Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 13:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Muzamufwa para mundang’anamuke mtima (1-5)

  • Ntharika ya khuni la mkuyu lambura kupambika (6-9)

  • Mwanakazi wakukokonyara wakuchizgika pa Sabata (10-17)

  • Ntharika ya njere ya sinapi na nthukumusi (18-21)

  • Kulimbikira kunjira pa mulyango ufinyi (22-30)

  • Herode, “kambwe yura” (31-33)

  • Yesu wakulilira Yerusalemu (34, 35)

13  Pa nyengo yira, pakaŵa ŵanthu ŵanyake awo ŵakaphalira Yesu kuti Pilato wakakoma Ŵagalileya awo ŵakapelekanga sembe.  Yesu wakaŵazgora kuti: “Kasi mukughanaghana kuti Ŵagalileya aŵa ŵakaŵa ŵakwananga chomene kuluska Ŵagalileya ŵanyake wose chifukwa chakuti vinthu ivi vikaŵawira?  Yayi. Namwe muzamufwa mwakuyana waka para mundang’anamuke mtima.+  Kasi mukughanaghana kuti ŵanthu 18 awo chigongwe cha Siloamu chikaŵawira na kuŵakoma, ŵakaŵa ŵakwananga chomene kuluska ŵanthu ŵanyake wose awo ŵakukhala mu Yerusalemu?  Yayi. Namwe muzamufwa mwakuyana waka para mundang’anamuke mtima.”  Ndipo wakayowoyaso ntharika iyi: “Munthu munyake wakaŵa na khuni la mkuyu lakupandika mu munda wake wa mpheska, ndipo wakiza kuzakapenja vipambi mu khuni kweni wakasangamo kanthu yayi.+  Ndipo wakati kwa wakupwelelera munda wa mpheska, ‘Ni vyaka vitatu sono nkhwiza kuzakapenja vipambi mu khuni ili la mkuyu, kweni nindasangemo kanthu. Lidumura! Kasi pali chifukwa chakuti linangenge waka dongo?’  Wakamuzgora kuti, ‘Fumu, mulilekeso dankha chaka chino, nijime musi na kuŵikamo manyoŵa.  Usange munthazi lizamupambika vipambi, ntchiwemi, kweni usange chara, muzamulidumulira pasi.’”+ 10  Sono wakasambizganga mu sunagoge pa Sabata. 11  Ndipo wonani, pakaŵa mwanakazi uyo wakaŵa na mzimu uheni uwo ukamulwariska vyaka 18. Wakakokonyara msana ndipo wakatondekanga kwinuka. 12  Yesu wakati wamuwona, wakati: “Wamwanakazi, wafwatuka ku ulwari wako.”+ 13  Yesu wakaŵika mawoko ghake pa mwanakazi yura, nyengo yeneyiyo wakanyoloka na kwamba kupeleka uchindami kwa Chiuta. 14  Kweni mulara wa sunagoge wakakwiya chifukwa chakuti Yesu wakachizga munthu pa Sabata. Wakaphalira mzinda kuti: “Pali mazuŵa 6 ghakugwilira ntchito,+ ntheura mu mazuŵa agha mwizenge na kuzakachizgika, kweni pa zuŵa la Sabata chara.”+ 15  Kweni Fumu yikati kwa iyo: “Ŵapusikizgi,+ asi mose pa Sabata mukusutura ng’ombe yinu panji mbunda yinu mu chiŵaya na kuyilongozga kuti yikamwe maji?+ 16  Kasi ntchakwenelera chara kuti mwanakazi uyu, uyo ni mwana wa Abrahamu, ndiposo uyo Satana wakamukaka vyaka 18, kuti wasutulike ku suzgo ili pa zuŵa la Sabata?” 17  Sono wakati wayowoya vinthu ivi, wose awo ŵakamususkanga soni zikamba kuŵakora. Kweni mzinda wose ukamba kusekelera pa vinthu vyose vyauchindami ivyo wakachita.+ 18  Ntheura wakayowoyaso kuti: “Kasi Ufumu wa Chiuta ukuyana na vichi, ndipo ningawuyaniska na vichi? 19  Uli nga ni njere ya sinapi iyo munthu wakatora na kupanda mu munda wake, ndipo yikakura na kuŵa khuni likuru, ndipo tuyuni twamudera tukakhalanga mu minthavi yake.”+ 20  Ndipo wakayowoyaso kuti: “Kasi Ufumu wa Chiuta ningawuyaniska na vichi? 21  Uli nga ni nthukumusi iyo mwanakazi wakatora na kusazga na ufu wakukwana vipimo vitatu vikuru,* m’paka bulunga lose likatukumuka.”+ 22  Ndipo wakendanga mu msumba na msumba ndiposo muzi na muzi, kusambizga na kulutilira ulendo wake wa kuya ku Yerusalemu. 23  Sono munthu munyake wakati kwa iyo: “Fumu, kasi awo ŵazamuponoskeka mbachoko waka?” Iyo wakati kwa iwo: 24  “Limbikirani chomene kunjira pa mulyango ufinyi,+ chifukwa ŵanandi, nkhumuphalirani, ŵazamukhumba kunjiramo kweni ŵazamutondeka. 25  Para mweneko wa nyumba wawuka na kujara chijaro, muzamuyimilira kuwaro na kukhung’uska pa chijaro, na kuyowoya kuti: ‘Fumu, tijuliraniko.’+ Kweni iyo wazamumuzgorani kuti, ‘Nkhumanya chara uko mwafuma.’ 26  Penepapo muzamwamba kuyowoya kuti, ‘Tikarya na kumwa panthazi pinu, ndipo mukasambizganga mu misewu yithu yikuru.’+ 27  Kweni iyo wazamuti kwa imwe, ‘Nkhumanya yayi uko mwafuma. Fumaniko kwa ine, mose imwe mukuchita ubendezi!’ 28  Kwenekura ndiko mwamulilira na kuska mino ghinu, apo muzamuwona Abrahamu, Yisake, Yakhobe, na ntchimi zose mu Ufumu wa Chiuta, kweni imwe mwaponyeka kuwaro.+ 29  Kweniso ŵanthu ŵazamufuma kumafumiro gha dazi na kumanjiliro gha dazi, ndiposo kumpoto na kumwera. Ŵazamukhala pa thebulu mu Ufumu wa Chiuta. 30  Ndipo wonani, pali awo mbaumaliro awo ŵazamuŵa ŵakwamba, ndipo pali awo mbakwamba awo ŵazamuŵa ŵaumaliro.”+ 31  Mu ora lenelira Ŵafarisi ŵanyake ŵakiza na kumuphalira kuti: “Fumanimo muno ndipo lutaninge, chifukwa Herode wakukhumba kumukomani.” 32  Yesu wakati kwa iwo: “Lutani, mukamuphalire kambwe yura kuti, ‘Wona, nkhufumiska viŵanda na kuchizga ŵanthu muhanya uno na namachero, ndipo zuŵa lachitatu nizamuŵa kuti namara.’ 33  Ndipouli, nkhwenera kulutilira ulendo wane muhanya uno, machero, na namachero ghara, chifukwa chingachitika yayi kuti ntchimi yikomekere kuwaro kwa Yerusalemu.+ 34  Yerusalemu, Yerusalemu, uyo wakukoma ntchimi na kudinya na malibwe awo ŵakatumika kwa iyo.+ Nkhakhumbanga kuwunganya ŵana ŵako kanandi waka, nga umo nyatazi wakuwunganyira twana twake kusi ku mapapindo ghake. Kweni imwe mukakhumba chara.+ 35  Wonani, nyumba yinu yajowoleka.+ Nkhumuphalirani kuti, muzamuniwonaso chara m’paka muzakayowoye kuti, ‘Ngwakutumbikika uyo wakwiza mu zina la Yehova!’”*+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “seya.” Seya yumoza wakuyana na malita 7.33. Wonani Vyakusazgirapo B14.