Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 19:1-48

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakuluta kwa Zakeyu (1-10)

  • Ntharika ya mamina 10 (11-27)

  • Yesu wakunjira mu Yerusalemu nga ni chatonda (28-40)

  • Yesu wakulilira Yerusalemu (41-44)

  • Yesu wakutozga tempile (45-48)

19  Yesu wakanjira mu Yeriko na kujumphamo.  Sono kura kukaŵa mwanalume munyake zina lake Zakeyu. Wakaŵa mulara wa ŵakusonkheska msonkho, ndiposo wakaŵa musambazi.  Sono iyo wakakhumbanga kuwona Yesu, kweni wakatondeka chifukwa cha mzinda, pakuti wakaŵa mufupi.  Ntheura wakachimbira panthazi na kukwera mu khuni la mkuyu kuti wawone Yesu, chifukwa wakaŵa pafupi kujumpha mu nthowa yeneyira.  Sono Yesu wakati wafika pa malo ghara, wakalaŵiska muchanya ndipo wakati kwa iyo: “Zakeyu, khira mwaluŵiro, pakuti muhanya uno nkhwenera kukhala mu nyumba yako.”  Wakakhira luŵiro uku wakusekelera, ndipo wakamupokelera kuŵa mulendo wake.  Ŵanthu ŵakati ŵawona ichi, wose ŵakamba kusinginika, ŵakati: “Waluta kukaŵa mulendo ku nyumba ya munthu wakwananga.”+  Kweni Zakeyu wakimilira ndipo wakati kwa Fumu: “Fumu, wonani, hafu ya ivyo nili navyo nipelekenge ku ŵakavu, ndipo munthu waliyose uyo nkhamulyera* kake nimuwezgerengepo kanayi.”+  Yesu wakati kwa iyo: “Muhanya uno chiponosko chiza mu nyumba iyi, chifukwa nayo ni mwana wa Abrahamu. 10  Pakuti Mwana wa munthu wakiza kuzakapenja na kuponoska icho chikazgeŵa.”+ 11  Apo ŵakapulikizganga vinthu ivi, wakayowoya ntharika yinyake, chifukwa wakaŵa pafupi na Yerusalemu ndipo ŵanthu ŵakaghanaghananga kuti Ufumu wa Chiuta uwonekenge nyengo yeneyiyo.+ 12  Ntheura iyo wakati: “Munthu munyake wakuzirwa wakaluta ku charu chakutali+ kuti wakimikike kuŵa fumu na kuwerako. 13  Pambere wandalute wakachema ŵazga ŵake 10, wakaŵapa mamina* na kuŵaphalira kuti, ‘Chitani malonda na ndalama izi m’paka nize.’+ 14  Kweni ŵanthu ŵa mu charu chake ŵakamutinkha ndipo ŵakatuma ŵimiliri pamanyuma pake, kukayowoya kuti, ‘Tikukhumba chara kuti munthu uyu waŵe themba lithu.’ 15  “Wati wimikika kuŵa fumu, wakawerako ndipo wakachema ŵazga awo wakaŵapa ndalama,* kuti wawone phindu ilo ŵasanga pa malonda.+ 16  Penepapo wakwamba wakafika, wakati, ‘Fumu, pa mina yinu nasangirapo mamina 10.’+ 17  Wakati kwa iyo, ‘Wachita makora, muzga muwemi. Pakuti wagomezgeka mu kanthu kachoko chomene, uŵe na mazaza pa misumba 10.’+ 18  Wachiŵiri wakiza, wakati, ‘Fumu, mina yinu yapanga mamina ghankhondi.’+ 19  Wakamuphaliraso uyu kuti, ‘Iwe nawe, uŵe mulaŵiliri wa misumba yinkhondi.’ 20  Kweni munyake wakiza, wakati, ‘Fumu, enani mina yinu iyi, nkhayisunga mu salu. 21  Mwawona, nkhawopanga imwe, chifukwa ndimwe munthu munonono. Mukutora icho mukasunga yayi ndipo mukuvuna icho mundaseŵe.’+ 22  Wakati kwa iyo, ‘Nkhukweruzga na mazgu ghako, muzga muheni iwe. Asi ukamanya kuti ndine munthu munonono, nkhutora icho nkhaleka kusunga na kuvuna icho nkhaleka kuseŵa?+ 23  Ukalekerachi kuŵika ndalama yane* ku banki? Ndipo pakwiza mphanyi nayitora pamoza na yapachanya.’ 24  “Penepapo wakati ku awo ŵakimilira pafupi, ‘Mupokani mina na kuyipeleka kwa uyo wali na mamina 10.’+ 25  Kweni ŵakati kwa iyo, ‘Fumu, wali na mamina 10.’ 26  ‘Nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wali navyo wazamupika vinandi, kweni uyo walije, wazamupokeka nanga ni icho wali nacho.+ 27  Kweniso zani nawo kuno ŵalwani ŵane aŵa, awo ŵakakhumbanga yayi kuti ine niŵe themba lawo, ndipo muŵakomere panthazi pane.’” 28  Ntheura Yesu wakati wayowoya vinthu ivi, wakadangira kukwelera ku Yerusalemu. 29  Wakati wafika pafupi na Betifage na Betaniya pa phiri lakuchemeka Phiri la Maolive,+ wakatuma ŵasambiri ŵaŵiri,+ 30  wakati: “Lutani mu muzi uwo mukuwuwona, ndipo para mwanjira mwamusanga mwana wa mbunda ŵamukakilira, uyo munthu nanga njumoza wandakwerepo. Mukamusuture na kwiza nayo. 31  Kweni usange munyake wamumufumbani kuti, ‘Kasi mukumusutulirachi?’ Mukati, ‘Fumu yikumukhumba.’” 32  Ntheura awo ŵakatumika ŵakaluta ndipo ŵakamusanga nga umo wakayowoyera.+ 33  Kweni apo ŵakasutulanga mwana wa mbunda, ŵenecho ŵakati kwa iwo: “Kasi mukusutulirachi mwana wa mbunda?” 34  Iwo ŵakati: “Fumu yikumukhumba.” 35  Ŵakaluta nayo kwa Yesu, ndipo ŵakaŵika malaya ghawo ghakuwaro pa mwana wa mbunda na kumukhalikapo Yesu.+ 36  Apo wakendanga ŵakatandikanga malaya ghawo ghakuwaro mu nthowa.+ 37  Wakati wafika pa msewu wakufuma ku Phiri la Maolive, wumba wose wa ŵasambiri ukamba kusekelera na kulumba Chiuta na mazgu ghakuru chifukwa cha milimo yose yankhongono iyo ŵakawona, 38  ŵakati: “Wakutumbikika ni uyo wakwiza nga ni Themba mu zina la Yehova!* Mtende uŵe kuchanya, na uchindami mu malo ghakuchanya nkhanira!”+ 39  Kweni Ŵafarisi ŵanyake mu mzinda ŵakati kwa Yesu: “Msambizgi, ŵalekeskani ŵasambiri ŵinu.”+ 40  Kweni wakazgora kuti: “Nkhumuphalirani kuti, usange aŵa ŵangakhala chete, malibwe ghachemerezgenge.” 41  Ndipo wakati wafika pafupi, wakawona msumba na kuwulilira,+ 42  wakati: “Okwe, muhanya uno uŵenge kuti wamanya vinthu vyamtende . . . kweni sono vyabisika ku maso ghako.+ 43  Chifukwa mazuŵa ghizenge pa iwe, apo ŵalwani ŵako ŵazamuzenga linga lakuzingilizga na makuni ghakusongoka ndipo ŵazamukuzingilizga na kukujalira vigaŵa vyose.+ 44  Ŵazamukutaya pasi, iwe na ŵana ŵako awo ŵali mukati mwako,+ ndipo pa iwe ŵazamulekapo chara libwe pachanya pa libwe linyake,+ chifukwa ukamanya chara nyengo ya kweruzgika kwako.” 45  Ndipo wakanjira mu tempile na kwamba kuchimbizgira kuwaro awo ŵakaguliskanga vinthu,+ 46  wakati kwa iwo: “Kuli kulembeka, ‘Nyumba yane yiŵenge nyumba yakusoperamo,’+ kweni imwe muli kuyizgora mphanji ya ŵankhungu.”+ 47  Wakasambizganga zuŵa lililose mu tempile. Kweni ŵalara ŵa ŵasembe, ŵalembi, na ŵalaraŵalara ŵa ŵanthu ŵakakhumbanga kumukoma,+ 48  ndipouli, ŵakasanga yayi nthowa yakumukomera, pakuti ŵanthu wose ŵakakhalanga pafupi na iyo kuti ŵamupulike.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “nkhamulyera pakumupa mulandu wautesi.”
Mina yimoza ya Ŵagiriki yikuyana na magiramu 340, yikayananga na madirakima 100. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu gheneko, “siliva.”
Mazgu gheneko, “siliva lane.”