Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 7:1-50

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chipulikano cha mulara wa ŵasilikari (1-10)

  • Yesu wakuwuska mwana wa chokoro cha ku Nayini (11-17)

  • Yohane Mubatizi wakulumbika (18-30)

  • Kususka muwiro unonono (31-35)

  • Mwanakazi wakwananga wagowokereka (36-50)

    • Ntharika ya ŵakukongora (41-43)

7  Wakati wamara kuyowoya na ŵanthu, wakanjira mu Kaperenaumu.  Mulara munyake wa ŵasilikari wakaŵa na muzga uyo wakamutemwanga chomene. Muzga uyu wakalwara ndipo wakaŵa pafupi kufwa.+  Wakati wapulika vya Yesu, wakatuma ŵalara ŵa Ŵayuda kwa iyo kukamupempha kuti wize kuzakachizga muzga wake.  Penepapo awo ŵakiza kwa Yesu ŵakamba kumuŵeya chomene, ŵakati: “Ngwakwenelera kuti mumovwire,  chifukwa wakutemwa mtundu withu ndipo wali kutizengera sunagoge.”  Ntheura Yesu wakanyamuka nawo. Kweni apo wakaŵa pafupi na nyumba, mulara wa ŵasilikari yura wakaŵa kuti watuma kale ŵabwezi ŵake kukamuphalira kuti: “Dada, mungasuzgikanga yayi, pakuti ndine munthu wakwenelera chara kuti imwe munjire mu nyumba yane.+  Lekani nkhatondeka kwiza ndekha kwa imwe. Kweni yowoyani waka mazgu, kuti muteŵeti wane wachire.  Pakuti nane nili pasi pa mazaza gha munthu munyake, kweni nili na ŵasilikari pasi pane. Ndipo nkhuti kwa yumoza, ‘Lutanga!’ ndipo wakuluta, ndiposo kwa munyake, ‘Zanga!’ ndipo wakwiza, na kwa muzga wane, ‘Chita ichi!’ ndipo wakuchita.”  Yesu wakati wapulika mazgu agha wakazizwa. Wakang’anamukira ku mzinda uwo ukamulondezganga, wakati: “Nkhumuphalirani kuti, mu Israyeli nindasangemo chipulikano chikuru nthena.”+ 10  Awo ŵakatumika ŵakati ŵafika ku nyumba, ŵakasanga kuti muzga yura wachira.+ 11  Pamanyuma pa ivi, mwaluŵiro wakaluta ku msumba wakuchemeka Nayini, ndipo ŵasambiri ŵake na mzinda ukuru ŵakendanga nayo. 12  Apo wakaŵa pafupi na chipata cha msumba, wonani, ŵanthu ŵakayegha munthu wakufwa kufuma mu msumba. Munthu uyu wakaŵa yekha pa anyina.+ Kweniso nyina wakaŵa chokoro. Mzinda ukuru uwo ukafuma mu msumba ukaŵa na chokoro ichi. 13  Fumu yikati yamuwona, yikamuchitira chitima,+ ndipo yikati kwa iyo: “Leka kulira.”+ 14  Penepapo Yesu wakasendelera pafupi na kukhwaska machira, ndipo awo ŵakanyamura machira ŵakimilira. Yesu wakati: “Munyamata, nkhukuphalira, Wuka!”+ 15  Munthu wakufwa yura wakawuka na kwamba kuyowoya, ndipo Yesu wakamupeleka kwa anyina.+ 16  Sono wose ŵakachita wofi, ŵakamba kupeleka uchindami kwa Chiuta, ŵakatenge: “Pakati pithu pawuka ntchimi yikuru,”+ ndiposo “Chiuta wakumbuka ŵanthu ŵake.”+ 17  Ivyo Yesu wachita apa vikathandazgika mu Yudeya mose na charu chose chira. 18  Sono ŵasambiri ŵa Yohane ŵakamuphalira vinthu vyose ivi.+ 19  Ntheura Yohane wakachema ŵasambiri ŵake ŵaŵiri na kuŵatuma kwa Fumu kukafumba kuti: “Kasi Uyo Wakwiza ndimwe,+ panji tilindilire munyake?” 20  Ŵakati ŵafika kwa iyo, ŵanalume aŵa ŵakati: “Yohane Mubatizi watituma kwa imwe kuzakafumba kuti, ‘Kasi Uyo Wakwiza ndimwe, panji tilindilire munyake?’” 21  Mu ora lira, wakachizga ŵanthu ŵanandi ŵalwari,+ ŵanyake ŵakaŵa na matenda ghakofya, mizimu yiheni, kweniso wakajura maso gha ŵanthu ŵanandi ŵachibulumutira. 22  Ntheura wakaŵazgora kuti: “Lutani, mukamuphalire Yohane ivyo mwawona na kupulika: Ŵachibulumutira ŵakuwona,+ ŵakupendera ŵakwenda, ŵavyoni ŵakutozgeka, ŵakumangwa makutu ŵakupulika,+ ŵakufwa ŵakuwuskika, ndipo makani ghawemi ghakupharazgika ku ŵakavu.+ 23  Wakukondwa ni uyo wandakhuŵare nane.”+ 24  Mathenga gha Yohane ghakati ghaluta, Yesu wakamba kuyowoya na mizinda vya Yohane, wakati: “Kasi mukaluta ku mapopa kukawona vichi? Kasi mukawona thete lakusunkhunyika na mphepo?+ 25  Mukaluta kukawona vichi pera? Munthu wakuvwara vyakuvwara vyakulipwitika?*+ Awo ŵakuvwara vyakuvwara viwemi chomene na kukhala mwakuzaya ŵali mu nyumba za mathemba. 26  Ipo mukaluta kukawona vichi pera? Ntchimi? Enya, nkhumuphalirani, wakuluska ntchimi.+ 27  Uyu ndiyo kuli kulembeka vya iyo kuti: ‘Wona! Ine nkhutuma thenga lane panthazi pako,* ilo lizamunozga nthowa yako panthazi pako.’+ 28  Nkhumuphalirani kuti, pakati pa awo ŵali kubabika na ŵanakazi, palije munthu mukuru wakuluska Yohane. Kweni munthu uyo ni muchoko mu Ufumu wa Chiuta ni mukuru kuluska iyo.”+ 29  (Ŵanthu wose na ŵakusonkheska msonkho, ŵakati ŵapulika ichi, ŵakamanya kuti Chiuta ni murunji, pakuti iwo ŵakabatizika na ubatizo wa Yohane.+ 30  Kweni Ŵafarisi na ŵakumanya Dango ŵakasulako fundo* ya Chiuta,+ pakuti ŵakakana kubatizika na Yohane.) 31  “Kasi ningaŵayaniska na njani ŵanthu ŵa muwiro uwu, ndipo ŵakuyana na njani?+ 32  Ŵali nga mbana ŵachoko awo ŵakukhala mu msika na kuchemerezga ku ŵanyawo kuti: ‘Tikamulizgirani fyoliro, kweni mukavina chara. Tikatengera, kweni mukalira chara.’ 33  Mwakuyana waka, Yohane Mubatizi wali kwiza kwambura kurya chingwa nesi kumwa vinyo,+ kweni imwe mukuti: ‘Wali na chiŵanda.’ 34  Mwana wa munthu wali kwiza wakurya na kumwa, kweni imwe mukuti: ‘Wonani! Munthu wakutemwa kurya na kumwa vinyo, mubwezi wa ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga!’+ 35  Vilije kanthu, vinjeru vikuwoneka vyaurunji na milimo yake.”*+ 36  Sono Mufarisi munyake wakapempha Yesu kuti wakarye nayo chakurya. Ntheura wakanjira mu nyumba ya Mufarisi yura na kukhala pa thebulu. 37  Ndipo wonani, mwanakazi uyo wakamanyikwanga mu msumba kuti ngwakwananga wakamanya kuti Yesu wakurya* mu nyumba ya Mufarisi. Mwanakazi uyu wakiza na supa yasangalawe iyo mukaŵa mafuta ghakununkhira.+ 38  Wakajikama ku malundi gha Yesu, wakalira na kwamba kunyeweska malundi ghake na masozi ndipo wakaghapuputa na sisi la ku mutu wake. Kweniso wakafyofyontha malundi ghake na kughaphakazga mafuta ghakununkhira. 39  Pakuwona ichi, Mufarisi uyo wakamuchema wakati mu mtima wake: “Munthu uyu waŵenge ntchimi nadi, mphanyi wamumanya kuti ni njani ndipo ngwa mtundu wuli mwanakazi uyo wakumukhwaska. Mwanakazi uyu ngwakwananga.”+ 40  Kweni Yesu wakamuzgora kuti: “Simoni, nili na chakuyowoya kwa iwe.” Iyo wakati: “Yowoyani Msambizgi!” 41  “Ŵanthu ŵaŵiri ŵakakongora kwa munthu wakukongozga ndalama. Yumoza wakakongora madinari* 500, munyake madinari 50. 42  Ŵakati ŵatondeka kuwezga, wose ŵaŵiri wakaŵagowokera na mtima wose. Ntheura, pa ŵaŵiri aŵa, ni nju uyo watemwenge chomene mwenecho wa ndalama?” 43  Simoni wakazgora kuti: “Nkhuwona kuti ni uyo wakamugowokera zinandi.” Yesu wakati kwa iyo: “Weruzga makora.” 44  Yesu wakang’anamukira ku mwanakazi yura, ndipo wakati kwa Simoni: “Wamuwona mwanakazi uyu? Nangunjira mu nyumba yako, wangunipa chara maji ghakugeziskira malundi ghane. Kweni mwanakazi uyu wanyeweska malundi ghane na masozi ghake na kughapuputa na sisi lake. 45  Wangunifyofyontha chara, kweni mwanakazi uyu kufuma pa ora ilo nangunjilira muno, wandalekepo kufyofyontha malundi ghane. 46  Mutu wane wanguwuphakazga chara mafuta, kweni mwanakazi uyu waphakazga malundi ghane mafuta ghakununkhira. 47  Pa chifukwa ichi, nkhukuphalira kuti nangauli zakwananga zake ni zinandi,* zagowokereka,+ chifukwa walongora chitemwa chikuru. Kweni uyo wakugowokereka pachoko, wakulongora chitemwa chichoko.” 48  Penepapo wakati ku mwanakazi: “Zakwananga zako zagowokereka.”+ 49  Awo ŵakakhala nayo pa thebulu ŵakamba kuyowoyeskana kuti: “Ni njani munthu uyu, uyo wakugowokera na zakwananga wuwo?”+ 50  Kweni wakati ku mwanakazi: “Chipulikano chako chakuponoska.+ Lutanga mu mtende.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vyakuvwara viwemi.”
Mazgu gheneko, “pa chisko chako.”
Panji kuti, “ulongozgi.”
Mazgu gheneko, “na ŵana ŵake wose.”
Panji kuti, “wakhala pa thebulu.”
Panji kuti, “zikuru.”