Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Joshuwa 22:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mafuko ghakumafumiro gha dazi ghawelera kwawo (1-8)

  • Ŵazenga jotchero pa Yorodani (9-12)

  • Ŵalongosora chilato cha jotchero (13-29)

  • Nkhani yamazgika (30-34)

22  Penepapo Joshuwa wakachema Ŵarubeni, Ŵagadi, na hafu ya fuko la Manase.  Wakati kwa iwo: “Mwachita vyose ivyo Mozesi muteŵeti wa Yehova wakamuphalirani,+ ndipo mwapulikira mazgu ghane pa vyose ivyo nkhamulangurani.+  Mundaŵaside ŵabali ŵinu nyengo yose iyi m’paka muhanya uno,+ ndipo mwasunga dango la Yehova Chiuta winu.+  Yehova Chiuta winu waŵapumuzga ŵabali ŵinu, nga umo wakaŵalayizgira.+ Sono imwe mungawelera ku mahema ghinu mu charu icho Mozesi, muteŵeti wa Yehova, wakamupani ku sirya* linyake la Yorodani.+  Kweni mulondezgenge mwakupwelelera ulongozgi na Dango ilo Mozesi, muteŵeti wa Yehova, wakamupani.+ Mutemwenge Yehova Chiuta winu,+ mwendenge mu nthowa zake zose,+ musungenge malango ghake,+ mudemelere kwa iyo,+ na kumuteŵetera+ na mtima winu wose na umoyo winu wose.”+  Ntheura Joshuwa wakaŵatumbika na kuŵatuma kuti ŵalutenge, ndipo ŵakaluta ku mahema ghawo.  Mozesi wakapeleka kale Bashani+ kuŵa chiharo cha hafu ya fuko la Manase, ndipo hafu yinyake ya fuko ili, Joshuwa wakayipa charu kumanjiliro gha dazi kwa Yorodani,+ pamoza na ŵabali ŵawo. Kweniso apo Joshuwa wakaŵatumanga ku mahema ghawo wakaŵatumbika.  Wakati kwa iwo: “Welerani ku mahema ghinu na usambazi unandi, pamoza na viŵeto vinandi, na siliva, golide, mkuŵa, chisulo, na vyakuvwara vinandi chomene.+ Gaŵanani na ŵabali ŵinu vinthu ivyo mwapoka+ ku ŵalwani ŵinu.”  Ntheura Ŵarubeni, Ŵagadi, na hafu ya fuko la Manase ŵakafumako ku Ŵaisrayeli ŵanyawo ku Shilo mu charu cha Kenani, ŵakawelera ku charu cha Giliyadi,+ ku charu chawo uko ŵakakhazikika kuyana na languro la Yehova kwizira mwa Mozesi.+ 10  Ŵakati ŵafika mu vigaŵa vya Yorodani mu charu cha Kenani, Ŵarubeni, Ŵagadi, na hafu ya fuko la Manase ŵakazenga jotchero kwenekura pafupi na Yorodani, chijotchero chikuru chomene. 11  Pamanyuma, Ŵaisrayeli ŵanyawo ŵakapulika,+ ndipo ŵakati: “Mwawona! Ŵarubeni, Ŵagadi, na hafu ya fuko la Manase ŵazenga jotchero mu mphaka ya charu cha Kenani, mu vigaŵa vya Yorodani ku dera la Ŵaisrayeli.” 12  Ŵaisrayeli ŵakati ŵapulika, wumba wose ukawungana pa Shilo+ kuti ulute ukarwe nawo nkhondo. 13  Penepapo Ŵaisrayeli ŵakatuma Finehasi+ mwana wa Eliyazara wasembe* ku Ŵarubeni, Ŵagadi, na hafu ya fuko la Manase mu charu cha Giliyadi. 14  Wakaŵa pamoza na ŵalongozgi 10, mulongozgi yumoza pa nyumba yiliyose ya mafuko ghose gha Israyeli, waliyose wakaŵa mulara wa nyumba ya awiske pakati pa vikwi* vya Israyeli.+ 15  Ŵakati ŵafika kwa Ŵarubeni, Ŵagadi, na hafu ya fuko la Manase mu charu cha Giliyadi, ŵakati kwa iwo: 16  “Wumba wose wa Yehova ukuti: ‘Chifukwa wuli mwamuchitira mwambura kugomezgeka+ Chiuta wa Israyeli? Muhanya uno mwaleka kulondezga Yehova, ndipo mwajizengera jotchero na kugalukira Yehova.+ 17  Kasi ubudi uwo tikachita pa Peyori ukaŵa wakukwana yayi? Tindajitozge ku ubudi wura m’paka muhanya uno, nangauli nthenda yikawira pa wumba wa Yehova.+ 18  Kweni imwe muhanya uno mukulekaso kulondezga Yehova! Usange mwagalukira Yehova muhanya uno, namachero wakwiyirenge wumba wose wa Israyeli.+ 19  Sono usange ntchifukwa chakuti charu chinu ntchakufipirwa, yambukirani ku charu cha Yehova+ uko chihema cha Yehova chikukhala,+ ndipo mukakhale pakati pithu. Kweni mungagalukiranga Yehova yayi panji kutigaluska ise, pakujizengera jotchero padera pa jotchero la Yehova Chiuta withu.+ 20  Apo Akani+ mwana wa Zera wakachita mwambura kugomezgeka pa vinthu ivyo vikenera kuparanyikirathu, asi ukali wa Chiuta ukiza pa wumba wose wa Israyeli?+ Ndipo wakafwa yekha yayi pa ubudi wake.’”+ 21  Penepapo Ŵarubeni, Ŵagadi, na hafu ya fuko la Manase ŵakazgora ŵalara ŵa vikwi* vya Israyeli kuti:+ 22  “Yehova, Chiuta wa ŵachiuta, Yehova, Chiuta wa ŵachiuta,+ wakumanya ndipo Israyeli nayo wamanyenge. Usange ndise ŵakugaluka na ŵambura kugomezgeka kwa Yehova, mungatilekanga waka chara muhanya uno. 23  Usange tili kujizengera jotchero ili kuti tileke kulondezga Yehova na kupelekapo sembe zakotcha, sembe za vyamuminda, na sembe zawenenawene, Yehova watilangenge.+ 24  Kweni pali chifukwa chinyake icho tili kuchitira nthena, pakuti tikatenge: ‘Kunthazi, ŵana ŵinu ŵazamuphalira ŵana ŵithu kuti: “Kasi muli na kanthu wuli mwa Yehova Chiuta wa Israyeli? 25  Yehova waŵika Yorodani kuŵa mphaka pakati pa ise na imwe, Ŵarubeni na Ŵagadi. Mulije chigaŵa mwa Yehova.” Ndipo ŵana ŵinu ŵazamujandizga ŵana ŵithu kusopa* Yehova.’ 26  “Ntheura tikati: ‘Tiyeni tichitepo kanthu, tizenge jotchero, lakupelekerapo sembe zakotcha panji sembe zinyake yayi, 27  kweni kuti liŵenge ukaboni pakati pa imwe na ise+ kweniso mphapu* zithu pamanyuma pa ise kuti titeŵeterenge Yehova pamaso pake pamoza na sembe zithu zakotcha, sembe zithu zinyake, na sembe zithu zawenenawene,+ mwakuti ŵana ŵinu ŵaleke kuzakaphalira ŵana ŵithu kunthazi kuti: “Mulije chigaŵa mwa Yehova.”’ 28  Ntheura tikati: ‘Usange kunthazi ŵazamuyowoya ivi kwa ise na ku mphapu* yithu, mbwenu ise tizamuti: “Wonani chikozgo cha jotchero la Yehova icho ŵasekuru ŵithu ŵakazenga, kuti ntchakupelekerapo sembe zakotcha panji sembe zinyake yayi, kweni nga mbukaboni pakati pa imwe na ise.”’ 29  Ise tingachichita chara kugalukira Yehova na kuleka kulondezga Yehova+ muhanya uno, pakuzenga jotchero lakupelekerapo sembe zakotcha, sembe za vyamuminda, na sembe zinyake, padera pa jotchero la Yehova Chiuta withu ilo lili panthazi pa chihema chake.”+ 30  Finehasi wasembe, ŵalongozgi ŵa wumba, na ŵalara ŵa vikwi* vya Israyeli awo ŵakaŵa nayo ŵakati ŵapulika mazgu gha mphapu ya Rubeni, Gadi, na Manase, ŵakakhorwa.+ 31  Ntheura Finehasi mwana wa Eliyazara wasembe wakati ku mphapu ya Rubeni, Gadi, na Manase: “Muhanya uno, tamanya kuti Yehova wali pakati pithu, chifukwa mundachite mwambura kugomezgeka kwa Yehova. Sono mwaponoska Ŵaisrayeli mu woko la Yehova.” 32  Penepapo Finehasi mwana wa Eliyazara wasembe na ŵalongozgi ŵakawelera kufumako ku Ŵarubeni na Ŵagadi mu charu cha Giliyadi na kuya mu charu cha Kenani, ndipo ŵakiza na mazgu ku Ŵaisrayeli ŵanyawo. 33  Ŵaisrayeli ŵakakhorwa na ivyo ŵakapulika. Penepapo Ŵaisrayeli ŵakalumba Chiuta, ndipo ŵakayowoyaposo yayi vya kuluta kukarwa nkhondo na Ŵarubeni na Ŵagadi na kuparanya charu icho ŵakakhalangamo. 34  Ntheura Ŵarubeni na Ŵagadi ŵakalithya zina jotchero lira,* chifukwa “mbukaboni pakati pithu kuti Yehova ni Chiuta waunenesko.”

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, kumafumiro gha dazi kwa.
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Panji kuti, “mafuko gha.”
Panji kuti, “mafuko gha.”
Mazgu gheneko, “kopa.”
Mazgu gheneko, “miwiro yithu.”
Mazgu gheneko, “miwiro yithu.”
Panji kuti, “mafuko gha.”
Kuyana na ivyo vyalongosoreka, jotchero lira ŵakwenera kuti ŵakalithya zina lakuti Ukaboni.