Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 6:1-49

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu ni “Fumu ya Sabata” (1-5)

  • Kuchizga munthu wakuphapa woko (6-11)

  • Ŵapositole 12 (12-16)

  • Yesu wakusambizga na kuchizga (17-19)

  • Wakukondwa na wasoka (20-26)

  • Kutemwa ŵalwani (27-36)

  • Lekani kweruzga (37-42)

  • Kumanyikwa na vipambi vyake (43-45)

  • Nyumba yakuzengeka makora; nyumba yambura fawundeshoni yakukhora (46-49)

6  Sono pa sabata wakajumphanga mu minda ya tirigu, ndipo ŵasambiri ŵake ŵakapuluranga mphonje za tirigu,+ ŵakazipikisanga na mawoko ghawo na kurya.+  Ŵafarisi ŵanyake ŵakati: “Chifukwa wuli mukuchita icho ntchambura kuzomerezgeka pa Sabata?”+  Kweni Yesu wakaŵazgora kuti: “Kasi mundaŵazgepo icho Davide wakachita apo iyo na ŵanalume awo wakaŵa nawo njara yikaŵakora?+  Asi wakanjira mu nyumba ya Chiuta na kupokera vingwa vyakulongora na kurya ndipo vinyake wakapako ŵanalume awo wakaŵa nawo, nangauli ŵanthu ŵanyake ŵakazomerezgekanga yayi kurya vingwa ivi kweni ŵasembe pera?”+  Ndipo wakati kwa iwo: “Mwana wa munthu ndiyo ni Fumu ya Sabata.”+  Pa zuŵa linyake la Sabata,+ wakanjira mu sunagoge na kwamba kusambizga. Ndipo mura mukaŵa munthu uyo woko lake lamalyero likaŵa lakuphapa.+  Sono ŵalembi na Ŵafarisi ŵakamulaŵisiskanga kuti ŵawone usange wachizgenge pa Sabata, mwakuti ŵamupe mulandu.  Ndipouli, Yesu wakamanya maghanoghano ghawo,+ ntheura wakati kwa munthu wakuphapa woko: “Wuka ndipo yimilira pakati.” Ndipo wakawuka na kwimilira.  Penepapo Yesu wakati kwa iwo: “Nkhumufumbani imwe mwaŵanthu, Kasi ntchakuzomerezgeka pa Sabata kuchita uwemi panji uheni, kuponoska umoyo panji kukoma?”+ 10  Wakati waŵalaŵiska wose uku na uku, wakati kwa munthu yura: “Nyoloska woko lako.” Wakanyoloska, ndipo woko lake likawelerapo. 11  Kweni iwo ŵakakwiya chomene, ndipo ŵakamba kuyowoyeskana icho ŵangamuchitira Yesu. 12  Mu mazuŵa agha, wakaluta mu phiri kukalomba,+ ndipo wakatchezera usiku wose kulomba kwa Chiuta.+ 13  Kweni kukati kwacha, wakachema ŵasambiri ŵake ndipo wakasorapo 12 pakati pawo, awo wakaŵachemaso kuti ŵapositole:+ 14  Simoni, uyo wakamuchemaso kuti Petrosi, munung’una wake Andireya, na Yakobe, Yohane, Filipu,+ Baratulumeyu, 15  Mateyu, Tomasi,+ Yakobe mwana wa Alifeyu, Simoni uyo wakuchemeka “wamwamphu,” 16  Yudasi mwana wa Yakobe, na Yudasi Isikariyoti, uyo pamasinda wakamwendera mphiska. 17  Wakakhira pamoza nawo na kuyima pa malo ghakuthambalara. Pakaŵa mzinda ukuru wa ŵasambiri ŵake na wumba ukuru wa ŵanthu uwo ukafuma ku Yudeya, Yerusalemu, na vigaŵa vya Ture na Sidoni ivyo vikaŵa mumphepete mwa nyanja. Wose ŵakiza kuzakamupulika na kuchizgika ku maulwari ghawo. 18  Awo ŵakasuzgikanga na mizimu yaukazuzi nawo ŵakachizgika. 19  Ndipo mzinda wose ukakhumbanga kumukhwaska, chifukwa nkhongono zikafumanga mwa iyo+ na kuchizga wose. 20  Ndipo wakalaŵiska ŵasambiri ŵake na kwamba kuyowoya kuti: “Ŵakukondwa ndimwe ŵakavu, chifukwa Ufumu wa Chiuta ngwinu.+ 21  “Ŵakukondwa ndimwe muli na njara sono, chifukwa muzamukhuta.+ “Ŵakukondwa ndimwe mukulira sono, chifukwa muzamuseka.+ 22  “Ŵakukondwa ndimwe para ŵanthu ŵakumutinkhani,+ ndiposo para ŵakumukanani+ na kumutombozgani na kunanga zina linu chifukwa cha Mwana wa munthu. 23  Sekelerani mu zuŵa ilo na kukondwa chomene, chifukwa wonani, njombe yinu njikuru kuchanya, pakuti vinthu ivi ndivyo ŵasekuru ŵawo ŵakachitiranga ntchimi.+ 24  “Kweni soka kwa imwe ŵasambazi,+ chifukwa mukupembuzgikirathu.+ 25  “Soka kwa imwe mukukhuta sono, chifukwa muzamuŵa na njara. “Soka kwa imwe mukuseka sono, chifukwa muzamutengera na kulira.+ 26  “Soka kwa imwe usange ŵanthu wose ŵakumulumbani,+ pakuti ndimo ŵasekuru ŵawo ŵakachitiranga na ntchimi zitesi. 27  “Kweni imwe mukupulikizga nkhumuphalirani kuti: Lutilirani kutemwa ŵalwani ŵinu, kuŵachitira viwemi awo ŵakumutinkhani,+ 28  kutumbika awo ŵakumutembani, na kulombera awo ŵakumunenani.+ 29  Uyo wakupamantha pa thama limoza, umupeso linyake. Uyo wakupoka laya lako lakuwaro, umupeso lamukati.+ 30  Peleka kwa waliyose uyo wakupempha.+ Uyo wakuphanga vinthu vyako, leka kumufumba kuti wakuwezgere. 31  “Kweniso ivyo mukukhumba kuti ŵanthu ŵamuchitiraninge, ndivyo namwe muŵachitirenge.+ 32  “Kasi pali phindu wuli usange mukutemwa awo ŵakumutemwani? Pakuti ŵakwananga nawo ŵakutemwa awo ŵakuŵatemwa.+ 33  Kasi pali phindu wuli usange mukuchitira viwemi awo ŵakumuchitirani viwemi? Ŵakwananga nawo ŵakuchita mwakuyana waka. 34  Kweniso, kasi pali phindu wuli usange mukukongozga* awo mukumanya kuti ŵamuwezgeraninge?+ Ŵakwananga nawo ŵakukongozga ŵakwananga ŵanyawo pakuti ŵakumanya kuti ŵaŵawezgerenge zose. 35  Kweni lutilirani kutemwa ŵalwani ŵinu na kuŵachitira viwemi, na kukongozga kwambura kulindilira kanthu kalikose.+ Njombe yinu yizamuŵa yikuru, ndipo muzamuŵa ŵana ŵa Wapachanya Nkhanira, chifukwa iyo wakuchitira lusungu ŵambura kuwonga na ŵaheni.+ 36  Lutilirani kuŵa ŵalusungu, nga umo Awiskemwe ŵaliri ŵalusungu.+ 37  “Kweniso lekani kweruzga, ndipo muzamweruzgika chara.+ Lekani kususka, ndipo muzamususkika chara. Lutilirani kugowokera,* ndipo muzamugowokereka.*+ 38  Mupelekenge, ndipo ŵanthu ŵamupaninge.+ Ŵazamukhutulira mu thumba la munjilira winu mweso uwemi, wakusindilika, wakusunkhunyika, na wakufuluka. Pakuti mweso uwo mukupimira ŵanyinu, ndiwo ŵazamumupimiranipo.” 39  Penepapo wakaŵaphalira ntharika, wakati: “Kasi munthu wachibulumutira wangalongozga wachibulumutira munyake? Asi wose ŵaŵiri ŵawenge mu buwu?+ 40  Msambiri wali pachanya pa msambizgi wake chara, kweni waliyose uyo wakusambizgika makora waŵenge nga ni msambizgi wake. 41  Chifukwa wuli pera ukulaŵiska kachiswaswa ako kali mu jiso la mubali wako, kweni ukuzerezga phaso ilo lili mu jiso lako?+ 42  Kasi ungaphalira wuli mubali wako kuti, ‘Mubali wane, leka nikuwuskemo kachiswaswa ako kali mu jiso lako,’ uku iwe ukuliwona chara phaso ilo lili mu jiso lako? Wamupusikizgi iwe! Uskamo dankha phaso mu jiso lako, apo ndipo uwonenge makora umo ungawuskiramo chiswaswa icho chili mu jiso la mubali wako. 43  “Kulije khuni liwemi ilo likupambika vipambi vyakuvunda. Kulije khuni liheni ilo likupambika vipambi viwemi.+ 44  Pakuti khuni lililose likumanyikwa na vipambi vyake.+ Ŵanthu ŵakuponthora vikuyu mu minga chara, nesi kutonthora mpheska mu chivwati chaminga. 45  Munthu muwemi wakufumiska viwemi mu usambazi uwemi wa mu mtima wake, kweni munthu muheni wakufumiska viheni mu usambazi wake uheni. Pakuti ivyo vili kuzura mu mtima ndivyo mulomo wake ukuyowoya.+ 46  “Chifukwa wuli mukunichema kuti ‘Fumu, Fumu!’ kweni mukuchita chara ivyo nkhuyowoya?+ 47  Waliyose uyo wakwiza kwa ine na kupulika mazgu ghane na kughachita, nimulongoraninge uyo wakuyana nayo:+ 48  Wakuyana na mwanalume uyo wakazenga nyumba, uyo wakajima pasi m’paka pa jalawe na kuzengapo fawundeshoni.* Mlonga ukati watutuka, maji ghakatimba nyumba yira, kweni ghakatondeka kuyisunkhunya, chifukwa yikazengeka makora.+ 49  Kweni uyo wakupulika na kuleka kuchita,+ wakuyana na munthu uyo wakazenga nyumba kwambura kujima fawundeshoni. Maji gha mu mlonga ghakayitimba, ndipo yikawa luŵiro. Ndipo nyumba yira yikabwangandukirathu.”

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, kukongozga kwambura katapira.
Panji kuti, “kufwatura.”
Panji kuti, “muzamufwatulika.”
Mazgu ghanyake, “lufura.”