Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Joshuwa 24:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Joshuwa wakuyowoyaso mdauko wa Israyeli (1-13)

  • Ŵanthu ŵachiskika kuti ŵateŵetere Yehova (14-24)

    • “Kweni ine na ŵamunyumba yane, titeŵeterenge Yehova” (15)

  • Joshuwa wachita phangano na Israyeli (25-28)

  • Joshuwa wafwa na kusungika (29-31)

  • Viwangwa vya Yosefe vyasungika pa Shekemu (32)

  • Eliyazara wafwa na kusungika (33)

24  Penepapo Joshuwa wakawunganya mafuko ghose gha Israyeli pa Shekemu. Wakachema ŵalara ŵa Israyeli, ŵalongozgi, ŵeruzgi, na ŵakuru,+ ndipo ŵakimilira pamaso pa Chiuta waunenesko.  Joshuwa wakati ku ŵanthu wose: “Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Kale+ ŵasekuru ŵinu+ ŵakakhalanga ku sirya linyake la Mlonga,* Tera wiske wa Abrahamu na wiske wa Nahori, ndipo ŵakateŵeteranga ŵachiuta ŵanyake.+  “‘Nyengo yikati yajumphapo, nkhamutora sekuru winu Abrahamu+ kufuma ku sirya linyake la Mlonga,* nkhamwendeska mu charu chose cha Kenani na kwandaniska mphapu* yake.+ Nkhamupa Yisake,+  ndipo Yisake nkhamupa Yakhobe na Esau.+ Pamanyuma Esau nkhamupa Phiri la Seyiri kuŵa lake,+ ndipo Yakhobe na ŵana ŵake ŵakakhilira ku Eguputo.+  Pamanyuma nkhatuma Mozesi na Aroni,+ nkhasuzga Eguputo na ivyo nkhachita pakati pawo,+ ndipo nkhamufumiskani.  Apo nkhafumiskanga ŵawiskemwe mu Eguputo,+ ndipo mukafika pa nyanja, Ŵaeguputo ŵakaskera ŵawiskemwe na magileta ghankhondo na ŵakukwera pa mahachi m’paka ku Nyanja Yiswesi.+  Ŵakalilira kwa Yehova,+ ntheura wakaŵika mdima pakati pa imwe na Ŵaeguputo, wakakhizgira nyanja pa iwo, yikaŵabenekelera,+ ndipo maso ghinu ghakawona ivyo nkhachitira Eguputo.+ Kufuma apo, mukakhala mu mapopa vyaka vinandi.*+  “‘Nkhamutolerani ku charu cha Ŵaamori awo ŵakakhalanga ku sirya* linyake la Yorodani, ndipo ŵakarwa namwe.+ Kweni nkhaŵapeleka mu woko linu mwakuti mupoke charu chawo, ndipo nkhaŵaparanya pamaso pinu.+  Penepapo Balaki mwana wa Zipori themba la Mowabu, wakawuka na kurwa na Israyeli. Ntheura wakachema Balamu mwana wa Beyori kuti wamutembani.+ 10  Kweni ine nkhamupulika yayi Balamu.+ Ntheura wakamutumbikani mwakuwerezgawerezga,+ ndipo nkhamuthaskani mu woko lake.+ 11  “‘Kufuma apo, mukambuka Yorodani+ na kwiza ku Yeriko.+ Ŵalongozgi* ŵa Yeriko, Ŵaamori, Ŵaperizi, Ŵakenani, Ŵahiti, Ŵagirigashi, Ŵahivi, na Ŵayebusi ŵakarwa namwe nkhondo, kweni nkhaŵapeleka mu woko linu.+ 12  Ntheura nkhatuma wofi* panthazi pinu, ndipo ukachimbizga panthazi pinu+ mathemba ghaŵiri gha Ŵaamori. Ivi vikachitika na lupanga lwinu panji uta winu chara.+ 13  Nkhamupani charu icho mukachitokatokera chara na misumba iyo mukazenga chara+ ndipo mukakhalamo. Mukurya vipasi vya minda ya mpheska na maolive, ivyo mukapandako chara.’+ 14  “Ntheura, wopani Yehova na kumuteŵetera mu urunji* na kugomezgeka,*+ ndipo wuskanimo ŵachiuta awo ŵasekuru ŵinu ŵakateŵeteranga ku sirya linyake la Mlonga* na mu Eguputo,+ teŵeterani Yehova. 15  Sono usange ntchiheni kwa imwe kuteŵetera Yehova, sankhani muhanya uno uyo mumuteŵeterenge,+ kwali mbachiuta awo ŵasekuru ŵinu ŵakateŵeteranga ku sirya linyake la Mlonga*+ panji ŵachiuta ŵa Ŵaamori awo mukukhala mu charu chawo.+ Kweni ine na ŵamunyumba yane, titeŵeterenge Yehova.” 16  Penepapo ŵanthu ŵakazgora kuti: “Tingachichita chara kusida Yehova na kuteŵetera ŵachiuta ŵanyake. 17  Pakuti Yehova Chiuta withu ndiyo wakatifumiska ise na ŵadada ŵithu mu charu cha Eguputo,+ mu nyumba ya wuzga.+ Ndiyo wakachita vimanyikwiro ivi vikuru pamaso pithu,+ ndiyo wakatisunga mu nthowa yose iyo tikendamo kweniso pakati pa ŵanthu wose awo tikajumphamo.+ 18  Yehova wakachimbizga ŵanthu wose, na Ŵaamori wuwo, awo ŵakakhalanga mu charu ise tindize. Ntheura, nase titeŵeterenge Yehova, chifukwa ndiyo ni Chiuta withu.” 19  Joshuwa wakati ku ŵanthu: “Mungateŵetera chara Yehova, pakuti iyo ni Chiuta mutuŵa.+ Ni Chiuta uyo wakukhumba kuti ŵanthu ŵamusopenge iyo pera.+ Wamugowokeraninge yayi pa maubudi* ghinu na zakwananga zinu.+ 20  Usange mwasida Yehova na kuteŵetera ŵachiuta ŵachilendo, nayo wamuwukiraninge na kumumalani pamanyuma pakuti wamuchitirani viwemi.”+ 21  Kweni ŵanthu ŵakati kwa Joshuwa: “Chara nadi, kweni titeŵeterenge Yehova!”+ 22  Penepapo Joshuwa wakati ku ŵanthu: “Mukujikhalira mwekha ukaboni kuti mu khumbo linu mwasankha kuteŵetera Yehova.”+ Iwo ŵakati: “Ndise ŵakaboni.” 23  “Ntheura, wuskanimo ŵachiuta ŵachilendo awo ŵali pakati pinu, ndipo lazgirani mitima yinu kwa Yehova Chiuta wa Israyeli.” 24  Ŵanthu ŵakati kwa Joshuwa: “Titeŵeterenge Yehova Chiuta withu na kupulikira mazgu ghake!” 25  Ntheura Joshuwa wakachita phangano na ŵanthu, wakaŵaŵikira dango na cheruzgo mu Shekemu. 26  Kufuma apo, Joshuwa wakalemba mazgu agha mu buku la Dango la Chiuta,+ ndipo wakatora libwe likuru+ na kuliŵika penepara musi mu chikhuni chikuru icho chili pafupi na malo ghakupatulika gha Yehova. 27  Joshuwa wakalutilira kuyowoya na ŵanthu wose kuti: “Wonani, libwe ili liŵenge ukaboni kwimikana nase,+ chifukwa lapulika vyose ivyo Yehova watiphalira, ndipo liŵenge ukaboni kwimikana na imwe, mwakuti muleke kukana Chiuta winu.” 28  Kufuma apo, Joshuwa wakatuma ŵanthu kuti ŵalutenge, waliyose ku chiharo chake.+ 29  Ivi vyati vyajumphapo, Joshuwa mwana wa Nuni, muteŵeti wa Yehova, wakafwa na vyaka 110.+ 30  Ntheura ŵakamusunga mu chigaŵa cha chiharo chake mu Timunati-sera,+ icho chili mu chigaŵa cha mapiri cha Efurayimu, kumpoto kwa Phiri la Gashi. 31  Israyeli wakalutilira kuteŵetera Yehova mazuŵa ghose gha Joshuwa na mazuŵa ghose gha ŵalara awo ŵakaŵa ŵamoyo Joshuwa wati wafwa, na awo ŵakamanyanga milimo yose iyo Yehova wakachitira Israyeli.+ 32  Viwangwa vya Yosefe,+ ivyo Ŵaisrayeli ŵakafuma navyo ku Eguputo, vikasungika mu Shekemu mu chigaŵa cha munda uwo Yakhobe wakagura na masiliva 100+ ku ŵana ŵa Hamori,+ wiske wa Shekemu. Ndipo chikazgoka chiharo cha ŵana ŵa Yosefe.+ 33  Eliyazara mwana wa Aroni, nayo wakafwa.+ Ntheura ŵakamusunga mu Kaphiri ka Finehasi mwana wake,+ ako kakapika kwa iyo mu chigaŵa cha mapiri cha Efurayimu.

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, Yufurate.
Ndiko kuti, Yufurate.
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mazuŵa ghanandi.”
Ndiko kuti, kumafumiro gha dazi kwa.
Pangayowoyekaso kuti, “ŵenecharu.”
Pangayowoyekaso kuti, “chitenthe.”
Panji kuti, “kwambura kafukwa.”
Panji kuti, “mu unenesko.”
Ndiko kuti, Yufurate.
Ndiko kuti, Yufurate.
Panji kuti, “pa kugaluka kwinu.”