Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 14:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Munthu wa mburu wakuchizgika pa Sabata (1-6)

  • Muŵe ŵakujiyuyura (7-11)

  • Chemani awo ŵalije kanthu (12-14)

  • Ntharika ya awo ŵakagwentha chiphikiro (15-24)

  • Kujipata kuti uŵe msambiri (25-33)

  • Mchere uwo wamara nkhongono (34, 35)

14  Nyengo yinyake pa Sabata, apo Yesu wakaluta kukarya chakurya mu nyumba ya mulongozgi munyake wa Ŵafarisi, ŵakamulaŵisiskanga.  Ndipo wonani, panthazi pake pakaŵa munthu uyo wakaŵa na mburu.*  Ntheura Yesu wakafumba ŵakumanya Dango na Ŵafarisi, kuti: “Kasi pa Sabata ntchakuzomerezgeka kuchizga panji yayi?”+  Kweni ŵakakhala chete. Penepapo wakamutora munthu yura, wakamuchizga na kumutuma kuti walutenge.  Ndipo wakati kwa iwo: “Ni njani wa imwe, uyo wangaleka kumufumiska mwaluŵiro mwana wake panji ng’ombe yake para yawa mu chisimi+ pa zuŵa la Sabata?”+  Ŵakatondeka kumuzgora.  Yesu wakati wawona umo ŵanthu awo ŵakachemeka ŵakasankhiranga malo ghakuzirwa chomene, wakaŵaphalira ntharika.+ Wakati kwa iwo:  “Para wachemeka ku chiphikiro cha nthengwa, ungakhalanga pa malo ghakuzirwa chomene chara.+ Panji munthu munyake wakuzirwa chomene kuluska iwe nayoso wachemeka.  Uyo wamuchemani mose mwaŵaŵiri, wangiza kwa iwe na kukuphalira kuti, ‘Pa malo agha pakhale munthu uyu.’ Mbwenu iwe ufumengepo na soni kukakhala pa malo ghapasi chomene. 10  Kweni para wachemeka, luta ukakhale pa malo ghapasi chomene, mwakuti para munthu uyo wakuchema wakwiza, wakuphalire kuti, ‘Nganya, luta pachanya para.’ Ndipo uchindikikenge panthazi pa ŵalendo ŵanyako wose.+ 11  Pakuti waliyose uyo wakujikuzga wazamuyuyulika ndipo waliyose uyo wakujiyuyura wazamukwezgeka.”+ 12  Wakayowoyaso na munthu uyo wakamuchema wakati: “Para ukunozga chakurya cha muhanya panji chakurya cha mise, kuchema ŵabwezi ŵako yayi panji ŵana ŵakwako panji ŵabali ŵako panji ŵazengezgani ŵako awo mbasambazi. Nyengo yinyake nawo ŵangakuchema ndipo chizamuŵa nga ŵakukuwezgerapo. 13  Kweni para wanozga chiphikiro, chema ŵakavu, ŵakulemara, ŵakupendera, na ŵachibulumutira.+ 14  Uzamuŵa wakukondwa, chifukwa ŵalije kanthu kakukuwezgerapo. Pakuti uzamupoka njombe yako pa chiwuka+ cha ŵarunji.” 15  Mulendo munyake wakati wapulika mazgu agha, wakati kwa Yesu: “Wakukondwa ni uyo wakurya* mu Ufumu wa Chiuta.” 16  Yesu wakati kwa iyo: “Munthu munyake wakanozga chiphikiro chikuru,+ ndipo wakachema ŵanthu ŵanandi. 17  Ndipo pa ora la chiphikiro, wakatuma muzga wake kuti wakaphalire awo ŵachemeka kuti, ‘Zaninge, chifukwa vinthu vyose vyanozgeka kale.’ 18  Kweni wose ŵakamba kugwentha.+ Wakwamba wakati kwa iyo, ‘Nagura munda ndipo nkhwenera kuluta kuti nkhawuwone, phepani nifikenge yayi.’ 19  Ndipo munyake wakati, ‘Nagura ng’ombe 10* ndipo nkhuluta kukaziyezga, phepani nifikenge yayi.’+ 20  Munyakeso wakati, ‘Natora waka mwanakazi ndipo pa chifukwa ichi ningiza yayi.’ 21  Sono muzga wakiza na kuphalira fumu yake vinthu ivi. Penepapo mweneko wa nyumba wakakwiya ndipo wakati kwa muzga wake, ‘Luta luŵiro mu misewu yikuru na nthowa ya mu msumba. Ukatole ŵakavu, ŵakulemara, ŵachibulumutira, na ŵakupendera.’ 22  Ndipo muzga yura wakati, ‘Fumu, nachita ivyo mukanituma, kweni malo ghachalipo.’ 23  Ntheura fumu yira yikati kwa muzga wake, ‘Luta mu misewu na mu nthowa, ndipo ukaŵachichizge kuti ŵize, mwakuti nyumba yane yizure.+ 24  Pakuti nkhumuphalirani kuti, palije nanga njumoza wa ŵanthu awo ŵakachemeka wachetenge chiphikiro chane.’”+ 25  Sono mizinda yikuru yikendanga nayo, ndipo wakang’anamuka, wakati kwa iwo: 26  “Usange munthu wakwiza kwa ine ndipo wakutinkha chara wiske, nyina, muwoli wake, ŵana ŵake, ŵakuru panji ŵanung’una ŵake, ŵadumbu ŵake, nanga mbumoyo wake,+ wangaŵa msambiri wane chara.+ 27  Waliyose uyo wakuleka kunyamura khuni lake lakusuzgikirapo* na kwiza pamanyuma pane, wangaŵa msambiri wane yayi.+ 28  Pakuti ni njani wa imwe uyo wakukhumba kuzenga chigongwe kwambura kukhala dankha pasi na kupendesera mtengo, kuti wawone usange wali na ndalama zakukwana kuti wachimalizge? 29  Kwambura kuchita nthena, wangazenga waka fawundeshoni na kutondeka kuchimalizga, ndipo wose awo ŵakuwona ŵangamba kumuseka. 30  Ŵayowoyenge kuti: ‘Munthu uyu wakamba kuzenga kweni wakutondeka kumalizga.’ 31  Panji ni themba ndi, ilo likuluta kukakumana na themba linyake ku nkhondo, kwambura kukhala dankha pasi na kufumbilira fundo kuti liwone usange lingamanya kwima na ŵankhondo 10,000 kwa uyo wakwiza na ŵankhondo 20,000? 32  Nakuti usange wangima yayi, apo munyake yura wachali kutali, iyo wakutuma gulu la ŵimiliri na kuŵeyelera mtende. 33  Mwakuyana waka, palije yumoza wa imwe uyo wakutondeka kuleka katundu wake wangaŵa msambiri wane.+ 34  “Mchere nguwemi. Kweni usange mchere wasukuluka, kasi nkhongono yake yingaweleramo wuli?+ 35  Ulije ntchito ku dongo nesi manyoŵa. Ŵanthu ŵakuwutaya waka. Uyo wali na makutu ghakupulika, wapulike.”+

Mazgu Ghamusi

Nthenda iyo yikutupiska munthu chifukwa cha maji agho ghazura mu thupi.
Mazgu gheneko, “wakurya chingwa.”
Panji kuti, “vipani vinkhondi vya ng’ombe.”