Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Vinyake

Joyeli 1:1-20

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Zombe lakofya (1-14)

  • “Zuŵa la Yehova laneng’enera” (15-20)

    • Ntchimi yikuchema kwa Yehova (19, 20)

1  Mazgu gha Yehova agho ghakiza kwa Joyeli* mwana wa Petuwelu:   “Pulikani ichi, imwe ŵalara,Ndipo tegherezgani, imwe mose mukukhala mu charu. Kasi ichi chikaŵako mu mazuŵa ghinuPanji mu mazuŵa gha ŵasekuru ŵinu?+   Muŵaphalire ŵana ŵinu ichi,Ŵana ŵinu nawo ŵaphalire ŵana ŵawo,Ndipo ŵana ŵawo nawoso ŵaphalire muwiro wakulondezgapo.   Icho chikalekeka na zombe lakurya chomene, charyeka na chiwuru cha zombe,+Ndipo icho chikalekeka na chiwuru cha zombe, charyeka na zombe lambura mapapindo,Ndipo icho chikalekeka na zombe lambura mapapindo, charyeka na zombe lambura kukhuta.+   Wukani mu tulo, mwaŵaloŵevu imwe,+ ndipo lirani! Tengerani, mose imwe mukumwa vinyo,Chifukwa vinyo lakunowa lawuskikako ku milomo yinu.+   Pakuti mtundu wakwelera ku charu chane, wankhongono na wambura mapendeko.+ Mino ghake ni mino gha nkhalamu,+ ndipo miskati yake nja nkhalamu.   Waparanya mpheska zane, na kudemura khuni lane la mkuyu,Vikwa vyake wavikomolerathu na kuviponya pamphepete,Waleka mphukira zake zili tuu.   Tengerani nga umo wakuchitira mwali uyo wavwara chiguduluChifukwa cha mfumu* wake wa pa uwukirano.   Sembe ya vyamuminda+ na sembe ya chakumwa+ vyaleka kupelekeka mu nyumba ya Yehova.Ŵasembe,* ŵateŵeti ŵa Yehova, ŵakutengera. 10  Minda yaparanyika, charu chikutengera,+Pakuti vyakurya vyaparanyika, vinyo liphya lakamuka, ndipo mafuta ghazgeŵa.+ 11  Ŵalimi mbachitima, ŵakupwelelera mpheska ŵakutengera,Chifukwa cha tirigu na balere,Pakuti vyakuti ŵavune mu munda vyanangika. 12  Mpheska zawomira,Khuni la mkuyu lafota. Khuni la marimoni, khuni la mkama, na khuni la apulo,Makuni ghose gha mu munda ghawomira.+Pakuti chimwemwe chazgoka soni pakati pa ŵanthu. 13  Imwe ŵasembe, vwarani chigudulu na kutengera,Imwe mukuteŵeta pa jotchero, tengerani.+ Imwe ŵateŵeti ŵa Chiuta wane, njirani mugone mu vigudulu vinu usiku wose.Pakuti sembe ya vyamuminda+ na sembe ya chakumwa+ vyakanizgika mu nyumba ya Chiuta winu. 14  Pharazgani* nyengo ya kuziŵizga kurya, mucheme ungano wapadera.+ Wunjikani pamoza ŵalara, na wose awo ŵakukhala mu charu,Pa nyumba ya Yehova Chiuta winu,+ na kulilira Yehova kuti wamovwirani. 15  Soka chifukwa cha zuŵa ili! Pakuti zuŵa la Yehova laneng’enera,+Ndipo likwiza nga ni pharanyiko lakufuma kwa Wankhongonozose! 16  Asi chakurya chafumiskikapo pamaso pithu,Ndipo kusekelera na chimwemwe vyafumamo mu nyumba ya Chiuta withu? 17  Mbuto* zawomira pasi pa mafosholo ghawo, Nyumba zakusungiramo vyakurya zapasuka. Nthamba zabwanganduka, chifukwa mbuto zawomira. 18  Nanga ni viŵeto vikutampha! Viwuru vya ng’ombe vyahangayika chifukwa kulije kwakuti virye utheka! Ndipo miskambo ya mberere yikulangika. 19  Nkhuchema kwa imwe, A Yehova,+Pakuti moto wanyeska utheka wose mu mapopa,Ndipo dimi lawotcha makuni ghose ghamuthengere. 20  Nanga ni vikoko vikumupenjani,Chifukwa maji ghakamuka mu tumilonga,Ndipo moto wanyeska utheka wose mu mapopa.”

Mazgu Ghamusi

Kung’anamura kuti, “Yehova Ni Chiuta.”
Panji kuti, “mweneko wa nthengwa.”
Mazgu ghanyake, “Ŵasofi.”
Panji kuti, “Paturani.”
Pangayowoyekaso kuti, “Vikuyu vyakomira.”