Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 5:1-39

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kukora somba mwamunthondwe; ŵasambiri ŵakwamba (1-11)

  • Kuchizga wavyoni (12-16)

  • Yesu wakuchizga wakufwa viŵaro (17-26)

  • Yesu wakuchema Levi (27-32)

  • Wakufumbika vya kuziŵizga kurya (33-39)

5  Nyengo yinyake, mzinda ukapulikizganga kwa Yesu apo wakasambizganga mazgu gha Chiuta mumphepete mwa nyanja ya Genesarete,*+ ndipo ukamba kumufyenyelezga.  Wakawona maboti ghaŵiri ghali mumphepete mwa nyanja, kweni ŵalovi ŵakafumamo, ŵakachapanga mikwawu yawo.+  Wakati wakwera mu boti limoza, ilo likaŵa la Simoni, wakapempha kuti wavuŵire pataliko na mtunda. Wakakhala pasi mu boti lira na kwamba kusambizga mizinda.  Wakati wamara kuyowoya, wakati kwa Simoni: “Vuŵira apo mphakunyang’amira, ndipo ponyani mikwawu yinu kuti mukore somba.”  Kweni Simoni wakamuzgora kuti: “Msambizgi, taphyoka usiku wose kwambura kukorapo kanthu,+ kweni pakuti mwayowoya niponyenge mikwawu.”  Sono ŵakati ŵaponya mikwawu, ŵakakora somba zinandi chomene. Nakuti mikwawu yawo yikamba kupaluka.+  Ntheura ŵakachewuzga ŵanyawo awo ŵakaŵa mu boti linyake kuti ŵize na kuŵawovwira. Ŵakati ŵiza, ŵakazuzga maboti ghose ghaŵiri, mwakuti ghakamba kubira.  Simoni Petrosi wakati wawona ivi, wakajikama panthazi pa Yesu, wakati: “Fumu, fumaniko kwa ine, chifukwa ndine munthu wakwananga.”  Iyo pamoza na awo ŵakaŵa nayo ŵakazizwa chomene na unandi wa somba izo ŵakakora. 10  Yakobe na Yohane, ŵana ŵa Zebediya,+ awo ŵakateŵetanga pamoza na Simoni nawo ŵakazizwa chomene. Kweni Yesu wakati kwa Simoni: “Leka kopa. Kufuma sono ukolenge ŵanthu.”+ 11  Sono ŵakiza na maboti ku mtunda, ndipo ŵakasida vyose na kumulondezga.+ 12  Pa nyengo yinyakeso apo wakaŵa mu msumba unyake, wonani, kukaŵa munthu uyo wakaŵa na vyoni thupi lose. Wakati wawona Yesu wakawa kavunama ndipo wakamupempha kuti: “Fumu, usange mukukhumba, munganitozga.”+ 13  Ntheura wakanyoloska woko lake, wakamukhwaska, wakati: “Nkhukhumba! Tozgeka.” Nyengo yeneyiyo vyoni vikafumako kwa iyo.+ 14  Ndipo Yesu wakaphalira munthu yura kuti waleke kuphalira munthu waliyose, wakati: “Kweni luta, ukajilongore kwa wasembe. Ukapeleke sembe ya kutozgeka kwako, nga umo Mozesi wakayowoyera,+ kuti uŵe ukaboni kwa iwo.”+ 15  Kweni mbiri yake yikathandazgikanga chomene, ndipo mizinda yikuru yikizanga pamoza kuzakapulikizga na kuchizgika ku maulwari ghawo.+ 16  Ndipouli, kanandi wakalutanga ku mayiyi kukalomba. 17  Zuŵa linyake apo wakasambizganga, Ŵafarisi na ŵasambizgi ŵa Dango awo ŵakafuma mu mizi yose ya mu Galileya na Yudeya na Yerusalemu ŵakaŵapo. Ndipo wakaŵa na nkhongono za Yehova* kuti wachizge ŵanthu.+ 18  Ndipo wonani, ŵanthu ŵakanyamura munthu pa kasalasala, uyo wakaŵa wakufwa viŵaro, ndipo ŵakapenjanga nthowa yakumunjizgira mukati na kumuŵika panthazi pa Yesu.+ 19  Ŵakati ŵatondeka kusanga nthowa yakumunjizgira mukati chifukwa cha mzinda, ŵakakwera pa mtenje. Ŵakapasura mtenje na kukhizgira pasi kasalasala uyo pakagona mulwari. Ŵakamukhizgira pakati pa awo ŵakakhala panthazi pa Yesu. 20  Wakati wawona chipulikano chawo, wakati: “Iwe wamunthu, zakwananga zako zagowokereka.”+ 21  Penepapo ŵalembi na Ŵafarisi ŵakamba kudumbirana, ŵakati: “Ni njani uyu, uyo wakuyowoya miyuyuro? Ni njani wangagowokera zakwananga padera pa Chiuta?”+ 22  Kweni Yesu wakati wamanya maghanoghano ghawo, wakaŵazgora kuti: “Mukughanaghana vichi mu mitima yinu? 23  Chipusu ni ntchi, kuyowoya kuti, ‘Zakwananga zako zagowokereka,’ panji kuyowoya kuti, ‘Wuka wendenge’? 24  Kweni kuti mumanye kuti Mwana wa munthu wali na mazaza pa charu chapasi ghakugowokera zakwananga,” Yesu wakati kwa munthu wakufwa viŵaro: “Nkhukuphalira, wuka, tora kasalasala wako, ndipo lutanga ku nyumba yako.”+ 25  Nyengo yeneyiyo wakawuka uku wose ŵakuwona, wakanyamura icho wakagonangapo na kuluta ku nyumba yake, wakachindikanga Chiuta. 26  Penepapo ŵanthu wose ŵakazukuma na kwamba kuchindika Chiuta, ndipo ŵakaŵa na wofi chomene, ŵakati: “Tawona vinthu vyachilendo muhanya uno!” 27  Pamanyuma pa vinthu ivi, wakafuma ndipo wakawona munthu wakusonkheska msonkho zina lake Levi, wakhala pa nyumba yakusonkherapo msonkho. Yesu wakati kwa iyo: “Uŵe mulondezgi wane.”+ 28  Wakasida vyose kumasinda, wakawuka na kwamba kumulondezga. 29  Levi wakamunozgera chiphikiro chikuru mu nyumba yake. Mukaŵa mzinda ukuru wa ŵakusonkheska msonkho na ŵanyake awo ŵakaryanga* nawo.+ 30  Ŵafarisi na ŵalembi ŵawo ŵakamba kunyunyuta ku ŵasambiri ŵake, ŵakati: “Chifukwa wuli mukurya na kumwa pamoza na ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga?”+ 31  Yesu wakaŵazgora kuti: “Awo ŵali makora ŵakukhumbikwira dokotala yayi, kweni ŵalwari ndiwo.+ 32  Nkhizira kuzakachema ŵanthu ŵarunji yayi, kweni ŵakwananga kuti ŵang’anamuke mtima.”+ 33  Ŵakati kwa iyo: “Ŵasambiri ŵa Yohane na ŵasambiri ŵa Ŵafarisi ŵakuziŵizga kurya kanandi waka na kuŵeyelera, kweni ŵinu ŵakurya na kumwa.”+ 34  Yesu wakati kwa iwo: “Kasi ŵabwezi ŵa mweneko wa nthengwa ŵangaziŵizga kurya uku mweneko wa nthengwa wachali nawo? 35  Kweni mazuŵa ghizenge apo mweneko wa nthengwa+ wazamutolekako kwa iwo, apo ndipo ŵazamuziŵizga kurya mu mazuŵa agho.”+ 36  Kweniso wakaŵayowoyera ntharika yakuti: “Palije munthu uyo wakudumura chigamba ku laya lakuwaro liphya na kuchisona pa laya lakale. Usange wachita nthena, chigamba chiphya chikupalura laya lakale, ndipo chigamba cha laya liphya chikuyana chara na laya lakale.+ 37  Kweniso palije munthu uyo wakuŵika vinyo liphya mu mathumba gha vikumba vyakale. Usange wachita nthena, vinyo liphya liphumurenge mathumba gha vikumba na kuthika, ndipo mathumba gha vikumba ghanangikenge. 38  Kweni vinyo liphya likwenera kuŵikika mu mathumba gha vikumba viphya. 39  Palije uyo wakukhumba vinyo liphya para wamwa lakale, chifukwa wakuti, ‘Lakale ndiwemi.’”

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, Nyanja ya Galileya.
Panji kuti, “ŵakakhalanga nawo pa thebulu.”