Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Levitiko 25:1-55

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Sabata la chaka (1-7)

  • Chaka cha Wanangwa (8-22)

  • Kuwezga katundu (23-34)

  • Umo mungachitira na ŵakavu (35-38)

  • Malango pa nkhani ya wuzga (39-55)

25  Yehova wakayowoyaso na Mozesi pa Phiri la Sinayi kuti:  “Yowoya na Ŵaisrayeli, uŵaphalire kuti: ‘Para mwakanjira mu charu icho nkhumupani,+ charu chikamusungire sabata Yehova.+  Mu vyaka 6 mupande mbuto mu minda yinu, ndipo mu vyaka 6 muphatilire mpheska zinu na kuwunjika vipambi vya charu.+  Kweni chaka cha 7 chiŵenge sabata lakuti charu chipumure, sabata la Yehova. Mungapandanga mbuto mu minda yinu yayi, nanga nkhuphatilira mpheska zinu.  Mungavunanga yayi ivyo vyamera vyekha pa mbuto izo zikakhalira mwati mwavunamo, nesi kuwunjika mpheska zambura kuphatilira. Ichi chiŵenge chaka chakuti charu chipumure.  Kweni chakurya icho chamera mu nyengo iyo charu chikupumulira sabata lake, mungarya, imwe, ŵazga ŵinu ŵanalume na ŵanakazi, waganyu winu, na mulendo uyo wakukhala mukati mwinu.  Kweniso chiŵenge chakurya cha viŵeto vinu na vikoko ivyo vili mu charu chinu. Chilichose icho chapambika mu charu mungarya.  “‘Mupende masabata 7 gha vyaka, ndiko kuti, vyaka 7 kwandaniska na 7. Ndipo mazuŵa ghose gha masabata 7 gha vyaka ghaŵenge vyaka 49.  Pa Zuŵa la Mphepiska,+ mu mwezi wa 7 pa zuŵa la 10 la mwezi uwo, mukalizge mbata mwakukwezga. Mbata yikapulikikwe mu charu chinu chose. 10  Chaka cha 50 mukachituŵiske na kupharazga wanangwa mu charu ku ŵanthu wose awo ŵakukhalamo.+ Chiŵenge chaka cha Wanangwa kwa imwe. Waliyose wa imwe wawelerenge ku malo ghake kweniso waliyose wa imwe wawelerenge ku mbumba yakwake.+ 11  Chaka cha 50 chiŵenge chaka cha Wanangwa kwa imwe. Mungapandanga mbuto yayi panji kuvuna ivyo vyamera vyekha pa mbuto izo zikakhalira, nesi kuwunjika mpheska zambura kuphatilira.+ 12  Pakuti ni chaka cha Wanangwa, chiŵenge chakupatulika kwa imwe. Mungarya vyekha ivyo charu chapambika pa icho chekha.+ 13  “‘Mu chaka cha Wanangwa ichi, waliyose wa imwe wawelere ku malo ghake.+ 14  Usange mukuguliska panji kugura kanthu kwa munyinu, mungalyerananga masuku pa mutu yayi.+ 15  Ugure kwa munyako kutolera pa unandi wa vyaka ivyo vyajumphapo kufuma pa chaka cha Wanangwa. Wakuguliske kuyana na vyaka ivyo vyakhalako vyakuwunjikira vyakurya.+ 16  Usange kwakhala vyaka vinandi, wasazgireko mtengo wakuwombolera. Kweni para kwakhala vyaka vichoko waka, wakhizgeko mtengo wakuwombolera, chifukwa wakukuguliska unandi wa vyakurya ivyo vipambikenge. 17  Waliyose wa imwe wangalyeranga munyake masuku pa mutu yayi.+ Mopenge Chiuta winu,+ chifukwa ine ndine Yehova Chiuta winu.+ 18  Para mwamulondezga malango ghane na kusunga vyeruzgo vyane, mwamukhala mwakufwasa mu charu.+ 19  Charu chamupeleka vipambi vyake,+ mwamurya na kukhuta, ndipo mwamukhala mwakufwasa.+ 20  “‘Kweni usange mwamuyowoya kuti: “Kasi tiryenge vichi mu chaka cha 7 usange tipandenge yayi mbuto panji kuwunjika vyakurya?”+ 21  Penepapo nizamutuma thumbiko lane kwa imwe mu chaka cha 6, ndipo charu chizamupambika vyakurya vyakukwana vyaka vitatu.+ 22  Muzamupanda mbuto mu chaka cha 8 na kurya vyakurya vyakale m’paka chaka cha 9. Muzamurya vyakurya vyakale m’paka vinyake viche. 23  “‘Mungaguliskirangathu yayi+ charu, chifukwa charu ntchane.+ Kwa ine, imwe ndimwe ŵalendo na ŵakupanjwa.+ 24  Mu charu chinu chose, munthu waŵenge na wanangwa wa kuwombora charu chake. 25  “‘Usange mubali wako wakavuka ndipo waguliskako malo ghake, muwomboli, uyo ni mubali wake wa ndopa yimoza wize na kuwombora malo agho mubali wake wakaguliska.+ 26  Usange munthu walije muwomboli, kweni mwenecho wasambazga na kusanga chakuwombolera, 27  wapende mtengo wake kuyana na vyaka ivyo vyajumphapo kufuma apo wakaguliskira. Wawezge ndalama izo zakhalako kwa munthu uyo wakaguliskako. Penepapo wawelere ku malo ghake.+ 28  “‘Kweni usange walije chakuti wawombolere, malo agho wakaguliska ghaŵenge gha uyo wakagura m’paka mu chaka cha Wanangwa.+ Mu chaka cha Wanangwa ghawezgeke kwa mwenecho, ndipo iyo wawelere ku malo ghake.+ 29  “‘Sono usange munthu waguliska nyumba mu msumba uwo uli mukati mwa linga, wangayiwombora pambere chaka chimoza chindamare kufuma apo wakayiguliskira. Waŵenge na wanangwa wa kuyiwombora+ mu chaka chose. 30  Kweni usange kuzakafika kuumaliro wa chaka chose chira wandayiwombore, nyumba iyi yiŵenge ya uyo wakayigura mu miwiro yake yose. Yingawezgekanga yayi mu chaka cha Wanangwa. 31  Ndipouli, nyumba izo zili mu vikaya vyambura malinga ziŵenge nga ni minda mu charu. Munthu ni mwanangwa kuziwombora nyengo yiliyose ndipo zikwenera kuwezgeka mu chaka cha Wanangwa. 32  “‘Kweni nyumba za Ŵalevi izo zili mu misumba yawo,+ Ŵalevi ŵali na wanangwa kuziwombora nyengo yiliyose. 33  Usange malo gha Ŵalevi ghandawomboreke, nyumba yawo ya mu muzi iyo yikaguliskika, yiwezgeke mu chaka cha Wanangwa.+ Pakuti nyumba za mu mizi ya Ŵalevi ni zawo mukati mu Ŵaisrayeli.+ 34  Kweniso malo ghakuliskako viŵeto+ agho ghali kuwaro kwa mizi yawo ghangaguliskikanga yayi, chifukwa ngawo muyirayira. 35  “‘Usange mubali wako uyo ukukhala nayo pafupi wakavuka ndipo wakusoŵa pakukora, iwe umovwire+ nga umo ungawovwilira mulendo na wakupanjwa,+ kuti waŵe wamoyo. 36  Ungapokerangapo chapachanya yayi panji kusangirapo chandulo pa iyo.+ Wopenge Chiuta wako.+ Ndipo mubali wako waŵenge wamoyo. 37  Ungamukongozganga ndalama zako kuti upokerepo yapachanya chara,+ nanga nkhumupa chakurya kuti usangirepo chandulo. 38  Ine ndine Yehova Chiuta winu, uyo wakamufumiskani mu charu cha Eguputo+ na kumupani charu cha Kenani, kulongora kuti nili Chiuta winu.+ 39  “‘Usange mubali wako uyo ukukhala nayo pafupi wakavuka ndipo wajiguliska kwa iwe,+ ungamugwiliskanga ntchito nga ni muzga chara.+ 40  Umutore nga ngwaganyu,+ nga ni munthu wakupanjwa. Wakuteŵetere m’paka mu chaka cha Wanangwa. 41  Pamasinda wafumeko kwa iwe pamoza na ŵana ŵake, wawelere ku mbumba yakwake. Wawelere ku malo gha ŵasekuru ŵake.+ 42  Iwo mbazga ŵane awo nkhaŵafumiska mu charu cha Eguputo.+ Ŵaleke kujiguliska nga umo muzga wakuguliskikira. 43  Ungamuchitiranga nkhaza yayi,+ wopenge Chiuta wako.+ 44  Kweni mungasanga ŵazga ŵanalume na ŵanakazi ku mitundu iyo muli nayo pafupi. Ku mitundu iyi ndiko mugurenge ŵazga ŵanalume panji ŵanakazi. 45  Mungaguraso ŵazga pa ŵakupanjwa awo ŵakukhala mukati mwinu,+ iwo na ŵana ŵawo awo ŵakubabikira mu charu chinu. Ndipo ŵaŵenge ŵinu. 46  Mungaŵalekera ŵana ŵinu kuŵa chiharo chawo muyirayira na kuŵagwiliska ntchito. Kweni ŵabali ŵinu, Ŵaisrayeli, mungaŵachitiranga nkhaza yayi.+ 47  “‘Usange mulendo panji wakupanjwa uyo wakukhala mukati mwinu wasambazga, kweni mubali wako uyo wakukhala nayo pafupi wakavuka na kujiguliska kwa mulendo panji wakupanjwa, panji kwa yumoza wa mu mbumba ya mulendo, 48  waŵenge na wanangwa wa kuwomboleka para wajiguliska. Yumoza wa ŵabali ŵake wangamuwombora.+ 49  Dada wake mulara panji muchoko panji mwana wawo wangamuwombora. Mubali wake wa ndopa yimoza, panji yumoza wa mbumba yakwake, wangamuwombora. “‘Panji usange mwenecho wasambazga, wangajiwombora yekha.+ 50  Wapenderane nyengo na uyo wakamugura kufuma mu chaka icho wakajiguliskira m’paka mu chaka cha Wanangwa.+ Ndipo ndalama izo wakajiguliskira ziyane na unandi wa vyaka.+ Nyengo yose iyo wakugwilira ntchito, waŵenge nga ni munthu waganyu.+ 51  Usange kwakhala vyaka vinandi, wapeleke mtengo wakujiwombolera kuyana na vyaka ivyo vyakhalako. 52  Kweni usange kwakhala vyaka vichoko kufika mu chaka cha Wanangwa, wapende na kupeleka mtengo wakujiwombolera kuyana na vyaka ivyo vyakhalako. 53  Wamuteŵetere chaka na chaka nga ngwaganyu, ndipo uwoneseske kuti wakumuchitira nkhaza yayi.+ 54  Kweni usange watondeka kujiwombora yekha, mbwenu wazamufwatuka mu chaka cha Wanangwa,+ iyo pamoza na ŵana ŵake. 55  “‘Ŵaisrayeli mbazga ŵane. Mbazga ŵane awo nkhaŵafumiska mu charu cha Eguputo.+ Ine ndine Yehova Chiuta winu.

Mazgu Ghamusi