Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Luka 12:1-59

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Nthukumusi ya Ŵafarisi (1-3)

 • Mopenge Chiuta, ŵanthu yayi (4-7)

 • Kuzomera Khristu (8-12)

 • Ntharika ya musambazi uyo wakaŵa muzeleza (13-21)

 • Lekani kwenjerwa (22-34)

  • Kamskambo kachoko (32)

 • Kuŵa maso (35-40)

 • Muteŵeti mulara wakugomezgeka na wambura kugomezgeka (41-48)

 • Mtende yayi, kweni kugaŵikana (49-53)

 • Kumanya zinyengo (54-56)

 • Kumazga mphindano (57-59)

12  Pa nyengo iyi, mzinda wa ŵanthu ŵanandi chomene ukawungana mwakuti ŵakakandananga. Yesu wakamba kuyowoya ku ŵasambiri ŵake kuti: “Chenjerani na nthukumusi ya Ŵafarisi, iyo mbupusikizgi.+  Kweni palije chinthu chakubenekelereka icho chizamuŵa chambura kubenulika, na chakubisika icho chizamuŵa chambura kumanyikwa.+  Ntheura vinthu ivyo mukuyowoya mu chisi vizamupulikikwa mu ungweru, ndipo ivyo mukuphwepwerezgana mu vipinda vizamupharazgika pachanya pa nyumba.  Kweniso, nkhumuphalirani ŵabwezi ŵane+ kuti mungopanga yayi awo ŵakukoma thupi chifukwa palije chinyake icho ŵangachita.+  Kweni nimulongoraninge uyo mukwenera kopa: Mopenge Uyo para wakoma munthu, wali na mazaza kumuponya mu Gehena.*+ Enya, nkhumuphalirani, ndiyo mopenge.+  Asi mpheta zinkhondi zikuguliskika tumanjawala tuŵiri twakuzirwa pachoko?* Kweni palije nanga njimoza iyo Chiuta wakuyiluwa.+  Kweni nanga ni masisi gha kumutu kwinu ghose ghali kupendeka.+ Kopa chara, imwe muli ŵakuzirwa kuluska mpheta zinandi.+  “Nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakunizomera panthazi pa ŵanthu,+ Mwana wa munthu nayo wazamumuzomera panthazi pa ŵangelo ŵa Chiuta.+  Kweni waliyose uyo wakunikana panthazi pa ŵanthu nane nizamumukana panthazi pa ŵangelo ŵa Chiuta.+ 10  Ndipo waliyose uyo wakuyowoyera mazgu ghaheni Mwana wa munthu wazamugowokereka. Kweni waliyose uyo wakuyuyura mzimu utuŵa wazamugowokereka chara.+ 11  Para ŵamutolerani panthazi pa wumba,* ŵalara ŵa boma, na ŵamazaza, kwenjerwa chara na umo mwamuyowoyera panji umo mwamujivikililira panji icho mwamuyowoya,+ 12  chifukwa mzimu utuŵa wamumusambizgani mu ora lenelira vinthu ivyo mwamuyowoya.”+ 13  Ndipo munthu munyake mu mzinda wakati kwa iyo: “Msambizgi, phalirani mukuru wane kuti wanigaŵireko chiharo.” 14  Yesu wakati kwa iyo: “Wamunthu iwe, ni njani wakanimika kuŵa mweruzgi panji wakugaŵa chiharo chinu?” 15  Penepapo wakati kwa iwo: “Muŵenge maso ndipo chenjerani na mtundu uliwose wa uryezi,*+ chifukwa nanga munthu wangaŵa na vinthu vinandi, umoyo wake ukufuma mu ivyo wali navyo yayi.”+ 16  Yesu wakaŵayowoyera ntharika, wakati: “Munda wa munthu munyake musambazi ukapambika makora. 17  Ntheura wakamba kughanaghana mu mtima wake kuti, ‘Sono pakuti nilije malo ghakulongapo vyakurya vyane, kasi nichitechi?’ 18  Sono wakati, ‘Nichitenge ichi:+ Nipasulenge nthamba zane na kuzenga zikuruko. Mwenemumo ndimo nilongenge vyakurya vyane vyose na katundu wane yose. 19  Ndipo nitenge: “Nili na vinthu viwemi vinandi ivyo nikondwenge navyo kwa vyaka vinandi. Sono nifwase, nirye, nimwe na kusangwa.”’ 20  Kweni Chiuta wakati kwa iyo, ‘Muzeleza iwe, usiku uno ufwenge.* Ipo ni njani waŵenge na vinthu ivyo wasunga?’+ 21  Ntheura ndimo viliri na munthu uyo wakujisungira usambazi kweni ni musambazi chara kwa Chiuta.”+ 22  Penepapo wakati ku ŵasambiri ŵake: “Pa chifukwa ichi nkhumuphalirani kuti, lekani kwenjerwa na umoyo winu kuti muryengechi panji kuti mathupi ghinu mughavwalikenge vichi.+ 23  Pakuti umoyo ngwakuzirwa chomene kuluska chakurya ndipo thupi likuluska chakuvwara. 24  Wonani ŵachaholi: Ŵakuseŵa chara nesi kuvuna, ndipo ŵalije nthamba nesi pakulonga, ndipouli, Chiuta wakuŵalyeska.+ Asi imwe muli ŵakuzirwa chomene kuluska viyuni?+ 25  Ni njani wa imwe uyo chifukwa cha kwenjerwa wangasazgirako ora limoza* ku umoyo wake? 26  Ntheura usange mungachita chara kanthu kachoko aka, chifukwa wuli mukwenjerwa na vinthu vinyake ivi?+ 27  Wonani umo maluŵa ghakukulira: Ghakugwira ntchito chara nesi kupanga salu. Kweni nkhumuphalirani kuti, nanga ni Solomoni mu uchindami wake wose wandavwarepo laya lakutowa lakuyana na maluŵa agha.+ 28  Sono usange ndimo Chiuta wakuvwalikira vyakumera vyamuthengere, ivyo muhanya uno vilipo ndipo namachero vikuponyeka pa moto,* asi wavwalikenge chomene imwe, imwe ŵachipulikano chichoko? 29  Ntheura lekani kwenjerwa kuti muryengechi panji mumwengechi, ndipo lekani kufipa mtima.+ 30  Chifukwa vyose ivi ni vinthu ivyo mitundu ya charu yikupenja chomene, kweni Awiskemwe ŵakumanya kuti mukusoŵerwa vinthu ivi.+ 31  Kweni lutilirani kupenja Ufumu wake, ndipo vinthu ivi visazgikirengeko kwa imwe.+ 32  “Kopa chara imwe ŵakamskambo kachoko,+ chifukwa Awiskemwe ŵazomerezga kumupani Ufumu.+ 33  Guliskani vinthu ivyo muli navyo ndipo pelekani vyawanangwa vyalusungu.*+ Pangani tuvikwama twa ndalama uto tukumara chara, uwo mbusambazi wambura kumara kuchanya,+ uko munkhungu wakufikako chara ndipo vidoyo vikurya yayi. 34  Pakuti uko kuli usambazi winu, ndiko kuŵengeso mitima yinu. 35  “Muvware na kunozgeka*+ ndipo nyali zinu zigolerenge.+ 36  Ndipo muŵe nga mbanthu awo ŵakulindilira+ fumu yawo kufuma ku chiphikiro cha nthengwa,+ mwakuti para yikwiza na kukhung’uska ŵayijulire nyengo yeneyiyo. 37  Ŵakukondwa mbazga awo fumu yawo pakwiza yikuŵasanga ŵakulinda. Nadi nkhumuphalirani, yizamunozgeka* na kuŵakhalika pa thebulu ndipo yizamwiza na kuŵateŵetera. 38  Mbakukondwa usange para yikwiza pa ulinda wachiŵiri,* nanga ngwachitatu,* yikuŵasanga kuti mbakunozgeka. 39  Kweni manyani kuti usange mweneko wa nyumba wangamanya ora ilo munkhungu wangizira, wangazomerezga yayi kuti munkhungu wagumure na kunjira mu nyumba yake.+ 40  Imwe namwe, muŵe ŵakunozgeka, chifukwa Mwana wa munthu wakwiza pa ora ilo mukughanaghana kuti ndilo chara.”+ 41  Penepapo Petrosi wakati: “Fumu, kasi mukuyowoya ntharika iyi kwa ise pera panji ku waliyose?” 42  Ndipo Fumu yikati: “Kasi muteŵeti mulara wakugomezgeka, uyo ngwavinjeru ni njani, uyo fumu yake yimwimikenge pa gulu la ŵateŵeti ŵake kuti waŵapenge chakurya chakukwana pa nyengo yakwenelera?+ 43  Ngwakukondwa muzga uyo, usange fumu yake pakwiza yizamumusanga wakuchita nthena. 44  Nkhumuphalirani unenesko kuti, yizamumwimika pa vyose ivyo yili navyo. 45  Kweni usange muzga yura wayowoyenge mu mtima wake kuti, ‘Fumu yane yikuchedwa kwiza,’ na kwamba kutimba ŵateŵeti ŵanalume na ŵateŵeti ŵanakazi, ndiposo kurya na kumwa na kuloŵera,+ 46  fumu ya muzga yura yizenge pa zuŵa ilo wakuyilindizga yayi kweniso mu ora ilo wakumanya chara. Ndipo yizamumulanga chomene na kumupa chigaŵa pamoza na ŵambura kugomezgeka. 47  Ndipo muzga uyo wakapulikiska khumbo la fumu yake kweni wakanozgeka chara panji kuchita ivyo wakaphalirika* wazamutimbika vikoti vinandi.+ 48  Kweni uyo wakapulikiska chara ndipo wakachita vinthu vyakwenelera chilango, wazamutimbika vikoti vichoko waka. Nadi, waliyose uyo wapika vinandi, vinandi vizamukhumbikwa kwa iyo. Ndipo uyo ŵanthu ŵamuŵika kuŵa mulaŵiliri pa vinandi, ŵazamukhumbaso vinandi kwa iyo.+ 49  “Nkhiza kuzakabuska moto pa charu chapasi, ndipo nikhumbengeso vichi usange wabuskika kale? 50  Nadi, nili na ubatizo uwo nkhwenera kubatizika, ndipo nkhutambura m’paka uzakamare.+ 51  Kasi mukughanaghana kuti nkhiza kuzakapeleka mtende pa charu chapasi? Nkhumuphalirani kuti, nkhiza kuzakapeleka mtende yayi kweni kugaŵikana.+ 52  Pakuti kufuma sono muzamuŵa ŵanthu ŵankhondi mu nyumba yimoza, ŵakugaŵikana, ŵatatu kwimikana na ŵaŵiri ndipo ŵaŵiri kwimikana na ŵatatu. 53  Pazamuŵa kugaŵikana, dada na mwana wake mwanalume, mwana mwanalume na wiske, mama na mwana wake msungwana, mwana msungwana na nyina, mamavyara na mkamwana wake, ndipo mkamwana na nyinavyara.”+ 54  Ndipo wakayowoyaso na mizinda kuti: “Para mwawona bingu likukwera kuzambwe,* nyengo yeneyiyo mukuti, ‘Vula ya mphepo yikwiza,’ ndipo vikuchitika nadi. 55  Para mwawona mphepo yamwera yikuputa, mukuti, ‘Kuŵenge chithukivu,’ ndipo vikuchitika nadi. 56  Ŵapusikizgi, mukumanya kawonekero ka charu chapasi na mtambo, kweni chifukwa wuli mukutondeka kumanya nyengo iyi?+ 57  Kasi mukutondekerachi kujeruzga mwekha na kumanya icho ntchaurunji? 58  Para ukuluta kwa mweruzgi lumoza na uyo uli nayo na mulandu, apo muchali mu nthowa chitapo kanthu kuti umazge mphindano iyo yilipo, mwakuti waleke kukutolera panthazi pa mweruzgi, chifukwa mweruzgi wamukupeleka kwa msilikari wa pa khoti, ndipo msilikari wa pa khoti wamukuponya mu jele.+ 59  Nkhukuphalira kuti, uzamufumamo chara mura m’paka upeleke dankha kandalama kaumaliro.”*

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “na masariyoni ghaŵiri.” Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “sunagoge.”
Panji kuti, “udokezi.”
Mazgu gheneko, “usiku uno ŵakhumbenge umoyo wako.”
Mazgu gheneko, “mkono umoza.” Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji, “uvuno.”
Panji kuti, “vyawanangwa ku ŵakavu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “Muvware zikhore mu viwuno vinu.”
Panji kuti, “yizamujikaka mu chiwuno.”
Kwamba cha m’ma 9 koloko usiku m’paka pakati pa usiku.
Kwamba pakati pa usiku m’paka 3 koloko mulenji.
Panji kuti, “kuchita mwakuyana na khumbo lake.”
Mazgu ghanyake, “kumanjiliro gha dazi.”
Mazgu gheneko, “lepitoni laumaliro.” Wonani Vyakusazgirapo B14.