Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mariko 4:1-41

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • NTHARIKA ZA UFUMU (1-34)

  • Mulimi (1-9)

  • Chifukwa icho Yesu wakayowoyeranga ntharika (10-12)

  • Ng’anamuro la ntharika ya mulimi (13-20)

  • Nyali ŵakuyibenekelera na chidunga yayi (21-23)

  • Mweso uwo mukupimira (24, 25)

  • Mulimi uyo wakugona (26-29)

  • Njere ya sinapi (30-32)

  • Kuyowoya ntharika (33, 34)

 • Yesu wakuchetamiska chimphepo (35-41)

4  Wakambaso kusambizga mumphepete mwa nyanja, ndipo mzinda ukuru chomene ukawungana pafupi nayo. Ntheura wakakwera boti na kukhala pasi mu boti pataliko na mtunda, kweni mzinda wose ukaŵa pa mtunda, mumphepete mwa nyanja.+  Wakamba kuŵasambizga vinthu vinandi mu ntharika,+ ndipo pakuŵasambizga wakati:+  “Pulikani. Wonani, mulimi wakaluta kukaseŵa.+  Apo wakaseŵanga, mbuto zinyake zikawa mumphepete mwa nthowa, ndipo tuyuni twamudera tukiza na kurya.  Zinyake zikawa pa malibwe apo pakaŵavya dongo linandi, ndipo zikamera luŵiro chifukwa pakaŵavya dongo linandi.+  Kweni dazi likati lakwera, zikaŵawuka, ndipo zikafota chifukwa zikaŵavya misisi.  Mbuto zinyake zikawa pakati pa minga, ndipo minga zikakura na kuzifyolonganiska, ndipo zikapambika vipambi chara.+  Kweni zinyake zikawa pa dongo liwemi, ndipo zikamera na kukura. Zikamba kupambika vipambi, iyi vipambi 30, 60, na 100.”+  Ndipo wakayowoyaso kuti: “Uyo wali na makutu ghakupulika, wapulike.”+ 10  Sono apo wakaŵa payekha, ŵasambiri ŵake 12 pamoza na ŵanthu ŵanyake ŵakamba kumufumba vya ntharika izi.+ 11  Wakati kwa iwo: “Imwe mwapika mwaŵi wa kupulikiska chisisi chakupatulika*+ cha Ufumu wa Chiuta, kweni awo ŵali kuwaro vinthu vyose vikuyowoyeka mu ntharika.+ 12  Ntheura, nangauli kulaŵiska ŵangalaŵiska kweni ŵakuwona chara, nangauli kupulika ŵangapulika kweni ŵakumanya chara ng’anamuro lake. Ŵawelerenge chara kuti ŵapokere chigowokero.”+ 13  Kweniso wakati kwa iwo: “Usange ntharika iyi mukuyipulikiska yayi, kasi mupulikiskenge wuli ntharika zinyake zose? 14  “Mulimi wakuseŵa mazgu.+ 15  Mbuto izo zikawa mumphepete mwa nthowa ni ŵanthu awo mazgu ghakuseŵeka mwa iwo, kweni mwaluŵiro para ŵaghapulika, Satana wakwiza+ na kupoka mazgu agho ghaseŵeka mwa iwo.+ 16  Mwakuyana waka, mbuto izo zikuseŵeka pa malibwe ni ŵanthu awo para ŵapulika waka mazgu, ŵakughazomera na chimwemwe.+ 17  Ndipouli ŵalije misisi, kweni ŵakulutilira kanyengo kachoko, ndipo mwaluŵiro para suzgo panji nthambuzgo yawuka chifukwa cha mazgu, ŵakukhuŵara. 18  Paliso zinyake izo zikuseŵeka pa minga. Aŵa ni awo ŵapulika mazgu,+ 19  kweni vyenjezgo+ vya nyengo yino* na nkhongono yakupusika ya usambazi+ na makhumbiro+ gha vinthu vinyake vyose vikunjira na kufyolonganiska mazgu, ndipo ghakuŵa ghambura vipambi. 20  Paumaliro, izo zikaseŵeka pa dongo liwemi ni awo ŵakupulika mazgu na kughapokelera makora na kupambika vipambi 30, 60, na 100.”+ 21  Wakatiso kwa iwo: “Kasi ŵanthu ŵakutora nyali na kuyibenekelera na chidunga panji kuyiŵika kusi ku bedi? Asi ŵakuyiŵika pa chakuŵikapo nyali?+ 22  Pakuti palije chinthu chakubisika icho chizamuleka kuvumbukwa. Palije chinthu icho chabenekelereka icho chizamuleka kubenekulika.+ 23  Yose uyo wali na makutu ghakupulika, wapulike.”+ 24  Wakayowoyaso nawo kuti: “Ŵikaniko mahara ku ivyo mukupulika.+ Mweso uwo mukupimira, ndiwo muzamupimikirapo, enya, vinandi vizamusazgikako kwa imwe. 25  Chifukwa uyo wali navyo, vinandi vizamupika kwa iyo.+ Kweni waliyose uyo walije, wazamupokeka nanga ni icho wali nacho.”+ 26  Ntheura wakalutilira kuyowoya kuti: “Ufumu wa Chiuta ukuyana na munthu uyo wakuseŵa mbuto mu dongo. 27  Wakugona usiku na kuwuka mulenji, ndipo mbuto yikumera na kukura. Kweni mwenecho wakumanya chara umo yikumelera. 28  Dongo lekha likupambika vipambi pachokopachoko, chakwamba phekesi, kufuma apo mphonje, paumaliro mphuzi zakukhoma ku mphonje. 29  Kweni para mbuto zakhoma, mwaluŵiro wakuvuna na chigelo, chifukwa nyengo ya vuna yiza.” 30  Ndipo wakayowoyaso kuti: “Kasi tingawuyaniska na vichi Ufumu wa Chiuta, panji tingawulongosora na ntharika wuli? 31  Uli nga ni njere ya sinapi, iyo pa nyengo ya kuseŵa mu dongo, yikuŵa yichoko chomene pa njere zose izo zili pa charu chapasi.+ 32  Kweni para yaseŵeka, yikumera na kukura chomene kuluska mphangwe zinyake zose ndipo yikuŵa na minthavi yikuru, mwakuti tuyuni twamudera tukwiza na kusanga pakukhala kusi ku mfwiri wake.” 33  Wakayowoyanga nawo mazgu na ntharika zinandi+ za mtundu uwu, mwakuyana na kapulikiskiro kawo. 34  Kwambura ntharika wakayowoyanga nawo chara, kweni kumphepete wakalongosoleranga ŵasambiri ŵake vinthu vyose.+ 35  Ndipo pa zuŵa lira, cha kumise, wakati kwa iwo: “Tiyeni tambukire ku sirya linyake mumphepete mwa nyanja.”+ 36  Ntheura ŵakati ŵawezga mzinda, ŵasambiri ŵakaluta nayo mu boti ilo wakaŵa nangauli wakaŵa kuti wandapumure na kunozgekera. Pa ulendo uwu pakaŵaso maboti ghanyake agho wakaluta nagho.+ 37  Sono chimphepo chikuru chomene chikawuka, ndipo majigha ghakatimbanga boti, mwakuti boti likaŵa pafupi kubira.+ 38  Kweni iyo wakaŵa kumanyuma, wakagonanga pa msamiro. Ntheura ŵakamuwuska ndipo ŵakati kwa iyo: “Msambizgi, kasi mukuwona chara kuti tikufwa?” 39  Penepapo wakawuka na kuchenya mphepo ndipo wakati ku nyanja: “Chetama! Khala chete!”+ Ndipo mphepo yikaleka, ntheura kukaŵa bata likuru. 40  Sono wakati kwa iwo: “Chifukwa wuli mukopa nthena? Kasi mulije chipulikano m’paka sono?” 41  Kweni ŵakaŵa na wofi ukuru chomene ndipo ŵakati kwa yumoza na munyake: “Kasi uyu ni njani? Pakuti nanga ni mphepo na nyanja vikumupulikira.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chamuchindindi chakupatulika.”
Panji kuti, “mgonezi uwu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.