Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 16:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ntharika ya muteŵeti wambura kugomezgeka (1-13)

    • ‘Wakugomezgeka mu vichoko ngwakugomezgeka mu vikuru’ (10)

  • Dango na Ufumu wa Chiuta (14-18)

  • Ntharika ya musambazi na Lazaro (19-31)

16  Yesu wakaphaliraso ŵasambiri ŵake kuti: “Munthu munyake musambazi wakaŵa na muteŵeti mulara, ndipo ŵanthu ŵakamuphara kwa bwana wake kuti wakasakazanga vinthu.  Ntheura bwana wakamuchema ndipo wakati kwa iyo, ‘Ukuti wuli na vinthu ivyo nkhupulika vya iwe? Lemba lipoti la umo wendeskera uteŵeti wako, chifukwa upwelelerengeso nyumba yane chara.’  Ndipo muteŵeti mulara wakati mu mtima wake, ‘Kasi nichitechi, pakuti bwana wane wanilekeskenge ntchito? Nilije nkhongono zakulimira, ndipo nkhuchita soni kupempheska.  Sono namanya icho nichitenge, mwakuti para wanilekeska ntchito, ŵanthu ŵazakanipokelere mu nyumba zawo.’  Ndipo wakati wachema awo ŵakaŵa na ngongoli kwa bwana wake, wakaŵafumba yumozayumoza. Wakati ku wakwamba, ‘Kasi ukakongora vichi kwa bwana wane?’  Wakazgora kuti, ‘Mabati* 100 gha mafuta gha olive.’ Wakati kwa iyo, ‘Tora icho ukalembapo phangano lako la ngongoli, ukhale pasi ndipo ulembepo 50 mwaluŵiro.’  Kufuma apo, wakati kwa munyake, ‘Sono iwe, ukakongora vichi?’ Wakati, ‘Makoro* 100 gha tirigu.’ Wakati kwa iyo, ‘Tora icho ukalembapo phangano lako la ngongoli ndipo ulembepo 80.’  Ndipo bwana wake wakamulumba muteŵeti mulara yura, nangauli wakaŵa wambura urunji, chifukwa wakachita mwavinjeru,* pakuti ŵana ŵa mu nyengo iyi* mbavinjeru mu muwiro wawo kuluska umo ŵaliri ŵana ŵa ungweru.+  “Nkhumuphaliraniso kuti: Sangani ŵabwezi kwizira mu usambazi wambura urunji,+ mwakuti para uwu wamara, ŵazakamupokelerani mu malo ghakukhalamo ghamuyirayira.+ 10  Munthu uyo ngwakugomezgeka mu vichoko, ngwakugomezgeka na mu vinandi, ndipo munthu uyo ngwambura kugomezgeka mu vichoko, ngwambura kugomezgeka na mu vinandi. 11  Ntheura usange muli ŵambura kugomezgeka pa usambazi wambura urunji, ni njani wangamuŵikizgani usambazi weneko? 12  Ndipo usange muli ŵambura kugomezgeka pa icho ntchamwene, ni njani wamupaninge icho ntchinu?+ 13  Palije uyo wangateŵetera nga ni muzga wa mabwana ghaŵiri, chifukwa panji watinkhenge yumoza na kutemwa munyake, panji wademelerenge kwa yumoza na kuyuyura munyake. Vingachitika yayi kuti pa nyengo yimoza muŵe ŵazga ŵa Chiuta na Usambazi.”+ 14  Sono Ŵafarisi awo ŵakaŵa ŵakutemwa ndalama, ŵakapulikizganga vinthu vyose ivi, ndipo ŵakamba kumung’ora.+ 15  Ntheura wakati kwa iwo: “Imwe mukujiwona kuŵa ŵarunji panthazi pa ŵanthu,+ kweni Chiuta wakumanya mitima yinu.+ Pakuti icho ŵanthu ŵakuwona kuti ntchakuzirwa ntchinthu chakuseluska pamaso pa Chiuta.+ 16  “Dango na ivyo Ntchimi zikalemba vikapharazgika m’paka mu nyengo ya Yohane. Kufuma nyengo yira makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta ghakupharazgika, ndipo ŵanthu ŵa mitundu yose ŵakulimbikira kuti ŵawusange.+ 17  Ntchipusu kuti kuchanya na charu chapasi vimare kweni lizgu limoza ilo lili kulembeka mu Dango lingamara yayi kwambura kufiskika.+ 18  “Waliyose uyo wakupata muwoli wake na kutora munyake wakuchita uleŵi, ndipo waliyose uyo wakutora mwanakazi wakuti mfumu wake wamupata, wakuchita uleŵi.+ 19  “Kukaŵa munthu munyake musambazi, uyo wakavwaranga malaya ghatchesamu na salu ziwemi. Wakasangwanga zuŵa na zuŵa na vinthu viwemi. 20  Kweni wakupempheska munyake zina lake Lazaro wakaŵa na vilonda thupi lose. Ŵanthu ŵakamuŵikanga pa chipata cha musambazi. 21  Wakadokeranga kurya vinthu ivyo vikambotokanga kufuma pa thebulu la munthu musambazi. Ntcheŵe nazo zikizanga na kumyanga vilonda vyake. 22  Sono nyengo yikati yajumphapo, wakupempheska yura wakafwa ndipo ŵangelo ŵakamutolera uko kukaŵa Abrahamu.* “Kweniso munthu musambazi wakafwa na kusungika. 23  Ndipo mu Dindi* wakinuska maso ghake, uku wakupulika vyakuŵinya, wakawona Abrahamu patali wali pafupi na Lazaro. 24  Ntheura wakachema ndipo wakati, ‘Adada Abrahamu, munilengere lusungu. Tumani Lazaro kuti wabizge songo ya munwe wake mu maji na kuzizimiska lulimi lwane, chifukwa nkhukomwa mu moto uwu wakugolera.’ 25  Kweni Abrahamu wakati, ‘Mwana wane, kumbuka kuti mu nyengo ya umoyo wako ukapokeranga viwemi, kweni Lazaro wakapokera vinthu viheni. Sono wakusanguluskika kuno kweni iwe ukukomwa. 26  Ndipo padera pa vinthu vyose ivi, pakati pa ise na imwe pali chibuwu chikuru, mwakuti awo ŵakukhumba kwambukira kwa imwe ŵakutondeka, kweniso awo ŵali uko awo ŵakukhumba kwambukira kwa ise ŵakutondeka.’ 27  Musambazi wakati, ‘Pakuti vili nthena, adada nkhumulombani kuti mumutume ku nyumba ya adada, 28  wakaŵape ukaboni wakukwana ŵabali ŵane ŵankhondi awo nili nawo, kuti nawo ŵaleke kwiza ku malo agha ghakuyuzga.’ 29  Kweni Abrahamu wakati, ‘Ŵali na mabuku gha Mozesi na Ntchimi, ŵapulikire ivyo vili mu mabuku agha.’+ 30  Musambazi wakati, ‘Yayi, adada Abrahamu, kweni usange munyake wakufuma ku ŵakufwa waluta kwa iwo, ŵamung’anamuka mtima.’ 31  Kweni Abrahamu wakati kwa iyo, ‘Usange ŵakutondeka kupulikira ivyo vili mu mabuku gha Mozesi+ na Ntchimi, ŵamukhorwa yayi nanga munyake wangawuka ku ŵakufwa.’”

Mazgu Ghamusi

Bati limoza likuyana na malita 22. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Koro yumoza wakuyana na malita 220. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “mwakuchenjera.”
Panji kuti, “mgonezi uwu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “pa chifuŵa cha Abrahamu.”
Panji kuti, “Hadesi,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.