Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mariko 6:1-56

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu ŵakumukana kukwake (1-6)

  • Ŵasambiri 12 ŵakusambizgika kupharazga (7-13)

  • Nyifwa ya Yohane Mubatizi (14-29)

  • Yesu wakuryeska ŵanthu 5,000 (30-44)

  • Yesu wakwenda pa maji (45-52)

  • Kuchizga mu Genesarete (53-56)

6  Wakafumako kura na kwiza mu chigaŵa chakwake,+ ndipo ŵasambiri ŵake ŵakamulondezga.  Sabata likati lafika, wakamba kusambizga mu sunagoge, ndipo ŵanandi ŵa awo ŵakapulikizganga ŵakazizikika, ŵakati: “Kasi munthu uyu wali kuvitora nkhu vinthu ivi?+ Ndipo chifukwa wuli wapika vinjeru ivi, na milimo yankhongono iyo wakuchita na mawoko ghake?+  Asi uyu ni kalipentara,+ mwana wa Mariya,+ kweniso mukuru wa Yakobe,+ Yosefe, Yudasi, na Simoni?+ Asi ŵadumbu ŵake ŵali pano pamoza na ise?” Ndipo ŵakamba kukhuŵara chifukwa cha iyo.  Kweni Yesu wakati kwa iwo: “Kulikose ntchimi yikuchindikika, kupatulako mu chigaŵa chakwake na pakati pa ŵabali ŵake na mu nyumba yake.”+  Ntheura wakachitako mulimo wankhongono chara kura, kweni wakaŵika mawoko ghake pa ŵalwari ŵachoko waka na kuŵachizga.  Wakazizwa chifukwa chakuti ŵakaŵavya chipulikano. Ndipo wakenda kuzingilira mizi ya mu chigaŵa chira, na kuŵasambizga.+  Sono wakachema ŵasambiri ŵake 12, ndipo wakamba kuŵatuma ŵaŵiriŵaŵiri,+ na kuŵapa mazaza ghakufumiskira mizimu yaukazuzi.+  Kweniso wakaŵaphalira kuti ŵangayeghanga kanthu chara pa ulendo kweni ndodo pera, chingwa chara, thumba la chakurya chara, ndalama* chara mu tuvikwama twawo.+  Ŵavware vilyato,* ndiposo ŵangavwaranga malaya* ghaŵiri chara. 10  Nakuti wakati kwa iwo: “Kulikose uko mwamunjira mu nyumba, mukakhale mwenemumo m’paka mufumemo mu malo agho.+ 11  Ndipo ku malo ghose agho ŵamumupokelerani chara, nesi kumupulikani, pakufumamo mukaphate fuvu la ku malundi ghinu kuti uŵe ukaboni kwa iwo.”+ 12  Ntheura ŵakaluta na kupharazga kuti ŵanthu ŵang’anamuke mtima.+ 13  Ndipo ŵakafumiska viŵanda+ vinandi na kuphakazga mafuta ŵanthu ŵalwari ŵanandi na kuŵachizga. 14  Sono Themba Herode likapulika za ichi, pakuti zina la Yesu likapulikikwa palipose, ndipo ŵanthu ŵakatenge: “Yohane Mubatizi wali kuwuskika ku ŵakufwa, lekani wakuchita milimo yankhongono iyi.”+ 15  Kweni ŵanyake ŵakatenge: “Ni Eliya.” Ŵanyakeso ŵakatenge: “Njumoza wa zintchimi zakale.”+ 16  Kweni Herode wakati wapulika ichi, wakati: “Yohane uyo nkhamudumura mutu, ndiyo wawuskika.” 17  Pakuti Herode wakatuma ŵanthu na kumukora Yohane na kumukaka na kumuŵika mu jele chifukwa cha Herodiya muwoli wa Filipu mukuru wake, chifukwa iyo wakamutora.+ 18  Pakuti Yohane wakaphaliranga Herode kuti: “Ntchakuzomerezgeka chara kuti iwe utore muwoli wa mukuru wako.”+ 19  Ntheura Herodiya wakamufingira Yohane ndipo wakakhumbanga kumukoma, kweni wakatondekanga. 20  Herode wakamuwopanga Yohane, pakumanya kuti wakaŵa munthu murunji na mutuŵa,+ ndipo wakamuvikiliranga. Para wakutegherezga kwa Yohane wakakondwanga, kweni wakasoŵanga chakuti wangachita. 21  Kweni m’pata ukasangika pa zuŵa lakubabikira+ la Herode. Herode wakanozgera chiphikiro nduna zake na ŵalongozgi ŵa ŵankhondo na ŵanthu ŵakumanyikwa ŵa mu Galileya.+ 22  Mwana msungwana wa Herodiya, wakanjira na kuvina ndipo wakakondweska Herode na awo ŵakaryanga* nayo. Themba likati kwa msungwana: “Unilombe chilichose icho ukukhumba, ndipo nikupenge.” 23  Wakalapa kwa iyo wakati: “Chilichose icho ungalomba kwa ine, nikupenge, nanga ni hafu ya ufumu wane.” 24  Ndipo msungwana yura wakafuma na kuya kwa anyina, wakati: “Kasi nkhalombe vichi?” Anyina ŵakati: “Mutu wa Yohane Mubatizi.” 25  Mwaluŵiro msungwana wakanjira uko kukaŵa themba ndipo wakalomba kuti: “Sono nthena, nkhukhumba munipe mutu wa Yohane Mubatizi pa mbale.”+ 26  Nangauli likaŵa na chitima, themba likakhumba chara kumuzerezga, chifukwa cha vilapo na ŵalendo ŵake.* 27  Ntheura nyengo yeneyiyo themba likatuma msilikari kuti wakatore mutu wa Yohane. Ndipo wakaluta na kukamudumura mutu mu jele. 28  Wakiza nawo pa mbale na kuwupeleka kwa msungwana, ndipo msungwana wakawupeleka kwa anyina. 29  Ŵasambiri ŵake ŵakati ŵapulika, ŵakiza na kutora thupi lake na kukasunga mu dindi.* 30  Ŵapositole ŵakawungana kwa Yesu na kumuphalira vinthu vyose ivyo ŵakachita na kusambizga.+ 31  Ndipo iyo wakati kwa iwo: “Zaninge, imwe mwekha ku malo ghamayiyi na kupumulapo pachoko.”+ Pakuti ŵanandi ŵakizanga na kuluta, ndipo ŵakaŵavya nyengo yakupumulira nanga njakulyera. 32  Ntheura ŵakanjira mu boti na kuya kwaŵekha ku malo ghamayiyi.+ 33  Kweni ŵanthu ŵakaŵawona kuti ŵakuluta ndipo ŵanandi ŵakamanya. Ŵanthu ŵakafuma mu misumba yose na kuŵachimbilira wapasi ndipo ndiwo ŵakamba kufika ku malo ghara. 34  Apo wakakhiranga mu boti, wakawona mzinda ukuru, ndipo wakawulengera chitima,+ chifukwa ŵakaŵa nga ni mberere zambura muliska.+ Ndipo wakamba kuŵasambizga vinthu vinandi.+ 35  Sono kukaŵa mise, ŵasambiri ŵake ŵakiza kwa iyo ŵakati: “Malo agha ngamayiyi, ndipo nyengo yamara kale.+ 36  Ŵawezgani ŵanthu kuti ŵalute mu vikaya na mu mizi yapafupi kuti ŵakajigulire vyakurya.”+ 37  Iyo wakaŵazgora kuti: “Imwe ndimwe muŵape chakuti ŵarye.” Iwo ŵakati kwa iyo: “Kasi tilute kukagura vingwa vya madinari* 200 na kuvipeleka ku ŵanthu kuti ŵarye?”+ 38  Iyo wakati kwa iwo: “Kasi muli na vingwa vilinga? Lutani mukawone!” Ŵakati ŵawona, ŵakati: “Vinkhondi, na somba ziŵiri.”+ 39  Ndipo wakaphalira ŵanthu wose kuti ŵakhale pasi mu magulumagulu pa utheka wakubiliŵira.+ 40  Ntheura ŵakakhala pasi mu magulu gha ŵanthu 100 na 50. 41  Sono wakati watora vingwa vinkhondi na somba ziŵiri zira, wakalaŵiska kuchanya na kulomba.+ Ndipo wakamenya vingwa na kwamba kuvipeleka ku ŵasambiri ŵake kuti ŵapeleke ku ŵanthu. Ndipo somba ziŵiri zira wakagaŵira wose. 42  Ntheura wose ŵakarya na kukhuta. 43  Ndipo ŵakatora vimenyu vyakuzura vidunga 12, kwambura kusazgako somba.+ 44  Awo ŵakarya vingwa ivi ŵakaŵa ŵanalume 5,000. 45  Pamanyuma wakatuma ŵasambiri ŵake mwaluŵiro kuti ŵakwere boti na kudangirako kuya ku sirya linyake la nyanja cha ku Betesayida, uku iyo wakuwezga mzinda kuti ulutenge.+ 46  Kweni wakati walayirana nawo wakaluta mu phiri kukalomba.+ 47  Sono kukati kwafipa, boti likaŵa pakati pa nyanja, kweni iyo wakaŵa yekha pa mtunda.+ 48  Wakati waŵawona ŵakusuzgika kuvuŵa, pakuti mphepo yikalimbananga nawo, mu ulinda wachinayi* wa usiku, iyo wakiza kulazga kwa iwo, wakendanga pa nyanja, kweni wakaŵa nga wakukhumba kuŵajumpha. 49  Ŵakati ŵamuwona wakwenda pa nyanja, ŵakati: “Tikuwona mboniwoni kwali!” Ndipo ŵakachemerezga chomene. 50  Pakuti wose ŵakamuwona ndipo ŵakatenthema. Kweni nyengo yeneyiyo wakayowoya nawo, wakati kwa iwo: “Khwimani mtima! Ndine, kopa chara.”+ 51  Nayo wakakwera mu boti, ndipo mphepo yikaleka. Iwo ŵakazukuma chomene, 52  chifukwa apo wakachita munthondwe wa vingwa ŵakasambirapo kanthu chara, mitima yawo yikalutilira kuŵa yambura kupulikiska. 53  Ŵakati ŵafika ku mtunda, ŵakiza ku Genesarete ndipo ŵakimika boti pafupi.+ 54  Kweni ŵakati ŵakhira waka boti, ŵanthu ŵakamumanya. 55  Ŵakachimbilira mu chigaŵa chose chira na kwamba kuyegha ŵalwari pa kasalasala na kwiza nawo uko ŵakapulika kuti wakaŵa. 56  Ndipo kulikose uko wakanjiranga mu mizi panji misumba panji vikaya, ŵanthu ŵakaŵikanga ŵalwari mu misika, ndipo ŵakamuŵeyanga kuti ŵakhwaske waka mphonje za laya lake lakuwaro.+ Ndipo wose awo ŵakazikhwaskanga ŵakachiranga.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mkuŵa.”
Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”
Panji kuti, “laya lapadera.”
Panji kuti, “ŵakakhalanga nayo pa thebulu.”
Panji kuti, “awo wakakhala nawo pa thebulu.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Ndiko kuti, cha m’ma 3 koloko mulenji m’paka para zuŵa lafuma cha m’ma 6 koloko mulenji.