Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Luka 10:1-42

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakutuma ŵasambiri 70 (1-12)

  • Soka misumba iyo yindang’anamuke mtima (13-16)

  • Ŵasambiri 70 ŵawerako (17-20)

  • Yesu wakulumba Awiske chifukwa cha kutemwa ŵakujiyuyura (21-24)

  • Ntharika ya Musamariya muwemi (25-37)

  • Yesu wali kwa Marita na Mariya (38-42)

10  Pamanyuma pa vinthu ivi, Fumu yikasora ŵanyakeso 70 na kuŵatuma ŵaŵiriŵaŵiri+ kudangira mu msumba uliwose na malo agho iyo yikakhumbanga kufikako.  Yikati kwa iwo: “Nadi, vuna njinandi chomene, kweni ŵantchito mbachoko. Ntheura lombani Mwenecho wa vuna kuti watume ŵantchito ku vuna yake.+  Lutaninge. Wonani, nkhumutumani nga twana twa mberere pakati pa mphumphi.+  Mungayeghanga kachikwama ka ndalama chara, nesi thumba la chakurya, nesi vilyato,*+ ndipo kutawuzga waliyose* chara mu msewu.  Nyumba yiliyose iyo mwamunjiramo, pakwamba mukati: ‘Mtende uŵe mu nyumba iyi.’+  Ndipo usange muli munthu wakutemwa mtende, mtende winu wamuŵa pa iyo. Kweni usange mulije, mtende wamuwelera kwa imwe.  Ntheura mukakhale mu nyumba yeneyiyo,+ mukarye na kumwa ivyo ŵamupani,+ pakuti wantchito wakwenera kupokera malipiro ghake.+ Mungakasamanga chara kuya ku nyumba iyi na iyi.  “Kweniso mu msumba uliwose uwo mwamunjiramo, para ŵamupokelerani mukaryenge ivyo ŵamukhalikirani.  Mukachizgenge ŵalwari awo ŵalimo, na kuŵaphalira kuti: ‘Ufumu wa Chiuta waneng’enera.’+ 10  Kweni mu msumba uliwose uwo mwamunjiramo, para ŵaleka kumupokelerani, mukalute mu misewu yikuru ya mu msumba uwo ndipo mukati: 11  ‘Fuvu la mu msumba winu ilo langudemelera ku malundi ghithu tikumuphatirani.+ Kweni manyani kuti Ufumu wa Chiuta waneng’enera.’ 12  Nkhumuphalirani kuti pa zuŵa ilo, vinthu vizamuŵako makora ku Sodomu kuluska msumba uwo.+ 13  “Soka kwa iwe, Korazini! Soka kwa iwe, Betesayida! chifukwa milimo yankhongono iyo yachitika mwa imwe yichitikirenge mu Ture na Sidoni, mphanyi ŵali kung’anamuka kale mtima na kuvwara chigudulu na kukhala mu vyoto.+ 14  Pa cheruzgo vinthu vizamuŵako makora kwa Ture na Sidoni kuluska kwa imwe. 15  Ndipo iwe Kaperenaumu, kasi ukwezgekenge kuchanya? Ukhilirenge ku Dindi!* 16  “Uyo wakupulikizga kwa imwe wakupulikizgaso kwa ine.+ Ndipo uyo wakuyuyura imwe wakuyuyuraso ine. Nakuti uyo wakuyuyura ine wakuyuyuraso uyo wakanituma.”+ 17  Ndipo ŵasambiri 70 ŵara ŵakawerako na chimwemwe, ŵakati: “Fumu, na viŵanda wuwo vikatipulikira mu zina linu.”+ 18  Yesu wakati kwa iwo: “Nkhuwona Satana wawa kale+ nga ni leza kufuma kuchanya. 19  Wonani, namupani mazaza ghakukandira pasi njoka na ŵakalizga. Namupaniso mazaza pa nkhongono zose za mulwani,+ ndipo palije kanthu ako kamupwetekaninge. 20  Ndipouli, lekani kusekelera chifukwa chakuti mizimu yikumupulikirani, kweni sekelerani chifukwa chakuti mazina ghinu ghalembeka kuchanya.”+ 21  Mu ora lenelira, Yesu wakapokera mzimu utuŵa mwakuti wakakondwa chomene ndipo wakati: “Nkhumulumbani pakweru Adada, Fumu yakuchanya na charu chapasi, chifukwa mwabisa vinthu ivi ku ŵavinjeru na ŵamahara+ ndipo mwavivumbura ku ŵana ŵachoko. Enya Adada, chifukwa ili ndilo likaŵa khumbo linu.+ 22  Adada ŵanipa vinthu vyose, ndipo palije uyo wakumanya Mwana, kweni Adada. Palije uyo wakumanya Adada, kweni Mwana+ na waliyose uyo Mwana wakukhumba kumuvumbulira za iwo.”+ 23  Yesu wakang’anamukira ku ŵasambiri ŵake ndipo wakayowoya nawo kumphepete wakati: “Ŵakukondwa mbanthu awo maso ghawo ghakuwona vinthu ivyo imwe mukuwona.+ 24  Pakuti nkhumuphalirani kuti, ntchimi zinandi na mathemba ŵakakhumbanga kuwona vinthu ivyo imwe mukuwona kweni ŵakaviwona chara.+ Ŵakakhumbanga kupulika vinthu ivyo imwe mukupulika kweni ŵakavipulika chara.” 25  Sono wonani, munthu munyake wakumanya Dango wakawuka, kuti wamuyezge, ndipo wakati: “Msambizgi, nichitechi kuti nihare umoyo wamuyirayira?”+ 26  Wakati kwa iyo: “Kasi mu Dango muli kulembeka vichi? Ukuŵazga wuli?” 27  Wakazgora kuti: “‘Utemwenge Yehova* Chiuta wako na mtima wako wose na umoyo wako wose na nkhongono zako zose na maghanoghano ghako ghose,’+ ndiposo utemwenge ‘mzengezgani wako nga umo ukujitemwera wamwene.’”+ 28  Yesu wakati kwa iyo: “Wazgora makora; lutilira kuchita ichi ndipo uzamusanga umoyo.”+ 29  Kweni munthu yura wakakhumba kujilongora kuti ni murunji,+ wakati kwa Yesu: “Kasi mzengezgani wane ni njani?” 30  Yesu wakamuzgora kuti: “Munthu munyake wakakhiranga kufuma ku Yerusalemu kuya ku Yeriko ndipo wakasangana na vigeŵenga ivyo vikamuvura na kumutimba, ndipo vikaluta, kweni vikamuleka kuti wakhala pa singo pera.* 31  Sono wasembe munyake wakakhiranga mu msewu wenewura, kweni wakati wamuwona, wakajumpha kumphepete. 32  Mulevi nayo wakati wafika pa malo ghara na kumuwona, wakajumpha kumphepete. 33  Kweni Musamariya+ munyake uyo wakendanga mu msewu uwu wakati wafika pa iyo na kumuwona, chitima chikamukora. 34  Ntheura wakiza pafupi na kumukaka vilonda, wakapungulirapo mafuta na vinyo. Wakamukwezga pa mbunda yake na kuluta nayo ku nyumba ya ŵalendo na kumupwelelera. 35  Zuŵa lakulondezgapo, wakatora madinari* ghaŵiri, wakapeleka kwa uyo wakalaŵiliranga nyumba ya ŵalendo, ndipo wakati: ‘Mumupwelelere, ndipo ndalama zose izo mungananga padera pa izi, nizamuwezgerapo para nakawera.’ 36  Ni nju pa ŵatatu aŵa, uyo iwe ukuwona kuti wakaŵa mzengezgani+ wa munthu uyo wakapwetekeka na vigeŵenga?” 37  Wakati: “Uyo wakamulengera lusungu.”+ Penepapo Yesu wakati kwa iyo: “Lutanga ndipo nawe ukachitenge nthena.”+ 38  Sono apo ŵakaŵa pa ulendo wawo, wakanjira mu muzi unyake. Kura mwanakazi munyake zina lake Marita+ wakamupokelera kuŵa mulendo mu nyumba yake. 39  Mwanakazi uyu wakaŵa na munung’una wake zina lake Mariya, uyo wakakhala musi mu malundi gha Fumu ndipo wakapulikizganga ivyo yikayowoyanga.* 40  Kweni Marita wakatangwanika na milimo yinandi. Ntheura wakiza kwa Yesu ndipo wakati: “Fumu, chifukwa wuli mwakhala waka chete uku mukuwona kuti munung’una wane wanilekera nekha ntchito? Muphalirani kuti wazakanovwireko.” 41  Fumu yikamuzgora kuti: “Marita, Marita, ukwenjerwa na kutangwanika na vinthu vinandi. 42  Kweni vinthu ivyo vikukhumbikwa ni vichoko waka, panji chimoza pera. Mariya wasora chigaŵa chiwemi,+ ndipo palije uyo wamupokenge.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”
Panji kuti, “pakutawuzga mungavumbatiranga waliyose.”
Panji kuti, “Hadesi,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu ghanyake, “wali pafupi kufwa.”
Mazgu gheneko, “mazgu ghake.”