Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mariko 15:1-47

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu panthazi pa Pilato (1-15)

  • Ŵanthu ŵakumugoska (16-20)

  • Kukhomeka pa khuni ku Gologota (21-32)

  • Nyifwa ya Yesu (33-41)

  • Kusungika kwa Yesu (42-47)

15  Mwaluŵiro chakumatandakucha, ŵalara ŵa ŵasembe pamoza na ŵalara na ŵalembi pamoza na wose ŵa mu Khoti Likuru la Ŵayuda* ŵakawungana pamoza. Ŵakamukaka Yesu ndipo ŵakaluta nayo na kumupeleka kwa Pilato.+  Sono Pilato wakamufumba wakati: “Kasi ndiwe Themba la Ŵayuda?”+ Yesu wakamuzgora kuti: “Mwayowoya mwekha.”+  Kweni ŵalara ŵa ŵasembe ŵakamupusikizgiranga* vinthu vinandi.  Sono Pilato wakambaso kumufumba, wakati: “Kasi ukukhala chete kwambura kuzgora?+ Wona unandi wa milandu iyo ŵakuti uli nayo.”+  Kweni Yesu wakamuzgoraso chara, ntheura Pilato wakazizwa.+  Pa nyengo ya chiphikiro chilichose, wakaŵafwatuliranga kayidi yumoza, uyo ŵapempha.+  Pa nyengo yira, mu jele mukaŵa munthu wakuchemeka Baraba na ŵanyake awo ŵakagalukira boma. Apo ŵakagalukanga ŵakakoma ŵanthu.  Ntheura mzinda ukiza na kwamba kumupempha Pilato kuti waŵachitire icho wakaŵachitiranga nyengo zose.  Pilato wakaŵazgora, wakati: “Kasi mukukhumba kuti nimufwatulirani Themba la Ŵayuda?”+ 10  Pilato wakamanya kuti ŵalara ŵa ŵasembe ŵakamupeleka chifukwa cha bina.+ 11  Kweni ŵalara ŵa ŵasembe ŵakakhuŵilizga mzinda kuti uphalire Pilato kuti waŵafwatulire Baraba, m’malo mwa Yesu.+ 12  Pilato wakaŵazgoraso kuti: “Ipo nichite nayo vichi uyo mukuti ni Themba la Ŵayuda?”+ 13  Ŵakachemerezgaso kuti: “Wapayikike!”*+ 14  Kweni Pilato wakalutilira kuyowoya nawo kuti: “Chifukwa wuli? Kasi wachita chinthu wuli chiheni?” Kweni ŵakachemerezgaso chomene, ŵakati: “Wapayikike!”*+ 15  Pilato, wakakhumba kukondweska mzinda, ntheura wakaŵafwatulira Baraba. Yesu wakati wathyapulika,+ Pilato wakamupeleka kuti wakapayikike pa khuni.+ 16  Sono ŵasilikari ŵakamulongozgera pa luŵaza, mu nyumba ya kazembe, ndipo ŵakachemera pamoza ŵankhondo wose.+ 17  Ŵakamuvwalika salu yitchesamu ndipo ŵakaluka mphumphu yaminga na kumuvwalika ku mutu. 18  Ndipo ŵakamba kuchemerezga kuti: “Monire,* Themba la Ŵayuda!”+ 19  Ŵakamutimbanga pa mutu na thete na kumuthunyira mata kweniso ŵakajikama na makongono ghawo na kumusindamira. 20  Paumaliro ŵakati ŵamuhoya, ŵakamuvura salu yitchesamu na kumuvwalika malaya ghake ghakuwaro. Ndipo ŵakaluta nayo kuwaro kuti ŵakamukhome pa khuni.+ 21  Kweniso ŵakachichizga munthu munyake uyo wakajumphanga kufuma ku muzi kuti wanyamure khuni lakusuzgikirapo* la Yesu. Munthu uyu wakaŵa Simoni wa ku Kurene, wiske wa Alekizanda na Rufu.+ 22  Ntheura ŵakiza nayo ku malo ghakuchemeka Gologota, kung’anamura, “Malo gha Bwaza.”+ 23  Kwenekura ŵakayezga kumupa vinyo lakusazgako mure,+ kweni wakamwa chara. 24  Ndipo ŵakamukhoma pa khuni na kugaŵana malaya ghake ghakuwaro mwa kuchita mphenduzga kuti ŵawone icho munthu wangatora.+ 25  Sono likaŵa ora lachitatu,* ndipo ŵakamukhoma pa khuni. 26  Pachanya pa mutu wake ŵakalembapo mulandu wake, kuti: “Themba la Ŵayuda.”+ 27  Kweniso ŵakamupayika pamoza na vigeŵenga viŵiri, yumoza kumalyero ghake ndipo munyake kumazere ghake.+ 28  *—— 29  Ndipo awo ŵakajumphanga pafupi ŵakamunenanga, uku ŵakupukunya mitu,+ ŵakatenge: “Ehe! Iwe ukatenge uwiskirenge pasi tempile na kulizenga mu mazuŵa ghatatu,+ 30  jiponoska, khira pa khuni lakusuzgikirapo.”* 31  Ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi nawo ŵakamuhoyanga, ŵakatenge: “Wakaponoska ŵanyake, kweni wakutondeka kujiponoska yekha!+ 32  Lekani Khristu, Themba la Israyeli, sono wakhire pa khuni lakusuzgikirapo,* kuti tiwone na kugomezga.”+ Nanga ni awo ŵakapayikika pamoza nayo, nawo ŵakamutombozganga.+ 33  Likati lafika ora la 6* chisi chikawa pa charu chose m’paka ora la 9.*+ 34  Ndipo pa ora 9, Yesu wakachemerezga na mazgu ghakuru, wakati: “Eli, Eli, lama sabakatani?” kung’anamura kuti, “Chiuta wane, Chiuta wane, kasi mwanisidirachi?”+ 35  Ŵanyake awo ŵakimilira pafupi, ŵakati ŵapulika ichi, ŵakamba kuyowoya kuti: “Wonani, wakuchema Eliya.” 36  Kweni munyake wakachimbira, wakabizga sipanji mu vinyo lakuŵaŵa, wakayiŵika ku thete, ndipo wakamupa kuti wamwe,+ wakati: “Mulekani! Tiyeni tiwone usange Eliya wizenge kuti wamukhizge.” 37  Kweni Yesu wakachemerezga chomene na kufwa.*+ 38  Ndipo chisalu chakutchinga malo ghakupatulika chikapaluka+ pakati, kufuma pachanya m’paka pasi.+ 39  Sono mulara wa ŵasilikari uyo wakimilira pafupi na iyo wakati wawona ivyo vikachitika apo wakafwanga, wakati: “Munthu uyu wakaŵa nadi Mwana wa Chiuta.”+ 40  Pakaŵaso ŵanakazi awo ŵakawoneranga patali. Pakati pawo pakaŵa Mariya wa ku Magadala, Salome, na Mariya nyina wa Yakobe Muchoko na wa Yose.+ 41  Aŵa ŵakendanga nayo na kumuteŵetera+ apo wakaŵa mu Galileya. Pakaŵaso ŵanakazi ŵanyake ŵanandi awo ŵakakwera nayo ku Yerusalemu. 42  Chakumise, pakuti likaŵa zuŵa Lakunozgekera, ndiko kuti, zuŵa lakuti machero ghake ni Sabata, 43  kukiza Yosefe wa ku Arimatiya, munthu wakuzirwa mu Mphara ya Ŵayuda, uyo nayo wakalindiliranga Ufumu wa Chiuta. Wakakhwima mtima na kuya kwa Pilato kukapempha thupi la Yesu.+ 44  Kweni Pilato wakakhumbanga kumanya usange Yesu wakaŵa kuti wafwa kale. Wakachema mulara wa ŵasilikari, wakamufumba usange Yesu wakaŵa kuti wafwa kale. 45  Ntheura wakati wapanikizga kufuma kwa mulara wa ŵasilikari, wakapeleka thupi la Yesu kwa Yosefe. 46  Yosefe wakati wagura salu yiwemi, wakamukhizga na kumuvunga mu salu yiwemi ndipo wakamugoneka mu dindi*+ ilo likajobeka mu jalawe. Ndipo wakakunkhuzgira libwe pa mulyango wa dindi.+ 47  Kweni Mariya wa ku Magadala na Mariya nyina wa Yose ŵakalutilira kulaŵiska apo ŵakamugoneka.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Sanihedirini.”
Mazgu ghanyake, “ŵakamutunduranga.”
Panji kuti, “Mupayikani pa khuni!”
Panji kuti, “Mupayikani pa khuni!”
Panji kuti, “Ŵaŵa!”
Ndiko kuti, cha m’ma 9 koloko mulenji.
Ndiko kuti, cha m’ma 12 koloko muhanya.
Ndiko kuti, cha m’ma 3 koloko mise.
Panji kuti, “kuthuta kaumaliro.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”