Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mariko 12:1-44

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ntharika ya ŵalimi ŵaheni (1-12)

  • Chiuta na Kesare (13-17)

  • Kufumba vya chiwuka (18-27)

  • Malango ghaŵiri ghakuru (28-34)

  • Kasi Khristu ni mwana wa Davide? (35-37a)

  • Chenjerani na ŵalembi (37b-40)

  • Tundalama tuŵiri twa chokoro chikavu (41-44)

12  Yesu wakamba kuyowoya nawo mu ntharika kuti: “Munthu wakalima munda wa mpheska,+ na kuzenga chipanga zingilizge. Wakajima chakukamiramo mpheska na kuzenga chigongwe.+ Munda uwu wakalekera ŵalimi, ndipo mweneko wakaluta ku charu chinyake.+  Nyengo ya vipambi yikati yakwana, wakatuma muzga ku ŵalimi kuti wakapokeko vipambi vya mu munda wa mpheska.  Kweni ŵalimi ŵakamutora, ŵakamutimba na kumuwezga mawoko ghawaka.  Wakatumaso muzga munyake kwa iwo, ndipo yura ŵakamukhowora pa mutu na kumuyuyura.+  Wakatuma munyake, ndipo ŵakamukoma. Wakatumaso ŵanyake ŵanandi, ŵanyake ŵa iwo ŵakaŵatimba ndipo ŵanyake ŵakaŵakoma.  Wakaŵaso na munyake yumoza, mwana wakutemweka.+ Paumaliro wakamutuma kwa iwo, wakati, ‘Ŵamumuchindika mwana wane.’  Kweni ŵalimi ŵara ŵakadumbiskana, ŵakati, ‘Uyu ndiyo ni muhaliri.+ Zaninge, tiyeni timukome, ndipo chiharo chiŵenge chithu.’  Ntheura ŵakamukora na kumukoma, ndipo ŵakamutaya kuwaro kwa munda wa mpheska.+  Kasi mweneko wa munda wa mpheska wazamuchitachi? Wazamwiza na kukoma ŵalimi aŵa na kupeleka munda wa mpheska ku ŵanyake.+ 10  Kasi mundaŵazgepo lemba ili, ‘Libwe ilo ŵakuzenga ŵakalikana, ndilo lazgoka libwe lakuzirwa la pakona.*+ 11  Ichi chafuma kwa Yehova,* ndipo ntchakuzizwiska mu maso ghithu’?”+ 12  Ndipo ŵakakhumbanga kumukora, kweni ŵakawopa mzinda, chifukwa ŵakamanya kuti mu ntharika iyi wakayowoyanga vya iwo. Ntheura ŵakamuleka ndipo ŵakaluta.+ 13  Pamanyuma ŵakamutumira Ŵafarisi ŵanyake na ŵa chipani cha Herode, kuti ŵamukore mu kayowoyero kake.+ 14  Aŵa ŵakati ŵafika, ŵakati kwa iyo: “Msambizgi, tikumanya kuti mukuneneska nakuti mukukhumba kulumbika na munthu chara, chifukwa mukulaŵiska mawonekero ghakuwaro gha ŵanthu chara, kweni mukusambizga nthowa ya Chiuta mu unenesko: Kasi ntchakuzomerezgeka* kupeleka msonkho kwa Kesare panji yayi? 15  Kasi tipelekenge, panji tileke kupeleka?” Pakumanya upusikizgi wawo, wakati kwa iwo: “Chifukwa wuli mukuniyezga? Nitolerani dinari* tiliwone.” 16  Ŵakiza nalo, ndipo wakati kwa iwo: “Kasi chithuzi ichi na zina ili ni vya njani?” Ŵakati kwa iyo: “Vya Kesare.” 17  Penepapo Yesu wakati: “Pelekani vinthu vya Kesare kwa Kesare,+ ndipo vya Chiuta kwa Chiuta.”+ Ndipo ŵakazizwa nayo. 18  Sono Ŵasaduki awo ŵakatenge chiwuka kulije,+ ŵakiza kwa Yesu na kumufumba kuti:+ 19  “Msambizgi, Mozesi wakatilembera kuti usange munthu wafwa ndipo wasida mwanakazi kweni wandaside mwana, mubali wake watore mwanakazi uyu na kuwuskira mphapu mubali wake yura.+ 20  Pakaŵa ŵana ŵanalume 7 ŵa nyumba yimoza. Wakwamba wakatora mwanakazi, kweni wakafwa kwambura mwana. 21  Ndipo wachiŵiri wakamutora, kweni wakafwa kwambura mwana, ndipo wachitatu ntheura pera. 22  Ndipo wose 7 ŵara ŵakafwa kambura mwana. Paumaliro mwanakazi nayo wakafwa. 23  Kasi pa chiwuka, wazamuŵa muwoli wa njani? Pakuti wose 7 ŵakamutorapo kuŵa muwoli wawo.” 24  Yesu wakati kwa iwo: “Lekani mukupuvya, chifukwa Malemba mukughamanya chara nesi nkhongono ya Chiuta.+ 25  Pakuti pa chiwuka, ŵanalume ŵakutora yayi nesi ŵanakazi kutengwa, kweni ŵali nga mbangelo kuchanya.+ 26  Kweni pa nkhani ya chiwuka cha ŵakufwa, kasi mundaŵazge mu buku la Mozesi, nkhani yakuyowoya vya chivwati, apo Chiuta wakati kwa iyo: ‘Ine ndine Chiuta wa Abrahamu na Chiuta wa Yisake na Chiuta wa Yakhobe’?+ 27  Iyo ni Chiuta wa ŵakufwa yayi, kweni wa ŵamoyo. Mukupuvya chomene.”+ 28  Sono yumoza wa ŵalembi uyo wakiza wakaŵapulika ŵakususkana. Wakati wamanya kuti Yesu waŵazgora makora, wakafumba Yesu kuti: “Kasi dango lakwamba* pa ghose ni ndi?”+ 29  Yesu wakazgora kuti: “Lakwamba ni ili, ‘Pulika, iwe Israyeli, Yehova* Chiuta withu ni Yehova* yumoza. 30  Utemwenge Yehova* Chiuta wako na mtima wako wose na umoyo wako wose na maghanoghano ghako ghose na nkhongono zako zose.’+ 31  Lachiŵiri ni ili, ‘Utemwenge mzengezgani wako umo ukujitemwera wamwene.’+ Palije malango ghanyake kuluska agha.” 32  Mulembi yura wakati kwa iyo: “Msambizgi, mwayowoya makora kuyana na unenesko, ‘Iyo Njumoza, ndipo kulije munyake padera pa iyo.’+ 33  Ndipo munthu wakwenera kumutemwa na mtima wake wose, maghanoghano ghake ghose, na nkhongono zake zose. Kweniso munthu wakwenera kutemwa mzengezgani wake nga umo wakujitemwera mweneko. Kuchita nthena nkhwakuzirwa chomene kuluska kupeleka sembe zakocha zamsuma na sembe zinyake.”+ 34  Yesu wakamanya kuti wazgora mwamahara, wakati kwa iyo: “Uli kutali chara na Ufumu wa Chiuta.” Kweni pakaŵavya na yumoza uyo wakaŵa na chikanga kumufumbaso.+ 35  Ndipouli, Yesu wakalutilira kusambizga mu tempile, wakati: “Kasi vili wuli apo ŵalembi ŵakuti Khristu ni mwana wa Davide?+ 36  Davide wati wakhuŵilizgika na mzimu utuŵa,+ wakati, ‘Yehova* wakati kwa Fumu yane: “Khala ku woko lane lamalyero m’paka niŵike ŵalwani ŵako kusi ku malundi ghako.”’+ 37  Davide wakumuchema kuti Fumu, kasi wangaŵa wuli mwana wake?”+ Ndipo mzinda ukuru ukakondwanga kupulikizga kwa iyo. 38  Apo Yesu wakasambizganga wakati: “Chenjerani na ŵalembi. Ŵakutemwa kuvwara minjilira yitali na kwendendeka uku na uku kuti ŵanthu ŵaŵatawuzgenge mu misika.+ 39  Ŵakutemwa vitengo vyakunthazi* mu masunagoge kweniso malo ghakuzirwa chomene pa viphikiro.+ 40  Ŵakumilimitizga nyumba* za vyokoro ndipo pakukhumba kujilongora, ŵakulomba malurombo ghatali. Iwo ŵazamupokera cheruzgo chikuru.” 41  Wakakhala pasi, pafupi na chakuponyamo vyakupeleka+ ndipo wakamba kuwona umo mzinda ukaponyeranga ndalama mu chakuponyamo vyakupeleka. Ŵanthu ŵasambazi ŵanandi ŵakaponyangamo ndalama zinandi.+ 42  Sono chokoro chikavu chikiza na kuponyamo tundalama tuŵiri twakuzirwa pachoko.*+ 43  Ntheura wakachema ŵasambiri ŵake, wakati kwa iwo: “Nadi nkhumuphalirani kuti chokoro chikavu ichi chaponyamo zinandi kuluska wose awo ŵaponya ndalama mu chakuponyamo vyakupeleka.+ 44  Pakuti wose ŵaponyamo kufuma pa unandi wa usambazi wawo, kweni chokoro ichi, mu ukavu wake, chaponyamo vyose ivyo chikaŵa navyo, vyose ivyo vyate vichovwirenge.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mutu wapakona.”
Panji kuti, “ntchakwenelera.”
Panji kuti, “lakuzirwa chomene.”
Panji kuti, “viwemi chomene.”
Panji kuti, “katundu wa.”
Mazgu gheneko, “malepita ghaŵiri.” Wonani Vyakusazgirapo B14.