Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 11:1-54

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Umo mungalombera (1-13)

    • Lurombo lwachiyelezgero (2-4)

  • Kufumiska viŵanda na munwe wa Chiuta (14-23)

  • Mzimu waukazuzi wawelera (24-26)

  • Chimwemwe cheneko (27, 28)

  • Chimanyikwiro cha Yona (29-32)

  • Nyali ya thupi (33-36)

  • Soka ku ŵapusikizgi (37-54)

11  Sono wakaŵa pa malo ghanyake wakalombanga, ndipo wakati wamara, yumoza wa ŵasambiri ŵake wakati kwa iyo: “Fumu, mutisambizge kulomba, umo Yohane nayo wakasambizgira ŵasambiri ŵake.”  Wakati kwa iwo: “Para mukulomba, mutenge, ‘Adada, zina linu lituŵiskike.+ Ufumu winu wize.+  Mutipe chakurya* chithu cha zuŵa lililose kuyana na ivyo tikusoŵerwa zuŵa lililose.+  Ndipo mutigowokere zakwananga zithu,+ pakuti ise nase tikugowokera waliyose uyo watinangira.*+ Mungatitoleranga mu kuyezgeka chara.’”+  Kweniso wakati kwa iwo: “Tiyelezgere kuti muli na mubwezi ndipo usiku pakati mwaluta kwa iyo na kumupempha kuti, ‘Nganya, nibwelekako vingwa vitatu,  chifukwa kwiza mubwezi wane wafuma kutali ndipo nilije kanthu kakuti nimupe.’  Ndipo mubwezi winu wakuzgora mu nyumba kuti: ‘Leka kunisuzga. Najarako kale ku mulyango, ndipo ine na ŵana ŵane tagona. Ningawuka yayi kuti nikupe kanthu.’  Nkhumuphalirani kuti, wawukenge nadi na kumupa kanthu chifukwa chakuti ni mubwezi wake chara, kweni wawukenge na kumupa vinthu ivyo wakukhumba chifukwa cha kukosera kwake.+  Ntheura nkhumuphalirani kuti, lutilirani kulomba,+ ndipo mupikenge. Lutilirani kupenja, ndipo musangenge. Lutilirani kukhung’uska, ndipo kumujulikiraninge.+ 10  Pakuti waliyose uyo wakulomba wakupokera,+ ndipo waliyose uyo wakupenja wakusanga, ndipo waliyose uyo wakukhung’uska kumujulikirenge. 11  Ni dada nju pakati pinu uyo, usange mwana wake wakumupempha somba, wakumupa njoka m’malo mwa somba?+ 12  Panji usange wakumupempha sumbi, wakumupa kalizga? 13  Ntheura, usange imwe, nangauli muli ŵaheni, mukumanya kupeleka vyawanangwa viwemi ku ŵana ŵinu, ipo kuli wuli Adada ŵakuchanya? Asi ŵapelekenge mzimu utuŵa ku awo ŵakuŵalomba?”+ 14  Pamanyuma wakafumiska chiŵanda icho chikatondeskanga munthu kuyowoya.+ Chiŵanda ichi chikati chafuma, munthu yura wakamba kuyowoya. Ndipo mizinda yikazizwa.+ 15  Kweni ŵanyake ŵakati: “Wakufumiska viŵanda na nkhongono za Belezebule,* fumu ya viŵanda.”+ 16  Ŵanyake pakukhumba kumuyezga, ŵakamba kupenja chimanyikwiro+ kwa iyo chakufuma kuchanya. 17  Yesu wakati wamanya maghanoghano ghawo,+ wakati kwa iwo: “Ufumu uliwose uwo ukugaŵikana ukupasuka, ndipo nyumba iyo yagaŵikana yikuwa. 18  Mwakuyana waka, usange Satana wakujiwukira yekha, kasi ufumu wake ungima wuli? Chifukwa imwe mukuti ine nkhufumiska viŵanda na nkhongono za Belezebule. 19  Usange ine nkhufumiska viŵanda na nkhongono za Belezebule, kasi ŵana ŵinu ŵakuvifumiska na nkhongono za njani? Lekani ŵaŵenge ŵeruzgi ŵinu. 20  Kweni usange nkhufumiska viŵanda na munwe wa Chiuta,+ ipo Ufumu wa Chiuta wamubuchizgani.+ 21  Para munthu wankhongono uyo wali na vilwero wakulinda nyumba yake, katundu wake wakuvikilirika. 22  Kweni para kwiza munthu munyake wankhongono chomene kuluska iyo, wakumuthereska na kumupoka vilwero vyake vyose ivyo wagomezganga, ndipo katundu uyo wapoka wakugaŵirako ŵanyake. 23  Uyo wali ku chigaŵa chane chara, wakususkana nane, ndipo uyo wakuwunjika lumoza na ine chara, wakuparanya.+ 24  “Para mzimu waukazuzi wafuma mwa munthu, ukujumpha mu charu chambura maji kupenja malo ghakupumulirapo, kweni para ukughasanga yayi, ukuti, ‘Niwelerenge ku nyumba yane uko nkhafuma.’+ 25  Para wafika ukusanga nyumba yaphyereka makora na kutozgeka. 26  Ndipo ukuluta na kukatora mizimu yinyake 7 yiheni chomene yakuluska iwo, ndipo para yanjira mukati, yikukhala mwenemumo. Ndipo munthu uyo wakuŵa muheni chomene kuluska pakwamba.” 27  Sono apo wakayowoyanga vinthu ivi, mwanakazi munyake mu mzinda wakachemerezga ndipo wakati kwa iyo: “Wakukondwa ni mwanakazi uyo nthumbo yake yikayegha imwe na mabere agho mukawonkha!”+ 28  Kweni iyo wakati: “Chara, kweni ŵakukondwa ni awo ŵakupulika mazgu gha Chiuta na kughasungilira!”+ 29  Apo mizinda yikawunjikananga pamoza, wakamba kuyowoya kuti: “Muwiro uwu ni muwiro uheni. Ukupenja chimanyikwiro, kweni upikenge chimanyikwiro chilichose chara, kupaturako chimanyikwiro cha Yona.+ 30  Pakuti nga umo Yona+ wakaŵira chimanyikwiro ku Ŵanineve, Mwana wa munthu nayo ndimo waŵirenge chimanyikwiro ku muwiro uwu. 31  Fumukazi ya kumwera+ yizamuwuskika pa nyengo ya cheruzgo pamoza na muwiro uwu ndipo yizamuŵasuska, chifukwa yikafuma ku vigoti vya charu chapasi kuti yizakapulike vinjeru vya Solomoni. Kweni, wonani, wakuluska Solomoni wali pano.+ 32  Ŵanthu ŵa ku Nineve ŵazamuwuka pa nyengo ya cheruzgo pamoza na muwiro uwu ndipo ŵazamuwususka, chifukwa iwo ŵakang’anamuka mtima ŵakati ŵapulika ivyo Yona wakapharazga.+ Kweni wonani, wakuluska Yona wali pano. 33  Para munthu wakozga nyali, wakuyiŵika pakubisika chara nesi kuyibenekelera na chidunga, kweni wakuyiŵika pa chakuŵikapo nyali,+ mwakuti awo ŵakunjiramo ŵawone ungweru. 34  Nyali ya thupi ni jiso lako. Para jiso lako likudodoliska pa chimoza, thupi lako lose nalo likuŵa lakungweluka. Kweni para jiso lako ndiheni, thupi lako nalo likuŵa chisi.+ 35  Ntheura chenjera, kuti ungweru uwo uli mwa iwe uleke kuŵa chisi. 36  Ipo usange thupi lako lose ndakungweluka, ndipo lilije kachigaŵa ako kali na chisi, thupi lose liŵarenge nga umo nyali yikupelekera ungweru kwa iwe.” 37  Wakati wayowoya ichi, Mufarisi munyake wakamupempha kuti wakarye nayo. Ntheura wakanjira na kukhala pa thebulu. 38  Ndipouli, Mufarisi yura wakazizwa wakati wawona kuti Yesu wandageze* mu mawoko pakurya chakurya.+ 39  Kweni Fumu yikati kwa iyo: “Imwe Ŵafarisi, mukusuka kuwaro kwa nkhombo* na mbale, kweni mukati mwinu mwazura uryezi na uheni.+ 40  Ŵanthu ŵazeleza imwe! Asi uyo wakapanga kuwaro ndiyo wakapanga na mukati wuwo? 41  Kweni vinthu ivyo vili mukati muvipeleke nga ni vyawanangwa vyalusungu,* ndipo wonani, vinthu vyose viŵenge vyakutowa kwa imwe. 42  Kweni soka kwa imwe Ŵafarisi, chifukwa mukupeleka chakhumi cha minti na peganoni na mphangwe yinyake yiliyose,+ kweni mukuzerezga urunji na chitemwa cha Chiuta! Vinthu ivi chikaŵa chakwenelera kuvichita, kweni kwambura kuzerezga vinthu vinyake.+ 43  Soka kwa imwe Ŵafarisi, chifukwa mukutemwa vitengo vyakunthazi* mu masunagoge na kutawuzgika mwantchindi mu misika!+ 44  Soka kwa imwe, chifukwa muli nga ni madindi* agho ghakuwoneka yayi,+ agho ŵanthu ŵakwenda pachanya pake kwambura kumanya!” 45  Wakumanya Dango munyake wakamuzgora kuti: “Msambizgi, pakuyowoya vinthu ivi mukunena na ise wuwo.” 46  Penepapo iyo wakati: “Soka na kwa imwe wuwo ŵakumanya Dango, chifukwa mukuthwikiska ŵanthu katundu muzito, kweni imwe mukumukhwaska chara na munwe winu!+ 47  “Soka kwa imwe, chifukwa mukuzenga madindi* gha ntchimi, kweni ŵasekuru ŵinu ndiwo ŵakazikoma!+ 48  Imwe muli ŵakaboni ŵa milimo ya ŵasekuru ŵinu, ndipo mukuŵakhozgera, chifukwa iwo ŵakakoma ntchimi+ kweni imwe mukuzenga madindi ghawo. 49  Pa chifukwa ichi vinjeru vya Chiuta navyo vikuti, ‘Nizamuŵatumira ntchimi na ŵapositole, ndipo ŵazamukoma na kutambuzga ŵanyake ŵa iwo, 50  mwakuti ndopa izo zakathiskika za ntchimi zose kufuma apo charu chikambira zifumbike ku muwiro uwu.+ 51  Kwamba na ndopa za Abelu+ m’paka ndopa za Zekariya, uyo wakakomekera pakati pa jotchero na nyumba.’*+ Nadi nkhumuphalirani kuti zizamufumbika ku muwiro uwu. 52  “Soka kwa imwe ŵakumanya Dango, chifukwa mukabisa kiyi wakujulira ŵanthu kuti ŵamanye Chiuta. Imwe mukanjiramo chara, ndipo awo ŵakanjiranga mukaŵajandizga!”+ 53  Sono Yesu wakati wafuma mura, ŵalembi na Ŵafarisi ŵakamba kumuwungilira na kumuphulunga na mafumbo ghanandi. 54  Ŵakamukhazganga kuti ŵamusange kafukwa pa icho wayowoyenge.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “chingwa.”
Mazgu gheneko, “wali nase na ngongoli.”
Ili ni zina la Satana.
Ndiko kuti, kugeza kwa mwambo panji mutheto.
Mazgu ghanyake, “kapu.”
Panji kuti, “vyawanangwa ku ŵakavu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “viwemi chomene.”
Panji kuti, “madindi ghachikumbusko.”
Panji kuti, “madindi ghachikumbusko.”
Panji kuti, “tempile.”