Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mariko 8:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakuryeska ŵanthu 4,000 (1-9)

  • Kupempha chimanyikwiro (10-13)

  • Nthukumusi ya Ŵafarisi na Herode (14-21)

  • Wachibulumutira wakuchizgika ku Betesayida (22-26)

  • Petrosi wakuti Yesu ni Khristu (27-30)

  • Yesu wakuyowoyerathu vya nyifwa yake (31-33)

  • Ŵasambiri ŵaunenesko (34-38)

8  Mu mazuŵa ghara, pakaŵaso mzinda ukuru ndipo ŵakaŵavya chakuti ŵarye. Ntheura wakachema ŵasambiri, wakati kwa iwo:  “Nili na chitima na mzinda,+ chifukwa ŵakhala nane mazuŵa ghatatu kweni ŵalije kakuti ŵarye.+  Usange ningaŵawezga ku vikaya vyawo na njara, ŵalendukenge pa nthowa, chifukwa ŵanyake ŵali kufuma kutali chomene.”  Kweni ŵasambiri ŵake ŵakamufumba kuti: “Kasi mu mayiyi ghano, munthu wangatora nkhu vingwa vyakukwana ŵanthu aŵa kuti ŵakhute?”  Wakaŵafumba kuti: “Muli na vingwa vilinga?” Ŵakati: “Vingwa 7.”+  Ndipo wakaphalira mzinda kuti ukhale pasi. Wakatora vingwa 7 vira, wakawonga, wakavimenya, na kuvipeleka ku ŵasambiri ŵake kuti ŵagaŵire ŵanthu, ndipo ŵakagaŵira mzinda.+  Ŵakaŵaso na tusomba tuchoko waka, ndipo wakati wawonga, wakaŵaphalira kuti ŵagaŵireso ŵanthu.  Ntheura ŵanthu ŵakarya na kukhuta. Ŵakatora vimenyu vyakukhalapo vyakukwana vidunga 7 vikuruvikuru.+  Pakaŵa ŵanalume pafupifupi 4,000. Paumaliro wakaŵawezga kuti ŵalutenge. 10  Mwaluŵiro wakakwera boti pamoza na ŵasambiri ŵake na kwiza mu chigaŵa cha Dalamanuta.+ 11  Sono Ŵafarisi ŵakiza kwa iyo na kwamba kususkana nayo, ndipo pakumuyezga, ŵakamupempha kuti waŵalongore chimanyikwiro chakufuma kuchanya.+ 12  Ntheura wakakhizga mtima, ndipo wakati: “Chifukwa wuli muwiro uwu ukupenja chimanyikwiro?+ Nadi nkhumuphalirani, muwiro uwu upikenge chimanyikwiro chilichose chara.”+ 13  Ntheura wakaŵaleka, wakakweraso boti na kuluta ku sirya linyake la nyanja. 14  Kweni ŵasambiri ŵakaluwa kuyegha vingwa, ŵakayegha waka chingwa chimoza pera mu boti.+ 15  Ndipo wakaŵachenjezga kwambura kuŵabisira, wakati: “Muŵe maso, ndipo chenjerani na nthukumusi ya Ŵafarisi na nthukumusi ya Herode.”+ 16  Ntheura ŵakamba kukwesana chifukwa ŵakaŵavya vingwa. 17  Pakuwona ichi, Yesu wakati kwa iwo: “Chifukwa wuli mukukwesana kuti mulije vingwa? Kasi muchali mundamanye na kupulikiska ng’anamuro? Kasi muli na mitima yambura kupulikiska? 18  ‘Nangauli muli na maso, mukuwona chara, nangauli muli na makutu, mukupulika chara.’ Kasi mukukumbuka chara, 19  apo nkhamenyera vingwa vinkhondi+ ŵanalume 5,000? Kasi mukatora vidunga vilinga vyakuzura na vimenyu?” Ŵakati kwa iyo: “Vidunga 12.”+ 20  “Apo nkhamenyera vingwa 7 ŵanalume 4,000, kasi mukatora vidunga vikuruvikuru vilinga vyakuzura na vimenyu?” Ndipo ŵakati kwa iyo: “Vidunga 7.”+ 21  Yesu wakati kwa iwo: “Kasi muchali mundapulikiske?” 22  Sono ŵakayima pa Betesayida. Kura, ŵanthu ŵakamutolera munthu wachibulumutira, ndipo ŵakamuŵeya kuti wamukhwaske.+ 23  Yesu wakamukora pa woko munthu wachibulumutira yura na kumutolera kuwaro kwa muzi. Wakati wamuthunyira mata mu maso,+ wakaŵika mawoko ghake pa iyo na kumufumba kuti: “Kasi ukuwona kalikose?” 24  Ndipo munthu yura wakinuka, wakati: “Nkhuwona ŵanthu kweni ŵakuwoneka nga ni makuni ghakwendendeka.” 25  Yesu wakaŵikaso mawoko ghake mu maso gha munthu yura, munthu yura wakamba kuwona makora. Wakachizgika, ndipo chilichose wakachiwonanga makora chomene. 26  Ntheura wakamutuma kuti wawerenge ku nyumba, wakati: “Unganjiranga mu muzi chara.” 27  Sono Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakanyamuka kuya mu mizi ya ku Kesareya Filipi. Pa nthowa wakamba kufumba ŵasambiri ŵake, wakati: “Kasi ŵanthu ŵakuti ndine njani?”+ 28  Ŵakati kwa iyo: “Yohane Mubatizi,+ kweni ŵanyake ŵakuti Eliya,+ ŵanyakeso ŵakuti, yumoza wa ntchimi.” 29  Ndipo wakaŵafumba kuti: “Kweni imwe mukuti ndine njani?” Petrosi wakazgora kuti: “Ndimwe Khristu.”+ 30  Penepapo wakaŵakanizga kuti ŵaleke kuphalira munthu vya iyo.+ 31  Kweniso wakamba kuŵasambizga kuti Mwana wa munthu wakwenera kujumpha mu visuzgo vinandi, wakanikenge na ŵalara, ŵalara ŵa ŵasembe, na ŵalembi ndipo pamanyuma wakomekenge.+ Kweni wazamuwuka pamanyuma pa mazuŵa ghatatu.+ 32  Wakayowoya mazgu agha kwambura wofi. Kweni Petrosi wakamutolera pamphepete na kwamba kumususka.+ 33  Yesu wakazgoka, wakalaŵiska ŵasambiri ŵake, ndipo wakachenya Petrosi, wakati: “Luta kumanyuma kwane Satana! Chifukwa uli na maghanoghano gha Chiuta chara, kweni gha ŵanthu.”+ 34  Sono wakachemera mzinda kwa iyo pamoza na ŵasambiri ŵake, ndipo wakati kwa iwo: “Usange munthu wakukhumba kunilondezga, wajipate na kunyamura khuni lake lakusuzgikirapo* ndipo walutilire kunilondezga.+ 35  Chifukwa waliyose uyo wakukhumba kuponoska umoyo wake wawutayenge, kweni waliyose uyo wakutaya umoyo wake chifukwa cha ine ndiposo chifukwa cha makani ghawemi, wawuponoskenge.+ 36  Nakuti chingamovwira vichi munthu usange wangasanga vinthu vyose vya mu charu kweni wataya umoyo wake?+ 37  Ntchivichi pera icho munthu wangapeleka kusinthiska na umoyo wake?+ 38  Pakuti waliyose uyo wakukhozgeka soni na ine kweniso mazgu ghane mu muwiro uwu wauleŵi* na wakwananga, Mwana wa munthu nayo wazamukhozgeka soni+ na iyo para wakwiza mu uchindami wa Awiske pamoza na ŵangelo ŵatuŵa.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wambura kugomezgeka.”