Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Masalimo

Machaputara

Ivyo Vili mu Buku Ili

 • 1

  • Nthowa ziŵiri zakupambana

   • Ŵakukondwa chifukwa cha kuŵazga dango la Chiuta (2)

   • Ŵarunji ŵali nga ni khuni ilo likupambika (3)

   • Ŵaheni ŵali nga ni mwelero uwo ukuputa na mphepo (4)

 • 2

  • Yehova na wakuphakazgika wake

   • Yehova wakuseka mitundu (4)

   • Yehova wakwimika themba lake (6)

   • Chindikani mwana (12)

 • 3

  • Kugomezga Chiuta nanga ni mu suzgo

   • ‘Ŵalwani ŵaŵirachi ŵanandi?’ (1)

   • “Chiponosko ntcha Yehova” (8)

 • 4

  • Lurombo lwakulongora kugomezga Chiuta

   • “Kwiyani, kweni kwananga chara” (4)

   • ‘Nigonenge mu mtende’ (8)

 • 5

  • Yehova, ntchakubisamamo cha ŵarunji

   • Chiuta wakutinkha uheni (4, 5)

   • ‘Nilongozgani mu urunji winu’ (8)

 • 6

  • Kulomba wovwiri

   • Ŵakufwa ŵakulumba Chiuta yayi (5)

   • Chiuta wakupulika pempho (9)

 • 7

  • Yehova ni Mweruzgi murunji

   • “Neruzgani, A Yehova” (8)

 • 8

  • Uchindami wa Chiuta na ntchindi za munthu

   • “Zina linu ndikuru kwakuluska!” (1, 9)

   • ‘Kasi munthu ngwakuzirwa wuli?’ (4)

   • Munthu wavwalikika uchindami (5)

 • 9

  • Kupharazga milimo yakuzizwiska ya Chiuta

   • Yehova ntchigongwe chakukhora (9)

   • Kumanya Chiuta nkhumuthemba (10)

 • 10

  • Yehova, movwiri wa ŵakusokwa

   • Muheni wakuti: “Chiuta kulije” (4)

   • Ŵakusuzgika ŵakuzgokera kwa Yehova (14)

   • “Yehova ni Themba muyirayira” (16)

 • 11

  • Kubisama mwa Yehova

   • “Yehova wali mu tempile lake lituŵa” (4)

   • Chiuta wakutinkha uyo wakutemwa nkhaza (5)

 • 12

  • Yehova wakuwuka kuti wachitepo kanthu

   • Mazgu gha Chiuta ngakutowa (6)

 • 13

  • Kulindilira chiponosko cha Yehova

   • ‘A Yehova, m’paka pawuli?’ (1, 2)

   • Yehova wakupeleka njombe (6)

 • 14

  • Maghanoghano gha chindere

   • “Yehova kulije” (1)

   • “Palije uyo wakuchita uwemi” (3)

 • 15

  • Ni njani wangaŵa mulendo mu hema la Yehova?

   • Wakuyowoya unenesko mu mtima wake (2)

   • Wakusesa chara (3)

   • Wakufiska ivyo walayizga nanga mphakuti wasuzgikirengepo (4)

 • 16

  • Uwemi wose ukufuma kwa Yehova

   • “Yehova ntchigaŵa chane” (5)

   • ‘Maghanoghano ghane ghakunilongozga usiku’ (7)

   • ‘Yehova wali ku woko lane lamalyero’ (8)

   • “Munisidenge mu Dindi chara” (10)

 • 17

  • Kulomba chivikiliro

   • “Mwasanda mtima wane” (3)

   • “Mu mfwiri wa mapapindo ghinu” (8)

 • 18

  • Kulumba Chiuta chifukwa cha chiponosko

   • “Yehova ni mphanji yane” (2)

   • Yehova wakugomezgeka ku ŵakugomezgeka (25)

   • Nthowa ya Chiuta njakufikapo (30)

   • “Kujiyuyura kwinu kwanikuzga” (35)

 • 19

  • Ivyo Chiuta wali kulenga na dango lake, mbukaboni

   • “Machanya ghakupharazga uchindami wa Chiuta” (1)

   • Dango lakufikapo la Chiuta likuwezgeramo nkhongono (7)

   • “Zakwananga izo nkhuzimanya yayi” (12)

 • 20

  • Chiponosko cha themba lakuphakazgika la Chiuta

   • Ŵanyake ŵakuthemba magileta na mahachi, “kweni ise tikuchema pa zina la Yehova” (7)

 • 21

  • Vitumbiko vya themba ilo likugomezga Yehova

   • Themba likupika umoyo utali (4)

   • Ŵalwani ŵa Chiuta ŵathereskekenge (8-12)

 • 22

  • Kufuma pa kwenjerwa kufika pa kulumba

   • “Chiuta wane, kasi mwanisidirachi?” (1)

   •  “Ŵakuchita mphenduzga pa chakuvwara chane” (18)

   • Kulumba Chiuta mu mpingo (22, 25)

   • Charu chose chapasi chisopenge Chiuta (27)

 • 23

  • “Yehova ni Muliska wane”

   • “Nisoŵenge kanthu chara” (1)

   • “Wakunisamphuska” (3)

   • “Nkhombo yane njakuzura makora” (5)

 • 24

  • Themba lauchindami likunjira pa vipata

   • ‘Charu chapasi ntcha Yehova’ (1)

 • 25

  • Kulomba ulongozgi na chigowokero

   • “Nisambizgani nthowa zinu” (4)

   • “Yehova ni mubwezi” (14)

   • “Nigowokerani zakwananga zane zose” (18)

 • 26

  • Kwenda mu kunyoloka

   • “Nisandani, A Yehova” (2)

   • Kwendezgana na ŵaheni yayi (4, 5)

   • ‘Nizingilirenge pa jotchero la Chiuta’ (6)

 • 27

  • Yehova ni linga lakukhora la umoyo wane

   • Kuwonga chifukwa cha tempile la Chiuta (4)

   • Yehova wakupwelelera, nanga ŵapapi ŵangaleka (10)

   • “Gomezga Yehova” (14)

 • 28

  • Chiuta wapulika lurombo lwa wamasalimo

   • “Yehova ni nkhongono zane na chiskango chane” (7)

 • 29

  • Mazgu ghankhongono gha Yehova

   • Sopani uku mwavwara vyakupatulika (2)

   • “Chiuta wauchindami wakududumira” (3)

   • Yehova wakukhozga ŵanthu ŵake (11)

 • 30

  • Kutengera kwazgoka kusekelera

   • Lusungu lwa Chiuta ndwa umoyo wose (5)

 • 31

  • Kubisama mwa Yehova

   • “Naŵikizga mzimu wane mu woko linu” (5)

   • “Yehova Chiuta waunenesko” (5)

   • Uwemi ukuru wa Chiuta (19)

 • 32

  • Mbakukondwa awo ŵagowokereka

   • “Nkhaphara kwananga kwane kwa imwe” (5)

   • Chiuta wakupeleka mahara (8)

 • 33

  • Lumbani Mlengi

   • “Muyimbirani sumu yiphya” (3)

   • Vinthu vikalengeka na mazgu kweniso mzimu wa Yehova (6)

   • Mtundu wa Yehova ngwakukondwa (12)

   • Jiso la Yehova likulaŵiska (18)

 • 34

  • Yehova wakuthaska ŵateŵeti ŵake

   • “Tiyeni tikwezge zina lake pamoza” (3)

   • Mungelo wa Yehova wakuvikilira (7)

   • “Chetani mwe, muwone kuti Yehova ni muwemi” (8)

   • ‘Palije chiwangwa chake icho chaphyokapo’ (20)

 • 35

  • Wakulomba kuti wawomboleke ku ŵalwani

   • Ŵalwani ŵachimbizgikenge (5)

   • Kulumba Chiuta pa mzinda (18)

   • Kutinkhika kwambura chifukwa (19)

 • 36

  • Lusungu lwa Chiuta

   • Muheni wakumopa yayi Chiuta (1)

   • Chiuta ntchisimi cha umoyo (9)

   • “Na ungweru winu tikuwona kungweluka” (9)

 • 37

  • Awo ŵakuthemba Yehova vinthu viŵenderenge makora

   • Ungakwenyeleranga na ŵanthu ŵaheni chara (1)

   • “Ukondwere chomene mwa Yehova” (4)

   • “Nthowa yako uyipeleke kwa Yehova” (5)

   • “Ŵakuzika ŵaharenge charu chapasi” (11)

   • Murunji wasoŵenge chakurya chara (25)

   • Ŵarunji ŵazamukhala pa charu chapasi muyirayira (29)

 • 38

  • Lurombo lwa munthu wakusuzgika uyo wajinyumwa

   • “Nasuzgika na kulombotoka chomene” (6)

   • Yehova wakupulika awo ŵakumulindilira (15)

   • “Nkhasuzgika na kwananga kwane” (18)

 • 39

  • Umoyo ngufupi

   • Munthu ni mvuchi pera (5, 11)

   • “Mungasurangako yayi masozi ghane” (12)

 • 40

  • Kuwonga Chiuta uyo ngwambura kuyelezgereka

   • Milimo ya Chiuta njinandi chomene, yingapendeka yayi (5)

   • Chiuta wakukhumba sembe yayi (6)

   • “Nkhukondwa kuchita khumbo linu” (8)

 • 41

  • Lurombo lwa mulwari

   • Chiuta wakufukatira mulwari (3)

   • Wapelekeka na mubwezi wake (9)

 • 42

  • Kulumba Chiuta pakuŵa Mponoski Mukuru

   • Kunwekera Chiuta nga ni mbaŵala iyo yikunwekera maji (1, 2)

   •  “Chifukwa wuli nkhwenjerwa?” (5, 11)

   • “Lindilira Chiuta” (5, 11)

 • 43

  • Chiuta wakuthaska pakuŵa Mweruzgi

   • “Tumani ungweru winu na unenesko” (3)

   • “Chifukwa wuli nkhwenjerwa?” (5)

   • “Lindilira Chiuta” (5)

 • 44

  • Kulomba wovwiri

   • “Ndimwe mukatiponoska” (7)

   • Nga ni “mberere izo zikwenera kukomeka” (22)

   • “Wukani pakuŵa movwiri withu!” (26)

 • 45

  • Nthengwa ya wakuphakazgika

   • Mazgu ghawemi (2)

   • “Chiuta ntchitengo chako muyirayira” (6)

   • Themba likunwekera kutowa kwa mwali (11)

   • Ŵana ŵaŵenge ŵakaronga pa charu chose chapasi (16)

 • 46

  • “Chiuta ntchiphokwero chithu”

   • Milimo yakuzizwiska ya Chiuta (8)

   • Chiuta wakulekeska nkhondo pa charu chose chapasi (9)

 • 47

  • Chiuta ni Themba pa charu chose chapasi

   • ‘Yehova ngwakofya’ (2)

   • Yimbirani Chiuta malumbo (6, 7)

 • 48

  • Ziyoni, msumba wa Themba Likuru

   • Chimwemwe cha charu chose chapasi (2)

   • Yenderani msumba na vigongwe vyake (11-13)

 • 49

  • Uchindere wa kuthemba usambazi

   • Palije munthu uyo wangawombora munyake (7, 8)

   • Chiuta wakuwombora ku Dindi (15)

   • Usambazi ungaponoska yayi ku nyifwa (16, 17)

 • 50

  • Chiuta wakweruzga pakati pa ŵakugomezgeka na ŵaheni

   • Phangano la Chiuta kwizira mu sembe (5)

   • “Chiuta yekha ndiyo ni Mweruzgi” (6)

   • Vinyama vyose ni vya Chiuta (10, 11)

   • Chiuta wakuvumbura ŵaheni (16-21)

 • 51

  • Lurombo lwa munthu wakung’anamuka mtima

   • Wakwananga kufuma mu nthumbo (5)

   • “Nitozgani ku kwananga kwane”” (7)

   • “Lengani mwa ine mtima wakutowa” (10)

   • Mtima wakuphyoka ukukondweska Chiuta (17)

 • 52

  • Kuthemba lusungu lwa Chiuta

   • Awo ŵakuthumbwa na uheni ŵachenjezgeka (1-5)

   • Ŵambura kopa Chiuta ŵakuthemba usambazi (7)

 • 53

  • Vindere vyavumbukwa

   • “Yehova kulije” (1)

   • “Palije uyo wakuchita uwemi” (3)

 • 54

  • Kulomba wovwiri pakati pa ŵalwani

   • “Chiuta ni movwiri wane” (4)

 • 55

  • Kulomba para mubwezi wakwendera mphiska

   • Mubwezi wakutombozga (12-14)

   • “Katundu wako umuthwikiske Yehova” (22)

 • 56

  • Kulomba para munthu wakutambuzgika

   • “Nkhuthemba Chiuta” (4)

   • “Masozi ghane mu thumba linu lachikumba” (8)

   • “Kasi munthu wangachitachi kwa ine?” (4, 11)

 • 57

  • Kulomba wovwiri

   • Kubisama mu mapapindo gha Chiuta (1)

   • Ŵalwani ŵakuwira mu chipingo chawo (6)

 • 58

  • Kuli Chiuta uyo wakweruzga charu chapasi

   • Kulomba kuti ŵaheni ŵalangike (6-8)

 • 59

  • Chiuta ntchiskango na chiphokwero

   • ‘Mungalongoranga lusungu chara kwa ŵakwendera mphiska’ (5)

   • “Niyimbenge vya nkhongono zinu” (16)

 • 60

  • Chiuta wakuthereska ŵalwani

   • Chiponosko cha ŵanthu ntchawaka (11)

   • “Tisangenge nkhongono mwa Chiuta” (12)

 • 61

  • Chiuta ntchigongwe chakukhora ku ŵalwani

   • “Niŵenge mulendo mu hema linu” (4)

 • 62

  • Chiponosko cheneko chikufuma kwa Chiuta

   • “Nkhulindilira waka chete kwa Chiuta” (1, 5)

   • ‘Pungulirani mitima yinu pamaso pa Chiuta’ (8)

   • Ŵanthu ni mvuchi pera (9)

   • Mungathembanga usambazi chara (10)

 • 63

  • Kunwekera Chiuta

   • “Lusungu lwinu nduwemi kuluska umoyo” (3)

   • “Nakhorwa na chigaŵa chiwemi” (5)

   •  Kughanaghanira vya Chiuta nausiku (6)

   • ‘Nkhudemelera kwa Chiuta’ (8)

 • 64

  • Kuvikilirika ku viŵembu

   • “Chiuta waŵalasenge” (7)

 • 65

  • Chiuta wakupwelelera charu chapasi

   • “Ŵakupulika malurombo” (2)

   • ‘Wakukondwa ni uyo mwamusora’ (4)

   • Uwemi ukuru wa Chiuta (11)

 • 66

  • Milimo yakofya ya Chiuta

   • “Zani muwone milimo ya Chiuta” (5)

   • “Nifiskenge vilapo vyane kwa imwe” (13)

   • Chiuta wakupulika lurombo (18-20)

 • 67

  • Vigoti vya charu viwopenge Chiuta

   • Nthowa ya Chiuta yimanyikwenge (2)

   • ‘Ŵanthu wose ŵalumbe Chiuta’ (3, 5)

   • “Chiuta watitumbikenge” (6, 7)

 • 68

  • ‘Ŵalwani ŵa Chiuta ŵambininike’

   • “Wiske wa mwana mulanda” (5)

   • Chiuta wakupeleka nyumba ku awo ŵali ŵekha (6)

   • Ŵanakazi ŵakupharazga makani ghawemi (11)

   • Vyawanangwa mu ŵanthu (18)

   • ‘Yehova wakutinyamulira katundu withu zuŵa na zuŵa’ (19)

 • 69

  • Kulomba kuthaskika

   • “Mwamphu wa nyumba yinu wanirya” (9)

   • “Nizgorani luŵiro” (17)

   • “Ŵakanipa vinyo lakusasa” (21)

 • 70

  • Kupempha wovwiri waluŵiro

   • “Chitanipo kanthu mwaluŵiro” (5)

 • 71

  • Chigomezgo cha ŵachekuru

   • Kuthemba Chiuta kwamba pa uwukirano (5)

   • “Para nkhongono zane zalopwa” (9)

   • ‘Chiuta wanisambizga kufuma pa uwukirano’ (17)

 • 72

  • Muwuso wamtende wa themba la Chiuta

   • “Ŵarunji ŵazamutikitira” (7)

   • Ŵanthu ŵazamukhala kufuma ku nyanja m’paka ku nyanja (8)

   • Kuthaskika ku nkhaza (14)

   • Vyakurya vinandi pa charu chapasi (16)

   • Zina la Chiuta likulumbika muyirayira (19)

 • 73

  • Munthu wakopa Chiuta wambaso kutemwa vyauzimu

   • “Malundi ghane ghakakhala pachoko kupuluka” (2)

   • “Nkhakweŵeka zuŵa lose” (14)

   • “M’paka nkhanjira mu malo ghakupatulika gha Chiuta” (17)

   • Ŵaheni ŵali pa malo ghakutelemuka (18)

   • Ntchiwemi kusendelera kwa Chiuta (28)

 • 74

  • Kulomba kuti Chiuta wakumbuke ŵanthu ŵake

   • Kukumbuka milimo yakuponoska ya Chiuta (12-17)

   • “Kumbukani msinjiro wa mulwani” (18)

 • 75

  • Chiuta wakweruzga mwakunyoloka

   • Ŵaheni ŵamwenge nkhombo ya Yehova (8)

 • 76

  • Chiuta waluska ŵalwani ŵa Ziyoni

   • Chiuta wakuponoska ŵakuzika (9)

   • Ŵalwani ŵakujikuzga ŵakhizgikenge (12)

 • 77

  • Lurombo mu nyengo ya suzgo

   • Kulanguruka pa milimo ya Chiuta (11, 12)

   • ‘Ni njani uyo ni mukuru nga ndimwe, A Chiuta?’ (13)

 • 78

  • Chiuta wakupwelelera. Kuleka kugomezgeka kwa Israyeli

   • Phalirani muwiro wakunthazi (2-8)

   • “Ŵakaŵavya chipulikano mwa Chiuta” (22)

   • “Chakurya cha kuchanya” (24)

   • “Ŵakamukwenyerezga Mutuŵa wa Israyeli” (41)

   • Kufuma ku Eguputo m’paka ku Charu cha Layizgano (43-55)

   • “Ŵakalutilira nipera kususka Chiuta” (56)

 • 79

  • Wakalomba apo mitundu yikawukira ŵanthu ŵa Chiuta

   • “Tazgoka chinthu chakuchitirika msinjiro” (4)

   • ‘Tovwirani chifukwa cha zina linu’ (9)

   • “Wezgerani ŵazengezgani ŵithu kankhondi na kaŵiri” (12)

 • 80

  • Ŵaisrayeli ŵakupenja Muliska wawo kuti waŵawezgere pakale

   • “A Chiuta, tiwezgerani pakale” (3)

   • Israyeli ni mpheska ya Chiuta (8-15)

 • 81

  • Ŵakuchiskika kuti ŵapulikirenge

   • Mungasopanga ŵachiuta ŵachilendo chara (9)

   • ‘Muŵenge kuti mwapulikira’ (13)

 • 82

  • Ŵakupempheka kuti ŵeruzgenge mwaurunji

   • Chiuta wakweruzga mukati mu “ŵachiuta” (1)

   • “Vikilirani ŵakuyuyuka” (3)

   • “Imwe muli ŵachiuta” (6)

 •  83

  • Kulomba para mwakumana na ŵalwani

   • “A Chiuta, mungakhalanga chete yayi” (1)

   • Ŵalwani ŵali nga ni vipundwe ivyo vikuputwa (13)

   • Zina la Chiuta ni Yehova (18)

 • 84

  • Kunwekera chihema chauchindami cha Chiuta

   • Mulevi wakudokera kuŵa nga nkhayuni (3)

   • “Zuŵa limoza mu maluŵaza ghinu” (10)

   • “Chiuta ni dazi na chiskango” (11)

 • 85

  • Ŵakulomba kuti ŵawezgekere pakale

   • Chiuta wakuyowoya vya mtende ku ŵakugomezgeka (8)

   • Lusungu na kugomezgeka vikumanenge (10)

 • 86

  • Kulije chiuta nga ni Yehova

   • Yehova ngwakunozgeka kugowokera (5)

   • Mitundu yose yisopenge Yehova (9)

   • “Nisambizgani nthowa yinu” (11)

   • “Lungani mtima wane” (11)

 • 87

  • Ziyoni, msumba wa Chiuta waunenesko

   • Awo ŵakababikira mu Ziyoni (4-6)

 • 88

  • Lurombo lwakuti waleke kufwa

   • “Umoyo wane uli pafupi kukhilira ku Dindi” (3)

   • ‘Mulenji uliwose nkhulomba kwa imwe’ (13)

 • 89

  • Kwimba vya lusungu lwa Yehova

   • Phangano na Davide (3)

   • Mphapu ya Davide yikhalilirenge muyirayira (4)

   • Wakuphakazgika wakuchema Chiuta kuti, “Adada” (26)

   • Phangano la Davide ndakugomezgeka (34-37)

   • Munthu wangachimbira chara Dindi (48)

 • 90

  • Chiuta ngwamuyirayira, munthu umoyo wake ngufupi

   • Vyaka 1,000 vikuŵa nga ni mayiro (4)

   • Munthu wakukhala vyaka 70-80 (10)

   • “Tisambizgani kupenda mazuŵa ghithu” (12)

 • 91

  • Kusanga chivikiliro mu malo ghakubisika gha Chiuta

   • Kuthaskika ku chipingo cha muthyezi (3)

   • Kubisama mu mapapindo gha Chiuta (4)

   • Kupona nanga ŵanthu 1,000 ŵakuwa (7)

   • Ŵangelo ŵakutumika kuti ŵavikilire (11)

 • 92

  • Yehova wakukwezgeka muyirayira

   • Milimo yake yikuru na maghanoghano ghake ghakunyang’amira (5)

   • “Murunji watikitirenge nga ni khuni” (12)

   • Ŵachekuru ŵalutilirenge kuthaza (14)

 • 93

  • Muwuso wauchindami wa Yehova

   • “Yehova waŵa Themba!” (1)

   • “Vikumbusko vinu ni vyakugomezgeka” (5)

 • 94

  • Kulomba kuti Chiuta wawezgere nduzga

   • ‘Kasi ŵaheni ŵalutilirenge m’paka pawuli?’ (3)

   • Ntchenyo ya Yehova yikubaba chimwemwe (12)

   • Chiuta wasidenge chara ŵanthu ŵake (14)

   • “Chikwata suzgo mu zina la dango” (20)

 • 95

  • Kusopa kwaunenesko na kupulikira

   • “Muhanya uno, para mwapulika lizgu lake” (7)

   • “Munganonopeskanga mtima winu yayi” (8)

   • “Ŵanjirenge chara mu chipumulo chane” (11)

 • 96

  • “Yimbirani Yehova sumu yiphya”

   • Yehova ngwakwenelera chomene kulumbika (4)

   • Ŵachiuta ŵa ŵanthu mbawakawaka (5)

   • Sopani uku mwavwara vyakupatulika (9)

 • 97

  • Yehova wakwezgeka pachanya pa ŵachiuta ŵanyake

   • “Yehova waŵa Themba!” (1)

   • Temwani Yehova, tinkhani icho ntchiheni (10)

   • Ungweru ku ŵarunji (11)

 • 98

  • Yehova ni Mponoski na Mweruzgi waurunji

   • Chiponosko cha Yehova chamanyikwa (2, 3)

 • 99

  • Yehova ni Themba lituŵa

   • Wakhala pa chitengo pachanya pa ŵakerubi (1)

   • Chiuta uyo wakugowoka na kulanga (8)

 • 100

  • Kuwonga Mlengi

   • “Teŵeterani Yehova na kusekelera” (2)

   • ‘Chiuta ndiyo wali kutilenga’ (3)

 • 101

  • Mulongozgi uyo wakuchita vinthu mwakunyoloka

   • ‘Nilekelerenge yayi munthu wakujikuzga’ (5)

   • “Nilaŵiskenge ku ŵakugomezgeka” (6)

 •  102

  • Lurombo lwa munthu wakusuzgika uyo wakwenjerwa

   • “Nili nga nkhayuni ako kali kekha” (7)

   • ‘Mazuŵa ghane ni mfwiri uwo ukumara’ (11)

   • “Yehova wazengengeso Ziyoni” (16)

   • Yehova wakukhalilira muyirayira (26, 27)

 • 103

  • “Lekani nilumbe Yehova”

   • Chiuta wakuŵika kutali zakwananga zithu (12)

   • Chiuta ngwalusungu nga umo dada wakuchitira na ŵana ŵake (13)

   • Chiuta wakukumbuka kuti tili fuvu (14)

   • Chitengo cha Yehova na uthemba wake (19)

   • Ŵangelo ŵakuchita ivyo Chiuta wayowoya (20)

 • 104

  • Kulumba Chiuta chifukwa cha chilengiwa chakuzizwiska

   • Charu chapasi chikhalilirenge muyirayira (5)

   • Vinyo na chingwa kuti munthu wasangwe navyo (15)

   • “Nawo mbunandi wa milimo yinu!” (24)

   • ‘Usange mzimu wafumiskikamo, vikufwa’ (29)

 • 105

  • Milimo iyo Yehova wakachitira ŵanthu ŵake mwakugomezgeka

   • Chiuta wakukumbuka phangano lake (8-10)

   • “Mungakhwaskanga chara ŵakuphakazgika ŵane” (15)

   • Yosefe wakatumika na Chiuta (17-22)

   • Minthondwe ya Chiuta mu Eguputo (23-36)

   • Ulendo wa Israyeli kufuma ku Eguputo (37-39)

   • Chiuta wakukumbuka layizgo ilo wakachita kwa Abrahamu (42)

 • 106

  • Israyeli wakaŵa wambura kuwonga

   • Ŵakaluwa luŵiro milimo ya Chiuta (13)

   • Ŵakasinthiska uchindami wa Chiuta na chikozgo cha ng’ombe (19, 20)

   • Ŵakagomezga chara malayizgo gha Chiuta (24)

   • Ŵakamba kusopa Baala (28)

   • Ŵakapelekanga ŵana kuŵa sembe ku viŵanda (37)

 • 107

  • Wongani Chiuta chifukwa cha milimo yake yakuzizwiska

   • Wakaŵayendeska mu nthowa yakwenelera (7)

   • Wakakhorweska ŵanyota na ŵanjara (9)

   • Wakaŵafumiska mu chisi (14)

   • Wakatuma mazgu ghake kuŵachizga (20)

   • Wakuvikilira ŵakavu kuti ŵaleke kuyuzgika (41)

 • 108

  • Kulomba kuti ŵalwani ŵathereskeke

   • Chiponosko cha ŵanthu ntchawaka (12)

   • “Tisangenge nkhongono mwa Chiuta” (13)

 • 109

  • Lurombo lwa munthu wakusuzgika

   • ‘Mulimo wake munthu munyake watore’ (8)

   • Chiuta wakwimilira ku woko lamalyero la mukavu (31)

 • 110

  • Themba na wasembe nga ni Melekizedeki

   • ‘Uwuse mukati mwa ŵalwani ŵako’ (2)

   • Ŵanyamata ŵakujipeleka ŵali nga ni jumi (3)

 • 111

  • Lumbani Yehova chifukwa cha milimo yake yikuru

   • Zina la Chiuta ndituŵa na lakofya (9)

   • Kopa Yehova ni vinjeru (10)

 • 112

  • Munthu murunji wakopa Yehova

   • Uyo wakukongozga mwawanangwa vikumwendera makora (5)

   • “Murunji wakumbukikenge muyirayira” (6)

   • Munthu mwanangwa wakupako vinthu ŵakavu (9)

 • 113

  • Chiuta kuchanya wakuwuska ŵakuyuyuka

   • Zina la Yehova likulumbika muyirayira (2)

   • Chiuta wakukotama (6)

 • 114

  • Israyeli wakawomboleka ku Eguputo

   • Nyanja yikachimbira (5)

   • Mapiri ghakadukaduka nga ni mberere zanalume (6)

   • Libwe la gwaa, likazgoka mbwiwi ya maji (8)

 • 115

  • Uchindami upelekekenge kwa Chiuta pera

   • Ŵangoza ŵalije umoyo (4-8)

   • Charu chapasi chili kupelekeka ku ŵanthu (16)

   • “Ŵakufwa ŵakumulumba chara Ya” (17)

 • 116

  • Sumu ya kuwonga

   • “Kasi ningamuwezgera vichi Yehova?” (12)

   • “Nitorenge nkhombo ya chiponosko” (13)

   • “Nifiskenge vilapo vyane kwa Yehova” (14, 18)

   •  Nyifwa ya ŵakugomezgeka njamtengo wapatali (15)

 • 117

  • Mitundu yikupempheka kulumba Yehova

   • Lusungu lwa Chiuta ndukuru (2)

 • 118

  • Kuwonga chifukwa cha kutonda kwa Yehova

   • ‘Nkhachema Ya, ndipo wakanizgora’ (5)

   • “Yehova wali kwa ine” (6, 7)

   • Libwe lakukanika lazgoka libwe lakuzirwa lapakona (22)

   • “Uyo wakwiza mu zina la Yehova” (26)

 • 119

  • Kuwonga Chiuta chifukwa cha mazgu ghake ghakuzirwa

   • “Muwukirano wangatozga wuli mendero ghake?” (9)

   • “Nkhukondwa na vikumbusko vinu” (24)

   • “Mazgu ghinu ntchigomezgo chane” (74, 81, 114)

   • “Dango linu nkhulitemwa nadi!” (97)

   • “Nili na mahara chomene kuluska ŵasambizgi ŵane” (99)

   • “Mazgu ghinu ni nyali ku malundi ghane” (105)

   • ‘Mazgu ghinu mbunenesko’ (160)

   • Awo ŵakutemwa dango la Chiuta ŵakuŵa na mtende (165)

 • 120

  • Mulendo wakunwekera mtende

   • ‘Nithaskani ku lulimi lwauryarya’ (2)

   • “Nkhukhumba mtende” (7)

 • 121

  • Yehova wakusungilira ŵanthu ŵake

   • “Wovwiri wane ukufuma kwa Yehova” (2)

   • Yehova wakugona chara (3, 4)

 • 122

  • Kulombera mtende wa Yerusalemu

   • Chimwemwe chifukwa cha kuluta ku nyumba ya Yehova (1)

   • Msumba uwo wabamphikika kuŵa umoza (3)

 • 123

  • Kulaŵiska kwa Yehova kuti watichitire lusungu

   • ‘Nga mbateŵeti, tikulaŵiska kwa Yehova’ (2)

   • “Tavuka chomene na kuyuyulika” (3)

 • 124

  • “Yehova walekenge kuŵa nase”

   • Kupona ku chipingo icho chaphyoka (7)

   • ‘Zina la Yehova ni wovwiri withu’ (8)

 • 125

  • Yehova wakuvikilira ŵanthu ŵake

   • “Nga umo mapiri ghakuzingilizgira Yerusalemu” (2)

   • “Mtende uŵe pa Israyeli” (5)

 • 126

  • Ziyoni wakondwa chifukwa chakuti wawelerapo

   • “Yehova watichitira vinthu vikuru” (3)

   • Kufuma pa kulira kufika pa kuzaya (5, 6)

 • 127

  • Vinthu vyose ni vyawaka kwambura Chiuta

   • “Kwambura kuti Yehova wazenga nyumba” (1)

   • Ŵana ni njombe yakufuma kwa Chiuta (3)

 • 128

  • Kukondwa chifukwa cha kopa Yehova

   • Mwanakazi wali nga ni mpheska yakupambika (3)

   • “Uwone kuti Yerusalemu vinthu vikumwendera makora” (5)

 • 129

  • Wakuwukirika kweni wakuthereskeka chara

   • Awo ŵakutinkha Ziyoni ŵalengeskeka (5)

 • 130

  • “Nkhumuchemani kufuma mu ndimba ya maji”

   • “Muŵenge kuti mukuŵanika maubudi” (3)

   • Yehova wakugowokera zanadi (4)

   • “Nkhulindilira Yehova mwakunweka” (6)

 • 131

  • Kukhorwa nga ni mwana wakulumulika

   • Kujikhumbira vinthu vikuru chara (1)

 • 132

  • Davide na Ziyoni ŵasoleka

   • “Mungakananga chara wakuphakazgika winu” (10)

   • Ŵasembe ŵa ku Ziyoni ŵavwalikika chiponosko (16)

 • 133

  • Kukhala pamoza mwakukolerana

   • Nga ni mafuta pa mutu wa Aroni (2)

   • Nga ni jumi la ku Heremoni (3)

 • 134

  • Kulumba Chiuta nausiku

   • “Tumphuskani mawoko ghinu mu utuŵa” (2)

 • 135

  • Lumbani Ya, chifukwa cha ukuru wake

   • Vimanyikwiro na minthondwe pa Eguputo (8, 9)

   • “Zina linu likukhalilira muyirayira” (13)

   • Ŵangoza mbamoyo yayi (15-18)

 • 136

  • Lusungu lwa Yehova lukukhalilira muyirayira

   • Kuchanya na charu chapasi vili kulengeka mwaluso  (5, 6)

   • Farawo wakafwira mu Nyanja Yiswesi (15)

   • Chiuta wakukumbuka ŵakusuzgika maghanoghano (23)

   • Chakurya ku chamoyo chilichose (25)

 • 137

  • Mumphepete mwa milonga ya ku Babuloni

   •  Sumu za ku Ziyoni zikwimbika yayi (3, 4)

   • Babuloni wazamuparanyika (8)

 • 138

  • Chiuta wakupwelelera, nangauli ngwakukwezgeka

   • ‘Mukazgora lurombo lwane’ (3)

   • ‘Nanga ni mu visuzgo, mukunithaska’ (7)

 • 139

  • Chiuta wakuŵamanya makora ŵateŵeti ŵake

   • Palije kugwentha mzimu wa Chiuta (7)

   • “Nili kupangika mwakuzizwiska” (14)

   • ‘Mukaniwona nkhati namba waka kupangika mu nthumbo’ (16)

   • “Nilongozgerani mu nthowa ya muyirayira” (24)

 • 140

  • Yehova, Mponoski wankhongono

   • Ŵanthu ŵaheni ŵali nga ni njoka (3)

   • Ŵanthu ŵankhaza ŵazamuwa (11)

 • 141

  • Kulomba chivikiliro

   • “Lurombo lwane luŵe nga ni vyakununkhira” (2)

   • Ntchenyo ya murunji yili nga ni mafuta (5)

   • Ŵaheni ŵakuwira mu maukonde ghawo (10)

 • 142

  • Kulomba kuthaskika ku ŵakutambuzga

   • “Kulije uko ningachimbilira” (4)

   • “Ndimwe mwekha muli nane” (5)

 • 143

  • Kunwekera Chiuta nga ni charu chakomira

   • ‘Nkhughanaghanira pa milimo yinu’ (5)

   • “Nisambizgani kuchita khumbo linu” (10)

   • ‘Mzimu winu uwemi unilongozge’ (10)

 • 144

  • Kulomba kuti watonde nkhondo

   • “Kasi munthu ni njani?” (3)

   • ‘Ŵalwani ŵambininike’ (6)

   • Ŵakukondwa mbanthu ŵa Yehova (15)

 • 145

  • Kulumba Chiuta, Themba likuru

   • ‘Nipharazgenge ukuru wa Chiuta’ (6)

   • “Yehova ni muwemi ku wose” (9)

   • “Ŵakugomezgeka ŵinu ŵamulumbaninge” (10)

   • Uthemba wamuyirayira wa Chiuta (13)

   • Woko la Chiuta likukhorweska wose (16)

 • 146

  • Thembani Chiuta, ŵanthu yayi

   • Maghanoghano gha munthu ghakumara para wafwa (4)

   • Chiuta wakuwuska awo ŵasindama (8)

 • 147

  • Kulumba Chiuta chifukwa cha milimo yankhongono

   • Wakuchizga ŵakuphyoka mtima (3)

   • Wakuchema nyenyezi zose mazina (4)

   • Wakutuma chiwuvi nga ni weya (16)

 • 148

  • Vyakulengeka vyose vilumbe Yehova

   • “Mulumbani, imwe mose ŵangelo ŵake” (2)

   • ‘Mulumbani, imwe dazi, mwezi, na nyenyezi’ (3)

   • Ŵana na ŵachekuru ŵalumbe Chiuta (12, 13)

 • 149

  • Sumu ya kulumba kutonda kwa Chiuta

   • Chiuta wakukondwa na ŵanthu ŵake (4)

   • Ntchindi ni za awo mbakugomezgeka kwa Chiuta (9)

 • 150

  • Chilichose icho chikuthuta chilumbe Ya

   • Aleluya! (1, 6)