Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 8:1-56

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵanakazi awo ŵakendanga na Yesu (1-3)

  • Ntharika ya mulimi (4-8)

  • Chifukwa icho Yesu wakayowoyeranga ntharika (9, 10)

  • Ng’anamuro la ntharika ya mulimi (11-15)

  • Nyali ŵakuyibenekelera yayi (16-18)

  • Anyina na ŵanung’una ŵa Yesu (19-21)

  • Yesu wakuchetamiska chimphepo (22-25)

  • Yesu wakutuma viŵanda mu nkhumba (26-39)

  • Mwana wa Yayiro; mwanakazi wakukora malaya gha Yesu (40-56)

8  Pamanyuma wakamba kwenda mu msumba na msumba kweniso muzi na muzi, kupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta.+ Ndipo ŵasambiri ŵake 12 ŵakaŵa pamoza nayo.  Pakaŵaso ŵanakazi ŵanyake awo ŵakachizgika ku mizimu yiheni na maulwari: Mariya uyo wakachemekanga Mumagadala, uyo mukafuma viŵanda 7,  Yohana+ uyo mfumu wake wakaŵa Chuza mulaŵiliri wa ŵantchito wa Herode, Suzana, na ŵanakazi ŵanyake ŵanandi, awo ŵakaŵateŵeteranga na vyuma vyawo.+  Sono mzinda ukuru ukati wawungana pamoza na awo ŵakiza kwa iyo kufuma mu msumba na msumba, wakayowoya nawo mu ntharika kuti:+  “Mulimi wakaluta kukaseŵa mbuto yake. Apo wakaseŵanga, mbuto zinyake zikawa mumphepete mwa nthowa na kukandika, ndipo tuyuni twamudera tukazirya.+  Zinyake zikawa pa malibwe, ndipo zikati zamera, zikomira chifukwa pakaŵavya mtika.+  Zinyake zikawa pakati pa minga, ndipo minga zikakura pamoza na mbuto na kuzifyolonganiska.+  Zinyake zikawa pa dongo liwemi, ndipo zikati zamera, zikapambika vipambi 100.”+ Apo wakayowoyanga vinthu ivi, wakachemerezga kuti: “Uyo wali na makutu ghakupulika, wapulike.”+  Kweni ŵasambiri ŵake ŵakamufumba ng’anamuro la ntharika iyi.+ 10  Iyo wakati: “Imwe mwapika mwaŵi wa kupulikiska chisisi chakupatulika* cha Ufumu wa Chiuta, kweni ku ŵanyake wose vili mu ntharika,+ mwakuti nangauli ŵali na maso, ŵaleke kuwona, nangauli ŵali na makutu, ŵaleke kumanya ng’anamuro.+ 11  Sono ng’anamuro la ntharika iyi ni ili: Mbuto ni mazgu gha Chiuta.+ 12  Mbuto izo zikawa mumphepete mwa nthowa mbanthu awo ŵapulika mazgu, ndipo Dyabulosi wakwiza na kupoka mazgu mu mitima yawo mwakuti ŵaleke kugomezga na kuponoskeka.+ 13  Izo zikawa pa malibwe mbanthu awo para ŵapulika mazgu, ŵakughapokelera na chimwemwe, kweni ŵalije misisi. Ŵakugomezga kanyengo kachoko, kweni mu nyengo ya kuyezgeka ŵakuwa.+ 14  Izo zikawa pa minga, aŵa mbanthu awo ŵapulika mazgu, kweni ŵakuyegheka na vyenjezgo, mausambazi,+ na vyakukondweska vya umoyo uno,+ ŵakufyolongana ndipo ŵakupambika vipambi vyakukhoma chara.+ 15  Ndipo za pa dongo liwemi, aŵa mbanthu awo ŵati ŵapulika mazgu na mtima uwemi chomene,+ ŵakughasunga ndipo ŵakuzizipizga na kupambika vipambi.+ 16  “Palije uyo wakukozga nyali na kuyibenekelera chiŵiya panji kuyiŵika kusi ku bedi, kweni wakuyiŵika pa chakuŵikapo nyali, mwakuti awo ŵakunjiramo ŵawone ungweru.+ 17  Pakuti palije chinthu chakubisika icho chizamuleka kuvumbukwa, nesi chinthu icho chabenekelereka icho chizamuleka kumanyikwa na kuwoneka pakweru.+ 18  Ntheura pwelelerani umo mukupulikira, pakuti waliyose uyo wali navyo, vinandi vizamupika kwa iyo,+ kweni waliyose uyo walije, wazamupokeka nanga ni icho wakughanaghana kuti wali nacho.”+ 19  Sono anyina na ŵanung’una ŵake+ ŵakiza kwa iyo, kweni chifukwa cha mzinda ŵakatondeka kufika apo iyo wakaŵa.+ 20  Ŵanthu ŵakamuphalira kuti: “Anyinamwe na ŵanung’una ŵinu ŵimilira kuwaro ŵakukhumba kumuwonani.” 21  Wakaŵazgora kuti: “Amama na ŵanung’una ŵane ni aŵa, awo ŵakupulika mazgu gha Chiuta na kughachita.”+ 22  Zuŵa linyake iyo na ŵasambiri ŵake ŵakanjira mu boti, ndipo wakati kwa iwo: “Tiyeni tambukire ku sirya linyake la nyanja.” Ntheura ŵakanyamuka.+ 23  Kweni apo ŵakendanga pa nyanja iyo wakagona tulo. Sono chimphepo chikuru chikawuka pa nyanja, ndipo boti likamba kuzura na maji ndipo iwo ŵakaŵa pangozi.+ 24  Ntheura ŵakaluta kwa iyo na kumuwuska, ŵakati: “Msambizgi, Msambizgi, tikufwa!” Wakati wawuka, wakachenya mphepo na majigha gha nyanja ndipo kukaŵa bata.+ 25  Penepapo wakati kwa iwo: “Kasi chipulikano chinu chili nkhu?” Kweni ŵakachita wofi, ŵakazizwa, ndipo ŵakayowoyeskananga kuti: “Kasi uyu ni njani? Pakuti wakuchenya mphepo na majigha wuwo, ndipo vikumupulikira.”+ 26  Ndipo ŵakafika ku mtunda mu chigaŵa cha Ŵagerasa,+ icho chikathyana na Galileya. 27  Yesu wakati wakhira kuya ku mtunda, mwanalume munyake waviŵanda wakafuma mu msumba na kukumana nayo. Mwanalume uyu wakakhala nyengo yitali kwambura kuvwara malaya, ndipo wakakhalanga pa nyumba chara, kweni ku malaro.*+ 28  Wakati wawona Yesu, wakakolomoka na kuwa pasi panthazi pake, ndipo wakachemerezga kuti: “Nili namwe na kanthu wuli imwe, Yesu Mwana wa Chiuta Wapachanya Nkhanira? Nkhumupemphani kuti munganiyuzganga chara.”+ 29  (Pakuti Yesu wakaphalira mzimu waukazuzi kuti ufumemo mwa munthu yura. Mzimu uwu ukamukoranga kanandi waka,*+ ndipo nyengo zinandi ŵanthu ŵakamukakanga na matcheni mu mawoko na malundi na kumulindilira. Kweni wakabanthulanga matcheni ndipo chiŵanda chikamuchimbizgiranga ku malo ghamayiyi.) 30  Yesu wakamufumba kuti: “Kasi zina lako ndiwe njani?” Wakati: “Chimzinda,” chifukwa viŵanda vinandi vikanjira mwa iyo. 31  Ndipo vikamuŵeyanga kuti waleke kuvifumiska na kuvituma ku chizongwe.+ 32  Sono mskambo ukuru wa nkhumba+ ukaryanga penepara pa phiri. Ntheura vikamuŵeya kuti wavizomerezge kuti vikanjire mu nkhumba. Ndipo wakavizomerezga.+ 33  Penepapo viŵanda vikafuma mwa munthu yura na kunjira mu nkhumba, ndipo mskambo ukachimbilira pakusendemuka na kugodobokera mu nyanja na kubira. 34  Kweni ŵaliska ŵakati ŵawona icho chikachitika, ŵakachimbira na kukaphara ku msumba na ku vikaya. 35  Ŵanthu ŵakafuma kuzakawona icho chikachitika. Ŵakiza kwa Yesu na kusanga munthu uyo viŵanda vikafumamo, wavwara ndipo wakaŵa na mahara ghake, wakhala pasi ku malundi gha Yesu, ndipo ŵakawopa chomene. 36  Awo ŵakawona, ŵakaŵaphalira umo munthu uyo wakaŵa na viŵanda wakachizgikira. 37  Wumba wakufuma mu chigaŵa cha Ŵagerasa ukamupempha kuti wafumeko kwa iwo, chifukwa ukaŵa na wofi. Penepapo wakakwera boti na kufumako. 38  Munthu uyo viŵanda vikafumamo wakamupemphanga kuti walute nayo, kweni Yesu wakamuwezga munthu yura, wakati:+ 39  “Welera ku nyumba, ukayowoye vinthu ivyo Chiuta wakuchitira.” Ntheura wakaluta, wakapharazganga mu msumba wose wura vinthu ivyo Yesu wakamuchitira. 40  Yesu wakati wawerako, mzinda ukamupokelera makora, chifukwa wose ŵakamulindizganga.+ 41  Kweni wonani, munthu munyake zina lake Yayiro wakiza. Yayiro wakaŵa mulara wa sunagoge. Wakawa pa malundi gha Yesu na kwamba kumuŵeya kuti wakanjire mu nyumba yake.+ 42  Mwana wake msungwana yumoza pera, wa vyaka pafupifupi 12 wakaŵa pafupi kufwa. Apo wakalutanga, mizinda yikamufyenyelezganga. 43  Pakaŵa mwanakazi uyo wakaŵa na nthenda yakusulura ndopa+ vyaka 12, ndipo ŵanthu ŵakatondeka kumuchizga.+ 44  Wakiza kumasinda na kukhwaska mphonje ya laya lake lakuwaro,+ ndipo nyengo yeneyiyo ndopa zikaleka kusulura. 45  Sono Yesu wakati: “Ni njani uyo wanikhwaska?” Apo wose ŵakakananga, Petrosi wakati: “Msambizgi, mizinda yikumuwungilirani na kumufyenyelezgani.”+ 46  Kweni Yesu wakati: “Munthu munyake wanikhwaska, chifukwa namanya kuti nkhongono+ zafumamo mwa ine.” 47  Mwanakazi yura wakati wawona kuti wamanyikwa, wakatenthema ndipo wakiza na kuwa pasi panthazi pa Yesu. Wakayowoya panthazi pa ŵanthu wose chifukwa icho wakakhwaskira Yesu ndiposo umo wakachizgikira nyengo yeneyiyo. 48  Kweni Yesu wakati kwa iyo: “Wamwana, chipulikano chako chakuchizga. Luta mu mtende.”+ 49  Uku wachali kuyowoya, mwimiliri munyake uyo wakafuma kwa mulara wa sunagoge wakiza, wakati: “Mwana wako msungwana wafwa. Leka kumusuzgaso Msambizgi.”+ 50  Yesu wakati wapulika ichi, wakamuphalira kuti: “Kopa chara, uŵe waka na chipulikano, mwana wako waponoskekenge.”+ 51  Wakati wafika ku nyumba ya Yayiro, wakazomerezga munthu waliyose yayi kunjira pamoza na iyo. Kweni wakanjira waka na Petrosi, Yohane, Yakobe, na ŵapapi ŵa msungwana. 52  Ŵanthu wose ŵakaliranga na kujipamantha chifukwa cha chitima. Ntheura wakati: “Lekani kulira,+ chifukwa msungwana wandafwe kweni wakugona.”+ 53  Ŵanthu ŵakamba kumuseka mwamsinjiro, chifukwa ŵakamanya kuti mwana wafwa. 54  Kweni iyo wakakora mwana pa woko na kumuchema kuti: “Msungwana, wuka!”+ 55  Ndipo mzimu* wake+ ukaweleramo, ndipo nyengo yeneyiyo wakawuka.+ Yesu wakati mwana ŵamupe kanthu kakuti warye. 56  Sono ŵapapi ŵake ŵakakondwa chomene, kweni wakaŵakanizga kuphalira waliyose icho chachitika.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vyamuchindindi vyakupatulika.”
Panji kuti, “malaro ghachikumbusko.”
Pangayowoyekaso kuti, “ukamukoranga kwa nyengo yitali.”
Panji kuti, “nkhongono ya umoyo.”