Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 20:1-47

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kukayikira mazaza gha Yesu (1-8)

  • Ntharika ya ŵalimi ŵaheni (9-19)

  • Chiuta na Kesare (20-26)

  • Kufumbika vya chiwuka (27-40)

  • Kasi Khristu ni mwana wa Davide? (41-44)

  • Ŵachenjere na ŵalembi (45-47)

20  Zuŵa linyake, apo Yesu wakasambizganga ŵanthu mu tempile na kupharazga makani ghawemi, ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalembi pamoza na ŵalara ŵakiza,  ndipo ŵakati kwa iyo: “Utiphalire, kasi ukuchita vinthu ivi na mazaza wuli? Ndipo ni njani wakakupa mazaza agha?”+  Wakaŵazgora kuti: “Nane nimufumbaninge fumbo, ndipo munizgore:  Kasi ubatizo wa Yohane ukafuma kuchanya panji ku ŵanthu?”  Ntheura ŵakadumbirana pakati pawo, ŵakati: “Usange titenge, ‘Ukafuma kuchanya,’ iyo watenge, ‘Ipo mukalekerachi kumugomezga?’  Kweni usange titenge, ‘Ukafuma ku ŵanthu,’ ŵanthu wose ŵatiswenge na malibwe, chifukwa ŵakukhorwa kuti Yohane wakaŵa ntchimi.”+  Ntheura ŵakamuzgora kuti ŵakamanyanga yayi uko ukafuma.  Yesu wakati kwa iwo: “Mbwenu nane nimuphaliraninge chara mazaza agho nkhuchitira vinthu ivi.”  Penepapo wakamba kuphalira ŵanthu ntharika iyi: “Munthu wakalima munda wa mpheska+ na kulekera ŵalimi, ndipo mweneko wakaluta ku charu chinyake kukakhalako kanyengo.+ 10  Nyengo ya vipambi yikati yakwana, wakatuma muzga ku ŵalimi kuti ŵakamupeko vipambi vya munda wa mpheska. Kweni ŵalimi ŵakamutimba na kumuwezga mawoko ghawaka.+ 11  Kweni wakaŵatumiraso muzga munyake. Uyu nayo ŵakamutimba na kumuyuyura* ndipo ŵakamuwezga mawoko ghawaka. 12  Wakatumaso wachitatu, uyu nayo ŵakamupweteka na kumuponya kuwaro. 13  Mweneko wa munda wa mpheska wakati, ‘Kasi nichitechi? Nitumenge mwana wane wakutemweka.+ Uyu ŵamumuchindika.’ 14  Ŵalimi ŵara ŵakati ŵamuwona, ŵakadumbiskana kuti, ‘Uyu ndiyo ni muhaliri. Tiyeni timukome, mwakuti chiharo chiŵe chithu.’ 15  Ntheura ŵakamutaya kuwaro kwa munda wa mpheska na kumukoma.+ Kasi mweneko wa munda wa mpheska wazamuchita nawo vichi? 16  Wazamwiza na kukoma ŵalimi aŵa na kupeleka munda wa mpheska ku ŵanyake.” Pakupulika ichi, ŵakati: “Vingaŵanga nthena chara!” 17  Kweni wakaŵalaŵiska ndipo wakati: “Kasi malemba agha ghakung’anamurachi: ‘Libwe ilo ŵakuzenga ŵakalikana ndilo lazgoka libwe lakuzirwa la pakona’?*+ 18  Waliyose uyo wakuwa pa libwe ili watekenyulikenge.+ Ndipo waliyose uyo lamuwira, limutikinyurenge.” 19  Sono ŵalembi na ŵalara ŵa ŵasembe ŵakakhumba kumukora mu ora lenelira, kweni ŵakawopa ŵanthu, chifukwa ŵakamanya kuti mu ntharika iyi wakayowoyanga vya iwo.+ 20  Ndipo ŵakati ŵamuwoneseska, ŵakatuma ŵanthu awo ŵakaŵalemba ganyu mwachibisibisi kuti ŵakapusikizgire nga mbarunji. Ŵakakhumbanga kuti ŵakamukore mu kayowoyero kake+ mwakuti ŵamupeleke ku boma na kwa kazembe.* 21  Ndipo ŵakamufumba, ŵakati: “Msambizgi, tikumanya kuti mukuyowoya na kusambizga makora ndipo mukutemwera chara, kweni mukusambizga nthowa ya Chiuta mu unenesko: 22  Kasi ntchakuzomerezgeka* kwa ise kupeleka msonkho kwa Kesare panji yayi?” 23  Kweni iyo wakamanya uchenjezi wawo ndipo wakati kwa iwo: 24  “Nilongorani dinari.* Kasi chithuzi ichi na zina ili ni vya njani?” Ŵakati: “Vya Kesare.” 25  Wakati kwa iwo: “Ipo kwambura kutondeka, pelekani vinthu vya Kesare kwa Kesare,+ kweni vinthu vya Chiuta kwa Chiuta.”+ 26  Sono ŵakatondeka kumukora panthazi pa ŵanthu mu kayowoyero kake, kweni ŵakazukuma na kazgolero kake, ndipo ŵakakhala chete. 27  Sono Ŵasaduki ŵanyake awo ŵakatenge chiwuka kulije,+ ŵakiza kwa Yesu na kumufumba kuti:+ 28  “Msambizgi, Mozesi wakatilembera kuti, ‘Usange munthu wafwa ndipo wasida mwanakazi, kweni wandaside mwana, mubali wake watore mwanakazi uyu na kuwuskira mphapu mubali wake yura.’+ 29  Pakaŵa ŵana ŵanalume 7 ŵa nyumba yimoza. Wakwamba wakatora mwanakazi kweni wakafwa kwambura mwana. 30  Wachiŵiri 31  na wachitatu ŵakamutora. Wose 7 ŵakamutorapo ndipo wose ŵakafwa kwambura mwana. 32  Paumaliro, mwanakazi nayo wakafwa. 33  Kasi pa chiwuka wazamuŵa muwoli wa njani? Pakuti wose 7 ŵakamutorapo kuŵa muwoli wawo.” 34  Yesu wakati kwa iwo: “Ŵana ŵa mu nyengo yino* ŵakutora na kutengwa, 35  kweni awo mbakwenelera kuwuka ku ŵakufwa na kuŵa ŵamoyo mu nyengo iyo yikwiza, ŵazamutora chara nesi kutengwa.+ 36  Nakuti ŵangafwaso chara, pakuti ŵali nga mbangelo. Iwo mbana ŵa Chiuta chifukwa ŵali kuwuka ku ŵakufwa. 37  Kweni mu nkhani yakuyowoya vya chivwati, Mozesi nayo wakayowoyapo kuti ŵakufwa ŵakuwuskika, apo wakuyowoya kuti Yehova* ni, ‘Chiuta wa Abrahamu, Chiuta wa Yisake, na Chiuta wa Yakhobe.’+ 38  Iyo ni Chiuta wa ŵakufwa yayi, kweni wa ŵamoyo, pakuti wose mbamoyo kwa iyo.”*+ 39  Ŵalembi ŵanyake ŵakamuzgora kuti: “Msambizgi, mwayowoya makora.” 40  Pakuti ŵakaŵavya chikanga chakuti ŵamufumbireso mafumbo ghanyake. 41  Sono iyo wakaŵafumba kuti: “Kasi vili wuli apo ŵakuti Khristu ni mwana wa Davide?+ 42  Pakuti mu buku la Masalimo Davide wakati, ‘Yehova* wakati kwa Fumu yane: “Khala ku woko lane lamalyero 43  m’paka niŵike ŵalwani ŵako kuŵa chakukandapo malundi ghako.”’+ 44  Usange Davide wakamuchema kuti Fumu, kasi wangaŵa wuli mwana wake?” 45  Sono apo ŵanthu wose ŵakapulikizganga, wakati ku ŵasambiri ŵake: 46  “Chenjerani na ŵalembi. Ŵakutemwa kuvwara minjilira yitali na kwendendeka uku na uku. Ŵakutemwa kuti ŵanthu ŵaŵatawuzgenge mwantchindi mu misika. Ŵakutemwa vitengo vyakunthazi* mu masunagoge kweniso malo ghakuzirwa chomene pa viphikiro.+ 47  Ŵakumilimitizga nyumba* za vyokoro ndipo pakukhumba kujilongora, ŵakulomba malurombo ghatali. Iwo ŵazamupokera cheruzgo chikuru.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “kumulengeska.”
Mazgu gheneko, “mutu wapakona.”
Mazgu gheneko, “ku mazaza gha kazembe.”
Panji kuti, “ntchakwenelera.”
Panji kuti, “mgonezi.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “mu kawonero kake.”
Panji kuti, “viwemi chomene.”
Panji kuti, “katundu wa.”