Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mariko 2:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakuchizga wakufwa viŵaro (1-12)

  • Yesu wakuchema Levi (13-17)

  • Wakufumbika vya kuziŵizga kurya (18-22)

  • Yesu ni ‘Fumu ya Sabata’ (23-28)

2  Pamanyuma pa mazuŵa ghanji wakanjiraso mu Kaperenaumu ndipo kukapulikikwa kuti wakaŵa pakaya.+  Ntheura ŵanthu ŵanandi ŵakawungana, mwakuti pakaŵavya malo nanga mpha mulyango, ndipo wakamba kuyowoya mazgu kwa iwo.+  Ndipo ŵanthu ŵanayi ŵakiza na munthu wakufwa viŵaro kwa iyo.+  Kweni ŵakatondeka kufika pafupi na Yesu chifukwa cha mzinda. Ntheura, ŵakawuskapo mtenje apo Yesu wakaŵa, ndipo ŵakati ŵapasurapo ŵakakhizga kasalasala uyo pakagona munthu wakufwa viŵaro.  Yesu wakati wawona chipulikano chawo,+ wakati ku wakufwa viŵaro: “Wamwana, zakwananga zako zagowokereka.”+  Sono pakaŵa ŵalembi ŵanyake awo ŵakakhala penepara, ndipo mu mitima yawo ŵakamba kughanaghana kuti:+  “Chifukwa wuli munthu uyu wakuyowoya nthena? Wakuyuyura Chiuta. Ni njani wangagowokera zakwananga padera pa Chiuta?”+  Kweni mwaluŵiro Yesu wakamanya mu mtima wake kuti ŵakaghanaghananga nthena, wakati kwa iwo: “Chifukwa wuli mukughanaghana vinthu ivi mu mitima yinu?+  Chipusu ni ntchi, kuyowoya ku wakufwa viŵaro kuti, ‘Zakwananga zako zagowokereka,’ panji kuyowoya kuti, ‘Wuka wendenge ndipo tora kasalasala wako’? 10  Kweni kuti mumanye kuti Mwana wa munthu+ wali na mazaza ghakugowokera zakwananga pa charu chapasi,”+ Yesu wakati ku wakufwa viŵaro: 11  “Nkhukuphalira, wuka, tora kasalasala wako, ndipo lutanga ku nyumba yako.” 12  Ndipo wakawuka, wakatora kasalasala wake mwaluŵiro na kufumapo uku wose ŵakuwona. Ntheura wose ŵakazizwa, ndipo ŵakachindika Chiuta, ŵakati: “Tindawonepo chinthu chanthena.”+ 13  Yesu wakalutaso mumphepete mwa nyanja, mzinda wose ukiza kwa iyo, ndipo wakamba kuŵasambizga. 14  Apo wakajumphanga, wakawona Levi mwana wa Alifeyu, wakhala pa nyumba yakusonkherapo msonkho, ndipo wakati kwa iyo: “Uŵe mulondezgi wane.” Penepapo wakawuka na kumulondezga.+ 15  Pamanyuma pake, wakaryanga* mu nyumba ya Levi, ndipo ŵakusonkheska msonkho ŵanandi na ŵakwananga ŵakaryanga* lumoza na Yesu na ŵasambiri ŵake, pakuti pakaŵa ŵanandi awo ŵakamulondezganga.+ 16  Kweni ŵalembi ŵa Ŵafarisi, ŵakati ŵawona kuti wakaryanga pamoza na ŵakwananga na ŵakusonkheska msonkho, ŵakamba kuyowoya ku ŵasambiri ŵake kuti: “Kasi wakurya pamoza na ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga?” 17  Yesu wakati wapulika ichi, wakati kwa iwo: “Awo mbankhongono ŵakukhumbikwira dokotala chara, kweni ŵalwari ndiwo. Nkhizira kuzakachema ŵanthu ŵarunji chara, kweni ŵakwananga.”+ 18  Sono ŵasambiri ŵa Yohane na Ŵafarisi ŵakaziŵizganga kurya. Ntheura ŵakiza ndipo ŵakati kwa iyo: “Chifukwa wuli ŵasambiri ŵa Yohane na ŵasambiri ŵa Ŵafarisi ŵakuziŵizga kurya, kweni ŵasambiri ŵinu ŵakuziŵizga chara?”+ 19  Yesu wakati kwa iwo: “Kasi ŵabwezi ŵa mweneko wa nthengwa+ ŵangaziŵizga kurya uku mweneko wa nthengwa wachali nawo? Chikuru ŵachali pamoza na mweneko wa nthengwa, ŵangaziŵizga chara kurya. 20  Kweni mazuŵa ghizenge apo mweneko wa nthengwa wazamutolekako kwa iwo,+ apo ndipo ŵazamuziŵizga kurya pa zuŵa ilo. 21  Palije munthu uyo wakusona chigamba chiphya pa laya lakuwaro lakale. Usange wachita nthena, chigamba chiphya chikuguza laya ndipo laya likupaluka chomene.+ 22  Kweniso palije munthu uyo wakuŵika vinyo liphya mu mathumba gha vikumba vyakale. Usange wachita nthena, vinyo likuphumura vikumba, ndipo vinyo likuthika, mathumba nagho ghakunangika. Kweni vinyo liphya ŵakuŵika mu mathumba gha vikumba viphya.” 23  Sono apo wakajumphanga mu minda ya tirigu pa Sabata, ŵasambiri ŵake ŵakamba kupulura mphonje za tirigu uku ŵakwenda.+ 24  Ntheura Ŵafarisi ŵakati kwa iyo: “Wona, chifukwa wuli ŵasambiri ŵako ŵakuchita icho ntchambura kuzomerezgeka pa Sabata?” 25  Kweni wakati kwa iwo: “Kasi mundaŵazgepo icho Davide wakachita apo wakasoŵerwa ndipo njara yikamukora, iyo na ŵanalume awo ŵakaŵa nayo?+ 26  Mu nkhani ya Abiyatara+ mulara wa ŵasembe,* Davide wakanjira mu nyumba ya Chiuta, na kurya vingwa vyakulongora ndipo vinyake wakapako ŵanalume awo ŵakaŵa nayo. Vingwa ivi ŵakaryanga mbasembe pera,+ ŵanthu ŵanyake ŵakazomerezgekanga chara kurya. Kasi mundaŵazgepo nkhani iyi?” 27  Ndipo wakati kwa iwo: “Sabata likaŵako chifukwa cha munthu,+ ndipo munthu wakaŵako chifukwa cha Sabata chara. 28  Ntheura Mwana wa munthu ndiyo ni Fumu, na ya Sabata wuwo.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakakhala pa thebulu.”
Panji kuti, “ŵakakhala pa thebulu.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”