Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mariko 10:1-52

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nthengwa na kupatana (1-12)

  • Yesu wakutumbika ŵana (13-16)

  • Fumbo la munthu musambazi (17-25)

  • Kujipata chifukwa cha Ufumu (26-31)

  • Yesu wakuyowoyaso vya nyifwa yake (32-34)

  • Pempho la Yakobe na Yohane (35-45)

    • Yesu ntchiwombolero cha ŵanandi (45)

  • Batimeyu wachibulumutira wachizgika (46-52)

10  Kufuma kura wakawuka na kwiza ku mphaka za Yudeya na ku sirya linyake la Yorodani. Mizinda yikawunganaso kwa iyo, ndipo nga umo wakachitiranga nyengo zose wakambaso kuŵasambizga.+  Ŵafarisi ŵakiza kwa iyo kuti ŵamuyezge, ŵakamufumba usange mwanalume wakuzomerezgeka kupata muwoli wake.+  Wakaŵazgora kuti: “Kasi Mozesi wakamuphalirani vichi?”  Ŵakati: “Mozesi wakazomerezga kulemba kalata yachipati na kumupata mwanakazi.”+  Kweni Yesu wakati kwa iwo: “Wakamulemberani dango ili+ chifukwa cha unonono wa mitima yinu.+  Kweni pakwamba apo Chiuta wakalenganga ŵanthu, ‘Wakaŵalenga iwo mwanalume na mwanakazi.+  Pa chifukwa ichi, mwanalume walekenge awiske na anyina,+  ndipo wose ŵaŵiri ŵaŵenge thupi limoza.’+ Ntheura mbaŵiriso yayi, kweni thupi limoza.  Pa chifukwa ichi, icho Chiuta wagumanya pamoza munthu waleke kupatura.”+ 10  Apo ŵakaŵaso mu nyumba, ŵasambiri ŵakamba kumufumba pa nkhani iyi. 11  Wakati kwa iwo: “Waliyose uyo wakupata muwoli wake na kutora munyake wakuchita uleŵi+ ndipo wakumubudira. 12  Usange mwanakazi wapata mfumu wake na kutengwa kunyake, wakuchita uleŵi.”+ 13  Ŵanthu ŵakamba kumutolera ŵana ŵachoko kuti waŵakhwaske, kweni ŵasambiri ŵakaŵakalipira.+ 14  Yesu wakati wawona ivi wakakwiya ndipo wakati kwa iwo: “Ŵalekani ŵana ŵachoko ŵize kwa ine. Lekani kuŵakanizga, pakuti Ufumu wa Chiuta ngwa ŵanthu nga ni aŵa.+ 15  Nadi nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakupokelera chara Ufumu wa Chiuta nga ni mwana muchoko wazamunjiramo chara.”+ 16  Ndipo wakapakata ŵana na kwamba kuŵatumbika, wakaŵika mawoko ghake pa iwo.+ 17  Apo wakendanga mu nthowa, munthu munyake wakachimbira na kujikama pasi panthazi pake ndipo wakafumba kuti: “Msambizgi muwemi, kasi nichitechi kuti nihare umoyo wamuyirayira?”+ 18  Yesu wakati kwa iyo: “Chifukwa wuli ukunichema muwemi? Palije uyo ni muwemi, kweni Chiuta pera ndiyo ni muwemi.+ 19  Ukumanya malango ghakuti, ‘Ungakomanga munthu chara,+ ungaleŵanga chara,+ ungibanga chara,+ ungapelekanga ukaboni wautesi chara,+ ungalyeranga munyako yayi,+ chindika awuso na anyoko.’”+ 20  Munthu yura wakati kwa iyo: “Msambizgi, nasungilira vinthu vyose ivi kufuma pa uwukirano wane.” 21  Yesu wakamulaŵiska ndipo wakamutemwa, wakati: “Chinthu chimoza chakhalako kwa iwe: Luta, ukaguliske vinthu ivyo uli navyo na kupeleka ku ŵakavu, ndipo uŵenge na usambazi kuchanya. Wize uŵe mulondezgi wane.”+ 22  Kweni munthu uyu wakachita chitima na mazgu agha ndipo wakafumapo wachitima, pakuti wakaŵa na vinthu vinandi chomene.+ 23  Wakati walaŵiska uku na uku, Yesu wakati ku ŵasambiri ŵake: “Chizamuŵa chinonono nadi ku awo ŵali na ndalama kunjira mu Ufumu wa Chiuta!”+ 24  Kweni ŵasambiri ŵake ŵakazizwa na mazgu ghake. Yesu wakaŵazgora kuti: “Mwaŵana, ntchinonono chomene kunjira mu Ufumu wa Chiuta! 25  Ntchipusu kuti ngamila yisolote mu jiso la sindano kuluska kuti munthu musambazi wanjire mu Ufumu wa Chiuta.”+ 26  Ŵakazizikikaso nipera ndipo ŵakati kwa iyo:* “Ipo ni njani wangaponoskeka?”+ 27  Yesu wakaŵalaŵiska, ndipo wakati: “Ku ŵanthu ntchambura machitiko, kweni ndimo viliri na Chiuta chara, pakuti vinthu vyose ni vyamachitiko kwa Chiuta.”+ 28  Petrosi wakati kwa iyo: “Wonani, ise tasida vinthu vyose na kumulondezgani.”+ 29  Yesu wakati: “Nadi nkhumuphalirani, palije uyo wasida nyumba panji ŵakuru panji ŵanung’una panji ŵadumbu panji nyina panji wiske panji ŵana panji minda chifukwa cha ine na chifukwa cha makani ghawemi+ 30  uyo walekenge kusanga vyakusazgikira 100 mu nyengo yino, nyumba, ŵakuru panji ŵanung’una, ŵadumbu, anyina, ŵana, na minda, pamoza na nthambuzgo,+ ndipo mu nyengo iyo yikwiza* umoyo wamuyirayira. 31  Kweni ŵanandi awo mbakwamba ŵazamuŵa ŵaumaliro, ndipo ŵaumaliro ŵazamuŵa ŵakwamba.”+ 32  Sono ŵakendanga mu msewu wakukwelera ku Yerusalemu, Yesu wakendanga panthazi pawo, ndipo ŵakazukuma. Kweni awo ŵakalondezganga ŵakamba kopa. Wakatoleraso ŵasambiri ŵake 12 pamphepete na kwamba kuŵaphalira vinthu ivi, ivyo vikaŵa pafupi kumuchitikira:+ 33  “Wonani, tikukwelera ku Yerusalemu, ndipo Mwana wa munthu wamupelekeka ku ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi. Ŵamumweruzga kuti wakomeke na kumupeleka ku ŵanthu ŵamitundu. 34  Iwo ŵamumuhoya, kumuthunyira mata, kumuthyapura, na kumukoma, kweni pamanyuma pa mazuŵa ghatatu wamuwuka.”+ 35  Yakobe na Yohane, ŵana ŵa Zebediya,+ ŵakasendelera kwa iyo, ŵakati: “Msambizgi, tikukhumba kuti mutichitire chilichose icho timupemphaninge.”+ 36  Wakati kwa iwo: “Kasi mukukhumba kuti nimuchitirani vichi?” 37  Iwo ŵakati kwa iyo: “Tikukhumba kuti mu uchindami winu+ tizakakhale yumoza ku woko linu lamalyero na munyake ku woko linu lamazere.” 38  Kweni Yesu wakati kwa iwo: “Mukumanya chara icho mukupempha. Kasi mungamwa nkhombo iyo nkhumwa, panji kubatizika na ubatizo uwo nkhubatizika nawo?”+ 39  Ŵakati kwa iyo: “Enya.” Yesu wakati kwa iwo: “Nkhombo iyo nkhumwa mumwenge, ndipo ubatizo uwo nkhubatizika nawo, namwe mubatizikenge.+ 40  Kweni kukhala ku woko lane lamalyero panji lamazere ndine yayi nkhusankha, kweni malo agha nga awo ŵali kuŵanozgera.” 41  Ŵanyawo 10 ŵara ŵakati ŵapulika, ŵakakwiyira Yakobe na Yohane.+ 42  Kweni Yesu wakaŵachemera kwa iyo, ndipo wakati: “Mukumanya kuti awo ŵakuwoneka kuti* ŵakuwusa mitundu ŵakuchita ufumu pa ŵanthu ndipo ŵanalume ŵawo ŵankhongono ŵakuchita mazaza pa ŵanthu.+ 43  Imwe mungachitanga nthena yayi. Kweni waliyose uyo wakukhumba kuŵa mukuru pakati pinu waŵe muteŵeti winu.+ 44  Ndipo uyo wakukhumba kuŵa wakwamba pakati pinu waŵe muzga wa mose. 45  Pakuti Mwana wa munthu wakizira kuzakateŵetereka chara, kweni kuteŵetera+ na kupeleka umoyo wake kuŵa chiwombolero cha ŵanandi.”+ 46  Ndipo ŵakiza mu Yeriko. Kweni apo iyo na ŵasambiri ŵake na mzinda ukuruko ŵakafumanga mu Yeriko, Baratimeyo (mwana wa Timeyo), wakupempheska wachibulumutira, wakakhala mumphepete mwa msewu.+ 47  Wakati wapulika kuti wakaŵa Yesu Munazarete, wakamba kuchemerezga ndipo wakati: “Yesu, Mwana wa Davide,+ munilengere lusungu!”+ 48  Ŵanandi ŵakamba kumukanizga, ŵakamuphalira kuti wakhale chete. Kweni wakalutilira kuchemerezga chomene kuti: “Mwana wa Davide, munilengere lusungu!” 49  Ntheura Yesu wakimilira ndipo wakati: “Muchemani wize kwa ine.” Ndipo ŵakamuchema munthu wachibulumutira yura ŵakati: “Khwima mtima, wuka, wakukuchema.” 50  Wakataya laya lake lakuwaro, wakadukira muchanya na kuluta kwa Yesu. 51  Yesu wakati kwa iyo: “Kasi ukukhumba kuti nikuchitire vichi?” Munthu wachibulumutira wakati: “Raboni,* nambeso kuwona.” 52  Yesu wakati kwa iyo: “Lutanga, chipulikano chako chakuchizga.”+ Nyengo yeneyiyo wakambaso kuwona,+ ndipo wakamba kumulondezga mu msewu.

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “kwa yumoza na munyake.”
Panji kuti, “mgonezi uwo ukwiza.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “awo ŵakumanyikwa kuti.”
Kung’anamura kuti, “Msambizgi.”