Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 18:1-43

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ntharika ya chokoro icho chikakosera (1-8)

  • Mufarisi na wakusonkheska msonkho (9-14)

  • Yesu na ŵana (15-17)

  • Fumbo la munthu musambazi (18-30)

  • Yesu wakuyowoyaso vya nyifwa yake (31-34)

  • Wachibulumutira uyo wakapempheskanga wambaso kuwona (35-43)

18  Ntheura Yesu wakaŵaphalira ntharika yakuŵasambizga kuti ŵalombenge nyengo zose kwambura kuleka.+  Wakati: “Mu msumba unyake mukaŵa mweruzgi uyo wakopanga Chiuta chara ndipo wakapwelerangako vya munthu chara.  Mu msumba wura mukaŵa chokoro icho chikalutanga kwa iyo, chikatenge, ‘Londezgani urunji pakweruzga mulandu uwo uli pakati pa ine na mulwani wane.’  Sono kwa kanyengo wakakhumbanga chara kumovwira, kweni pamanyuma wakati mu mtima wake, ‘Nangauli nkhopa Chiuta chara panji kupwelerako vya munthu,  kweni pakuti chokoro ichi chikulutilira kunisuzga, niwoneseskenge kuti chapokera urunji, mwakuti chileke kwizaso na kunivuska.’”+  Penepapo Fumu yikati: “Pulikani icho mweruzgi wakayowoya, nangauli wakaŵa wambura urunji.  Kasi Chiuta wangatondeka kuwoneseska kuti ŵakusoleka ŵake awo ŵakumulilira muhanya na usiku+ ŵapokera urunji nangauli wakuchita nawo mwakuzikira?+  Nkhumuphalirani kuti, wawoneseskenge kuti ŵapokera urunji mwaluŵiro. Ndipouli, para Mwana wa munthu wakwiza, kasi wazamusanga nadi chipulikano ichi pa charu chapasi?”  Wakayowoyaso ntharika iyi ku ŵanthu ŵanyake awo ŵakagomezganga urunji wawo na awo ŵakawonanga ŵanyawo wose nga nkhanthu yayi, wakati: 10  “Ŵanthu ŵaŵiri ŵakakwelera ku tempile kukalomba, yumoza wakaŵa Mufarisi ndipo munyake wakusonkheska msonkho. 11  Mufarisi wakimilira na kwamba kulomba vinthu ivi mu mtima wake, ‘A Chiuta, nkhumuwongani kuti nili nga mbanthu ŵanyake chara, ŵakuphanga, ŵambura urunji, ŵaleŵi, panji nga ngwakusonkheska msonkho uyu. 12  Nkhuziŵizga kurya kaŵiri pa sabata. Nkhupeleka chakhumi cha vinthu vyose ivyo nkhusanga.’+ 13  Kweni wakusonkheska msonkho wakimilira pataliko, wakakhumba yayi nanga nkhulaŵiska kuchanya, kweni wakajitimbanga pa nganga, wakatenge, ‘A Chiuta, munilengere lusungu, nawakwananga.’+ 14  Nkhumuphalirani kuti, apo munthu uyu wakakhiliranga ku nyumba yake wakalongora kuti ni murunji kuluska Mufarisi.+ Pakuti waliyose uyo wakujikuzga wazamuyuyulika, kweni waliyose uyo wakujiyuyura wazamukwezgeka.”+ 15  Sono ŵanthu ŵakamba kumutolera ŵabonda ŵawo kuti waŵakhwaske, kweni ŵasambiri ŵakati ŵawona ichi, ŵakamba kuŵakalipira.+ 16  Kweni Yesu wakachemera ŵabonda kwa iyo, wakati: “Ŵalekani ŵana ŵachoko ŵize kwa ine. Lekani kuŵakanizga, pakuti Ufumu wa Chiuta ngwa ŵanthu nga ni aŵa.+ 17  Nadi nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakupokelera chara Ufumu wa Chiuta nga ni mwana muchoko wazamunjiramo chara.”+ 18  Ndipo wakulamulira munyake wakamufumba kuti: “Msambizgi muwemi, kasi nichitechi kuti nihare umoyo wamuyirayira?”+ 19  Yesu wakati kwa iyo: “Chifukwa wuli ukunichema muwemi? Palije uyo ni muwemi, kweni Chiuta pera ndiyo ni muwemi.+ 20  Ukughamanya malango ghakuti, ‘Ungaleŵanga chara,+ ungakomanga munthu chara,+ ungibanga chara,+ ungapelekanga ukaboni wautesi chara,+ chindika awuso na anyoko.’”+ 21  Penepapo wakati: “Nasungilira vyose ivi kufuma pa uwukirano wane.” 22  Yesu wakati wapulika nthena, wakamuphalira kuti: “Pachali chinthu chimoza icho chikupeleŵera kwa iwe: Ukaguliske vinthu ivyo uli navyo na kugaŵira ŵakavu, ndipo uŵenge na usambazi kuchanya. Wize uŵe mulondezgi wane.”+ 23  Wakati wapulika mazgu agha, wakaŵa na chitima, pakuti wakaŵa musambazi chomene.+ 24  Yesu wakamulaŵiska ndipo wakati: “Chizamuŵa chinthu chinonono nadi ku awo ŵali na ndalama kunjira mu Ufumu wa Chiuta!+ 25  Nakuti ntchipusu kuti ngamila yisolote mu jiso la sindano kuluska kuti munthu musambazi wanjire mu Ufumu wa Chiuta.”+ 26  Awo ŵakapulika ichi ŵakati: “Ipo ni njani wangaponoskeka?”+ 27  Yesu wakati: “Vinthu ivyo ni vyambura machitiko ku ŵanthu ni vyamachitiko kwa Chiuta.”+ 28  Kweni Petrosi wakati: “Wonani, ise tasida vinthu vithu na kumulondezgani.”+ 29  Yesu wakati kwa iwo: “Nadi nkhumuphalirani kuti, palije uyo wasida nyumba panji muwoli panji ŵakuru panji ŵanung’una panji ŵapapi panji ŵana chifukwa cha Ufumu wa Chiuta+ 30  uyo walekenge kusanga vinandi chomene mu nyengo yino, ndipo mu nyengo iyo yikwiza,* umoyo wamuyirayira.”+ 31  Penepapo wakatolera kumphepete ŵasambiri ŵake 12, ndipo wakati kwa iwo: “Wonani, tikukwelera ku Yerusalemu, ndipo vinthu vyose ivyo vili kulembeka na ntchimi vya Mwana wa munthu vyamufiskika.+ 32  Iyo wamupelekeka ku ŵanthu ŵamitundu+ ndipo ŵamumuhoya,+ kumuchitira msinjiro, na kumuthunyira mata.+ 33  Para ŵamuthyapura ŵamumukoma,+ kweni pa zuŵa lachitatu wamuwuka.”+ 34  Ŵasambiri ŵake ŵakapulikiska yayi ng’anamuro la vinthu ivi, chifukwa mazgu agha ghakabisika kwa iwo, ndipo ŵakapulikiska yayi ivyo wakayowoya. 35  Apo Yesu wakasendeleranga ku Yeriko, mumphepete mwa msewu mukakhala munthu wachibulumutira uyo wakapempheskanga.+ 36  Chifukwa chakuti wakapulika mzinda ukujumpha, wakamba kufumba icho chikachitikanga. 37  Ŵakamuphalira kuti: “Yesu Munazarete wakujumpha!” 38  Wakachemerezga kuti: “Yesu, Mwana wa Davide, munilengere lusungu!” 39  Ndipo awo ŵakendanga panthazi ŵakamba kumukanizga, ŵakamuphalira kuti wakhale chete. Kweni wakalutilira kuchemerezga chomene kuti: “Mwana wa Davide, munilengere lusungu!” 40  Penepapo Yesu wakimilira na kuchema munthu yura kuti wize kwa iyo. Wakati wafika pafupi, Yesu wakamufumba kuti: 41  “Kasi ukukhumba kuti nikuchitire vichi?” Wakati: “Fumu, nambeso kuwona.” 42  Sono Yesu wakati kwa iyo: “Yambaso kuwona, chipulikano chako chakuchizga.”+ 43  Ndipo nyengo yeneyiyo wakambaso kuwona, ndipo wakamba kumulondezga,+ wakapelekanga uchindami kwa Chiuta. Kweniso ŵanthu wose ŵakati ŵawona ichi, ŵakalumba Chiuta.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mgonezi.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.