Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Levitiko 22:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kutowa kwa ŵasembe na kurya vinthu vyakupatulika (1-16)

  • Sembe zambura kalema pera ndizo zikuzomerezgeka (17-33)

22  Yehova wakayowoyaso na Mozesi kuti:  “Phalira Aroni na ŵana ŵake kuti ŵachitenge* mwakupwelelera na vinthu vyakupatulika vya Ŵaisrayeli. Ŵanganangiskanga yayi zina lane lituŵa+ pa vinthu ivyo ŵakuvituŵiska kuti viŵe vyane.+ Ine ndine Yehova.  Uŵaphalire kuti: ‘Mu miwiro yinu yose, usange munthu wakusendelera ku vinthu vyakupatulika ivyo Ŵaisrayeli ŵavituŵiska kuti viŵe vya Yehova, uku ngwakufipirwa, munthu uyo wadumulike* pamaso pane.+ Ine ndine Yehova.  Waliyose wa mphapu ya Aroni uyo wali na vyoni+ panji nthenda yakusulura,+ wangaryangako yayi vinthu vyakupatulika m’paka waŵe wakutowa dankha.+ Ndimoso vikwenera kuŵira na uyo wakhwaska munthu wakufipiskika na chitanda,+ panji uyo wanalume wake wafuma,+  panji uyo wakhwaska twamoyo twakufipirwa uto tukwenda mu magulu,+ panji uyo wakhwaska munthu wakufipirwa na chinthu chinyake chilichose na kumufipiska.+  Munthu uyo wakhwaska chimoza cha vinthu ivi waŵenge wakufipirwa m’paka mise, ndipo wangaryangako yayi vinthu vyakupatulika, m’paka wageze+ dankha mu thupi.  Para dazi lanjira, waŵenge wakutowa, ndipo pamanyuma wangaryako vinthu vyakupatulika, chifukwa ndicho ntchakurya chake.+  Kweniso wangaryanga yayi nyama yiliyose iyo yafwa yekha panji yatwazulika na vikoko, na kujifipiska nayo.+ Ine ndine Yehova.  “‘Ŵasungenge malango ghane kuti ŵaleke kujitolera kwananga chifukwa cha kuleka kughasunga na kufwirapo chifukwa cha kughanangiska. Ine ndine Yehova, uyo wakuŵatuŵiska. 10  “‘Munthu wambura kuzomerezgeka* wangaryangako yayi chinthu chilichose chakupatulika.+ Mulendo wa wasembe* panji waganyu wangaryangako yayi chinthu chilichose chakupatulika. 11  Kweni usange wasembe wagura munthu na ndalama zake, munthu uyo wangaryako. Ŵazga ŵakubabikira mu nyumba yake nawo ŵangaryako chakurya chake.+ 12  Usange mwana msungwana wa wasembe watengwa kwa munthu uyo ni wasembe yayi,* wangaryangako yayi vinthu vyakupatulika ivyo vyapelekeka. 13  Usange mwana msungwana wa wasembe wazgoka chokoro panji wapatika na mfumu wake, walije mwana, ndipo wawelera ku nyumba ya awiske nga mpha wanichi, wangaryako chakurya cha awiske.+ Kweni munthu wambura kuzomerezgeka* wangaryangako chara. 14  “‘Usange munthu warya chinthu chakupatulika kwambura kumanya, wawezgerepo na kusazgirapo chimoza cha vigaŵa vinkhondi cha mtengo wake, wapeleke kwa wasembe.+ 15  Ŵasembe ŵaleke kunanga vinthu vyakupatulika vya Ŵaisrayeli, ivyo ŵakupeleka kwa Yehova,+ 16  na kupokera chilango pa mulandu wawo chifukwa cha kurya vinthu vyawo vyakupatulika. Pakuti ine ndine Yehova, uyo wakuŵatuŵiska.’” 17  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti: 18  “Yowoya na Aroni, ŵana ŵake, na Ŵaisrayeli wose, uŵaphalire kuti: ‘Para Muisrayeli panji mulendo uyo wakukhala mu Israyeli wakupeleka sembe yakotcha+ kwa Yehova kuti wafiske vilapo vyake panji kuti yiŵe sembe yawanangwa,+ 19  wapeleke ng’ombe yanalume yambura kalema,+ tumberere twanalume, panji mbuzi, kuti wapokelereke. 20  Mungapelekanga yayi chilichose icho chili na kalema,+ chifukwa chimovwiraninge yayi kuti muŵe ŵakupokelereka. 21  “‘Usange munthu wakupeleka sembe yawenenawene+ kwa Yehova kuti wafiske chilapo panji kuŵa sembe yawanangwa, wapeleke ng’ombe, mberere, panji mbuzi yambura kalema, kuti wapokelereke. Yingaŵanga na kalema kalikose yayi. 22  Mungizanga nayo yayi sembe yachibulumutira, yakuphyoka, yakupendera, yamambombo, yavilonda, panji yaviwuli.* Mungapelekanga yayi sembe zanthena izi kwa Yehova panji kuwotchera Yehova pa jotchero. 23  Mungapeleka ng’ombe panji mberere iyo chiŵaro chinyake ntchitali chomene panji ntchifupi chomene kuŵa sembe yawanangwa. Kweni usange mwayipeleka kuti mufiske chilapo, yiŵenge yambura kupokelereka. 24  Mungizanga nacho kwa Yehova yayi chiŵeto icho matongo ghake ngakunangika, ngakutekenyuka, ngakuguzika panji ghakuwunguzulika, ndipo vinyama ivi mungavipelekanga sembe yayi mu charu chinu. 25  Mungapokanga chara chimoza cha ivi mu woko la mulendo kuŵa chingwa* cha Chiuta winu, chifukwa ni vyakunangika, vili na kalema. Viŵenge vyakupokelereka yayi kwa imwe.’” 26  Yehova wakayowoyaso na Mozesi kuti: 27  “Para ng’ombe, mberere panji mbuzi yababika, yikhale na nyina mazuŵa 7.+ Kweni kwambira pa zuŵa la 8 kuya munthazi yiŵenge yakupokelereka kuŵa sembe, sembe yakupeleka kwa Yehova yakotcha pa moto. 28  Mungakomanga chara ng’ombe panji mberere pamoza na mwana wake pa zuŵa limoza.+ 29  “Usange mukupeleka sembe ya kuwonga kwa Yehova,+ mupelekenge kuti muŵe ŵakupokelereka. 30  Yiryeke pa zuŵa leneliro. Mungalekangapo kalikose yayi kufikira mulenji.+ Ine ndine Yehova. 31  “Musungenge malango ghane na kughalondezga.+ Ine ndine Yehova. 32  Munganangiskanga zina lane lituŵa chara,+ kweni nituŵiskike pakati pa Ŵaisrayeli.+ Ine ndine Yehova, uyo wakumutuŵiskani,+ 33  uyo wakumufumiskani mu charu cha Eguputo kulongora kuti nili Chiuta winu.+ Ine ndine Yehova.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ŵajipature ku vinthu vyakupatulika.”
Panji kuti, “wakomeke.”
Mazgu gheneko, “Mulendo,” ndiko kuti, munthu uyo wakaŵa wa mu mbumba ya Aroni yayi.
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Panji kuti, “watengwa kwa mulendo.”
Mazgu gheneko, “Mulendo,” ndiko kuti, munthu uyo wakaŵa wa mu mbumba ya Aroni yayi.
Mazgu ghanyake, “yavikulukutu.”
Panji kuti, “chakurya,” kung’anamura sembe.