Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Levitiko 14:1-57

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kutozgeka ku vyoni (1-32)

  • Kutozga nyumba iyo muli vyoni (33-57)

14  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti:  “Ili ni dango la munthu wavyoni. Pa zuŵa ilo watozgekerenge, watolekere kwa wasembe.*+  Wasembe wafumire kuwaro kwa msasa na kumuwona. Usange vyoni vyamara mwa munthu uyo,  wasembe wamulangure kuti wize na viyuni vyamoyo viŵiri vyambura kufipirwa, kakhuni ka sidara, wuzi uswesi chee, na hisopu, kuti watozgeke.+  Wasembe walangure kuti chiyuni chimoza chikomekere mu chiŵiya chadongo icho muli maji ghawemi ghakufuma mu mlonga.  Kweni watore chiyuni chamoyo pamoza na kakhuni ka sidara, wuzi uswesi chee, na hisopu, wavibizge mu ndopa za chiyuni icho changukomekera mu maji ghawemi.  Wasembe watore ndopa na kuzimija kankhondi na kaŵiri pa uyo wakutozgeka ku vyoni, ndipo wamuphalire kuti ngwakutowa. Chiyuni chamoyo wachilekezge kuti chilute ku thondo.+  “Uyo wakujitozga wachape malaya ghake, wamete sisi lake lose na kugeza, ndipo waŵenge wakutowa. Pamanyuma, wanjire mu msasa, kweni wakhale kuwaro kwa hema lake mazuŵa 7.  Pa zuŵa la 7, wamete sisi lake lose ku mutu, mwembe na nkhope zake. Para wameta sisi lake lose, wachape malaya ghake na kugeza, ndipo waŵenge wakutowa. 10  “Pa zuŵa la 8, watore tumberere twanalume tuŵiri twambura kalema, mberere yanakazi ya chaka chimoza yambura kalema,+ ufu uwemi wakusazgako mafuta wakukwana vigaŵa vitatu pa vigaŵa 10 vya efa* kuŵa sembe ya vyamuminda,+ kweniso mafuta ghakukwana logu* yumoza.+ 11  Wasembe uyo wakumutozga munthu uyo wize nayo pamoza na vinthu ivi pamaso pa Yehova, pa mulyango wa chihema chakukumanamo. 12  Wasembe watore kamberere kamoza na kukapeleka kuŵa sembe ya mulandu+ pamoza na logu yumoza wa mafuta, ndipo wavizungunye uku na uko kuŵa sembe yakuzungunya pamaso pa Yehova.+ 13  Kufuma apo, kamberere aka wakakomere+ apo ŵakukomera sembe ya kwananga na sembe yakotcha, mu malo ghatuŵa, chifukwa nga ni sembe ya kwananga, sembe ya mulandu nayo nja wasembe.+ Ntchinthu chakupatulika chomene.+ 14  “Wasembe watorepo ndopa za sembe ya mulandu, waziphake pa khutu lamalyero la uyo wakutozgeka, pa chigunwe cha woko lake lamalyero, na pa chigunwe cha lundi lake lamalyero. 15  Sono wasembe watorepo mafuta ghakukwana logu ghara+ na kupungulira mu chikufi cha woko lake lamazere. 16  Wasembe wabizge munwe wake wamalyero mu mafuta agho ghali mu chikufi cha woko lake lamazere na kughanthonyezga na munwe wake kankhondi na kaŵiri pamaso pa Yehova. 17  Kufuma apo, wasembe watorepo mafuta agho ghakhalapo mu chikufi chake, waghaphake pa khutu lamalyero la uyo wakutozgeka, pa chigunwe cha woko lake lamalyero, na pa chigunwe cha lundi lake lamalyero pachanya pa ndopa za sembe ya mulandu. 18  Mafuta agho ghakhalapo mu chikufi cha wasembe wapungulire pa mutu wa uyo wakutozgeka, ndipo wasembe wamuphepiskire pamaso pa Yehova.+ 19  “Wasembe wapeleke sembe ya kwananga+ na kumuphepiskira uyo wakutozgeka ku kufipirwa kwake, ndipo pamanyuma wakome sembe yakotcha. 20  Wasembe wapeleke sembe yakotcha na sembe ya vyamuminda+ pa jotchero. Wasembe wamuphepiskire+ ndipo waŵenge wakutowa.+ 21  “Kweni usange ni mukavu ndipo wangafiska yayi kupeleka ivi, wize na kamberere kamoza kanalume ka sembe ya mulandu kuŵa sembe yakuzungunya mwakuti wamuphepiskire. Wizeso na ufu uwemi wakusazgika mafuta wakukwana chimoza cha vigaŵa 10 vya efa* kuŵa sembe ya vyamuminda, mafuta ghakukwana logu yumoza, 22  na njiŵa ziŵiri panji viwunda viŵiri, kuyana na umo wakusangira. Yimoza yiŵe ya sembe ya kwananga, ndipo yinyake ya sembe yakotcha.+ 23  Pa zuŵa la 8+ la kutozgeka kwake, wize navyo kwa wasembe pa mulyango wa chihema chakukumanamo pamaso pa Yehova.+ 24  “Wasembe watore kamberere ka sembe ya mulandu+ na mafuta ghakukwana logu ghara, wavizungunye uku na uko kuŵa sembe yakuzungunya pamaso pa Yehova.+ 25  Wakome kamberere ka sembe ya mulandu, ndipo wasembe watorepo ndopa za sembe ya mulandu, waziphake pa khutu lamalyero la uyo wakutozgeka, pa chigunwe cha woko lake lamalyero, na pa chigunwe cha lundi lake lamalyero.+ 26  Wasembe wapungulire mafuta ghanyake mu chikufi cha woko lake lamazere.+ 27  Pamanyuma, wabizge munwe wake wamalyero mu mafuta agho ghali mu chikufi cha woko lake lamazere, wazinthonyezge kankhondi na kaŵiri pamaso pa Yehova. 28  Wasembe watorepo mafuta agho ghakhalapo mu chikufi chake, waghaphake pa khutu lamalyero la uyo wakutozgeka, pa chigunwe cha woko lake lamalyero, na pa chigunwe cha lundi lake lamalyero, mu malo agho wanguphaka ndopa za sembe ya mulandu. 29  Wasembe watore mafuta agho ghakhalapo pa chikufi chake, wapungulire pa mutu wa uyo wakutozgeka kuti wamuphepiskire pamaso pa Yehova. 30  “Wapeleke yimoza mwa njiŵa zira panji viwunda kuyana na umo munthu wakusangira.+ 31  Wapeleke iyo wangafiska kuyisanga, yimoza yiŵe ya sembe ya kwananga, yinyake ya sembe yakotcha+ pamoza na sembe ya vyamuminda. Wasembe waphepiskire uyo wakutozgeka, pamaso pa Yehova.+ 32  “Ili ni dango la munthu uyo wakaŵa na nthenda ya vyoni, kweni watondeka kusanga ivyo vikukhumbikwa kuti watozgeke.” 33  Yehova wakati kwa Mozesi na Aroni: 34  “Para mwakanjira mu charu cha Kenani,+ icho nkhumupani kuŵa chinu,+ ndipo naŵika nthenda ya vyoni mu nyumba, mu charu icho,+ 35  munthu uyo nyumba iyo njake walute kwa wasembe na kumuphalira kuti: ‘Nkhuwona nga kuti mu nyumba yane muli nthenda.’ 36  Wasembe wamuphalire kuti ŵakawuskemo vinthu mu nyumba pambere wandize kuzakawona nthenda, mwakuti vyose vya mu nyumba vileke kuyowoyeka kuti ni vyakufipirwa. Pamanyuma, wasembe wanjire mu nyumba iyo na kuwona. 37  Wawone apo pali nthenda, ndipo usange vimati* vya nyumba vili na vibanga vya phyuu panji viswesiswesi, kweniso vikuwoneka kuti vyambira mukati mu chimati, 38  wasembe wafume mu nyumba na kuya ku mulyango, wayijare nyumba iyo mazuŵa 7.+ 39  “Pa zuŵa la 7, wasembe wizeso kuzakawona. Usange nthenda yathandazgika mu vimati vya nyumba, 40  wasembe walangure kuti ŵagomoreko malibwe agho ghali na nthenda na kughataya ku malo ghakufipirwa, kuwaro kwa msumba. 41  Waŵaphalire kuti ŵapare mukati mose mwa nyumba, ndipo dongo ilo ŵaparamo ŵakalikhutulire ku malo ghakufipirwa, kuwaro kwa msumba. 42  Kufuma apo, ŵaŵikemo malibwe ghanyake umo ŵangugomoramo. Watore dongo linyake na kumata nyumba iyo. 43  “Kweni usange nthenda yizaso na kuwoneka mu nyumba pamanyuma pakuti ŵagomoramo malibwe, kupara mukati na kumataso, 44  wasembe wanjire na kuwonaso. Usange nthenda yathandazgika mu nyumba, ni vyoni vyakofya.+ Nyumba iyo njakufipirwa. 45  Waŵatume kuti ŵabwangandure nyumba iyo, kwambira malibwe, makuni, na dongo lose la mu nyumba, ŵakavitaye ku malo ghakufipirwa,+ kuwaro kwa msumba. 46  Kweni uyo wanjira mu nyumba pa nyengo iyo yajalikira,+ waŵenge wakufipirwa m’paka mise.+ 47  Uyo wagona mu nyumba iyi wachape malaya ghake, kweniso uyo walyera chakurya mu nyumba iyi wachape malaya ghake. 48  “Kweni usange wasembe wiza na kuwona kuti nthenda yindathandazgike mu nyumba pamanyuma pakuti ŵayimataso, wasembe wayowoye kuti nyumba iyo njakutowa chifukwa nthenda yamaramo. 49  Watore viyuni viŵiri, kakhuni ka sidara, wuzi uswesi chee, na hisopu+ kuti watozge nyumba iyo. 50  Chiyuni chimoza wakomere pachanya pa maji ghawemi ghakufuma mu mlonga agho ghali mu chiteŵetero chadongo. 51  Ndipo watore kakhuni ka sidara, hisopu, wuzi uswesi chee, na chiyuni chamoyo, wavibizge mu ndopa za chiyuni icho ŵangukomera pachanya pa maji ghawemi. Wasembe wamijire* ndopa ku nyumba kankhondi na kaŵiri.+ 52  Watozge nyumba iyo na ndopa za chiyuni, maji ghawemi, chiyuni chamoyo, kakhuni ka sidara, hisopu, na wuzi uswesi chee. 53  Kufuma apo, wachilekezge chiyuni chamoyo chifume mu msumba kuya ku thondo na kuphepiskira nyumba iyo, ndipo yiŵenge yakutowa. 54  “Ili ni dango la nthenda ya vyoni, nthenda ya ku mutu panji ku mwembe,+ 55  vyoni vya mu malaya+ panji mu nyumba,+ 56  na vyakutupa, mphere, na viwombo,+ 57  mwa kuti mumanyenge icho ntchakufipirwa na icho ntchambura kufipirwa.+ Ili ni dango la vyoni.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “musofi.”
Vigaŵa vitatu pa vigaŵa 10 vya efa vikuyana na malita 6.6. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Logu yumoza wakuyana na malita 0.31. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Chimoza cha vigaŵa 10 vya efa chikuyana na malita 2.2. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu ghanyake, “viwumba.”
Mazgu ghanyake, “wawazge; wapementhere; walapulire.”