiuta, mukawovwiranga ŵakavu, kuyana na uwemi winu. 11  Yehova wakupeleka dango.Ŵanakazi awo ŵakupharazga makani ghawemi ni wumba ukuru.+ 12  Mathemba gha ŵankhondo ghakuchimbira,+ ghakuchimbira! Apo mwanakazi uyo wakukhala pa nyumba wakutorako ivyo vyapokeka pa nkhondo.+ 13  Nangauli imwe mwaŵanthu mukagonanga pa moto wa mu msasa,*Kuŵenge mapapindo gha nkhunda ghakuphakika silivaPamoza na mahungwa gha golide liwemi. 14  Wankhongonozose wakati wambininiska mathemba,+Chiwuvi chikawa mu Zalimoni.* 15  Phiri la Bashani+ ni phiri la Chiuta.Phiri la Bashani ni phiri la mitununtha. 16  Mukulaŵiskirachi na sanji, imwe mapiri gha mitununtha,Ku phiri ilo Chiuta wasora* kuti wakhalengeko?+ Nadi, Yehova wakhalenge kwenekura muyirayira.+ 17  Magileta ghankhondo gha Chiuta ni vikwi makumimakumi, vikwi na vikwi.+ Yehova wiza kufuma ku Sinayi kuya ku malo ghatuŵa.+ 18  Mukakwelera pachanya.+Mukayegha ŵanthu ŵakukoleka wuzga.Mukatora vyawanangwa mu ŵanthu,+Enya, na ŵamtafu wuwo,+ kuti ŵakhale pakati pawo, imwe Ya, Chiuta. 19  Yehova walumbike, uyo wakutinyamulira katundu withu zuŵa na zuŵa,+Chiuta waunenesko wa chiponosko chithu. (Selah) 20  Kwa ise, Chiuta waunenesko ni Chiuta uyo wakuponoska.+Yehova Fumu Yikuru wakuthaska ku nyifwa.+ 21  Nadi, Chiuta wabwanyenge mitu ya ŵalwani ŵake,Luwombo lwa yose uyo wakulutilira* na ubudi wake.+ 22  Yehova wayowoya kuti: “Niŵawezgengeko ku Bashani,+Niŵawezgengeko ku ndimba za nyanja, 23  Kuti lundi linu libire mu ndopa,+Lulimi lwa ntcheŵe zinu lupokeko chigaŵa ku ŵalwani.” 24  Ŵakuwona kandondero kinu, A Chiuta,Kandondero ka Chiuta wane, Themba lane, kuya mu malo ghatuŵa.+ 25  Awo ŵakwimba ŵakwenda panthazi, ŵakulizga vyakwimbira vya vingwe ŵakuŵalondezga.+Pakatikati pali ŵasungwana awo ŵakulizga tung’oma.+ 26  Lumbani Chiuta, apo mizinda yawungana,*Lumbani Yehova, imwe muli kufuma ku Chisimi cha Israyeli.+ 27  Kwenekura, Benjamini,+ muchoko chomene, wakuŵathereska,Kweniso ŵakaronga ŵa Yuda pamoza na mzinda wawo wavyongo,Ŵakaronga ŵa Zebuloni, ŵakaronga ŵa Nafutali. 28  Chiuta winu walangura kuti muŵenge ŵankhongono. Longorani nkhongono zinu, A Chiuta, imwe mukutovwira.+ 29  Chifukwa cha tempile linu mu Yerusalemu,+Mathemba ghizenge na vyawanangwa kwa imwe.+ 30  Chenyani vikoko vya mu matete,Gulu la ng’ombe+ na matholi ghawo,M’paka ŵanthu ŵasindame pakwiza na siliva. Kweni wakumbininiska ŵanthu awo ŵakukondwa na nkhondo. 31  Vinthu vyakupangika na mkuŵa wakusazgikana na visulo vitorekenge* kufuma ku Eguputo.+Kushi wizenge luŵiro kuzakapeleka vyawanangwa kwa Chiuta. 32  Imwe, maufumu gha charu chapasi, yimbirani Chiuta,+Yimbirani Yehova malumbo, (Selah) 33  Uyo wakwendeska machanya ghakale na kale.+ Wonani, wakududumira na lizgu lake, lizgu lake lankhongono. 34  Wongani nkhongono za Chiuta.+ Mazaza ghake ghali pa Israyeli,Ndipo nkhongono zake zili mu mlengalenga.* 35  Chiuta ngwakofya mu malo ghake ghakupatulika ghauchindami.+ Ndiyo Chiuta wa Israyeli,Uyo wakupeleka nkhongono na mazaza ku ŵanthu.+ Chiuta walumbike.

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “mabingu.”
“Ya” nkhudumura kwa zina lakuti Yehova.
Mazgu gheneko, “mweruzgi.”
Panji kuti, “ŵakugaluka.”
Mazgu gheneko, “mukadangiranga panthazi pa.”
Mazgu gheneko, “ghakanthonya.”
Mazgu gheneko, “chiharo chinu.”
Pangayowoyekaso kuti, “viŵaya vya mberere.”
Panji kuti, “Vikaŵa nga ni para chiwuvi chawa mu Zalimoni.”
Panji kuti, “wakukhumba.”
Panji kuti, “wakwendendeka.”
Mazgu gheneko, “mu maungano.”
Pangayowoyekaso kuti, “Ŵimiliri ŵizenge.”
Mazgu gheneko, “mu mitambo.”