Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

MASALIMO

Ivyo Vili mu Buku la Masalimo

 • 1

  • Nthowa ziŵiri zakupambana

   • Ŵakukondwa chifukwa cha kuŵazga dango la Chiuta (2)

   • Ŵarunji ŵali nga ni khuni ilo likupambika (3)

   • Ŵaheni ŵali nga ni mwelero uwo ukuputa na mphepo (4)

 • 2

  • Yehova na wakuphakazgika wake

   • Yehova wakuseka mitundu (4)

   • Yehova wakwimika themba lake (6)

   • Chindikani mwana (12)

 • 3

  • Kugomezga Chiuta nanga ni mu suzgo

   • ‘Ŵalwani ŵaŵirachi ŵanandi?’ (1)

   • “Chiponosko ntcha Yehova” (8)

 • 4

  • Lurombo lwakulongora kugomezga Chiuta

   • “Kwiyani, kweni kwananga chara” (4)

   • ‘Nigonenge mu mtende’ (8)

 • 5

  • Yehova, ntchakubisamamo cha ŵarunji

   • Chiuta wakutinkha uheni (4, 5)

   • ‘Nilongozgani mu urunji winu’ (8)

 • 6

  • Kulomba wovwiri

   • Ŵakufwa ŵakulumba Chiuta yayi (5)

   • Chiuta wakupulika pempho (9)

 • 7

  • Yehova ni Mweruzgi murunji

   • “Neruzgani, A Yehova” (8)

 • 8

  • Uchindami wa Chiuta na ntchindi za munthu

   • “Zina linu ndikuru kwakuluska!” (1, 9)

   • ‘Kasi munthu ngwakuzirwa wuli?’ (4)

   • Munthu wavwalikika uchindami (5)

 • 9

  • Kupharazga milimo yakuzizwiska ya Chiuta

   • Yehova ntchigongwe chakukhora (9)

   • Kumanya Chiuta nkhumuthemba (10)

 • 10

  • Yehova, movwiri wa ŵakusokwa

   • Muheni wakuti: “Chiuta kulije” (4)

   • Ŵakusuzgika ŵakuzgokera kwa Yehova (14)

   • “Yehova ni Themba muyirayira” (16)

 • 11

  • Kubisama mwa Yehova

   • “Yehova wali mu tempile lake lituŵa” (4)

   • Chiuta wakutinkha uyo wakutemwa nkhaza (5)

 • 12

  • Yehova wakuwuka kuti wachitepo kanthu

   • Mazgu gha Chiuta ngakutowa (6)

 • 13

  • Kulindilira chiponosko cha Yehova

   • ‘A Yehova, m’paka pawuli?’ (1, 2)

   • Yehova wakupeleka njombe (6)

 • 14

  • Maghanoghano gha chindere

   • “Yehova kulije” (1)

   • “Palije uyo wakuchita uwemi” (3)

 • 15

  • Ni njani wangaŵa mulendo mu hema la Yehova?

   • Wakuyowoya unenesko mu mtima wake (2)

   • Wakusesa chara (3)

   • Wakufiska ivyo walayizga nanga mphakuti wasuzgikirengepo (4)

 • 16

  • Uwemi wose ukufuma kwa Yehova

   • “Yehova ntchigaŵa chane” (5)

   • ‘Maghanoghano ghane ghakunilongozga usiku’ (7)

   • ‘Yehova wali ku woko lane lamalyero’ (8)

   • “Munisidenge mu Dindi chara” (10)

 • 17

  • Kulomba chivikiliro

   • “Mwasanda mtima wane” (3)

   • “Mu mfwiri wa mapapindo ghinu” (8)

 • 18

  • Kulumba Chiuta chifukwa cha chiponosko

   • “Yehova ni mphanji yane” (2)

   • Yehova wakugomezgeka ku ŵakugomezgeka (25)

   • Nthowa ya Chiuta njakufikapo (30)

   • “Kujiyuyura kwinu kwanikuzga” (35)

 • 19

  • Ivyo Chiuta wali kulenga na dango lake, mbukaboni

   • “Machanya ghakupharazga uchindami wa Chiuta” (1)

   • Dango lakufikapo la Chiuta likuwezgeramo nkhongono (7)

   • “Zakwananga izo nkhuzimanya yayi” (12)

 • 20

  • Chiponosko cha themba lakuphakazgika la Chiuta

   • Ŵanyake ŵakuthemba magileta na mahachi, “kweni ise tikuchema pa zina la Yehova” (7)

 • 21

  • Vitumbiko vya themba ilo likugomezga Yehova

   • Themba likupika umoyo utali (4)

   • Ŵalwani ŵa Chiuta ŵathereskekenge (8-12)

 • 22

  • Kufuma pa kwenjerwa kufika pa kulumba

   • “Chiuta wane, kasi mwanisidirachi?” (1)

   •  “Ŵakuchita mphenduzga pa chakuvwara chane” (18)

   • Kulumba Chiuta mu mpingo (22, 25)

   • Charu chose chapasi chisopenge Chiuta (27)

 • 23

  • “Yehova ni Muliska wane”

   • “Nisoŵenge kanthu chara” (1)

   • “Wakunisamphuska” (3)

   • “Nkhombo yane njakuzura makora” (5)

 • 24

  • Themba lauchindami likunjira pa vipata

   • ‘Charu chapasi ntcha Yehova’ (1)

 • 25

  • Kulomba ulongozgi na chigowokero

   • “Nisambizgani nthowa zinu” (4)

   • “Yehova ni mubwezi” (14)

   • “Nigowokerani zakwananga zane zose” (18)

 • 26

  • Kwenda mu kunyoloka

   • “Nisandani, A Yehova” (2)

   • Kwendezgana na ŵaheni yayi (4, 5)

   • ‘Nizingilirenge pa jotchero la Chiuta’ (6)

 • 27

  • Yehova ni linga lakukhora la umoyo wane

   • Kuwonga chifukwa cha tempile la Chiuta (4)

   • Yehova wakupwelelera, nanga ŵapapi ŵangaleka (10)

   • “Gomezga Yehova” (14)

 • 28

  • Chiuta wapulika lurombo lwa wamasalimo

   • “Yehova ni nkhongono zane na chiskango chane” (7)

 • 29

  • Mazgu ghankhongono gha Yehova

   • Sopani uku mwavwara vyakupatulika (2)

   • “Chiuta wauchindami wakududumira” (3)

   • Yehova wakukhozga ŵanthu ŵake (11)

 • 30

  • Kutengera kwazgoka kusekelera

   • Lusungu lwa Chiuta ndwa umoyo wose (5)

 • 31

  • Kubisama mwa Yehova

   • “Naŵikizga mzimu wane mu woko linu” (5)

   • “Yehova Chiuta waunenesko” (5)

   • Uwemi ukuru wa Chiuta (19)

 • 32

  • Mbakukondwa awo ŵagowokereka

   • “Nkhaphara kwananga kwane kwa imwe” (5)

   • Chiuta wakupeleka mahara (8)

 • 33

  • Lumbani Mlengi

   • “Muyimbirani sumu yiphya” (3)

   • Vinthu vikalengeka na mazgu kweniso mzimu wa Yehova (6)

   • Mtundu wa Yehova ngwakukondwa (12)

   • Jiso la Yehova likulaŵiska (18)

 • 34

  • Yehova wakuthaska ŵateŵeti ŵake

   • “Tiyeni tikwezge zina lake pamoza” (3)

   • Mungelo wa Yehova wakuvikilira (7)

   • “Chetani mwe, muwone kuti Yehova ni muwemi” (8)

   • ‘Palije chiwangwa chake icho chaphyokapo’ (20)

 • 35

  • Wakulomba kuti wawomboleke ku ŵalwani

   • Ŵalwani ŵachimbizgikenge (5)

   • Kulumba Chiuta pa mzinda (18)

   • Kutinkhika kwambura chifukwa (19)

 • 36

  • Lusungu lwa Chiuta

   • Muheni wakumopa yayi Chiuta (1)

   • Chiuta ntchisimi cha umoyo (9)

   • “Na ungweru winu tikuwona kungweluka” (9)

 • 37

  • Awo ŵakuthemba Yehova vinthu viŵenderenge makora

   • Ungakwenyeleranga na ŵanthu ŵaheni chara (1)

   • “Ukondwere chomene mwa Yehova” (4)

   • “Nthowa yako uyipeleke kwa Yehova” (5)

   • “Ŵakuzika ŵaharenge charu chapasi” (11)

   • Murunji wasoŵenge chakurya chara (25)

   • Ŵarunji ŵazamukhala pa charu chapasi muyirayira (29)

 • 38

  • Lurombo lwa munthu wakusuzgika uyo wajinyumwa

   • “Nasuzgika na kulombotoka chomene” (6)

   • Yehova wakupulika awo ŵakumulindilira (15)

   • “Nkhasuzgika na kwananga kwane” (18)

 • 39

  • Umoyo ngufupi

   • Munthu ni mvuchi pera (5, 11)

   • “Mungasurangako yayi masozi ghane” (12)

 • 40

  • Kuwonga Chiuta uyo ngwambura kuyelezgereka

   • Milimo ya Chiuta njinandi chomene, yingapendeka yayi (5)

   • Chiuta wakukhumba sembe yayi (6)

   • “Nkhukondwa kuchita khumbo linu” (8)

 • 41

  • Lurombo lwa mulwari

   • Chiuta wakufukatira mulwari (3)

   • Wapelekeka na mubwezi wake (9)

 • 42

  • Kulumba Chiuta pakuŵa Mponoski Mukuru

   • Kunwekera Chiuta nga ni mbaŵala iyo yikunwekera maji (1, 2)

   •  “Chifukwa wuli nkhwenjerwa?” (5, 11)

   • “Lindilira Chiuta” (5, 11)

 • 43

  • Chiuta wakuthaska pakuŵa Mweruzgi

   • “Tumani ungweru winu na unenesko” (3)

   • “Chifukwa wuli nkhwenjerwa?” (5)

   • “Lindilira Chiuta” (5)

 • 44

  • Kulomba wovwiri

   • “Ndimwe mukatiponoska” (7)

   • Nga ni “mberere izo zikwenera kukomeka” (22)

   • “Wukani pakuŵa movwiri withu!” (26)

 • 45

  • Nthengwa ya wakuphakazgika

   • Mazgu ghawemi (2)

   • “Chiuta ntchitengo chako muyirayira” (6)

   • Themba likunwekera kutowa kwa mwali (11)

   • Ŵana ŵaŵenge ŵakaronga pa charu chose chapasi (16)

 • 46

  • “Chiuta ntchiphokwero chithu”

   • Milimo yakuzizwiska ya Chiuta (8)

   • Chiuta wakulekeska nkhondo pa charu chose chapasi (9)

 • 47

  • Chiuta ni Themba pa charu chose chapasi

   • ‘Yehova ngwakofya’ (2)

   • Yimbirani Chiuta malumbo (6, 7)

 • 48

  • Ziyoni, msumba wa Themba Likuru

   • Chimwemwe cha charu chose chapasi (2)

   • Yenderani msumba na vigongwe vyake (11-13)

 • 49

  • Uchindere wa kuthemba usambazi

   • Palije munthu uyo wangawombora munyake (7, 8)

   • Chiuta wakuwombora ku Dindi (15)

   • Usambazi ungaponoska yayi ku nyifwa (16, 17)

 • 50

  • Chiuta wakweruzga pakati pa ŵakugomezgeka na ŵaheni

   • Phangano la Chiuta kwizira mu sembe (5)

   • “Chiuta yekha ndiyo ni Mweruzgi” (6)

   • Vinyama vyose ni vya Chiuta (10, 11)

   • Chiuta wakuvumbura ŵaheni (16-21)

 • 51

  • Lurombo lwa munthu wakung’anamuka mtima

   • Wakwananga kufuma mu nthumbo (5)

   • “Nitozgani ku kwananga kwane”” (7)

   • “Lengani mwa ine mtima wakutowa” (10)

   • Mtima wakuphyoka ukukondweska Chiuta (17)

 • 52

  • Kuthemba lusungu lwa Chiuta

   • Awo ŵakuthumbwa na uheni ŵachenjezgeka (1-5)

   • Ŵambura kopa Chiuta ŵakuthemba usambazi (7)

 • 53

  • Vindere vyavumbukwa

   • “Yehova kulije” (1)

   • “Palije uyo wakuchita uwemi” (3)

 • 54

  • Kulomba wovwiri pakati pa ŵalwani

   • “Chiuta ni movwiri wane” (4)

 • 55

  • Kulomba para mubwezi wakwendera mphiska

   • Mubwezi wakutombozga (12-14)

   • “Katundu wako umuthwikiske Yehova” (22)

 • 56

  • Kulomba para munthu wakutambuzgika

   • “Nkhuthemba Chiuta” (4)

   • “Masozi ghane mu thumba linu lachikumba” (8)

   • “Kasi munthu wangachitachi kwa ine?” (4, 11)

 • 57

  • Kulomba wovwiri

   • Kubisama mu mapapindo gha Chiuta (1)

   • Ŵalwani ŵakuwira mu chipingo chawo (6)

 • 58

  • Kuli Chiuta uyo wakweruzga charu chapasi

   • Kulomba kuti ŵaheni ŵalangike (6-8)

 • 59

  • Chiuta ntchiskango na chiphokwero

   • ‘Mungalongoranga lusungu chara kwa ŵakwendera mphiska’ (5)

   • “Niyimbenge vya nkhongono zinu” (16)

 • 60

  • Chiuta wakuthereska ŵalwani

   • Chiponosko cha ŵanthu ntchawaka (11)

   • “Tisangenge nkhongono mwa Chiuta” (12)

 • 61

  • Chiuta ntchigongwe chakukhora ku ŵalwani

   • “Niŵenge mulendo mu hema linu” (4)

 • 62

  • Chiponosko cheneko chikufuma kwa Chiuta

   • “Nkhulindilira waka chete kwa Chiuta” (1, 5)

   • ‘Pungulirani mitima yinu pamaso pa Chiuta’ (8)

   • Ŵanthu ni mvuchi pera (9)

   • Mungathembanga usambazi chara (10)

 • 63

  • Kunwekera Chiuta

   • “Lusungu lwinu nduwemi kuluska umoyo” (3)

   • “Nakhorwa na chigaŵa chiwemi” (5)

   •  Kughanaghanira vya Chiuta nausiku (6)

   • ‘Nkhudemelera kwa Chiuta’ (8)

 • 64

  • Kuvikilirika ku viŵembu

   • “Chiuta waŵalasenge” (7)

 • 65

  • Chiuta wakupwelelera charu chapasi

   • “Ŵakupulika malurombo” (2)

   • ‘Wakukondwa ni uyo mwamusora’ (4)

   • Uwemi ukuru wa Chiuta (11)

 • 66

  • Milimo yakofya ya Chiuta

   • “Zani muwone milimo ya Chiuta” (5)

   • “Nifiskenge vilapo vyane kwa imwe” (13)

   • Chiuta wakupulika lurombo (18-20)

 • 67

  • Vigoti vya charu viwopenge Chiuta

   • Nthowa ya Chiuta yimanyikwenge (2)

   • ‘Ŵanthu wose ŵalumbe Chiuta’ (3, 5)

   • “Chiuta watitumbikenge” (6, 7)

 • 68

  • ‘Ŵalwani ŵa Chiuta ŵambininike’

   • “Wiske wa mwana mulanda” (5)

   • Chiuta wakupeleka nyumba ku awo ŵali ŵekha (6)

   • Ŵanakazi ŵakupharazga makani ghawemi (11)

   • Vyawanangwa mu ŵanthu (18)

   • ‘Yehova wakutinyamulira katundu withu zuŵa na zuŵa’ (19)

 • 69

  • Kulomba kuthaskika

   • “Mwamphu wa nyumba yinu wanirya” (9)

   • “Nizgorani luŵiro” (17)

   • “Ŵakanipa vinyo lakusasa” (21)

 • 70

  • Kupempha wovwiri waluŵiro

   • “Chitanipo kanthu mwaluŵiro” (5)

 • 71

  • Chigomezgo cha ŵachekuru

   • Kuthemba Chiuta kwamba pa uwukirano (5)

   • “Para nkhongono zane zalopwa” (9)

   • ‘Chiuta wanisambizga kufuma pa uwukirano’ (17)

 • 72

  • Muwuso wamtende wa themba la Chiuta

   • “Ŵarunji ŵazamutikitira” (7)

   • Ŵanthu ŵazamukhala kufuma ku nyanja m’paka ku nyanja (8)

   • Kuthaskika ku nkhaza (14)

   • Vyakurya vinandi pa charu chapasi (16)

   • Zina la Chiuta likulumbika muyirayira (19)

 • 73

  • Munthu wakopa Chiuta wambaso kutemwa vyauzimu

   • “Malundi ghane ghakakhala pachoko kupuluka” (2)

   • “Nkhakweŵeka zuŵa lose” (14)

   • “M’paka nkhanjira mu malo ghakupatulika gha Chiuta” (17)

   • Ŵaheni ŵali pa malo ghakutelemuka (18)

   • Ntchiwemi kusendelera kwa Chiuta (28)

 • 74

  • Kulomba kuti Chiuta wakumbuke ŵanthu ŵake

   • Kukumbuka milimo yakuponoska ya Chiuta (12-17)

   • “Kumbukani msinjiro wa mulwani” (18)

 • 75

  • Chiuta wakweruzga mwakunyoloka

   • Ŵaheni ŵamwenge nkhombo ya Yehova (8)

 • 76

  • Chiuta waluska ŵalwani ŵa Ziyoni

   • Chiuta wakuponoska ŵakuzika (9)

   • Ŵalwani ŵakujikuzga ŵakhizgikenge (12)

 • 77

  • Lurombo mu nyengo ya suzgo

   • Kulanguruka pa milimo ya Chiuta (11, 12)

   • ‘Ni njani uyo ni mukuru nga ndimwe, A Chiuta?’ (13)

 • 78

  • Chiuta wakupwelelera. Kuleka kugomezgeka kwa Israyeli

   • Phalirani muwiro wakunthazi (2-8)

   • “Ŵakaŵavya chipulikano mwa Chiuta” (22)

   • “Chakurya cha kuchanya” (24)

   • “Ŵakamukwenyerezga Mutuŵa wa Israyeli” (41)

   • Kufuma ku Eguputo m’paka ku Charu cha Layizgano (43-55)

   • “Ŵakalutilira nipera kususka Chiuta” (56)

 • 79

  • Wakalomba apo mitundu yikawukira ŵanthu ŵa Chiuta

   • “Tazgoka chinthu chakuchitirika msinjiro” (4)

   • ‘Tovwirani chifukwa cha zina linu’ (9)

   • “Wezgerani ŵazengezgani ŵithu kankhondi na kaŵiri” (12)

 • 80

  • Ŵaisrayeli ŵakupenja Muliska wawo kuti waŵawezgere pakale

   • “A Chiuta, tiwezgerani pakale” (3)

   • Israyeli ni mpheska ya Chiuta (8-15)

 • 81

  • Ŵakuchiskika kuti ŵapulikirenge

   • Mungasopanga ŵachiuta ŵachilendo chara (9)

   • ‘Muŵenge kuti mwapulikira’ (13)

 • 82

  • Ŵakupempheka kuti ŵeruzgenge mwaurunji

   • Chiuta wakweruzga mukati mu “ŵachiuta” (1)

   • “Vikilirani ŵakuyuyuka” (3)

   • “Imwe muli ŵachiuta” (6)

 •  83

  • Kulomba para mwakumana na ŵalwani

   • “A Chiuta, mungakhalanga chete yayi” (1)

   • Ŵalwani ŵali nga ni vipundwe ivyo vikuputwa (13)

   • Zina la Chiuta ni Yehova (18)

 • 84

  • Kunwekera chihema chauchindami cha Chiuta

   • Mulevi wakudokera kuŵa nga nkhayuni (3)

   • “Zuŵa limoza mu maluŵaza ghinu” (10)

   • “Chiuta ni dazi na chiskango” (11)

 • 85

  • Ŵakulomba kuti ŵawezgekere pakale

   • Chiuta wakuyowoya vya mtende ku ŵakugomezgeka (8)

   • Lusungu na kugomezgeka vikumanenge (10)

 • 86

  • Kulije chiuta nga ni Yehova

   • Yehova ngwakunozgeka kugowokera (5)

   • Mitundu yose yisopenge Yehova (9)

   • “Nisambizgani nthowa yinu” (11)

   • “Lungani mtima wane” (11)

 • 87

  • Ziyoni, msumba wa Chiuta waunenesko

   • Awo ŵakababikira mu Ziyoni (4-6)

 • 88

  • Lurombo lwakuti waleke kufwa

   • “Umoyo wane uli pafupi kukhilira ku Dindi” (3)

   • ‘Mulenji uliwose nkhulomba kwa imwe’ (13)

 • 89

  • Kwimba vya lusungu lwa Yehova

   • Phangano na Davide (3)

   • Mphapu ya Davide yikhalilirenge muyirayira (4)

   • Wakuphakazgika wakuchema Chiuta kuti, “Adada” (26)

   • Phangano la Davide ndakugomezgeka (34-37)

   • Munthu wangachimbira chara Dindi (48)

 • 90

  • Chiuta ngwamuyirayira, munthu umoyo wake ngufupi

   • Vyaka 1,000 vikuŵa nga ni mayiro (4)

   • Munthu wakukhala vyaka 70-80 (10)

   • “Tisambizgani kupenda mazuŵa ghithu” (12)

 • 91

  • Kusanga chivikiliro mu malo ghakubisika gha Chiuta

   • Kuthaskika ku chipingo cha muthyezi (3)

   • Kubisama mu mapapindo gha Chiuta (4)

   • Kupona nanga ŵanthu 1,000 ŵakuwa (7)

   • Ŵangelo ŵakutumika kuti ŵavikilire (11)

 • 92

  • Yehova wakukwezgeka muyirayira

   • Milimo yake yikuru na maghanoghano ghake ghakunyang’amira (5)

   • “Murunji watikitirenge nga ni khuni” (12)

   • Ŵachekuru ŵalutilirenge kuthaza (14)

 • 93

  • Muwuso wauchindami wa Yehova

   • “Yehova waŵa Themba!” (1)

   • “Vikumbusko vinu ni vyakugomezgeka” (5)

 • 94

  • Kulomba kuti Chiuta wawezgere nduzga

   • ‘Kasi ŵaheni ŵalutilirenge m’paka pawuli?’ (3)

   • Ntchenyo ya Yehova yikubaba chimwemwe (12)

   • Chiuta wasidenge chara ŵanthu ŵake (14)

   • “Chikwata suzgo mu zina la dango” (20)

 • 95

  • Kusopa kwaunenesko na kupulikira

   • “Muhanya uno, para mwapulika lizgu lake” (7)

   • “Munganonopeskanga mtima winu yayi” (8)

   • “Ŵanjirenge chara mu chipumulo chane” (11)

 • 96

  • “Yimbirani Yehova sumu yiphya”

   • Yehova ngwakwenelera chomene kulumbika (4)

   • Ŵachiuta ŵa ŵanthu mbawakawaka (5)

   • Sopani uku mwavwara vyakupatulika (9)

 • 97

  • Yehova wakwezgeka pachanya pa ŵachiuta ŵanyake

   • “Yehova waŵa Themba!” (1)

   • Temwani Yehova, tinkhani icho ntchiheni (10)

   • Ungweru ku ŵarunji (11)

 • 98

  • Yehova ni Mponoski na Mweruzgi waurunji

   • Chiponosko cha Yehova chamanyikwa (2, 3)

 • 99

  • Yehova ni Themba lituŵa

   • Wakhala pa chitengo pachanya pa ŵakerubi (1)

   • Chiuta uyo wakugowoka na kulanga (8)

 • 100

  • Kuwonga Mlengi

   • “Teŵeterani Yehova na kusekelera” (2)

   • ‘Chiuta ndiyo wali kutilenga’ (3)

 • 101

  • Mulongozgi uyo wakuchita vinthu mwakunyoloka

   • ‘Nilekelerenge yayi munthu wakujikuzga’ (5)

   • “Nilaŵiskenge ku ŵakugomezgeka” (6)

 •  102

  • Lurombo lwa munthu wakusuzgika uyo wakwenjerwa

   • “Nili nga nkhayuni ako kali kekha” (7)

   • ‘Mazuŵa ghane ni mfwiri uwo ukumara’ (11)

   • “Yehova wazengengeso Ziyoni” (16)

   • Yehova wakukhalilira muyirayira (26, 27)

 • 103

  • “Lekani nilumbe Yehova”

   • Chiuta wakuŵika kutali zakwananga zithu (12)

   • Chiuta ngwalusungu nga umo dada wakuchitira na ŵana ŵake (13)

   • Chiuta wakukumbuka kuti tili fuvu (14)

   • Chitengo cha Yehova na uthemba wake (19)

   • Ŵangelo ŵakuchita ivyo Chiuta wayowoya (20)

 • 104

  • Kulumba Chiuta chifukwa cha chilengiwa chakuzizwiska

   • Charu chapasi chikhalilirenge muyirayira (5)

   • Vinyo na chingwa kuti munthu wasangwe navyo (15)

   • “Nawo mbunandi wa milimo yinu!” (24)

   • ‘Usange mzimu wafumiskikamo, vikufwa’ (29)

 • 105

  • Milimo iyo Yehova wakachitira ŵanthu ŵake mwakugomezgeka

   • Chiuta wakukumbuka phangano lake (8-10)

   • “Mungakhwaskanga chara ŵakuphakazgika ŵane” (15)

   • Yosefe wakatumika na Chiuta (17-22)

   • Minthondwe ya Chiuta mu Eguputo (23-36)

   • Ulendo wa Israyeli kufuma ku Eguputo (37-39)

   • Chiuta wakukumbuka layizgo ilo wakachita kwa Abrahamu (42)

 • 106

  • Israyeli wakaŵa wambura kuwonga

   • Ŵakaluwa luŵiro milimo ya Chiuta (13)

   • Ŵakasinthiska uchindami wa Chiuta na chikozgo cha ng’ombe (19, 20)

   • Ŵakagomezga chara malayizgo gha Chiuta (24)

   • Ŵakamba kusopa Baala (28)

   • Ŵakapelekanga ŵana kuŵa sembe ku viŵanda (37)

 • 107

  • Wongani Chiuta chifukwa cha milimo yake yakuzizwiska

   • Wakaŵayendeska mu nthowa yakwenelera (7)

   • Wakakhorweska ŵanyota na ŵanjara (9)

   • Wakaŵafumiska mu chisi (14)

   • Wakatuma mazgu ghake kuŵachizga (20)

   • Wakuvikilira ŵakavu kuti ŵaleke kuyuzgika (41)

 • 108

  • Kulomba kuti ŵalwani ŵathereskeke

   • Chiponosko cha ŵanthu ntchawaka (12)

   • “Tisangenge nkhongono mwa Chiuta” (13)

 • 109

  • Lurombo lwa munthu wakusuzgika

   • ‘Mulimo wake munthu munyake watore’ (8)

   • Chiuta wakwimilira ku woko lamalyero la mukavu (31)

 • 110

  • Themba na wasembe nga ni Melekizedeki

   • ‘Uwuse mukati mwa ŵalwani ŵako’ (2)

   • Ŵanyamata ŵakujipeleka ŵali nga ni jumi (3)

 • 111

  • Lumbani Yehova chifukwa cha milimo yake yikuru

   • Zina la Chiuta ndituŵa na lakofya (9)

   • Kopa Yehova ni vinjeru (10)

 • 112

  • Munthu murunji wakopa Yehova

   • Uyo wakukongozga mwawanangwa vikumwendera makora (5)

   • “Murunji wakumbukikenge muyirayira” (6)

   • Munthu mwanangwa wakupako vinthu ŵakavu (9)

 • 113

  • Chiuta kuchanya wakuwuska ŵakuyuyuka

   • Zina la Yehova likulumbika muyirayira (2)

   • Chiuta wakukotama (6)

 • 114

  • Israyeli wakawomboleka ku Eguputo

   • Nyanja yikachimbira (5)

   • Mapiri ghakadukaduka nga ni mberere zanalume (6)

   • Libwe la gwaa, likazgoka mbwiwi ya maji (8)

 • 115

  • Uchindami upelekekenge kwa Chiuta pera

   • Ŵangoza ŵalije umoyo (4-8)

   • Charu chapasi chili kupelekeka ku ŵanthu (16)

   • “Ŵakufwa ŵakumulumba chara Ya” (17)

 • 116

  • Sumu ya kuwonga

   • “Kasi ningamuwezgera vichi Yehova?” (12)

   • “Nitorenge nkhombo ya chiponosko” (13)

   • “Nifiskenge vilapo vyane kwa Yehova” (14, 18)

   •  Nyifwa ya ŵakugomezgeka njamtengo wapatali (15)

 • 117

  • Mitundu yikupempheka kulumba Yehova

   • Lusungu lwa Chiuta ndukuru (2)

 • 118

  • Kuwonga chifukwa cha kutonda kwa Yehova

   • ‘Nkhachema Ya, ndipo wakanizgora’ (5)

   • “Yehova wali kwa ine” (6, 7)

   • Libwe lakukanika lazgoka libwe lakuzirwa lapakona (22)

   • “Uyo wakwiza mu zina la Yehova” (26)

 • 119

  • Kuwonga Chiuta chifukwa cha mazgu ghake ghakuzirwa

   • “Muwukirano wangatozga wuli mendero ghake?” (9)

   • “Nkhukondwa na vikumbusko vinu” (24)

   • “Mazgu ghinu ntchigomezgo chane” (74, 81, 114)

   • “Dango linu nkhulitemwa nadi!” (97)

   • “Nili na mahara chomene kuluska ŵasambizgi ŵane” (99)

   • “Mazgu ghinu ni nyali ku malundi ghane” (105)

   • ‘Mazgu ghinu mbunenesko’ (160)

   • Awo ŵakutemwa dango la Chiuta ŵakuŵa na mtende (165)

 • 120

  • Mulendo wakunwekera mtende

   • ‘Nithaskani ku lulimi lwauryarya’ (2)

   • “Nkhukhumba mtende” (7)

 • 121

  • Yehova wakusungilira ŵanthu ŵake

   • “Wovwiri wane ukufuma kwa Yehova” (2)

   • Yehova wakugona chara (3, 4)

 • 122

  • Kulombera mtende wa Yerusalemu

   • Chimwemwe chifukwa cha kuluta ku nyumba ya Yehova (1)

   • Msumba uwo wabamphikika kuŵa umoza (3)

 • 123

  • Kulaŵiska kwa Yehova kuti watichitire lusungu

   • ‘Nga mbateŵeti, tikulaŵiska kwa Yehova’ (2)

   • “Tavuka chomene na kuyuyulika” (3)

 • 124

  • “Yehova walekenge kuŵa nase”

   • Kupona ku chipingo icho chaphyoka (7)

   • ‘Zina la Yehova ni wovwiri withu’ (8)

 • 125

  • Yehova wakuvikilira ŵanthu ŵake

   • “Nga umo mapiri ghakuzingilizgira Yerusalemu” (2)

   • “Mtende uŵe pa Israyeli” (5)

 • 126

  • Ziyoni wakondwa chifukwa chakuti wawelerapo

   • “Yehova watichitira vinthu vikuru” (3)

   • Kufuma pa kulira kufika pa kuzaya (5, 6)

 • 127

  • Vinthu vyose ni vyawaka kwambura Chiuta

   • “Kwambura kuti Yehova wazenga nyumba” (1)

   • Ŵana ni njombe yakufuma kwa Chiuta (3)

 • 128

  • Kukondwa chifukwa cha kopa Yehova

   • Mwanakazi wali nga ni mpheska yakupambika (3)

   • “Uwone kuti Yerusalemu vinthu vikumwendera makora” (5)

 • 129

  • Wakuwukirika kweni wakuthereskeka chara

   • Awo ŵakutinkha Ziyoni ŵalengeskeka (5)

 • 130

  • “Nkhumuchemani kufuma mu ndimba ya maji”

   • “Muŵenge kuti mukuŵanika maubudi” (3)

   • Yehova wakugowokera zanadi (4)

   • “Nkhulindilira Yehova mwakunweka” (6)

 • 131

  • Kukhorwa nga ni mwana wakulumulika

   • Kujikhumbira vinthu vikuru chara (1)

 • 132

  • Davide na Ziyoni ŵasoleka

   • “Mungakananga chara wakuphakazgika winu” (10)

   • Ŵasembe ŵa ku Ziyoni ŵavwalikika chiponosko (16)

 • 133

  • Kukhala pamoza mwakukolerana

   • Nga ni mafuta pa mutu wa Aroni (2)

   • Nga ni jumi la ku Heremoni (3)

 • 134

  • Kulumba Chiuta nausiku

   • “Tumphuskani mawoko ghinu mu utuŵa” (2)

 • 135

  • Lumbani Ya, chifukwa cha ukuru wake

   • Vimanyikwiro na minthondwe pa Eguputo (8, 9)

   • “Zina linu likukhalilira muyirayira” (13)

   • Ŵangoza mbamoyo yayi (15-18)

 • 136

  • Lusungu lwa Yehova lukukhalilira muyirayira

   • Kuchanya na charu chapasi vili kulengeka mwaluso  (5, 6)

   • Farawo wakafwira mu Nyanja Yiswesi (15)

   • Chiuta wakukumbuka ŵakusuzgika maghanoghano (23)

   • Chakurya ku chamoyo chilichose (25)

 • 137

  • Mumphepete mwa milonga ya ku Babuloni

   •  Sumu za ku Ziyoni zikwimbika yayi (3, 4)

   • Babuloni wazamuparanyika (8)

 • 138

  • Chiuta wakupwelelera, nangauli ngwakukwezgeka

   • ‘Mukazgora lurombo lwane’ (3)

   • ‘Nanga ni mu visuzgo, mukunithaska’ (7)

 • 139

  • Chiuta wakuŵamanya makora ŵateŵeti ŵake

   • Palije kugwentha mzimu wa Chiuta (7)

   • “Nili kupangika mwakuzizwiska” (14)

   • ‘Mukaniwona nkhati namba waka kupangika mu nthumbo’ (16)

   • “Nilongozgerani mu nthowa ya muyirayira” (24)

 • 140

  • Yehova, Mponoski wankhongono

   • Ŵanthu ŵaheni ŵali nga ni njoka (3)

   • Ŵanthu ŵankhaza ŵazamuwa (11)

 • 141

  • Kulomba chivikiliro

   • “Lurombo lwane luŵe nga ni vyakununkhira” (2)

   • Ntchenyo ya murunji yili nga ni mafuta (5)

   • Ŵaheni ŵakuwira mu maukonde ghawo (10)

 • 142

  • Kulomba kuthaskika ku ŵakutambuzga

   • “Kulije uko ningachimbilira” (4)

   • “Ndimwe mwekha muli nane” (5)

 • 143

  • Kunwekera Chiuta nga ni charu chakomira

   • ‘Nkhughanaghanira pa milimo yinu’ (5)

   • “Nisambizgani kuchita khumbo linu” (10)

   • ‘Mzimu winu uwemi unilongozge’ (10)

 • 144

  • Kulomba kuti watonde nkhondo

   • “Kasi munthu ni njani?” (3)

   • ‘Ŵalwani ŵambininike’ (6)

   • Ŵakukondwa mbanthu ŵa Yehova (15)

 • 145

  • Kulumba Chiuta, Themba likuru

   • ‘Nipharazgenge ukuru wa Chiuta’ (6)

   • “Yehova ni muwemi ku wose” (9)

   • “Ŵakugomezgeka ŵinu ŵamulumbaninge” (10)

   • Uthemba wamuyirayira wa Chiuta (13)

   • Woko la Chiuta likukhorweska wose (16)

 • 146

  • Thembani Chiuta, ŵanthu yayi

   • Maghanoghano gha munthu ghakumara para wafwa (4)

   • Chiuta wakuwuska awo ŵasindama (8)

 • 147

  • Kulumba Chiuta chifukwa cha milimo yankhongono

   • Wakuchizga ŵakuphyoka mtima (3)

   • Wakuchema nyenyezi zose mazina (4)

   • Wakutuma chiwuvi nga ni weya (16)

 • 148

  • Vyakulengeka vyose vilumbe Yehova

   • “Mulumbani, imwe mose ŵangelo ŵake” (2)

   • ‘Mulumbani, imwe dazi, mwezi, na nyenyezi’ (3)

   • Ŵana na ŵachekuru ŵalumbe Chiuta (12, 13)

 • 149

  • Sumu ya kulumba kutonda kwa Chiuta

   • Chiuta wakukondwa na ŵanthu ŵake (4)

   • Ntchindi ni za awo mbakugomezgeka kwa Chiuta (9)

 • 150

  • Chilichose icho chikuthuta chilumbe Ya

   • Aleluya! (1, 6)