Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mariko 1:1-45

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yohane Mubatizi wakupharazga (1-8)

  • Ubatizo wa Yesu (9-11)

  • Yesu wakuyezgeka na Satana (12, 13)

  • Yesu wakwamba kupharazga mu Galileya (14, 15)

  • Ŵasambiri ŵakwamba (16-20)

  • Kufumiska mzimu waukazuzi (21-28)

  • Yesu wakuchizga mu Kaperenaumu (29-34)

  • Kulomba ku malo gha yekha (35-39)

  • Wavyoni wachizgika (40-45)

1  Kwamba kwa makani ghawemi ghakuyowoya vya Yesu Khristu, Mwana wa Chiuta:  Nga ni umo kuli kulembekera mu buku la Yesaya ntchimi kuti: “(Wona! Nkhutuma thenga lane panthazi pako,* ilo lizamunozga nthowa yako.)+  Mazgu gha munthu ghakuchemerezga mu mapopa, kuti, ‘Nozgani nthowa ya Yehova!* Nyoloskani misewu yake.’”+  Yohane Mubatizi wakaŵa mu mapopa, wakapharazganga kuti ubatizo ntchimanyikwiro cha kung’anamuka mtima kuti zakwananga zigowokereke.+  Ntheura chigaŵa chose cha Yudeya na wose ŵakukhala mu Yerusalemu ŵakalutanga kwa iyo, ndipo wakaŵabatizanga* mu Mlonga wa Yorodani. Iwo ŵakazomeranga pakweru zakwananga zawo.+  Sono Yohane wakavwaranga chakuvwara cha weya wa ngamila na lamba wa chikumba mu chiwuno chake,+ ndipo wakaryanga zombe na uchi wamuthengere.+  Ndipo wakapharazganga kuti: “Pamanyuma pane pakwiza wankhongono kuluska ine, ine nili wakwenelera chara kusindama na kusutura nthambo za vilyato* vyake.+  Ine namubatizani na maji, kweni iyo wazamumubatizani na mzimu utuŵa.”+  Mu mazuŵa ghara, Yesu wakiza kufuma ku Nazarete wa ku Galileya ndipo wakabatizika na Yohane mu Yorodani.+ 10  Ndipo wakati wazuwuka waka mu maji, wakawona kuchanya kukujulika, ndipo mzimu ukakhiliranga pa iyo+ nga ni nkhunda. 11  Ndipo mazgu ghakafuma kuchanya, ghakati: “Ndiwe Mwana wane wakutemweka, nkhukondwa nawe.”+ 12  Ndipo nyengo yeneyiyo mzimu ukamulongozgera mu mapopa. 13  Ntheura wakaŵa mu mapopa mazuŵa 40, wakayezgekanga na Satana.+ Wakakhalanga pamoza na nyama zamuthengere, ndipo ŵangelo ŵakamuteŵeteranga.+ 14  Sono Yohane wakati wakakika, Yesu wakaluta ku Galileya,+ wakapharazganga makani ghawemi gha Chiuta,+ 15  wakatenge: “Nyengo yakutemeka yafiskika, ndipo Ufumu wa Chiuta waneng’enera. Ng’anamukani mtima,+ ndipo muŵe na chipulikano mu makani ghawemi.” 16  Apo wakendanga mumphepete mwa nyanja ya Galileya, wakawona Simoni na Andireya+ munung’una wa Simoni, ŵakaponyanga mikwawu yawo mu nyanja,+ pakuti ŵakaŵa ŵalovi.+ 17  Ntheura Yesu wakati kwa iwo: “Nilondezgani, ndipo nimuzgoraninge ŵalovi ŵa ŵanthu.”+ 18  Ndipo nyengo yeneyiyo ŵakasida mikwawu yawo na kumulondezga.+ 19  Wakati wendaposo pachoko waka, wakawona Yakobe mwana wa Zebediya na Yohane munung’una wake, ŵakaŵa mu boti lawo ŵakatandanga* mikwawu yawo,+ 20  ndipo penepapo wakaŵachema. Ntheura ŵakasida wiskewo Zebediya mu boti pamoza na ŵantchito, ndipo ŵakamulondezga. 21  Ndipo ŵakaluta ku Kaperenaumu. Zuŵa la Sabata likati lakwana, wakanjira mu sunagoge na kwamba kusambizga.+ 22  Ndipo ŵanthu ŵakazizikika na kasambizgiro kake, chifukwa wakaŵasambizganga nga ni munthu uyo wali na mazaza, kuti nga mbalembi chara.+ 23  Kweniso mu sunagoge lawo mukaŵa munthu uyo wakaŵa na mzimu waukazuzi, ndipo wakachemerezga kuti: 24  “Tili namwe na kanthu wuli, imwe Yesu Munazarete?+ Kasi mwiza kuzakatiparanya? Nkhumumanyani makora kuti ndimwe Mutuŵa wa Chiuta!”+ 25  Kweni Yesu wakawuchenya, wakati: “Khala chete, ndipo fumamo mwa iyo!” 26  Ndipo mzimu waukazuzi, ukati wamuchitiska chizilisi na kukolomoka na mazgu ghakuru, ukafumamo mwa iyo. 27  Sono ŵanthu wose ŵakazizikika mwakuti ŵakamba kudumbiskana pakati pawo, ŵakati: “Ntchivichi ichi? Ntchisambizgo chiphya! Wali na mazaza ghakufumiskira nanga ni mizimu yaukazuzi, ndipo yikumupulikira.” 28  Ntheura mbiri yake yikathandazgika mwaluŵiro mu chigaŵa chose cha Galileya. 29  Ŵakati ŵafuma mu sunagoge ŵakaluta ku nyumba ya Simoni na Andireya, pamoza na Yakobe na Yohane.+ 30  Sono nyinavyara wa Simoni+ wakagona pasi chifukwa cha kuthukira muthupi, ndipo mwaluŵiro ŵakamuphalira Yesu. 31  Yesu wakiza na kumukora pa woko na kumuwuska. Thupi likaleka kuthukira, ndipo wakamba kuŵateŵetera. 32  Namise, dazi likati lanjira, ŵanthu ŵakamba kwiza kwa iyo na ŵalwari wose na awo ŵakakoleka na viŵanda.+ 33  Msumba wose ukawungana pa mulyango. 34  Ntheura wakachizga ŵanandi awo ŵakalwaranga na nthenda+ zamitundumitundu, ndipo wakafumiska viŵanda vinandi. Kweni wakazomerezga chara kuti viŵanda viyowoye, chifukwa vikamumanyanga kuti ni Khristu.* 35  Namulenjilenji, kuchali kamdima, wakawuka na kufumira kuwaro na kuluta ku malo ghamayiyi, ndipo kura wakamba kulomba.+ 36  Ndipouli, Simoni na awo ŵakaŵa nayo ŵakamupenja chomene 37  ndipo ŵakamusanga, ŵakati kwa iyo: “Waliyose wakumupenjani.” 38  Kweni Yesu wakati kwa iwo: “Tiyeni tilute kunyake, mu vikaya vyapafupi, kuti nkhapharazge na kura wuwo, chifukwa ndicho nkhizira.”+ 39  Ndipo wakaluta, wakapharazganga mu masunagoge ghawo mu Galileya mose na kufumiska viŵanda.+ 40  Munthu wavyoni wakiza kwa Yesu, wakajikama na kumuŵeya, wakati kwa iyo: “Usange mukukhumba, munganitozga.”+ 41  Ntheura chitima chikamukora, ndipo wakanyoloska woko lake na kumukhwaska, wakati kwa iyo: “Nkhukhumba! Tozgeka.”+ 42  Nyengo yeneyiyo, vyoni vikafumako kwa iyo, ndipo wakatowa. 43  Wakamuchenjezga chomene ndipo nyengo yeneyiyo wakamuphalira kuti walutenge, 44  wakati kwa iyo: “Kuphalira munthu waliyose chara, kweni pakuti watozgeka luta ukajilongore kwa wasembe* ndipo ukapeleke vinthu ivyo Mozesi wakayowoya,+ kuti uŵe ukaboni kwa iwo.”+ 45  Kweni wakati wafumapo, munthu yura wakamba kupharazga chomene na kuthandazga kulikose nkhani yira, mwakuti Yesu wakatondeka kunjira mu msumba pakweru, kweni wakakhala kuwaro mu malo ghamayiyi. Ndipouli, ŵanthu ŵakalutilira kwiza kwa iyo kufuma mu vigaŵa vyose.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “panthazi pa chisko chako.”
Panji kuti, “kubizga.”
Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”
Kutanda, nkhusona umo mukwawu wakeluka, wavunda, panji wanangika.
Pangayowoyekaso kuti, “vikamumanyanga makora.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”