Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 9:1-62

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Ŵasambiri 12 ŵakusambizgika kupharazga (1-6)

 • Herode wazizikika na Yesu (7-9)

 • Yesu wakuryeska ŵanthu 5,000 (10-17)

 • Petrosi wakuti Yesu ni Khristu (18-20)

 • Yesu wakuyowoyerathu vya nyifwa yake (21, 22)

 • Ŵasambiri ŵaunenesko (23-27)

 • Yesu wakusintha mawonekero (28-36)

 • Msepuka waviŵanda wachizgika (37-43a)

 • Yesu wakuyowoyaso vya nyifwa yake (43b-45)

 • Ŵasambiri ŵakukwesana vya uyo ni mukuru (46-48)

 • Uyo wakuleka kwimikana nase wali kwa ise (49, 50)

 • Muzi wa ku Samariya ukukana Yesu (51-56)

 • Kulondezga Yesu (57-62)

9  Yesu wakachemera pamoza ŵasambiri ŵake 12, wakaŵapa nkhongono na mazaza ghakufumiskira viŵanda vyose+ na kuchizga matenda.+  Wakaŵatuma kukapharazga Ufumu wa Chiuta na kuchizga ŵalwari.  Wakati kwa iwo: “Pa ulendo uwu, kuyegha kanthu chara, nesi ndodo nesi thumba la chakurya, nesi chingwa nesi ndalama,* nesi kuŵa na malaya ghaŵiri.*+  Kweni kulikose uko mwamunjira mu nyumba, mukakhale mwenemumo m’paka mufumemo.+  Ndipo kulikose uko ŵanthu ŵamumupokelerani chara, pakufuma mu msumba uwo phatani fuvu ku malundi ghinu kuti uŵe ukaboni kwa iwo.”+  Penepapo ŵakanyamuka ŵakenda mu chigaŵa chose, muzi na muzi, kulikose uko ŵakenda ŵakapharazga makani ghawemi na kuchizga ŵanthu.+  Sono Herode* uyo wakalamuliranga chigaŵa wakapulika vinthu vyose ivyo vikachitikanga, ndipo wakahangayika chomene chifukwa ŵanthu ŵanyake ŵakatenge Yohane wali kuwuskika ku ŵakufwa.+  Kweni ŵanyake ŵakatenge Eliya wawoneka, ŵanyakeso ŵakatenge yumoza wa ntchimi zakale wawuka ku ŵakufwa.+  Herode wakati: “Yohane nkhamudumura mutu.+ Ni njani pera uyo wakuchita vinthu ivyo nkhupulika?” Ntheura wakakhumbanga kumuwona.+ 10  Ŵapositole ŵakati ŵawerako, ŵakaphalira Yesu vinthu vyose ivyo ŵakachita.+ Yesu wakaŵatora na kuluta nawo kwaŵekha mu msumba wakuchemeka Betesayida.+ 11  Kweni mizinda yikati yamanya, yikamulondezga. Wakaŵapokelera makora na kwamba kuyowoya nawo vya Ufumu wa Chiuta, ndipo wakachizga awo ŵakaŵa ŵalwari.+ 12  Apo zuŵa likaŵa pafupi kunjira, ŵasambiri ŵake 12 ŵakiza kwa iyo ndipo ŵakati: “Wezgani mzinda, ulute mu mizi na mu vikaya vyapafupi kuti ŵakasange malo ghakugona na vyakurya, chifukwa kuno tili nkhumayiyi.”+ 13  Kweni iyo wakati kwa iwo: “Imwe ndimwe muŵape chakuti ŵarye.”+ Ŵakati: “Tilije kanthu padera pa vingwa vinkhondi na somba ziŵiri. Kasi tilute ndise na kukagura vyakurya vya ŵanthu wose aŵa?” 14  Nakuti pakaŵa ŵanalume pafupifupi 5,000. Kweni iyo wakati ku ŵasambiri ŵake: “Ŵakhalikani pasi mu magulu gha ŵanthu 50.” 15  Ndimo ŵakachitira, wose ŵakaŵakhalika pasi. 16  Wakati wakatora vingwa vinkhondi na somba ziŵiri, wakalaŵiska kuchanya, na kulomba. Wakamenya na kupeleka ku ŵasambiri kuti ŵapeleke ku mzinda. 17  Ntheura wose ŵakarya na kukhuta. Ŵakatora vimenyu ivyo vikakhalapo, vyakuzura vidunga 12.+ 18  Pamanyuma pake, apo wakalombanga payekha, ŵasambiri ŵakiza kwa iyo, ndipo wakaŵafumba kuti: “Kasi mizinda yikuti ndine njani?”+ 19  Ŵakazgora kuti: “Yohane Mubatizi, kweni ŵanyake ŵakuti Eliya, ŵanyakeso ŵakuti yumoza wa ntchimi zakale wawuka ku ŵakufwa.”+ 20  Iyo wakati kwa iwo: “Kweni imwe mukuti ndine njani?” Petrosi wakazgora kuti: “Ndimwe Khristu wa Chiuta.”+ 21  Ndipo wakaŵakanizga kuphalira munthu waliyose,+ 22  kweni wakati: “Mwana wa munthu wakwenera kujumpha mu visuzgo vinandi, wakanikenge na ŵalara, ŵalara ŵa ŵasembe, na ŵalembi, na kukomeka,+ ndipo pa zuŵa lachitatu wazamuwuskika.”+ 23  Penepapo wakalutilira kuyowoya ku wose kuti: “Usange munthu wakukhumba kunilondezga, wajipate+ na kunyamura khuni lake lakusuzgikirapo* zuŵa na zuŵa ndipo walutilire kunilondezga.+ 24  Chifukwa waliyose uyo wakukhumba kuponoska umoyo wake wawutayenge, kweni waliyose uyo wakutaya umoyo wake chifukwa cha ine ndiyo wawuponoskenge.+ 25  Nakuti chingamovwira vichi munthu usange wangasanga vinthu vyose mu charu kweni wataya umoyo wake panji kujipweteka?+ 26  Pakuti waliyose uyo wakukhozgeka soni na ine kweniso mazgu ghane, Mwana wa munthu nayo para wakwiza mu uchindami wake na wa Awiske na wa ŵangelo ŵatuŵa wazamukhozgeka soni na munthu uyu.+ 27  Nadi nkhumuphalirani kuti, ŵalipo ŵanyake awo ŵimilira pano awo ŵachetenge nyifwa chara m’paka ŵazakawone dankha Ufumu wa Chiuta.”+ 28  Pakati pajumpha mazuŵa 8 kufuma apo wakayowoyera mazgu agha, wakatora Petrosi, Yohane, na Yakobe ndipo wakakwera nawo mu phiri kukalomba.+ 29  Apo wakalombanga chisko chake chikasintha ndipo chakuvwara chake chikazgoka chituŵa chomene. 30  Kweniso wonani, ŵanalume ŵaŵiri ŵakayowoyanga nayo, ŵakaŵa Mozesi na Eliya. 31  Aŵa ŵakawonekera na uchindami ndipo ŵakamba kuyowoya vya kuwukapo kwake uko wakaŵa pafupi kufiska mu Yerusalemu.+ 32  Sono Petrosi na awo ŵakaŵa nayo ŵakaŵa mu tulo twakufwa nato, kweni ŵakati ŵawuka ŵakawona uchindami wake+ na ŵanalume ŵaŵiri ŵimilira pamoza nayo. 33  Apo ŵanalume aŵa ŵakawukangapo, Petrosi wakati kwa Yesu: “Msambizgi, ntchiwemi kuti tili pano. Ntheura tiyeni tijinthe mahema ghatatu, limoza linu, limoza la Mozesi, na limoza la Eliya.” Wakamanya chara icho wakayowoyanga. 34  Kweni apo wakayowoyanga vinthu ivi, bingu likiza na kuŵabenekelera. Apo ŵakanjiranga mu bingu, ŵakawopa. 35  Ndipo mu bingu mukafuma mazgu+ ghakuti: “Uyu ni Mwana wane wakusoleka.+ Mupulikirani.”+ 36  Apo mazgu agha ghakapulikikwanga, Yesu wakasangika yekha. Kweni ŵakakhala chete ndipo vinthu ivyo ŵakawona ŵakaphalirapo munthu chara mu mazuŵa ghara.+ 37  Pa zuŵa lakulondezgapo, ŵakati ŵakhira mu phiri, mzinda ukuru ukakumana nayo.+ 38  Ndipo wonani, munthu wakachemerezga kufuma mu mzinda, wakati: “Msambizgi, nkhumupemphani kuti mumuwone mwana wane, chifukwa njumoza pera.+ 39  Wonani, mzimu ukumukora, ndipo mwamabuchi wakukolomoka. Ukumuponya pasi na kumuziliriska m’paka mphovu nyuku ku mulomo. Ukumuleka para wamupweteka ndipo pakufumamo pakuŵa suzgo. 40  Nangupempha ŵasambiri ŵinu kuti ŵawufumiske, kweni ŵangutondeka.” 41  Yesu wakazgora kuti: “Imwe ŵa muwiro wambura chipulikano na wakubendera,+ kasi niŵenge namwe na kumuzizipizgirani m’paka pawuli? Zanayo kuno mwana wako.”+ 42  Kweni nanga ni apo wakasendeleranga, chiŵanda chikamuponya pasi na kumuziliriska chomene. Ndipouli, Yesu wakachenya mzimu waukazuzi na kumuchizga msepuka ndipo wakamupeleka kwa wiske. 43  Wose ŵakazizwa na nkhongono zikuru za Chiuta. Apo wose ŵakazizwanga na vinthu vyose ivyo wakachitanga, Yesu wakati ku ŵasambiri ŵake: 44  “Tegherezgani chomene na kusungilira mazgu agha, chifukwa Mwana wa munthu wamupelekeka mu mawoko gha ŵanthu.”+ 45  Kweni ŵakapulikiska yayi ivyo wakayowoya. Nakuti vikabisika kwa iwo mwakuti ŵaleke kuvipulikiska, ndipo ŵakawopanga kumufumba ivyo wakayowoya. 46  Ŵasambiri ŵakamba kukwesana za uyo ni mukuru kuluska wose.+ 47  Yesu wakati wamanya maghanoghano gha mitima yawo, wakatora mwana muchoko na kumuyimika pafupi na iyo. 48  Wakati kwa iwo: “Waliyose uyo wakupokelera mwana muchoko uyu mu zina lane, wakupokeleraso ine. Ndipo waliyose uyo wakupokelera ine wakupokeleraso Uyo wakanituma.+ Pakuti uyo wakuchita nga ni muchoko chomene pakati pa mose ndiyo ni mukuru.”+ 49  Yohane wakati: “Msambizgi, tanguwona munthu munyake wakufumiska viŵanda mu zina linu ndipo tanguyezga kumukanizga, chifukwa wakumulondezgani pamoza na ise chara.”+ 50  Kweni Yesu wakati kwa iyo: “Mungayezganga chara kumukanizga, chifukwa uyo wakwimikana namwe chara, wali kwa imwe.” 51  Apo mazuŵa ghakasendeleranga* kuti watolekere kuchanya,+ wakakhumbisiska kuluta ku Yerusalemu. 52  Ntheura wakatuma mathenga munthazi mwake. Ndipo ŵakaluta na kunjira mu muzi wa Ŵasamariya, kuti ŵakamunozgere malo. 53  Kweni ŵakamupokelera chara,+ chifukwa wakakhumbisiska* kuluta ku Yerusalemu. 54  Ŵasambiri ŵake, Yakobe na Yohane,+ ŵakati ŵawona ichi, ŵakati: “Fumu, kasi mukukhumba kuti ticheme moto wize kufuma kuchanya na kuŵamara?”+ 55  Kweni wakang’anamuka na kuŵasuska. 56  Ntheura ŵakaluta ku muzi unyake. 57  Sono apo ŵakaŵa mu nthowa, munthu munyake wakati kwa iyo: “Nimulondezganinge kulikose uko mukuya.” 58  Kweni Yesu wakati kwa iyo: “Ŵakambwe ŵali na michembo ndipo viyuni vyamudera vili na vivwimbo, kweni Mwana wa munthu walije malo ghakugonekapo mutu wake.”+ 59  Penepapo wakati ku munyake: “Uŵe mulondezgi wane.” Munthu yura wakati: “Fumu, nizomerezgani kuti nilute dankha nkhasunge adada.”+ 60  Yesu wakati kwa iyo: “Ŵakufwa+ uŵaleke ŵasunge ŵakufwa ŵawo, kweni iwe lutanga ndipo ukapharazge kutali Ufumu wa Chiuta.”+ 61  Ndipo munyakeso wakati: “Fumu, nimulondezganinge, kweni nizomerezgani dankha kuti nkhalayire ŵamunyumba yane.” 62  Yesu wakati kwa iyo: “Palije munthu uyo waŵika woko lake pa chakulimira* na kulaŵiska ku vinthu vyakumasinda+ uyo wakwenelera nadi Ufumu wa Chiuta.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “siliva.”
Panji kuti, “laya lapadera.”
Ndiko kuti, Herode Antipasi. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “ghakakwananga.”
Mazgu gheneko, “chisko chake chikalazga.”
Mazgu ghanyake, “pulawu.”