Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 22:1-71

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Ŵasembe ŵakupangana vya kukoma Yesu (1-6)

 • Kunozgekera Paska laumaliror (7-13)

 • Mugonero wa Fumu (14-20)

 • “Wakunipeleka wali nane pa thebulu” (21-23)

 • Kupindana pa nkhani ya uyo ni mukuru (24-27)

 • Yesu wakupangana nawo vya ufumu (28-30)

 • Yesu wakuyowoya kuti Petrosi wamukanange (31-34)

 • Ŵakwenera kunozgeka; malupanga ghaŵiri (35-38)

 • Yesu wakulomba pa Phiri la Maolive (39-46)

 • Yesu wakukakika (47-53)

 • Petrosi wakukana Yesu (54-62)

 • Yesu wakuhoyeka (63-65)

 • Wakweruzgika panthazi pa Khoti Likuru (66-71)

22  Sono Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi, icho chikachemekanga Paska,+ chikaŵa pafupi kuchitika.+  Ndipo ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi ŵakapenjanga nthowa yiwemi yakuti ŵamukomere,+ chifukwa ŵakawopanga ŵanthu.+  Kweni Satana wakanjira mwa Yudasi, uyo wakachemekanga Isikariyoti, uyo nayo wakaŵa yumoza wa ŵasambiri 12.+  Yudasi wakaluta na kuyowoya na ŵalara ŵa ŵasembe na ŵakapitawo ŵa pa tempile umo wangamupelekera Yesu kwa iwo.+  Ŵakasekelera na kuzomera kuti ŵamupe ndalama zasiliva.+  Ntheura iyo wakazomerezga, ndipo wakamba kupenja m’pata uwemi wakumupelekera kwa iwo, kwambura ŵanthu kumanya.  Zuŵa lakwamba la Vingwa Vyambura Nthukumusi likakwana, ilo ŵakapelekeranga sembe ya Paska,+  Yesu wakatuma Petrosi na Yohane, wakati: “Lutani ndipo mukatinozgere Paska kuti tirye.”+  Iwo ŵakamufumba kuti: “Kasi mukukhumba kuti tikamunozgerani nkhu?” 10  Wakati kwa iwo: “Wonani, para mwanjira mu msumba, mwanalume uyo wayegha chiŵiya cha maji wamukumana namwe. Mukamulondezge m’paka mu nyumba iyo wamunjira.+ 11  Ndipo mukati kwa mweneko wa nyumba, ‘Msambizgi wakuti kwa imwe: “Kasi chipinda cha ŵalendo chili nkhu, umo ningalyera Paska pamoza na ŵasambiri ŵane?”’ 12  Ndipo munthu yura wamumulongorani chipinda chikuru chamuchanya chakunozgeka. Ndimo mukatinozgere.” 13  Ntheura ŵakaluta na kusanga nga umo wakaŵaphalilira, ndipo ŵakanozga Paska. 14  Ora likati lafika, wakakhala pa thebulu pamoza na ŵapositole ŵake.+ 15  Ndipo wakati kwa iwo: “Nakhumbisiska kurya Paska ili pamoza na imwe pambere nindasuzgike. 16  Pakuti nkhumuphalirani kuti, niryengeso Paska chara m’paka ivyo likwimira vizakafiskike mu Ufumu wa Chiuta.” 17  Wakati wapokera nkhombo, wakawonga ndipo wakati: “Torani iyi ndipo pilanani yumoza na munyake pakati pinu, 18  chifukwa nkhumuphalirani kuti, kufuma sono nimwengeso vinyo chara m’paka Ufumu wa Chiuta wize.” 19  Kweniso wakatora chingwa,+ wakawonga, wakachimenya na kuŵapa, wakati: “Ichi chikwimira thupi lane+ ilo lipelekekenge chifukwa cha imwe.+ Lutilirani kuchita ichi kuti munikumbukenge.”+ 20  Ndimo wakachitiraso na nkhombo, ŵakati ŵamara kurya mugonero, wakati: “Nkhombo iyi yikwimira phangano liphya+ chifukwa cha ndopa zane,+ izo zithiskikenge chifukwa cha imwe.+ 21  “Kweni wonani, wakunipeleka wali nane pa thebulu.+ 22  Mwana wa munthu wakuluta nadi nga umo vili kunozgekera.+ Vilije kanthu, kweni soka kwa munthu uyo wakumupeleka!”+ 23  Sono ŵakamba kufumbana vya uyo wakaŵa pafupi kuchita ichi.+ 24  Ŵasambiri ŵakamba kupindana chomene pa nkhani ya uyo ni mukuru pakati pawo.+ 25  Kweni Yesu wakati kwa iwo: “Mathemba gha mitundu ghakuchita ufumu pa ŵanthu ŵawo, ndipo awo ŵali na mazaza pa iwo ŵakuchemeka Ŵachileraŵalanda.+ 26  Kweni imwe mukwenera kuŵa nthena chara.+ Kweni uyo ni mukuru pakati pinu waŵe nga ni muchoko,+ ndipo uyo wakulongozga waŵe nga ni uyo wakuteŵetera. 27  Pakuti mukuru ni nju, uyo wakurya pa thebulu panji uyo wakuteŵetera? Asi ni uyo wakurya pa thebulu? Kweni ine nili pakati pinu nga ni uyo wakuteŵetera.+ 28  “Kweni imwe ndimwe mwakhala nane+ mu viyezgo vyane.+ 29  Ndipo nkhuchita namwe phangano, nga umo Adada ŵachitira phangano na ine la ufumu,+ 30  mwakuti mukarye na kumwa pa thebulu lane mu Ufumu wane,+ ndiposo kukhala pa vitengo+ na kweruzga mafuko 12 gha Israyeli.+ 31  “Simoni, Simoni, wona, Satana wakukhumba mose imwe kuti wamupetani nga ni tirigu.+ 32  Kweni nakuŵeyelelera kwa Chiuta kuti chipulikano chako chileke kulopwa.+ Ndipo iwe, para wawelera, uzakakhozge ŵabali ŵako.”+ 33  Penepapo wakati kwa iyo: “Fumu, nili wakunozgeka kuluta namwe ku jele na ku nyifwa wuwo.”+ 34  Kweni iyo wakati: “Petrosi, nkhukuphalira kuti, pambere tambala wandalire muhanya uno, unikanenge katatu kuti ukunimanya yayi.”+ 35  Yesu wakatiso kwa iwo: “Para nkhamutumani kwambura kachikwama ka ndalama na thumba la vyakurya na vilyato,+ kasi mukasoŵerwa kanthu?” Ŵakati: “Yayi!” 36  Penepapo wakati kwa iwo: “Kweni sono uyo wali na kachikwama ka ndalama wayeghe, kweniso thumba la vyakurya, ndipo uyo walije lupanga waguliske laya lake lakuwaro na kugura lupanga. 37  Pakuti nkhumuphalirani kuti icho chili kulembeka chikwenera kufiskika pa ine, chakuti, ‘Ndipo wakapendekera pamoza na ŵakuswa malango.’+ Chifukwa vya ine ivyo vili kulembeka vikufiskika.”+ 38  Penepapo ŵakati: “Fumu, wonani, pano pali malupanga ghaŵiri.” Wakati kwa iwo: “Ngakukwana.” 39  Wakati wafuma, kuyana na kaluso kake wakaluta ku Phiri la Maolive, ndipo ŵasambiri nawo ŵakamulondezga.+ 40  Wakati wafika pa malo ghara, wakati kwa iwo: “Lutilirani kulomba kuti muleke kuthera ku chiyezgo.”+ 41  Ndipo iyo wakafumako kwa iwo kuya pa mtunda uwo libwe lingafika para laponyeka, ndipo wakajikama na kwamba kulomba, 42  wakati: “Adada, usange mukukhumba, sezganiko nkhombo iyi kwa ine. Ndipouli, khumbo linu lichitike, lane chara.”+ 43  Mungelo wakawonekera kwa iyo kufuma kuchanya ndipo wakamukhozga.+ 44  Kweni wakasuzgika chomene mu mtima ndipo wakalutilira kulomba chomene,+ ndipo mavuchi ghake ghakaŵa nga ni manthonyezi gha ndopa ghakunthonyera pasi. 45  Wakati wawuka kufuma apo wakalombanga, wakiza ku ŵasambiri ŵake ndipo wakaŵasanga ŵakugona chifukwa cha chitima.+ 46  Yesu wakati kwa iwo: “Chifukwa wuli mukugona? Wukani ndipo lutilirani kulomba kuti muleke kuthera ku chiyezgo.”+ 47  Uku wachali kuyowoya, wonani, kukiza mzinda uwo ukalongozgekanga na yumoza wa ŵasambiri ŵake 12, zina lake Yudasi, ndipo wakasendelera kwa Yesu kuti wamufyofyonthe.+ 48  Kweni Yesu wakati kwa iyo: “Yudasi, kasi ukupeleka Mwana wa munthu na mufyofyontho?” 49  Awo ŵakaŵa pafupi nayo ŵakati ŵawona icho chichitikenge, ŵakati: “Fumu, kasi tiŵahete na lupanga?” 50  Yumoza wawo wakaheta na kuwunguzura khutu lamalyero la muzga wa wasembe mukuru.+ 51  Kweni Yesu wakati: “Mbwenu, vimalire papa.” Ndipo wakakhwaska khutu lira na kumuchizga. 52  Yesu wakati ku ŵalara ŵa ŵasembe na ŵakapitawo ŵa pa tempile na ŵalara awo ŵakiza kuzakamukora: “Kasi mwiza na malupanga na zinthonga nga ni para mukulimbana na chigeŵenga?+ 53  Apo zuŵa lililose nkhaŵanga namwe mu tempile,+ mukanikora chara.+ Kweni ili ni ora linu kweniso la ŵamazaza awo ŵali mu chisi.”+ 54  Penepapo ŵakamukaka na kuluta nayo,+ na kwiza nayo ku nyumba ya wasembe mukuru, kweni Petrosi wakalondezganga patali.+ 55  Ŵakati ŵapemba moto mukati mu luŵaza, wose ŵakakhala pasi. Petrosi nayo wakakhala pakati pawo.+ 56  Kweni muteŵeti msungwana, wakati wawona Petrosi wakhala pafupi na moto wakugolera, wakamulaŵisiska, wakati: “Munthu uyu nayo wakaŵa pamoza nayo.” 57  Kweni wakakana, wakati: “Nkhumumanya yayi, iwe wamwanakazi.” 58  Ndipo pakati pajumpha kanyengo kachoko, munthu munyake wakamuwona, wakati: “Iwe nawe uli yumoza wa iwo.” Kweni Petrosi wakati: “Wamunthu iwe, ndine yayi.”+ 59  Ndipo pakati pajumpha ora limoza munthu munyake wakamba kuyowoya mwakusimikizga kuti: “Nadi, munthu uyu nayo wakaŵa pamoza nayo, nakuti ni Mugalileya!” 60  Kweni Petrosi wakati: “Wamunthu iwe, nkhumanya chara ivyo ukuyowoya.” Ndipo nyengo yeneyiyo, uku wachali kuyowoya, tambala wakalira. 61  Fumu yikang’anamuka na kulaŵiska Petrosi, ndipo Petrosi wakakumbuka mazgu gha Fumu apo yikati kwa iyo: “Pambere tambala wandalire muhanya uno unikanenge katatu.”+ 62  Petrosi wakaluta kuwaro na kulira chomene. 63  Sono ŵanalume awo ŵakamukaka ŵakamba kumuhoya+ na kumutimba.+ 64  Ŵakati ŵamujara ku maso ŵakamufumbanga kuti: “Chima. Ni njani wakutimba?” 65  Ndipo ŵakamuyowoyera vinthu vinandi vyamuyuyuro. 66  Kukati kwacha, wumba wa ŵalara ŵa ŵanthu, ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi, ŵakawungana pamoza,+ ndipo ŵakamutolera mu Khoti lawo Likuru,* ŵakati: 67  “Utiphalire usange ndiwe Khristu.”+ Kweni iyo wakati kwa iwo: “Nanga nimuphalirani, mungagomezga chara. 68  Kweniso usange ningamufumbani, mungazgora chara. 69  Ndipouli, kufuma sono Mwana wa munthu+ wakhalenge ku woko lamalyero lankhongono la Chiuta.”+ 70  Wose ŵakati: “Ipo kasi ndiwe Mwana wa Chiuta?” Iyo wakati kwa iwo: “Mwayowoya mwekha kuti ndine.” 71  Ŵakati: “Tikukhumbirachi ukaboni unyakeso? Pakuti tajipulikira tekha kufuma mu mulomo wake.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Sanihedirini.”