Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Levitiko 13:1-59

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ulongozgi pa nkhani ya nthenda ya vyoni (1-46)

  • Nthenda ya vyoni pa vyakuvwara (47-59)

13  Yehova wakalutilira kuyowoya kwa Mozesi na Aroni, wakati:  “Usange munthu wafuma chakutupa, mphere, panji chiwombo pa thupi lake, ndipo chikuŵa nga chiŵenge nthenda ya vyoni,*+ watolekere kwa Aroni wasembe* panji kwa yumoza wa ŵana ŵake, ŵasembe.+  Wasembe wachiwone icho chafuma pa thupi la munthu uyo. Para weya wa apo pafuma chinthu wazgoka utuŵa ndipo chikuwoneka kuti chambira mukati, ndikuti ni nthenda ya vyoni. Wasembe wachiwoneseske ndipo wamuphalire munthu uyo kuti ngwakufipirwa.  Kweni usange chiwombo cha pa thupi lake ntchituŵa, chikuwoneka kuti chindambire mukati, ndipo weya undazgoke utuŵa, wasembe wamujalire kwayekha munthu uyo mazuŵa 7.+  Pa zuŵa la 7, wasembe wamuwoneso ndipo usange vikuwoneka kuti nthenda iyo yaleka, yindapalare pa thupi, wamujalireso mazuŵa ghanyake 7.  “Wasembe wamuwoneso pa zuŵa la 7, ndipo usange nthenda yamara, yindapalare pa thupi, wamuphalire kuti ngwakutowa.+ Zikaŵa mphere. Wachape malaya ghake ndipo waŵenge wakutowa.  Kweni usange mphere zapalara pa thupi wati wawonekera kale kwa wasembe kuti wamuwone usange ngwakutowa, wizeso kachiŵiri kwa wasembe.  Wasembe wawone, ndipo usange mphere zapalara pa thupi, wamuphalire kuti ngwakufipirwa. Ni vyoni.+  “Usange munthu wakoleka na nthenda ya vyoni, watolekere kwa wasembe. 10  Wasembe wamuwone.+ Usange wali na chakutupa chituŵa pa thupi ndipo weya wazgoka utuŵa kweniso chakutupa icho chatuluka+ na kunyeka, 11  ndikuti wali na vyoni vyambura kumara luŵiro pa thupi lake. Wasembe wamuphalire kuti ngwakufipirwa. Wangamujaliranga kwayekha yayi,+ chifukwa ngwakufipirwa. 12  Usange vyoni vyafuma thupi lose, ndipo vyamutaka munthu kufuma ku mutu m’paka ku malundi, kuyana na umo wasembe wawonera, 13  ndipo para wamusanda na kuwona kuti vyoni vyataka thupi lake lose, wamuphalire kuti ngwakutowa. Thupi lose lazgoka lituŵa, ndipo ngwakutowa. 14  Kweni usange pafuma vilonda, waŵenge wakufipirwa. 15  Para wasembe wawona vilonda ivi, wamuphalire munthu uyo kuti ngwakufipirwa.+ Vilonda ivyo vyafuma ni vyakufipirwa. Ni vyoni.+ 16  Kweni usange vilonda vyabuta tuu, wizeso kwa wasembe. 17  Wasembe wamuwone,+ ndipo usange vilonda vyabuta tuu, wamuphalire mulwari kuti ngwambura kufipirwa. Ngwakutowa. 18  “Usange munthu wakoleka na phumba pa thupi lake ndipo lapora, 19  kweni pa bamba pafuma chakutupa chituŵa panji chiwombo chitchesamu chakusazgikana na utuŵa, wakajilongore kwa wasembe. 20  Wasembe wachiwone.+ Usange chikuwoneka kuti chambira mukati ndipo weya wake wazgoka utuŵa, wasembe wamuphalire kuti ngwakufipirwa. Ni nthenda ya vyoni iyo yafuma pa bamba la phumba. 21  Kweni usange wasembe wachilaŵiska na kuwona kuti weya utuŵa palije, chindambire mukati ndipo chikuwoneka kuti chamara, wamujalire kwayekha mazuŵa 7.+ 22  Usange chapalara pa thupi, wasembe wamuphalire kuti ngwakufipirwa. Ni nthenda. 23  Kweni usange chilonda chili pamoza pera, chindapalare, nkhutukuzga waka kwa phumba, wasembe wamuphalire kuti ngwakutowa.+ 24  “Panji usange munthu waphya na moto, ndipo chilonda chazgoka chitchesamu kusazgikana na utuŵa, panji chituŵa, 25  wasembe wachiwone. Usange weya wa pa chilonda icho wazgoka utuŵa ndipo chikuwoneka kuti chambira mukati, ndikuti ni vyoni ivyo vyafuma pa chilonda. Wasembe wamuphalire kuti ngwakufipirwa. Ni nthenda ya vyoni. 26  Kweni usange wasembe wachilaŵiska na kuwona kuti weya utuŵa palije, chindambire mukati ndipo chamara, wamujalire kwayekha mazuŵa 7.+ 27  Wasembe wamuwoneso pa zuŵa la 7, ndipo usange chapalara pa thupi, wamuphalire kuti ngwakufipirwa. Ni nthenda ya vyoni. 28  Kweni usange chilonda chili pamoza pera, chindapalare pa thupi ndipo chamara, ndikuti ntchakutupa waka pa chilonda. Wasembe wamuphalire kuti ngwakutowa, chifukwa nkhutukuzga waka kwa bamba. 29  “Para mwanalume panji mwanakazi wafuma chinthu pa mutu panji pa kalezulezu, 30  wasembe wachiwone chinthu icho.+ Usange chikuwoneka kuti chambira mukati, ndipo sisi lake ndakuti phyuu la peperupeperu, wasembe wamuphalire kuti ngwakufipirwa. Ni nthenda yakukunyura sisi panji mwembe. Ni vyoni vya ku mutu panji ku kalezulezu. 31  Kweni usange wasembe wawona kuti chinthu icho chindambire mukati, ndipo palije sisi lifipa, wamujalire kwayekha munthu uyo mazuŵa 7.+ 32  Wasembe wachiwoneso chinthu icho pa zuŵa la 7. Usange chindapalare ndipo pandamere sisi la phyuu, kweniso chikuwoneka kuti chindambire mukati, 33  munthu uyo wameteke, kweni waleke kumeta apo pali nthenda. Wasembe wamujalire munthu uyo mazuŵa ghanyake 7. 34  “Wasembe wawoneso chinthu icho pa zuŵa la 7. Usange chindapalare ndipo chikuwoneka kuti chindambire mukati, wasembe wamuphalire kuti ngwakutowa. Wachape malaya ghake ndipo waŵenge wakutowa. 35  Kweni usange nthenda yapalara pa thupi wati waphalirika kuti ngwakutowa, 36  wasembe wamuwone. Usange nthenda yapalara pa thupi, wasembe wangasuzgikanga yayi kupenja sisi la phyuu, munthu uyo ngwakufipirwa. 37  Kweni usange wawona kuti nthenda yindapalare ndipo sisi lifipa lamerapo, ndikuti chinthu chira chapora. Munthu uyo ngwambura kufipirwa, ndipo wasembe wamuphalire kuti ngwakutowa.+ 38  “Usange mwanalume panji mwanakazi wakoleka na viwombo pa thupi, ndipo viwombo ivi ni vituŵa, 39  wasembe waviwone.+ Usange viwombo ivi ni vituwulufu, ndikuti nthunthu uto twaphwalaphwatika waka pa thupi. Munthu uyo ngwakutowa. 40  “Usange mwanalume sisi lake lakunyuka ku mutu ndipo wali na chipala, ngwakutowa. 41  Usange sisi la panthazi pa mutu wake lakunyuka, ndikuti ntchipala, munthu uyo ngwakutowa. 42  Kweni usange pa chipala cha pa mutu panji cha pa chisko pafuma chilonda chitchesamu kusazgikana na utuŵa, ndikuti ni vyoni ivyo vyafuma pa chipala panji pa chisko chake. 43  Wasembe wamuwone. Usange chilonda icho chafuma pa chipala cha pa mutu panji pa chisko chake ntchitchesamu kusazgikana na utuŵa, ndipo chikuwoneka nga ni vyoni pa thupi lake, 44  ndikuti wali na vyoni. Ngwakufipirwa, ndipo wasembe wamuphalire kuti ngwakufipirwa chifukwa cha nthenda iyo yili pa mutu wake. 45  Uyo wali na nthenda ya vyoni, malaya ghake ghapalurike, mutu wake waleke kuwupwelelera. Wabenekelere mwembe wake wapamphuno na kuchemerezga kuti: ‘Nafipirwa, nafipirwa!’ 46  Mazuŵa ghose agho waŵirenge na nthenda iyi, waŵenge wakufipirwa. Pakuti ngwakufipirwa wakhale payekha. Wakhale kuwaro kwa msasa.+ 47  “Usange nthenda ya vyoni yanjira mu malaya, kwali ngaweya panji ghasalu, 48  mu wuzi wakwimilira panji wakupinjika wasalu panji waweya, mu chikumba panji mu chilichose chakupangika na chikumba, 49  ndipo kabanga ka chee panji kaswesiswesi kakora pa laya, chikumba, wuzi wakwimilira, wuzi wakupinjika, panji pa chinthu chilichose chachikumba, ndikuti ni vyoni. Chinthu icho chilongoreke kwa wasembe. 50  Wasembe wawone nthenda iyo, ndipo wachiŵike pachekha chinthu icho mazuŵa 7.+ 51  Para wakuwona nthenda iyi pa zuŵa la 7, ndipo wasanga kuti yathandazgika pa laya, wuzi wakwimilira, wuzi wakupinjika, panji pa chikumba (kwali chikumba icho chikugwira ntchito wuli), ni vyoni vyakofya, ndipo chinthu icho ntchakufipirwa.+ 52  Wawotche laya, wuzi wakwimilira panji wakupinjika wa chinthu chaweya panji chasalu, panji chinthu chilichose chachikumba icho chakoleka na nthenda, chifukwa ni vyoni vyakofya. Chiwotcheke na moto. 53  “Kweni usange wasembe wawona kuti nthenda iyo yindathandazgike pa laya, wuzi wakwimilira panji wakupinjika, panji pa chinthu chilichose chachikumba, 54  wasembe walangure kuti chinthu icho chichapike, ndipo wachiŵike pachekha mazuŵa ghanyake 7. 55  Wasembe wachiwoneso chinthu icho chakoleka na nthenda para chachapika. Usange chinthu icho chindasinthe mawonekero, nangauli nthenda yindapalare, ntchakufipirwa. Muchiwotche na moto, pakuti charyeka mukati panji kuwaro. 56  “Kweni usange wasembe wawona kuti apo panguŵa nthenda pati bii, chati chachapika, mbwenu wakelurepo waka kachigaŵa ako kanangika pa laya, chikumba, pa wuzi wakwimilira panji wakupinjika. 57  Usange nthenda iyi yichali kuwoneka pa malo ghanyake gha laya, wuzi wakwimilira panji wakupinjika, panji pa chinthu chilichose chachikumba, ndikuti yikuthandazgika, muwotche pa moto chinthu chilichose icho chakoleka na nthenda.+ 58  Kweni para nthenda yazgeŵelekera pa laya, wuzi wakwimilira panji wakupinjika, panji pa chinthu chilichose chachikumba icho mwachapa, muchichapeso. Ndipo chiŵenge chakutowa. 59  “Ili ni dango la nthenda ya vyoni iyo yanjira mu laya laweya panji lasalu, mu wuzi wakwimilira panji wakupinjika, panji mu chinthu chilichose chachikumba, kumovwirani kumanya usange ntchakutowa panji ntchakufipirwa.”

Mazgu Ghamusi

Lizgu Lachihebere ilo apa lang’anamulika kuti “vyoni,” likung’anamura vinandi. Lingang’anamura matenda ghanyake gha pa thupi agho ghakwambukira. Lingang’anamuraso matenda ghanyake agho ghakusangika mu malaya na mu nyumba.
Mazgu ghanyake, “musofi.”