Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mariko 14:1-72

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵasembe ŵakupangana kukoma Yesu (1, 2)

  • Kupungulira mafuta ghakununkhira pa Yesu (3-9)

  • Yudasi wakupeleka Yesu (10, 11)

  • Paska laumaliro (12-21)

  • Mugonero wa Fumu (22-26)

  • Wakuyowoyerathu kuti Petrosi wazamumukana (27-31)

  • Yesu wakulomba mu Getisemane (32-42)

  • Yesu wakakika (43-52)

  • Kweruzgika panthazi pa Khoti Likuru (53-65)

  • Petrosi wakukana Yesu (66-72)

14  Sono kukakhala mazuŵa ghaŵiri kuti Paska+ na Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi+ vichitike.+ Ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi ŵakapenjanga umo ŵangamukolera mwauchenjezi* na kumukoma.+  Pakuti ŵakatenge: “Tingamukoranga pa chiphikiro yayi chifukwa ŵanthu ŵangawuska chivulupi.”  Apo wakaŵa ku Betaniya mu nyumba ya Simoni wavyoni, apo wakaryanga chakurya,* kukiza mwanakazi uyo wakaŵa na supa yasangalawe. Mu supa yira mukaŵa mafuta ghakununkhira, gha narido mwenecho, gha mtengo wapatali. Mwanakazi wakaswa supa yasangalawe na kwamba kupungulira mafuta pa mutu wa Yesu.+  Pakaŵa ŵanyake awo ŵakakwiya ndipo ŵakati kwa yumoza na munyake: “Kasi mafuta ghakununkhira ghasakazikirachi?  Chifukwa mphanyi mafuta ghakununkhira agha ghaguliskika ndalama zakujumpha madinari* 300 na kuzipeleka ku ŵakavu.” Ndipo ŵakamukwiyira* chomene mwanakazi.  Kweni Yesu wakati: “Mulekani. Mukumusuzgirachi mwanakazi uyu? Wanichitira mulimo uwemi.+  Chifukwa ŵakavu muŵenge nawo nyengo zose,+ ndipo mungaŵachitira chiwemi nyengo yiliyose iyo mwakhumbira, kweni ine muŵenge nane nyengo zose yayi.+  Wachita icho wakwaniska. Mwanakazi uyu wapungulirathu mafuta ghakununkhira agha pa thupi lane kuti liŵe lakunozgeka kukasungika.+  Nadi nkhumuphalirani, kulikose uko makani ghawemi ghakupharazgika mu charu chose,+ icho mwanakazi uyu wachita nacho chamuyowoyeka kuti ŵamukumbukire.”+ 10  Ndipo Yudasi Isikariyoti, yumoza wa ŵasambiri 12, wakaluta ku ŵalara ŵa ŵasembe kuti wakamwendere mphiska.+ 11  Ŵakati ŵapulika ichi, ŵakasekelera ndipo ŵakalayizga kumupa ndalama zasiliva.+ Ntheura wakamba kupenja m’pata uwemi kuti wamupeleke. 12  Sono pa zuŵa lakwamba la Vingwa Vyambura Nthukumusi,+ apo mwadango ŵakapelekanga sembe ya Paska,+ ŵasambiri ŵake ŵakati kwa iyo: “Kasi mukukhumba tiye nkhu kuti tikamunozgerani malo ghakulyerako Paska?”+ 13  Ntheura wakatuma ŵasambiri ŵake ŵaŵiri ndipo wakati kwa iwo: “Munjire mu msumba, ndipo mwanalume uyo wayegha chiŵiya cha maji wamukumana namwe. Mukamulondezge.+ 14  Ndipo kulikose uko wamunjira mukaphalire mweneko wa nyumba kuti, ‘Msambizgi wakuti: “Kasi chipinda cha ŵalendo chili nkhu, umo ningalyera Paska pamoza na ŵasambiri ŵane?”’ 15  Wamumulongorani chipinda chikuru cha muchanya, chakunozgeka makora. Ndimo mukatinozgere.” 16  Ntheura ŵasambiri ŵara ŵakaluta, ŵakanjira mu msumba ndipo ŵakasanga vinthu vyose nga umo Yesu wakaŵaphalilira, ndipo ŵakanozgekera Paska. 17  Kukati kwaŵa mise, wakiza pamoza na ŵasambiri ŵake 12.+ 18  Ŵakati ŵakhala pa thebulu na kwamba kurya, Yesu wakati: “Nadi nkhumuphalirani, yumoza wa imwe, uyo wakurya pamoza nane, wanipelekenge.”+ 19  Ŵakamba kuŵa na chitima ndipo waliyose wakamufumbanga kuti: “Kasi ndine?” 20  Iyo wakati kwa iwo: “Njumoza wa imwe 12, uyo wakukovya pamoza na ine mu bakule.+ 21  Mwana wa munthu wakuluta nadi, nga umo kuli kulembekera vya iyo, kweni soka kwa munthu uyo wakupeleka Mwana wa munthu.+ Mphanyi chikaŵa chiwemi kuti munthu uyu waleke kubabika.”+ 22  Apo ŵakaryanga, wakatora chingwa, wakatumbika, wakachimenya na kuŵapa, ndipo wakati: “Torani, ichi chikwimira thupi lane.”+ 23  Ndipo wakatora nkhombo, wakawonga na kuyipeleka kwa iwo, ndipo wose ŵakamwapo.+ 24  Ndipo wakati kwa iwo: “Iyi yikwimira ‘ndopa+ zane za phangano,’+ izo zithiskikenge chifukwa cha ŵanandi.+ 25  Nadi nkhumuphalirani, nimwengeso chilichose chara chakufuma ku mpheska m’paka zuŵa ilo nizamumwera vinyo liphya mu Ufumu wa Chiuta.” 26  Paumaliro, ŵakati ŵimba sumu za malumbo,* ŵakafuma na kuluta ku Phiri la Maolive.+ 27  Ndipo Yesu wakati kwa iwo: “Mose imwe mukhuŵarenge, pakuti kuli kulembeka, ‘Nizamutimba muliska,+ ndipo mberere zizamumbininika.’+ 28  Kweni para nawuskika, nizamudangira munthazi mwinu kuya ku Galileya.”+ 29  Kweni Petrosi wakati kwa iyo: “Nanga ŵanyake wose ŵangakhuŵara, kweni ine nikhuŵarenge chara.”+ 30  Yesu wakati kwa iyo: “Nadi nkhukuphalira, Muhanya uno, enya, usiku uno, pambere tambala wandalire kaŵiri, iwe unikanenge katatu.”+ 31  Kweni wakalutilira kukosera kuti: “Nanga kungaŵa kuti nifwenge namwe lumoza, nimukananinge chara napachoko.” Ŵasambiri ŵanyake wose nawo ŵakamba kuyowoya mwakuyana waka.+ 32  Sono ŵakiza ku malo ghakuchemeka Getisemane, ndipo wakati ku ŵasambiri ŵake: “Khalani pano apo ine nkhulomba.”+ 33  Wakatora Petrosi, Yakobe, na Yohane,+ wakamba kuŵa na chitima chikuru ndipo wakasuzgika chomene mu mtima. 34  Wakati kwa iwo: “Nili* na chitima chikuru+ chakuti ningafwa nacho. Khalani pano ndipo muŵenge maso.”+ 35  Ndipo wakati walutapo panthazi pachoko, wakawa pasi na kwamba kulomba kuti chiŵenge chamachitiko, mphanyi ora lira lamujumphilira. 36  Ndipo wakati: “Abba,* Adada,+ vinthu vyose ni vyamachitiko kwa imwe. Sezganiko nkhombo iyi kwa ine. Ndipouli, icho nkhukhumba ine chara, kweni icho imwe mukukhumba.”+ 37  Wakawelera ku ŵasambiri, wakasanga ŵakugona ndipo wakati kwa Petrosi: “Simoni, kasi ukugona? Kasi ulije nkhongono kuti ulutilire kuŵa maso ora limoza?+ 38  Muŵe maso na kulutilira kulomba kuti muleke kuthera ku chiyezgo.+ Mzimu ngwakukhumbisiska nadi, kweni thupi ndakulopwa.”+ 39  Ndipo wakalutaso na kulomba, wakayowoyaso mazgu gheneghara.+ 40  Ndipo wakizaso na kuŵasanga ŵakugona, chifukwa ŵakaŵa na tulo tunandi, ntheura ŵakamanya chara chakuti ŵamuzgore. 41  Ndipo wakaweleraso kachitatu, wakati kwa iwo: “Kasi pa nyengo yanthena iyi mukugona na kupumura? Mbwenu! Ora lafika!+ Wonani, Mwana wa munthu wakupelekeka mu mawoko gha ŵakwananga. 42  Wukani, tiyeni tilutenge. Wonani, wakunipeleka wali pafupi.”+ 43  Ndipo nyengo yeneyiyo, uku wachali kuyowoya, Yudasi, yumoza wa ŵasambiri ŵake 12, wakiza pamoza na mzinda uwo ukaŵa na malupanga na zinthonga wakufuma ku ŵalara ŵa ŵasembe, ŵalembi, na ŵalara.+ 44  Sono wakumupeleka wakaŵapa chimanyikwiro, wakati: “Uyo namumufyofyontha, ni mweneyuyo. Mukamukore na kumukaka kuti waleke kuchimbira.” 45  Ndipo wakiza mwakudunjika na kusendelera kwa Yesu, wakati: “Rabi!” ndipo wakamufyofyontha. 46  Ntheura ŵakamukora na kumukaka. 47  Ndipouli, munyake wa awo ŵakimilira pafupi wakasolora lupanga lwake ndipo wakaheta na kuwunguzura khutu la muzga wa wasembe mukuru.+ 48  Kweni pakuzgora Yesu wakati kwa iwo: “Kasi mwiza na malupanga na zinthonga kuzakanikora nga ni para mukulimbana na chigeŵenga?+ 49  Zuŵa lililose nkhaŵanga namwe mu tempile kusambizga,+ kweni mukanikora chara. Kweni ivi vyachitika kuti Malemba ghafiskike.”+ 50  Ndipo ŵasambiri wose ŵakamuleka na kuchimbira.+ 51  Kweni munyamata munyake uyo wakavwara salu yiwemi, kwambura kuvwara kanthu mukati, wakamba kumulondezga pafupi. Ndipo ŵakayezga kumukora, 52  kweni wakaleka salu yake yiwemi na kuchimbira uku wali nkhule.* 53  Sono Yesu ŵakaluta nayo kwa wasembe mukuru,+ ndipo ŵalara ŵa ŵasembe wose, ŵalara, na ŵalembi ŵakawungana.+ 54  Kweni Petrosi wakamulondezganga pataliko, m’paka mu luŵaza lwa nyumba ya wasembe mukuru. Wakakhala pamoza na ŵateŵeti ŵamunyumba ndipo wakawothanga moto wakugolera.+ 55  Sono ŵalara ŵa ŵasembe pamoza na wose ŵa mu Khoti Likuru la Ŵayuda* ŵakapenjanga ukaboni kuti ŵamukome Yesu, kweni ŵakawusanganga chara.+ 56  Nadi, ŵanandi ŵakapelekanga ukaboni wautesi,+ kweni maukaboni ghawo ghakakolerananga chara. 57  Kweniso ŵanyake ŵakawukanga na kupeleka ukaboni wautesi, ŵakatenge: 58  “Tikamupulika wakuyowoya kuti, ‘Niwiskirenge pasi tempile ilo likazengeka na mawoko ili, ndipo mu mazuŵa ghatatu nizengenge linyake lambura kuzengeka na mawoko.’”+ 59  Kweni nanga mpha vifukwa ivi ukaboni wawo ukakolerananga chara. 60  Paumaliro, wasembe mukuru wakimilira pakati pawo ndipo wakafumba Yesu, wakati: “Kasi ukukhala waka chete kwambura kuzgora? Ukuti wuli na ivyo ŵanthu aŵa ŵakukupanikizgira?”+ 61  Kweni iyo wakakhala chete,+ wakazgorapo chara. Wasembe mukuru wakamufumbaso kuti: “Kasi ndiwe Khristu Mwana wa Wakutumbikika?” 62  Penepapo Yesu wakati: “Ndine, ndipo imwe muwonenge Mwana wa munthu+ wakukhala ku woko lamalyero+ lankhongono na kwiza na mabingu ghakuchanya.”+ 63  Penepapo wasembe mukuru wakapalura malaya ghake ndipo wakati: “Tikukhumbirachi ŵakaboni ŵanyake?+ 64  Mwapulika muyuyuro wake. Kasi imwe mukuti wuli?” Wose ŵakati wakwenelera nyifwa.+ 65  Ndipo ŵanyake ŵakamba kumuthunyira mata+ na kumujara ku maso kweniso kumutimba na mafayiti ndipo ŵakati kwa iyo: “Chima!” Ŵakati ŵamutimba malupi kumaso, ŵasilikari ŵa pa khoti ŵakamutora.+ 66  Sono apo Petrosi wakaŵa mu luŵaza lwapasi, kukiza msungwana yumoza wa ŵateŵeti ŵa wasembe mukuru.+ 67  Wakati wawona Petrosi wakotha moto, wakamulaŵisiska ndipo wakati: “Iwe nawe, ukaŵa pamoza na Yesu Munazarete.” 68  Kweni wakakana, wakati: “Nkhumumanya chara, nakuti nkhupulikiska yayi icho ukuyowoya,” ndipo wakafumira kuwaro chadera ku chipata. 69  Kwenekura muteŵeti msungwana yura, wakati wamuwona, wakambaso kuphalira awo ŵakimilira pafupi kuti: “Uyu njumoza wawo.” 70  Wakakanaso. Pakati pajumpha kanyengo, awo ŵakimilira nayo pafupi ŵakamba kuyowoya kwa Petrosi kuti: “Nadi, uli yumoza wawo, nakuti ndiwe Mugalileya.” 71  Kweni wakamba kutemba na kulapa, wakati: “Nkhumumanya chara munthu uyo mukuyowoya.” 72  Nyengo yeneyiyo, tambala wakalira kachiŵiri.+ Petrosi wakakumbuka mazgu agho Yesu wakamuphalira, ghakuti: “Pambere tambala wandalire kaŵiri, unikanenge katatu.”+ Chitima chikakwera ndipo wakamba kulira.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mwauryarya.”
Panji kuti, “wakakhalanga pa thebulu.”
Panji kuti, “ŵakamukalipira.”
Panji kuti, “sumu, masalimo.”
Panji kuti, “Umoyo wane uli.”
Lizgu Lachiaramu ilo likung’anamura “Adada.”
Panji kuti, “wali na chakuvwara chamukati pera.”
Panji kuti, “Sanihedirini.”