Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 4:1-44

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Dyabulosi wakuyezga Yesu (1-13)

  • Yesu wakwamba kupharazga mu Galileya (14, 15)

  • Yesu ŵamukana mu Nazarete (16-30)

  • Mu sunagoge ku Kaperenaumu (31-37)

  • Anyinavyara ŵa Simoni na ŵanthu ŵanyake ŵachizgika (38-41)

  • Mizinda yasanga Yesu ku malo ghamayiyi (42-44)

4  Yesu wakati wazura na mzimu utuŵa, wakafumako ku Yorodani, ndipo mzimu ukamulongozgera mu mapopa+  umo wakakhalamo mazuŵa 40, ndipo wakayezgekanga na Dyabulosi.+ Wakaryanga kanthu chara mu mazuŵa ghara, ndipo ghakati ghamara, njara yikamukora.  Dyabulosi wakati kwa iyo: “Usange ndiwe mwana wa Chiuta, phalira libwe ili kuti lizgoke chingwa.”  Kweni Yesu wakamuzgora kuti: “Kuli kulembeka, ‘Munthu wakhalenge wamoyo na chingwa pera chara.’”+  Wakamutolera pachanya na kumulongora maufumu ghose gha charu mu kanyengo kachoko waka.+  Ndipo Dyabulosi wakati kwa iyo: “Nikupenge mazaza ghose agha na uchindami wake, chifukwa ghali kupelekeka kwa ine,+ ndipo uyo nakhumba nkhumupa.  Usange unganisopa panthazi pane, vyose ivi viŵenge vyako.”  Yesu wakamuzgora kuti: “Kuli kulembeka, ‘Yehova* Chiuta wako ndiyo ukwenera kumusopa, ndipo ndiyo pera uyo ukwenera kumuchitira uteŵeti wakupatulika.’”+  Wakamulongozgera mu Yerusalemu na kumuyimika pachanya pa linga la tempile ndipo wakati kwa iyo: “Usange ndiwe mwana wa Chiuta, jiponya pasi,+ 10  pakuti kuli kulembeka, ‘Watumenge ŵangelo ŵake kwa iwe, kuti ŵakuvikilire.’ 11  ‘Ŵazamukwankha mu mawoko ghawo, mwakuti uleke kutimbiska lundi lako pa libwe.’”+ 12  Yesu wakamuzgora kuti: “Kuli kuyowoyeka kuti, ‘Ungayezganga Yehova* Chiuta wako chara.’”+ 13  Ntheura Dyabulosi, wakati wamalizga viyezgo vyose, wakafumako kwa iyo kulindilira m’pata unyake uwemi.+ 14  Sono Yesu wakawelera ku Galileya+ mu nkhongono ya mzimu. Nkhani yiwemi yakuyowoya vya iyo yikathandazgika mu charu chose. 15  Wakamba kusambizga mu masunagoge ghawo, ndipo wose ŵakamuchindikanga. 16  Wakiza ku Nazarete,+ uko wakalelekera. Wakanjira mu sunagoge+ pa zuŵa la Sabata kuyana na kaluso kake, ndipo wakimilira kuti waŵazge Malemba. 17  Ŵakamupa mupukutu wa ntchimi Yesaya, ndipo wakajura mupukutu wura na kusanga apo pakalembeka kuti: 18  “Mzimu wa Yehova* uli pa ine, chifukwa wakaniphakazga kuti nipharazge makani ghawemi ku ŵakavu. Wakanituma kuti nipharazge kufwatuka kwa ŵakukoleka, kujura maso gha ŵachibulumutira, kufwatura ŵakuyuzgika,+ 19  kupharazga chaka chakuzomerezgeka cha Yehova.”*+ 20  Wakazinga mupukutu, wakawuwezgera kwa muteŵeti na kukhala pasi. Wose mu sunagoge ŵakamudodoliska. 21  Penepapo wakamba kuyowoya kwa iwo kuti: “Muhanya uno lemba ilo mwapulika lafiskika.”+ 22  Wose ŵakamba kumulumba na kuzizwa na mazgu ghawemi ghakufuma mu mulomo wake,+ ndipo ŵakatenge: “Asi uyu ni mwana wa Yosefe?”+ 23  Yesu wakati kwa iwo: “Kwambura kukayika muzamuniyowoyera ntharika iyi, ‘Wakuchizga, jichizga wekha. Uchite na muno wuwo mu charu cha kwako vinthu ivyo tikapulika kuti ukachita mu Kaperenaumu.’”+ 24  Ntheura wakati: “Nadi nkhumuphalirani kuti palije ntchimi iyo yikupokelereka mu chigaŵa chakwake.+ 25  Mwachiyelezgero, nkhumuphalirani unenesko kuti: Mukaŵa vyokoro vinandi mu Israyeli mu mazuŵa gha Eliya, apo kuchanya kukajalika vyaka vitatu na myezi 6. Kukawa njara yikuru mu charu chose ichi.+ 26  Ndipouli, Eliya wakatumika ku ŵanakazi aŵa chara, kweni wakatumika ku chokoro cha ku Zarefati mu charu cha Sidoni.+ 27  Mukaŵaso ŵavyoni ŵanandi mu Israyeli mu nyengo ya ntchimi Elisha. Ndipouli palije na yumoza uyo wakatozgeka,* kweni Namani wa ku Siriya.”+ 28  Sono wose awo ŵakapulika vinthu ivi mu sunagoge mura ŵakakwiya chomene.+ 29  Ŵakawuka na kufumira nayo kuwaro kwa msumba luŵiroluŵiro. Ŵakaluta nayo pachanya pa phiri apo ŵakazenga msumba wawo, mwakuti ŵamukantchizgire pasi kuti wakawe kapingizgori. 30  Kweni wakasolota mukati mwawo na kuluta.+ 31  Sono wakakhilira ku Kaperenaumu, msumba wa Galileya. Pa zuŵa la Sabata+ wakamba kuŵasambizga, 32  ndipo ŵakazizikika na kasambizgiro kake,+ chifukwa wakayowoyanga na mazaza. 33  Sono mu sunagoge mukaŵa munthu uyo wakaŵa na mzimu, chiŵanda chaukazuzi, ndipo wakachemerezga mazgu pachanya, wakati:+ 34  “Tili namwe na kanthu wuli, imwe Yesu Munazarete?+ Kasi mwiza kuzakatiparanya? Nkhumumanyani makora kuti ndimwe Mutuŵa wa Chiuta.”+ 35  Kweni Yesu wakawuchenya, wakati: “Khala chete, ndipo fumamo mwa iyo.” Ndipo chiŵanda chikati chamuwiskira pasi munthu yura pakati pawo, chikafumamo mwa iyo kwambura kumupweteka. 36  Wose ŵakazizikika, ndipo ŵakamba kuyowoyeskana kuti: “Kasi nkhayowoyero wuli aka? Pakuti wakuchenya mizimu yaukazuzi na mazaza kweniso nkhongono, ndipo yikufumamo.” 37  Sono mbiri yake yikalutilira kuthandazgika mu vigaŵa vyose vya charu chira. 38  Wakati wafumamo mu sunagoge wakanjira mu nyumba ya Simoni. Sono nyinavyara wa Simoni wakalwara chomene na nthenda ya kuthukira muthupi, ndipo ŵakamupempha kuti wamovwire.+ 39  Ntheura wakimilira pafupi na kuchenya kuthukira kwa muthupi, ndipo thupi likaleka kuthukira. Nyengo yeneyiyo wakawuka na kwamba kuŵateŵetera. 40  Kweni apo dazi likanjiranga, wose awo ŵakaŵa na ŵanthu ŵakulwara matenda gha mitundumitundu ŵakizanga nawo kwa iyo. Wakaŵikanga mawoko ghake pa yumozayumoza na kuŵachizga.+ 41  Viŵanda navyo vikafuma mu ŵanthu ŵanandi, vikachemerezganga na kuyowoya kuti: “Ndimwe Mwana wa Chiuta.”+ Kweni wakavichenyanga, ndipo wakavizomerezga chara kuyowoya,+ chifukwa vikamumanyanga kuti ni Khristu.+ 42  Kukati kwacha, wakafuma na kuya ku malo ghamayiyi.+ Kweni mizinda yikamba kumupenja ndipo yikiza uko iyo wakaŵa. Ŵakayezga kumukanizga kuti waleke kufumako kwa iwo. 43  Kweni wakati kwa iwo: “Nkhweneraso kukapharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta ku misumba yinyake, pakuti ndicho nkhatumikira.”+ 44  Ntheura wakalutilira kupharazga mu masunagoge gha mu Yudeya.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakachizgika.”