Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 23:1-56

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wali panthazi pa Pilato na Herode (1-25)

  • Yesu wakupayikika pamoza na vigeŵenga viŵiri (26-43)

    • “Iwe uzamuŵa na ine mu Paradiso” (43)

  • Nyifwa ya Yesu (44-49)

  • Kusungika kwa Yesu (50-56)

23  Sono wumba wose ukawuka na kuluta nayo kwa Pilato.+  Ŵakamba kumupusikizgira,+ kuti: “Munthu uyu tamusanga kuti wakupatuska mtundu withu, wakukanizga ŵanthu kupeleka misonkho kwa Kesare,+ ndipo wakuti iyo ni Khristu themba.”+  Sono Pilato wakamufumba kuti: “Kasi ndiwe Themba la Ŵayuda?” Yesu wakamuzgora kuti: “Mwayowoya mwekha.”+  Penepapo Pilato wakati ku ŵalara ŵa ŵasembe na mizinda: “Munthu uyu nkhumusanga na mulandu yayi.”+  Kweni ŵakakosera ŵakati: “Na kasambizgiro kake wakuwuska chivulupi mu ŵanthu ŵa mu Yudeya mose, kwambira ku Galileya m’paka kuno.”  Pilato wakati wapulika ichi, wakafumba usange munthu uyu wakaŵa Mugalileya.  Wakati wamanya kuti wakaŵa wa mu chigaŵa cha Herode,+ wakamutuma kwa Herode, uyo wakaŵaso mu Yerusalemu mu mazuŵa ghara.  Herode wakati wawona Yesu wakasekelera chomene. Pakuti nyengo yitali wakakhumbanga kuwona Yesu chifukwa wakapulika vinandi vya iyo,+ ndipo wakakhazganga kuti wawonenge Yesu wakuchita munthondwe.  Ntheura wakamufumba kanyengo kataliko, kweni wakamuzgora chara.+ 10  Ndipouli, ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi ŵakimiliranga na kumupusikizgira vinthu vinandi. 11  Penepapo Herode pamoza na ŵasilikari ŵake ŵakamulengeska.+ Herode wakamuvwalika laya lakugabuka kuti wamuhoye,+ ndipo wakamuwezgera kwa Pilato. 12  Kwamba pa zuŵa lenelira, Herode na Pilato ŵakamba kutemwana chifukwa pambere ichi chindachitike, ŵakatinkhananga. 13  Pilato wakachemera pamoza ŵalara ŵa ŵasembe, ŵalongozgi,* na ŵanthu 14  ndipo wakati kwa iwo: “Mwangwiza na munthu uyu kwa ine kuti wakuchiska ŵanthu kuti ŵagaluke. Kweni wonani, namufumba panthazi pinu ndipo nkhusangamo kafukwa chara mwa munthu uyu pa milandu iyo mukuti wali nayo.+ 15  Nakuti Herode nayo wandamusange na mulandu lekani wamuwezgera kwa ise. Ndipo wonani, palije kanthu ako wachita kuti m’paka wakomeke. 16  Ntheura nimuthyapulenge+ na kumufwatura.” 17  *—— 18  Kweni wumba wose ukachemerezga kuti: “Munthu uyu wakomeke,* kweni mutifwatulire Baraba!”+ 19  (Baraba wakaponyeka mu jele chifukwa cha chigaluka icho chikachitika mu msumba kweniso wakakoma munthu.) 20  Pilato wakachemerezgaso kwa iwo, chifukwa wakakhumbanga kumufwatura Yesu.+ 21  Penepapo ŵakamba kuchemerezga, ŵakati: “Wapayikike! Wapayikike!”+ 22  Kachitatu wakati kwa iwo: “Chifukwa wuli? Kasi munthu uyu wachita chinthu wuli chiheni? Nindamusange na mulandu wakwenelera nyifwa. Ntheura nimuthyapulenge na kumufwatura.” 23  Ŵakakosera ndipo ŵakamba kuchemerezga chomene kuti wapayikike. Ndipo Pilato wakathera.+ 24  Ntheura Pilato wakadumura mulandu kuyana na ivyo ŵakakhumbanga. 25  Wakafwatura munthu uyo ŵakakhumbanga, uyo wakaponyeka mu jele chifukwa cha chigaluka na kukoma munthu, kweni wakamupeleka Yesu kuyana na umo iwo ŵakakhumbiranga. 26  Sono apo ŵakalutanga nayo, ŵakakora Simoni, wa ku Kurene, uyo wakafumanga mu muzi, ndipo ŵakamuthwikiska khuni lakusuzgikirapo,* kuti walinyamure na kulondezga Yesu mumasinda.+ 27  Ŵanthu ŵanandi ŵakamulondezganga, pakaŵaso ŵanakazi awo ŵakajipamanthanga chifukwa cha chitima na kumulilira. 28  Yesu wakang’anamukira ku ŵanakazi aŵa ndipo wakati: “Ŵana ŵasungwana ŵa Yerusalemu, lekani kulilira ine. Mujililire mwekha na ŵana ŵinu,+ 29  chifukwa wonani, mazuŵa ghakwiza agho ŵanthu ŵazamuti, ‘Ŵakukondwa mbanakazi awo ni vyumba, na nthumbo izo zikababa chara, na mabere agho ghandawonkheskepo!’+ 30  Penepapo ŵazamwamba kuyowoya na mapiri, ‘Wirani pa ise!’ ndiposo ku tumapiri, ‘Tibenekelerani!’+ 31  Usange ŵakuchita vinthu ivi para khuni ndiŵisi, ntchivichi chizamuchitika para lawomira?” 32  Ŵanalume ŵanyake ŵaŵiri awo ŵakaŵa vigeŵenga, nawo ŵakaŵa paulendo wa kukakomeka pamoza na Yesu.+ 33  Ndipo ŵakati ŵafika pa malo ghakuchemeka Bwaza,+ ŵakamukhoma pa khuni pamoza na vigeŵenga, yumoza kumalyero, munyake kumazere.+ 34  Kweni Yesu wakati: “Adada, muŵagowokere, chifukwa ŵakumanya chara icho ŵakuchita.” Kweniso ŵakachita mphenduzga kuti ŵagaŵane malaya ghake.+ 35  Ndipo ŵanthu awo ŵakimilira penepara ŵakalaŵiliranga. Kweni ŵalongozgi ŵakamung’oranga, ŵakatenge: “Wakaponoska ŵanyake, lekani wajiponoske yekha usange ni Khristu wa Chiuta, Wakusoleka.”+ 36  Na ŵasilikari wuwo ŵakamuhoya, ŵakiza pafupi na kumupa vinyo lakuŵaŵa+ 37  ndipo ŵakatenge: “Usange ndiwe Themba la Ŵayuda, jiponoska wekha.” 38  Pakaŵaso malemba pachanya pake ghakuti: “Ili ni Themba la Ŵayuda.”+ 39  Kweni chigeŵenga chinyake icho chikapayikika chikamba kumunena+ kuti: “Asi ndiwe Khristu? Jiponoska wekha na ise wuwo.” 40  Kweni chigeŵenga chinyake chikasuska, ndipo chikati: “Kasi ukopa Chiuta chara chifukwa chakuti wapokera cheruzgo chakuyana na cha munthu uyu? 41  Ise mphake kupokera chilango ichi chifukwa cha vinthu ivyo tikachita. Kweni munthu uyu wandachitepo kanthu kaheni.” 42  Ndipo wakati: “Yesu, muzakanikumbuke para mukunjira mu Ufumu winu.”+ 43  Yesu wakati kwa iyo: “Nadi nkhukuphalira muhanya uno, iwe uzamuŵa na ine mu Paradiso.”+ 44  Sono likaŵa pafupifupi ora la 6,* kweni chisi chikawa pa charu chose m’paka ora la 9,*+ 45  chifukwa dazi likachita mdima. Penepapo chisalu chakutchinga malo ghakupatulika+ chikapaluka pakati kufuma pachanya m’paka pasi.+ 46  Ndipo Yesu wakachemerezga na mazgu ghakuru, wakati: “Adada, nkhuŵikizga mzimu wane mu mawoko ghinu.”+ Wakati wayowoya mazgu agha, wakafwa.*+ 47  Mulara wa ŵasilikari wakati wawona icho chikachitika, wakamba kupeleka uchindami kwa Chiuta, wakati: “Nadi, munthu uyu wakaŵa murunji.”+ 48  Ndipo mizinda yose iyo yikawungana para kuzakawonelera ichi, yikati yawona vinthu ivyo vikachitika, yikamba kuwelera ku nyumba uku ŵakujipamantha pa nganga. 49  Nakuti wose awo ŵakamumanyanga ŵakimilira patali. Kweniso ŵanakazi awo ŵakamulondezga kufuma ku Galileya, ŵakimilira na kuwonelera vinthu ivi.+ 50  Ndipo wonani, kukiza mwanalume munyake zina lake Yosefe, munthu wakuzirwa mu Mphara ya Ŵayuda, wakaŵa munthu muwemi na murunji.+ 51  (Munthu uyu wakazomerezga chara chiŵembu chawo na ivyo ŵakachita.) Wakaŵa wa ku Arimatiya, msumba wa Ŵayudeya, ndipo wakalindiliranga Ufumu wa Chiuta. 52  Munthu uyu wakaluta kwa Pilato na kupempha thupi la Yesu. 53  Ndipo wakalikhizga+ na kulivunga mu salu yiwemi, ndipo wakaligoneka mu dindi* ilo likajobeka mu jalawe,+ umo ŵakaŵa kuti ŵandasungemo munthu nakale. 54  Sono likaŵa zuŵa Lakunozgekera,+ ndipo zuŵa la Sabata+ likaŵa pafupi kwamba. 55  Kweni ŵanakazi awo ŵakiza nayo kufuma ku Galileya, ŵakalondezga na kuwona dindi* ndiposo umo ŵakagonekera thupi lake,+ 56  ndipo ŵakawelera kuti ŵakanozge vyakununkhira na mafuta ghakununkhira. Kweni pa zuŵa la Sabata+ ŵakapumura kuyana na dango.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵawusi.”
Mazgu gheneko, “Muwuskaniko munthu uyu.”
Ndiko kuti, cha m’ma 12 koloko muhanya.
Ndiko kuti, cha m’ma 3 koloko mise.
Panji kuti, “wakathuta kaumaliro.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”