Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 3:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yohane wakwamba mulimo wake (1, 2)

  • Yohane wakupharazga vya ubatizo (3-20)

  • Ubatizo wa Yesu (21, 22)

  • Mdauko wa Yesu Khristu (23-38)

3  Mu chaka cha 15 cha ufumu wa Tiberiyo Kesare, Pontiyo Pilato wakaŵa kazembe wa Yudeya. Herode*+ wakalamuliranga chigaŵa cha Galileya ndipo Filipu mukuru wake wakalamuliranga chigaŵa cha Itureya na Tirakoniti. Lusaniya wakalamuliranga chigaŵa cha Abilene.  Mu mazuŵa gha mulara wa ŵasembe* Anasi na gha Kayafa,+ mazgu gha Chiuta ghakiza kwa Yohane+ mwana wa Zekariya mu mapopa.+  Ntheura wakenda mu charu chose cha Yorodani, wakapharazganga kuti ubatizo ntchimanyikwiro cha kung’anamuka mtima kuti zakwananga zigowokereke.+  Nga umo kuli kulembekera mu buku la mazgu gha ntchimi Yesaya kuti: “Mazgu gha munthu uyo wakuchemerezga mu mapopa, ghakuti: ‘Nozgani nthowa ya Yehova!* Nyoloskani misewu yake.+  Dambo lililose liwundike, ndipo phiri lililose na tumapiri vikhizgikire pasi. Nthowa zakuzgomba zinyoloke ndipo malo gha mabonkho* ghaŵe skee.  Ŵanthu wose ŵazamuwona chiponosko cha Chiuta.’”*+  Ntheura wakamba kuyowoya ku mizinda iyo yikizanga kwa iyo kuti wayibatize, wakati: “Imwe mphapu za vipiri, ni njani wamuchenjezgani kuti muchimbire ku ukali uwo ukwiza?+  Ntheura pambikani vipambi vyakulongora kuti mwang’anamuka mtima. Lekani kujipusika mu mitima yinu kuti, ‘Tili na dada withu Abrahamu.’ Pakuti nkhumuphalirani kuti Chiuta wangamuwuskira ŵana Abrahamu kufuma mu malibwe agha.  Mbavi yili kale musi mu makuni. Khuni lililose lambura kupambika vipambi viwemi lidumulikenge na kuponyeka pa moto.”+ 10  Mizinda yikamufumbanga kuti: “Ipo tichitechi?” 11  Yohane wakaŵazgora kuti: “Munthu uyo wali na malaya ghaŵiri* wapeko munthu uyo walije, ndipo uyo wali na vyakurya nayo wachite ntheura pera.”+ 12  Ŵakusonkheska msonkho nawo ŵakiza kuzakabatizika,+ ndipo ŵakati kwa iyo: “Msambizgi, kasi tichitechi?” 13  Wakati kwa iwo: “Mungakhumbanga* kanthu kanyake chara padera pa msonkho wakupimika.”+ 14  Kweniso ŵasilikari ŵakamufumbanga kuti: “Kasi tichitechi?” Ndipo wakati kwa iwo: “Mungasuzganga munthu chara panji kupusikizgira munthu waliyose,+ kweni mukhorwenge na ivyo mukupika.”* 15  Ŵanthu ŵakalindiliranga Khristu ndipo wose mu mitima yawo ŵakayowoyanga vya Yohane kuti: “Kasi uyu wangaŵa kuti ni Khristu?”+ 16  Yohane wakaŵazgora wose kuti: “Ine nkhumubatizani na maji, kweni uyo wakwiza ngwankhongono kuluska ine, ndipo ine nili wakwenelera yayi kusutura nthambo za vilyato* vyake.+ Iyo wazamumubatizani na mzimu utuŵa ndiposo na moto.+ 17  Chakuwuluskira chake chili mu woko lake, ndipo wazamuphyera tetete luŵaza lwake lwakupwanthirapo. Wazamulonga tirigu mu nthamba yake, kweni mwelero wazamuwuwotcha na moto wambura kuzimwika.” 18  Wakaŵachiskaso munthowa zinandi na kulutilira kupharazga makani ghawemi ku ŵanthu. 19  Yohane wakasuska Herode uyo wakalamuliranga chigaŵa cha Galileya, pa nkhani ya Herodiya muwoli wa mukuru wake kweniso pa milimo yose yiheni iyo Herode wakachita. 20  Herode wakachitaso chinthu chinyake chiheni: Wakajalira Yohane mu jele.+ 21  Apo ŵanthu wose ŵakabatizikanga, Yesu nayo wakabatizika.+ Apo wakalombanga, kuchanya kukajulika.+ 22  Ndipo mzimu utuŵa wakuwoneka nga ni nkhunda ukakhira pa iyo, ndipo mazgu ghakafuma kuchanya ghakati: “Ndiwe Mwana wane wakutemweka, nkhukondwa nawe.”+ 23  Yesu+ wakamba mulimo wake apo wakaŵa na vyaka 30.+ Ŵanthu ŵakaghanaghananga kuti wakaŵa mwana,wa Yosefe,+mwana wa Heli, 24  mwana wa Matati,mwana wa Levi,mwana wa Meleki,mwana wa Yanayi,mwana wa Yosefe, 25  mwana wa Matatiya,mwana wa Amosi,mwana wa Nahumu,mwana wa Eseli,mwana wa Nagayi, 26  mwana wa Maati,mwana wa Matatiya,mwana wa Semini,mwana wa Yoseke,mwana wa Yoda, 27  mwana wa Yowanani,mwana wa Resa,mwana wa Zerubabeli,+mwana wa Salatiyeli,+mwana wa Neri, 28  mwana wa Meleki,mwana wa Adi,mwana wa Kosamu,mwana wa Elemadamu,mwana wa Eri, 29  mwana wa Yesu,mwana wa Eliyezeri,mwana wa Yorimu,mwana wa Matati,mwana wa Levi, 30  mwana wa Simiyoni,mwana wa Yudasi,mwana wa Yosefe,mwana wa Yonamu,mwana wa Eliyakimu, 31  mwana wa Meleya,mwana wa Mena,mwana wa Matata,mwana wa Natani,+mwana wa Davide,+ 32  mwana wa Yese,+mwana wa Obedi,+mwana wa Bowazi,+mwana wa Salimoni,+mwana wa Nashoni,+ 33  mwana wa Aminadabu,mwana wa Arini,mwana wa Hezironi,mwana wa Perezi,+mwana wa Yuda,+ 34  mwana wa Yakhobe,+mwana wa Yisake,+mwana wa Abrahamu,+mwana wa Tera,+mwana wa Nahori,+ 35  mwana wa Sarugi,+mwana wa Rewu,+mwana wa Pelegi,+mwana wa Eberi,+mwana wa Shela,+ 36  mwana wa Kayinani,mwana wa Aripakishadi,+mwana wa Shemu+,mwana wa Nowa,+mwana wa Lameki,+ 37  mwana wa Metusela,+mwana wa Enoki,mwana wa Yaredi,+mwana wa Mahalalelu,+mwana wa Kayinani,+ 38  mwana wa Enoshi,+mwana wa Seti+,mwana wa Adamu,+mwana wa Chiuta.

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, Herode Antipasi. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Mazgu ghanyake, “vibuwu.”
Panji kuti, “nthowa yakuponoskera ya Chiuta.”
Panji kuti, “laya lapadera.”
Panji kuti, “Kutora.”
Panji kuti, “malipiro.”
Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”