Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Joyeli 2:1-32

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Zuŵa la Yehova na ŵankhondo ŵake (1-11)

 • Ŵakupempheka kuti ŵawelere kwa Yehova (12-17)

  • “Palurani mitima yinu” (13)

 • Yehova wakuzgora ŵanthu ŵake (18-32)

  • “Nizamupungulira mzimu wane” (28)

  • Vyakuzizwiska kuchanya na pa charu chapasi (30)

  • Awo ŵakuchema pa zina la Yehova ŵazamuponoskeka (32)

2  “Lizgani mbata mu Ziyoni!+ Chemerezgani ntchemerezgo ya nkhondo mu phiri lane lituŵa. Wose ŵakukhala mu charu ŵambwambwanthe,Pakuti zuŵa la Yehova likwiza!+ Laneng’enera!   Ni zuŵa la mdima na la chisi bii,+Zuŵa la mabingu na la mdima bii,+Nga ni ungweru wakumatandakucha uwo ukuthandazgika pa mapiri, Pali ŵanthu ŵanandi ndiposo ŵankhongono;+Kundaŵepo ŵanthu ŵa nga ni aŵa,Ndipo ŵazamuŵakoso chara ŵanthena aŵa,Mu vyaka vya miwiro yose.   Moto ukumyangura kunthazi kwawo,Ndipo kumanyuma kwawo dimi la moto likotcha.+ Charu icho chili kunthazi kwawo chili nga ni munda wa Edeni,+Kweni kumanyuma kwawo kuli mapopa ghamayiyi,Ndipo palije kanthu ako kangapona.   Kawonekero kawo kali nga nkhawonekero ka mahachi,Ndipo ŵakuchimbira nga ni mahachi ghankhondo.+   Apo ŵakudukaduka pachanya pa mapiri, ŵakuchita mudidi nga ni magileta,+Nga nkhuphwalaphwatuka kwa moto wakugolera uwo ukunyekeska viswaswa. Nga nkhapomezi ka ŵanthu ŵankhongono awo ŵandanda kunozgekera nkhondo.+   Chifukwa cha iwo, ŵanthu ŵazamupulika vyakuŵinya. Chisko chilichose chizamuti waka zgoli!   Ŵakulotoka nga mbankhondo,Ŵakukwera linga nga mbasilikari,Waliyose wakwenda pa nthowa yake,Ndipo ŵakupatukamo chara mu nthowa zawo.   Ŵakututuzgana chara;Waliyose wakwenda mu nthowa yake. Usange vilwero vyawiska ŵanyake,Ŵanji ŵakuwelera nyuma chara.   Ŵakuchimbilira mu msumba, ŵakuchimbira pa linga. Ŵakukwera pa zinyumba, ŵakunjilira mu mawindo nga ni munkhungu. 10  Charu chikuyaghayika panthazi pawo ndipo machanya ghakusunkhunyika. Zuŵa na mwezi vyazgoka mdima,+Ndipo nyenyezi zaleka kuŵala. 11  Yehova wazamutumphuska mazgu ghake panthazi pa ŵankhondo ŵake,+ pakuti ŵasilikari ŵake mbanandi chomene.+ Pakuti uyo wakufiska mazgu ghake ngwankhongono;Pakuti zuŵa la Yehova ndikuru na lakofya chomene.+ Ni njani wangima?”+ 12  Yehova wayowoya kuti: “Nanga ni sono nthena, welerani kwa ine na mtima winu wose,+Uku mukuziŵizga kurya,+ mukulira na kutengera. 13  Palurani mitima yinu,+ vyakuvwara vinu yayi,+Na kuwelera kwa Yehova Chiuta winu,Pakuti ngwachiwuravi na walusungu, wakukalipa luŵiro chara,+ na wakuzura na chitemwa,*+Ndipo waghanaghanirengepo* pa soka ili. 14  Ni njani wakumanya, panji wangawelera na kughanaghanirapo*+Na kusida thumbiko,Sembe ya vyamuminda na sembe ya chakumwa ya Yehova Chiuta winu? 15  Lizgani mbata mu Ziyoni! Pharazgani* zuŵa la kuziŵizga kurya, chemeskani ungano wapadera.+ 16  Wunjikani ŵanthu, tuŵiskani mpingo.+ Wunjikani ŵanalume ŵalara, wunganyani ŵana na ŵabonda ŵakonkha.+ Mwenenthengwa wafume mu chipinda chake chamukati, mwali nayo wafume mu chipinda chake. 17  Pakati pa khonde na jotchero,+Ŵasembe, ŵateŵeti ŵa Yehova, ŵalire na kuyowoya kuti: ‘A Yehova, chitirani chitima ŵanthu ŵinu,Mungazomerezganga chara kuti chiharo chinu ŵachichitire msinjiro,Nesi kuzomerezga kuti ŵamitundu ŵaŵawuse. Ŵanthu ŵayowoyerechi kuti: “Chiuta wawo wali nkhu?”’+ 18  Penepapo Yehova wazamuchita sanji na charu chakeNa kuŵalongora chiwuravi ŵanthu ŵake.+ 19  Yehova wazamuzgora ŵanthu ŵake kuti: ‘Sono nkhumutumirani tirigu, vinyo liphya, na mafuta,Ndipo mukhutenge chomene.+Nizomerezgengeso chara kuti ŵamitundu ŵamuchitirani msinjiro.+ 20  Uyo wakukhala kumpoto nizamumuchimbizgira kutali na imwe.Nizamumumbininiskira mu charu chambura maji, chamayiyi ndiposo chambura kanthu,Pamoza na chiwuru chake chakunthazi kulazga ku nyanja ya kumafumiro gha dazi.*Chiwuru chake chakumanyuma kulazga ku nyanja ya kumanjiliro gha dazi.* Sungu lake liheni lizamukwera,Kununkha kwake kuzamukweranga;+Pakuti Chiuta wazamuchita vinthu vikuru.’ 21  Iwe charu, ungopanga chara. Kondwa na kusekelera, pakuti Yehova wazamuchita vinthu vikuru. 22  Mungopanga chara, imwe vikoko vyamuthondo,Pakuti malo ghakuliskako viŵeto gha mu mapopa ghazamuŵa ghakubiliŵira,+Ndipo makuni ghazamupambika vipambi;+Khuni la mkuyu na khuni la mpheska ghazamupasa chomene.+ 23  Imwe ŵana ŵa Ziyoni, kondwani na kusekelera mwa Yehova Chiuta winu.+Pakuti wazamumupani vula yakwambilira yakukwana,Wazamulokweskera vula pa imwe,Vula yakwamba na vula yaumaliro nga umo vikaŵira pakwamba.+ 24  Malo ghakupwanthirapo ghazamuzura na tirigu muwemi,Ndipo malo ghakukamirapo mpheska ghazamuzura na vinyo liphya na mafuta.+ 25  Nizamumuwezgeranipo kuyana na vyakaIvyo vinthu vinu vikalyekera na chiwuru cha zombe, zombe lambura mapapindo, zombe lambura kukhuta, na zombe lanjara,Chiwuru chane chikuru icho nkhatuma mukati mwinu.+ 26  Muzamurya nadi na kukhuta,+Ndipo muzamulumba zina la Yehova Chiuta winu,+Uyo wamuchitirani vinthu vyakuzizwiska.Ŵanthu ŵane ŵazamukhozgekaso soni chara.+ 27  Muzamumanya kuti ine nili pakati pa Israyeli,+Ndiposo kuti ine ndine Yehova Chiuta winu,+ palije munyake! Ŵanthu ŵane ŵazamukhozgekaso soni chara. 28  Pamasinda nizamupungulira mzimu+ wane pa ŵanthu ŵa mitundu yose,Ndipo ŵana ŵinu ŵanalume na ŵanakazi ŵazamuchima,Ŵanalume ŵalara ŵazamulota maloto,Ŵanyamata ŵinu ŵazamuwona mboniwoni.+ 29  Mu mazuŵa agho, nizamupungulira mzimu waneNanga mpha ŵazga ŵane ŵanalume na ŵanakazi. 30  Nizamuchita minthondwe* kuchanya na pa charu chapasi,Kuzamuŵa ndopa, moto, na mizati ya josi.+ 31  Dazi lizamuzgoka mdima ndipo mwezi uzamuzgoka ndopa,+Ivi vizamuchitika pambere zuŵa likuru na lakofya la Yehova lindize.+ 32  Waliyose uyo wakuchema pa zina la Yehova wazamuponoskeka.+Pakuti mu Phiri la Ziyoni na mu Yerusalemu muzamuŵa ŵanthu awo ŵazamupona,+ nga umo Yehova wayowoyera,Ŵanthu ŵakupona awo Yehova wakuŵachema.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “wachitenge chitima.”
Panji kuti, “kuchita chitima.”
Panji kuti, “Paturani.”
Ndiko kuti, Nyanja Yakufwa.
Ndiko kuti, Nyanja ya Meditereniyani.
Panji kuti, “vyakuzizwiska.”