Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mariko 9:1-50

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakusintha mawonekero (1-13)

  • Msepuka wachiŵanda wachizgika (14-29)

    • Vinthu vyose vingachitika kwa uyo wali na chipulikano (23)

  • Yesu wakuyowoyaso vya nyifwa yake (30-32)

  • Ŵasambiri ŵakukwesana vya uyo ni mukuru (33-37)

  • Uyo wakwimikana nase yayi wali kwa ise (38-41)

  • Vyakukhuŵazga (42-48)

  • “Muŵe na mchere mukati mwinu” (49, 50)

9  Kweniso wakati kwa iwo: “Nadi nkhumuphalirani, ŵalipo ŵanyake awo ŵimilira pano awo ŵachetenge nyifwa chara m’paka ŵazakawone dankha Ufumu wa Chiuta wiza na nkhongono zake.”+  Pakati pajumpha mazuŵa 6, Yesu wakatora Petrosi, Yakobe, na Yohane, wakakwera nawo ku phiri litali kwaŵekha. Ndipo wakasintha mawonekero pamaso pawo.+  Malaya ghake ghakuwaro ghakamba kugadima, ghakatuŵa chomene kuluska umo wakuchapa malaya waliyose pa charu chapasi wangaghatuŵiskira.  Kweniso Eliya na Mozesi ŵakawonekera kwa iwo, ndipo ŵakayowoyanga na Yesu.  Petrosi wakati kwa Yesu: “Rabi, ntchiwemi kuti tili pano. Ntheura tiyeni tijinthe mahema ghatatu, limoza linu, limoza la Mozesi na limoza la Eliya.”  Nakuti wakamanya chara chakuti wayowoye, pakuti ŵakaŵa na wofi chomene.  Ndipo bingu likiza, likaŵabenekelera, ndipo mu bingu mukafuma mazgu+ ghakuti: “Uyu ni Mwana wane, wakutemweka.+ Mupulikirani.”+  Mwamabuchi, ŵakalaŵiska uku na uku ndipo ŵakawonaso munthu chara, kweni Yesu pera.  Apo ŵakakhiranga phiri, wakaŵakanira kuti ŵaleke kulongosolera munthu ivyo ŵakawona+ m’paka Mwana wa munthu wazakawuke dankha ku ŵakufwa.+ 10  Mazgu ghara ŵakaghasunga mu mtima,* kweni ŵakadumbiskananga za ng’anamuro la kuwuka ku ŵakufwa uku. 11  Ndipo ŵakamufumba kuti: “Chifukwa wuli ŵalembi ŵakuti Eliya+ wakwenera kwiza dankha?”+ 12  Yesu wakati kwa iwo: “Eliya wakwenera kwiza dankha na kuwezgerapo vinthu vyose.+ Kweni chifukwa wuli kuli kulembeka kuti Mwana wa munthu wakwenera kujumpha mu visuzgo vinandi+ na kutoleka nga ngwambura ntchito?+ 13  Kweni nkhumuphalirani kuti Eliya+ wali kwiza, ndipo ŵakamuchitira vinthu vyose ivyo ŵakakhumbanga, nga umo kuli kulembekera vya iyo.”+ 14  Sono ŵakati ŵiza ku ŵasambiri ŵanyake, ŵakawona mzinda ukuru ukaŵawungilira ndipo ŵalembi ŵakasuskananga nawo.+ 15  Kweni mzinda wose ukati wawona waka Yesu ukatindikika, ndipo ŵakachimbilira kwa iyo na kumutawuzga. 16  Ndipo wakaŵafumba kuti: “Kasi mukususkana nawo vichi?” 17  Yumoza mu mzinda uwu wakazgora kuti: “Msambizgi, nangwiza na mwana wane msepuka kwa imwe chifukwa wali na mzimu uwo ukumutondeska kuyowoya.+ 18  Para wamukora ukumuponya pasi, wakumokora mphovu na kuska mino ghake ndipo nkhongono zikumumalira. Nanguphalira ŵasambiri ŵinu kuti ŵawufumiske, kweni ŵangutondeka.” 19  Yesu wakaŵazgora kuti: “Imwe ŵa muwiro wambura chipulikano,+ niŵenge namwe m’paka pawuli? Kasi nimuzizipizgiraninge m’paka pawuli? Zani nayo kwa ine.”+ 20  Ntheura msepuka ŵakiza nayo kwa iyo. Kweni mzimu wura ukati wawona Yesu, nyengo yeneyiyo ukamuziliriska mwana yura. Msepuka wakati wawa pasi wakavivira na kumokora mphovu. 21  Ndipo Yesu wakafumba wiske wa mwana uyu kuti: “Kasi ivi vikamba pawuli kumuchitikira?” Iyo wakati: “Kufuma pa wanichi, 22  ndipo kanandi waka ukumuponya pa moto na mu maji wuwo kuti umukome. Kweni usange mungachitapo kanthu, mutichitire chitima na kutovwira.” 23  Yesu wakati kwa iyo: “Ukuti, ‘Usange mungachitapo kanthu?’ Vinthu vyose vingachitika kwa uyo wali na chipulikano.”+ 24  Nyengo yeneyiyo, wiske wa mwana yura wakachemerezga wakati: “Nili nacho chipulikano! Novwirani apo nkhupeleŵera chipulikano!”+ 25  Sono Yesu wakati wawona kuti mzinda ukuchimbilira kwa iwo, wakachenya mzimu waukazuzi, wakati: “Iwe mzimu wakutondeska kuyowoya na kupulika, nkhuti fumamo mwa iyo ndipo unganjirangaso mwa iyo chara!”+ 26  Ndipo ukati wachemerezga na kumuziliriska chomene ukafumamo, ndipo mwana wakaŵa nga wafwa, mwakuti ŵanandi ŵakatenge: “Wafwa.” 27  Kweni Yesu wakamukora msepuka pa woko na kumuwuska, ndipo wakimilira. 28  Sono wakati wanjira mu nyumba ŵasambiri ŵake ŵakamufumba kumphepete, kuti: “Chifukwa wuli ise tangutondeka kuwufumiska?”+ 29  Wakati kwa iwo: “Mzimu uwu ungafumiskika na chilichose chara kweni na lurombo pera.” 30  Ŵakafumako kura na kusolota mu Galileya, kweni wakakhumba chara kuti waliyose wamanye. 31  Pakuti wakasambizganga ŵasambiri ŵake na kuŵaphalira kuti: “Mwana wa munthu wamupelekeka mu mawoko gha ŵanthu, ndipo ŵamumukoma, kweni nanga wakomeke,+ wamuwuka pamanyuma pa mazuŵa ghatatu.”+ 32  Ndipouli, ŵakapulikiska yayi mazgu agha, ndipo ŵakawopa kumufumba. 33  Ndipo ŵakiza mu Kaperenaumu. Sono apo wakaŵa mukati mu nyumba, wakaŵafumba, wakati: “Kasi mwakwesananga vichi pa nthowa?”+ 34  Ŵakakhala chete, chifukwa pa nthowa ŵakakwesananga ŵekhaŵekha vya uyo ni mukuru. 35  Ntheura wakakhala pasi na kuchema ŵasambiri ŵake 12, wakati kwa iwo: “Usange munthu wakukhumba kuŵa wakwamba, wakwenera kuŵa waumaliro pa wose na kuŵa muteŵeti wa wose.”+ 36  Wakatora mwana muchoko, wakamuyimika pakati pawo na kumukora musingo, ndipo wakati kwa iwo: 37  “Waliyose uyo wakupokelera mwana muchoko+ nga ni uyu mu zina lane, wakupokelera ine. Ndipo waliyose uyo wakupokelera ine, wakupokelera ine pera chara, kweni wakupokeleraso Uyo wakanituma.”+ 38  Yohane wakati kwa iyo: “Msambizgi, tanguwona munthu munyake wakufumiska viŵanda mu zina linu ndipo tanguyezga kumukanizga, chifukwa wendanga nase chara.”+ 39  Kweni Yesu wakati: “Mungayezganga chara kumukanizga, chifukwa palije uyo wachitenge mulimo wankhongono mu zina lane, uyo pamanyuma wanganiyowoyera viheni. 40  Pakuti uyo wakwimikana nase chara, wali kwa ise.+ 41  Waliyose uyo wakumupani nkhombo ya maji kuti mumwe chifukwa chakuti muli ŵalondezgi ŵa Khristu,+ nadi nkhumuphalirani, watayenge chara njombe yake.+ 42  Kweni waliyose uyo wakukhuŵazga yumoza wa ŵachoko aŵa awo ŵali na chipulikano, chingaŵa makora kuti libwe lakusilira ilo likwendeskeka na mbunda likakike mu singo yake ndipo waponyeke mu nyanja.+ 43  “Usange woko lako likukukhuŵazga, ulidumure. Ntchiwemi kuti unjire mu umoyo uli wakupendera kuluska kuponyeka ku Gehena,* mu moto uwo ungazimwika chara, uku uli na mawoko ghaŵiri.+ 44  *—— 45  Ndipo usange lundi lako likukukhuŵazga, ulidumure. Ntchiwemi kuti unjire mu umoyo uli wakupendera kuluska kuponyeka ku Gehena*+ uku uli na malundi ghaŵiri. 46  *—— 47  Ndipo usange jiso lako likukukhuŵazga, ulitaye.+ Ntchiwemi kuti unjire na jiso limoza mu Ufumu wa Chiuta kuluska kuponyeka ku Gehena,* uku uli na maso ghaŵiri,+ 48  uko mpholozi zikufwa chara ndipo moto ukuzimwika chara.+ 49  “Chifukwa waliyose wakwenera kulungika na mchere wamoto.+ 50  Mchere nguwemi, kweni usange mchere wasukuluka, kasi nkhongono yake muyiwezgerengemo na vichi?+ Muŵe na mchere mukati mwinu,+ ndipo sungani mtende pakati pinu.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Nkhani iyi yikaŵa waka mu mtima wawo.”