Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mariko 5:1-43

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakutuma viŵanda mu khumba (1-20)

  • Mwana wa Yayiro; mwanakazi wakukhwaska malaya gha Yesu (21-43)

5  Sono ŵakafika ku sirya linyake la nyanja mu chigaŵa cha Ŵagerasa.+  Yesu wakati wakhira waka mu boti, munthu uyo wakaŵa na mzimu waukazuzi wakafuma ku malaro* na kukumana nayo.  Wakakhalanga ku malaro, ndipo m’paka pa nyengo iyi, pakaŵavya nanga njumoza wakuti wangamukaka, nanga nkhumukaka na tcheni.  Kanandi ŵakamukakanga na matcheni mu mawoko na malundi, kweni wakadumuranga na kubanthura matcheni. Ndipo pakaŵavya munthu wakumujumpha nkhongono.  Ndipo nyengo zose, usiku na muhanya, wakachemerezganga mu malaro na mu mapiri uku wakujicheka na malibwe.  Kweni wakati wawona Yesu patali, wakamuchimbilira na kumusindamira.+  Ndipo wakakolomoka, wakati: “Nili namwe na kanthu wuli imwe Yesu Mwana wa Chiuta Wapachanya Nkhanira? Mulape mu zina la Chiuta kuti muniyuzgenge chara.”+  Chifukwa Yesu wakawuphaliranga kuti: “Fumamo mwa munthu uyu, iwe mzimu waukazuzi.”+  Kweni Yesu wakamufumba kuti: “Kasi zina lako ndiwe njani?” Ndipo wakazgora kuti: “Zina lane ndine Chimzinda, chifukwa tili ŵanandi.” 10  Ndipo wakaŵeya Yesu kanandi waka kuti waleke kutuma mizimu kuwaro kwa charu chira.+ 11  Sono mskambo ukuru wa nkhumba+ ukaryanga pa phiri.+ 12  Ntheura mizimu yikamuŵeya kuti: “Mutitume kuti tikanjire mu nkhumba.” 13  Wakayizomerezga. Ntheura mizimu yaukazuzi yikafuma na kukanjira mu nkhumba. Mskambo ukachimbilira pakusendemuka na kugodobokera mu nyanja. Nkhumba zikaŵapo pafupifupi 2,000, ndipo zose zikabira mu nyanja. 14  Kweni ŵaliska ŵakachimbira ndipo ŵakaphara mu msumba na mu vikaya, ndipo ŵanthu ŵakiza kuzakawona icho chachitika.+ 15  Ntheura ŵakiza kwa Yesu, ndipo ŵakawona kuti munthu uyo wakaŵa na viŵanda, uyo kale wakaŵa na Chimuzinda wakhala pasi, wavwara ndipo wali na mahara ghake, ndipo ŵakawopa chomene. 16  Kweniso awo ŵakawona, ŵakalongosolera ŵanthu icho chikachitikira munthu uyo wakaŵa na viŵanda kweniso ivyo vikachitikira nkhumba. 17  Ntheura ŵakamba kumuŵeya Yesu kuti wafumemo mu chigaŵa chawo.+ 18  Sono apo wakakweranga boti, munthu uyo wakaŵa na viŵanda wakamba kumuŵeya Yesu kuti walutenge nayo.+ 19  Ndipouli, wakamuzomerezga chara, kweni wakati kwa iyo: “Luta ku nyumba ku ŵabali ŵako, ukaŵaphalire vinthu vyose ivyo Yehova* wakuchitira na lusungu ulo wakulongora.” 20  Munthu uyu wakaluta na kwamba kupharazga mu Dekapoli* vinthu vyose ivyo Yesu wakamuchitira, ndipo ŵanthu wose ŵakazizwa. 21  Yesu wakati wakwera boti na kwambukiraso ku sirya linyake, mumphepete mwa nyanja, mzinda ukuru ukawungana kwa iyo, uku iyo wachali mu nyanja, pafupi na mtunda.+ 22  Yumoza wa ŵalara ŵa sunagoge, zina lake Yayiro, wakiza ndipo wakati wamuwona, wakawa pa malundi ghake.+ 23  Wakamuŵeya kanandi waka, wakati: “Kana kane kasungwana nkhalwari chomene.* Chonde zani na kuŵika mawoko ghinu+ pa iko kuti kachire na kuŵa kamoyo.” 24  Yesu wakaluta nayo. Ndipo mzinda ukuru ukamulondezganga na kumufyenyelezga. 25  Sono pakaŵa mwanakazi uyo wakaŵa na nthenda ya kusulura ndopa+ vyaka 12.+ 26  Madokotala ghanandi ghakasazgirangako vyakuŵinya vyake, ndipo wakamara vyake vyose. Kweni wakachira chara, m’malo mwake suzgo lake likalutiliranga munthazi. 27  Wakati wapulika vinthu vyakukhwaskana na Yesu, wakiza kumasinda kwake mu mzinda na kukhwaska laya lake lakuwaro,+ 28  pakuti wakatenge: “Usange ningakhwaska waka laya lake lakuwaro, mbwenu nichirenge.”+ 29  Ndipo nyengo yeneyiyo ndopa zikaleka kusulura, ndipo wakajipulika mu thupi lake kuti wachizgika ku ulwari wakofya. 30  Nyengo yeneyiyo, Yesu wakamanya kuti nkhongono+ zafumamo mwa iyo, ndipo wakang’anamukira ku mzinda, wakati: “Ni njani wakhwaska malaya ghane ghakuwaro?”+ 31  Kweni ŵasambiri ŵake ŵakati kwa iyo: “Mukuwona mzinda ukumufyenyelezgani, ndipo imwe mukuti, ‘Ni njani wanikhwaska?’” 32  Kweni Yesu wakalaŵiska uku na uku kuti wawone uyo wamukhwaska. 33  Mwanakazi yura wakawopa na kutenthema, wati wamanya icho chamuchitikira, wakiza na kuwa pasi panthazi pa Yesu na kumuphalira unenesko wose. 34  Yesu wakati kwa iyo: “Wamwana, chipulikano chako chakuchizga. Luta mu mtende,+ ndipo uchizgike ku ulwari wako wakofya.”+ 35  Uku wachali kuyowoya, ŵanthu ŵanyake ŵakufuma ku nyumba ya mulara wa sunagoge ŵakiza, ndipo ŵakati: “Mwana wako msungwana wafwa! Ukumusuzgirachi Msambizgi?”+ 36  Kweni Yesu wakapulikako mazgu agho ŵakayowoya, ndipo wakati kwa mulara wa sunagoge: “Kopa chara,* kweni uŵe waka na chipulikano.”+ 37  Sono wakazomerezga waliyose chara kuti wamulondezge, kweni Petrosi, Yakobe, na Yohane munung’una wa Yakobe mbwenu.+ 38  Ntheura ŵakiza ku nyumba ya mulara wa sunagoge, ndipo wakasanga chiwawa chikuru na ŵanthu ŵakulira na kutengera chomene.+ 39  Wakati wanjira, wakati kwa iwo: “Chifukwa wuli mukulira na kuchita chiwawa chikuru nthena? Mwana wandafwe, kweni wakugona.”+ 40  Ŵanthu ŵakamba kumuseka mwamsinjiro. Kweni wakati waŵafumiska wose, wakatora wiske wa mwana na nyina na awo ŵakaŵa nayo, ndipo wakanjira umo mukaŵa mwana. 41  Wakakora woko la mwana, ndipo wakati kwa iyo: “Talita kumi,” kung’anamura kuti: “Msungwana, nkhukuphalira, ‘Wuka!’”+ 42  Nyengo yeneyiyo, msungwana yura wakawuka na kwamba kwenda. (Wakaŵa wa vyaka 12.) Ndipo ŵakakondwa chomene. 43  Kweni wakaŵaphalira mwakuwerezgawerezga kuti ŵaleke kuphalira munthu waliyose za ichi,+ ndipo wakati mwana ŵamupe chakurya warye.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “malaro ghachikumbusko.”
Panji kuti, “Chigaŵa cha Misumba Khumi.”
Panji kuti, “kali pafupi kufwa.”
Panji kuti, “Leka kopa.”