Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mariko 13:1-37

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • UMALIRO WA NYENGO IZI (1-37)

  • Nkhondo, vindindindi, njara (8)

  • Makani ghawemi ghazamupharazgika (10)

  • Suzgo yikuru (19)

  • Kwiza kwa Mwana wa munthu (26)

  • Ntharika ya khuni la mkuyu (28-31)

  • Muŵenge maso (32-37)

13  Apo wakafumanga mu tempile, yumoza wa ŵasambiri ŵake wakati kwa iyo: “Msambizgi, wonani malibwe agha na nyumba izi!”+  Ndipouli, Yesu wakati kwa iyo: “Kasi ukuziwona nyumba zikuru izi? Pano pazamuŵavya libwe ilo lizamulekeka pachanya pa linyake, ghose ghazamuwiskikira pasi.”+  Apo wakakhala pa Phiri la Maolive mwakuthyana na tempile, Petrosi, Yakobe, Yohane, na Andireya ŵakamufumba kumphepete, ŵakati:  “Mutiphalire, vinthu ivi vizamuŵako pawuli, ndipo ntchivichi chizamuŵa chimanyikwiro cha umaliro wa vinthu vyose ivi?”+  Ntheura Yesu wakamba kuŵaphalira kuti: “Chenjerani kuti paŵavye munthu wamupuluskani.+  Ŵanandi ŵazamwiza mu zina lane na kuyowoya kuti, ‘Khristu ndine,’ ndipo ŵazamupuluska ŵanandi.  Nakuti para mukupulika vya zinkhondo na malumbiri gha zinkhondo, kopa chara. Vinthu ivi vikwenera kuchitika, kweni umaliro uchali undize.+  “Pakuti mtundu uzamuwukirana na mtundu unyake, ufumu na ufumu unyake.+ Kuzamuŵa vindindindi mu malo na malo. Kuzamuŵaso njara.+ Ivi nkhwamba kwa masuzgo, nga ni vyakuŵinya vya pa nyengo ya kubaba.+  “Kweni imwe, muchenjere. Ŵanthu ŵazamumupelekani ku makhoti,+ ndipo muzamutimbika mu masunagoge+ na kwimikika panthazi pa ŵakazembe na mathemba chifukwa cha ine, kuti uŵe ukaboni kwa iwo.+ 10  Kweniso makani ghawemi ghakwenera kupharazgika dankha mu mitundu yose.+ 11  Kweni para ŵakumutorani na kukamupelekani, kwenjerwa chara na icho mwamuyowoya. Kweni mukayowoye icho chapika kwa imwe mu ora ilo, pakuti ndimwe chara mwamuyowoya, kweni mzimu utuŵa.+ 12  Ndiposo munthu wazamupeleka mubali wake kuti wakomeke, wiske wazamupeleka mwana, ndipo ŵana ŵazamuwukira ŵapapi na kuŵapeleka kuti ŵakomeke.+ 13  Ŵanthu wose ŵazamumutinkhani chifukwa cha zina lane.+ Kweni uyo wazizipizgenge* m’paka kuumaliro+ ndiyo wazamuponoskeka.+ 14  “Ndipouli, para mwawona chinthu chakuseluska icho chikupasura+ chikwimilira apo chikwenera chara (uyo wakuŵazga wamanye), penepapo awo ŵali mu Yudeya ŵambe kuchimbilira ku mapiri.+ 15  Munthu uyo wali pachanya pa nyumba waleke kukhira na kunjira mu nyumba yake kuti wakatoremo kanthu. 16  Ndipo munthu uyo wali ku munda wangaweleranga ku nyumba chara kuti wakatore laya lake lakuwaro. 17  Soka ku ŵanakazi ŵanthumbo na awo ŵakonkheska mu mazuŵa agho!+ 18  Lutilirani kulomba kuti ivi vingazakachitikanga mu nyengo ya chiwuvi chara. 19  Pakuti mazuŵa agho ghazamuŵa mazuŵa gha suzgo,+ iyo yindachitikepo kufuma pakwamba pa chilengiwa icho Chiuta wakalenga m’paka nyengo iyo, ndipo yizamuchitikaso chara.+ 20  Nakuti, Yehova* walekenge kudumulizga mazuŵa agha, mphanyi palije munthu uyo wangakaponoskeka. Kweni chifukwa cha ŵakusoleka awo wasora, wadumulizga mazuŵa.+ 21  “Usange munyake wakumuphalirani kuti, ‘Wonani, Khristu wali kuno,’ panji kuti ‘Wonani, wali kura,’ mungagomezganga chara.+ 22  Pakuti ntchimi zitesi na ŵanthu ŵakujichema Khristu ŵazamuwuka+ ndipo ŵazamuchita vimanyikwiro na vyakuzizwiska, mwakuti usange ntchamachitiko ŵapuluske na ŵakusoleka wuwo. 23  Kweni imwe, muchenjere.+ Namuphaliliranithu vinthu vyose. 24  “Kweni mu mazuŵa agho, pamanyuma pa suzgo iyo, dazi lizamufipiskika, mwezi uzamuleka kupeleka ungweru wake,+ 25  nyenyezi zizamumbotokanga kufuma kuchanya, ndipo nkhongono zakuchanya zizamusunkhunyika. 26  Penepapo ŵazamuwona Mwana wa munthu+ wakwiza mu mabingu pamoza na nkhongono zikuru na uchindami.+ 27  Wazamutuma ŵangelo kuti ŵawunganye pamoza ŵakusoleka ŵake kufuma ku mphepo zinayi, kufuma ku chigoti cha charu chapasi m’paka ku chigoti cha kuchanya.+ 28  “Sono sambiraniko ntharika iyi ku khuni la mkuyu: Para minthavi yake yiphya yasunda waka na kufwatura mahamba, mukumanya kuti chifuku* chili pafupi.+ 29  Mwakuyana waka, namwe para mukuwona vinthu ivi vikuchitika, manyani kuti wali pafupi, wali pa milyango.+ 30  Nadi nkhumuphalirani kuti muwiro uwu umalenge chara m’paka vinthu vyose ivi vichitike.+ 31  Kuchanya na charu chapasi vimalenge,+ kweni mazgu ghane ghamalenge chara.+ 32  “Palije munthu uyo wakumanya vya zuŵa panji ora ilo, nanga mbangelo kuchanya nesi Mwana, kweni Adada pera ndiwo ŵakumanya.+ 33  Lutilirani kulaŵiska, muŵenge maso,+ pakuti mukumanya chara apo nyengo yakutemeka yizirenge.+ 34  Vili nga ni munthu uyo wakaluta ku charu chinyake, uyo wakaleka nyumba yake ndipo wakapeleka mazaza ku ŵazga ŵake,+ waliyose mulimo wake, ndipo wakaphalira mulinda wa pa mulyango kuti waŵenge maso.+ 35  Ntheura muŵenge maso, pakuti mukumanya chara apo mweneko wa nyumba wakwizira,+ kwali mise para kwafipa panji usiku pakati panji para tambala wakulira* panji mulenjilenji,+ 36  mwakuti para wakwiza mwamabuchi, waleke kumusangani mukugona.+ 37  Kweni icho nkhuyowoya kwa imwe, nkhuyowoya ku wose: Muŵenge maso.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “uyo wakuzizipizga.”
Panji kuti, “nyengo ya vula.”
Panji kuti, “kumatandakucha.”