Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Joshuwa 15:1-63

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chiharo cha Yuda (1-12)

  • Mwana msungwana wa Kalebi wapokera charu (13-19)

  • Misumba ya Yuda (20-63)

15  Charu icho chikapelekeka+ ku fuko la Yuda mu mbumba zawo chikambira ku mphaka ya Edomu,+ mapopa gha Zini, m’paka ku Negebu kumwera kwake.  Mphaka yawo ya kumwera yikambira ku chigoti cha Nyanja Yamchere,*+ kufuma ku chinkhodyera* chakulazga kumwera.  Ndipo yikalutilira kumwera m’paka ku chikwezga cha Akirabimu,+ kujumpha ku Zini, na kukwera kufuma kumwera kuya ku Kadeshi-barineya,+ kukafika ku Hezironi, m’paka ku Adari, na kuzgokera ku Karika.  Yikajumphilira ku Azimoni+ m’paka ku Dambo la Eguputo,+ ndipo mphaka yikamalira pa Nyanja.* Iyi yikaŵa mphaka yawo ya kumwera.  Mphaka ya kumafumiro gha dazi yikaŵa Nyanja Yamchere* m’paka kuumaliro wa Yorodani, ndipo mphaka ya kumpoto yikaŵa pa chinkhodyera cha nyanja, kuumaliro wa Yorodani.+  Mphaka yikakwera m’paka ku Beti-hogila+ na kujumphilira kumpoto kwa Beti-araba,+ kufuma apo mphaka yikakwelera ku libwe la Bohani+ mwana wa Rubeni.  Mphaka yikakweraso ku Debiri pa Dambo* la Akori+ na kuzgokera kumpoto kulazga ku Giligala,+ kuthyana na chikwezga cha Adumimu, kumwera kwa dambo, ndipo mphaka yikajumphilira kuya ku maji gha Eni-shemeshi,+ na kumalira pa Eni-rogeli.+  Mphaka yikakwelera ku Dambo la mwana wa Hinomu+ kuya ku chikhizga cha Ŵayebusi+ kumwera, ndiko kuti, Yerusalemu.+ Mphaka yira yikajumphaso pachanya pa phiri ilo lathyana na Dambo la Hinomu kumanjiliro gha dazi, kuumaliro wa Dambo* la Refayimu kumpoto.  Mphaka yikaŵikika kufuma pachanya pa phiri kuya ku mbwiwi za maji gha Nefutowa+ na kulutilira ku misumba ya Phiri la Efuroni, ndipo mphaka yikaŵikika pa Baala, ndiko kuti, Kiriyati-yerimu.+ 10  Mphaka yikazgoka kufuma ku Baala kulazga kumanjiliro gha dazi kwa Phiri la Seyiri na kujumphilira ku chikhizga cha Phiri la Yerimu kumpoto, ndiko kuti, Kesaloni. Yikakhilira ku Beti-shemeshi+ na kujumphilira kuya ku Timuna.+ 11  Mphaka yikafuma pa chikhizga cha Ekironi+ kumpoto, ndipo mphaka yikaŵikika pa Shikeroni na kujumphilira Phiri la Baala m’paka ku Yabinele, ndipo mphaka yikamalira pa nyanja. 12  Mphaka ya kumanjiliro gha dazi yikaŵa pa Nyanja Yikuru*+ na mumphepete mwake. Iyi yikaŵa mphaka ya mphapu ya Yuda kuyana na mbumba zawo kosekose. 13  Kalebi+ mwana wa Yefune wakamupa chigaŵa pakati pa mphapu ya Yuda kuyana na languro la Yehova kwa Joshuwa, chigaŵa ichi chikaŵa Kiriyati-ariba (Ariba wakaŵa wiske wa Anaki), ndiko kuti, Heburoni.+ 14  Ntheura Kalebi wakachimbizgamo ŵana ŵatatu ŵa Anaki:+ Sheshayi, Ahimani, na Talimayi,+ mphapu ya Anaki. 15  Penepapo wakakwera kufuma kura kuya ku ŵanthu ŵakukhala mu Debiri.+ (Pakwamba Debiri wakachemekanga na zina lakuti Kiriyati-seferi.) 16  Kalebi wakati: “Munthu uyo watimbenge Kiriyati-seferi na kuwupoka, nimupenge mwana wane Akisa kuŵa muwoli wake.” 17  Ntheura Otiniyeli+ mwana wa Kenazi,+ munung’una wa Kalebi, wakawupoka. Ndipo wakamupa Akisa mwana wake+ kuŵa muwoli wake. 18  Apo Akisa wakalutanga ku nyumba yake, wakachiska Otiniyeli kuti wapemphe munda kwa awiske. Penepapo Akisa wakakhira pa mbunda yake.* Ntheura Kalebi wakati kwa iyo: “Kasi ukukhumbachi?”+ 19  Iyo wakati: “Munipe thumbiko, pakuti muli kunipa tumalo kumwera,* munipeso Guloti-mayimu.”* Ntheura wakamupa Guloti Wakunena na Guloti Wakusika. 20  Ichi chikaŵa chiharo cha fuko la Yuda kuyana na mbumba zawo. 21  Misumba yakuumaliro ya fuko la Yuda ku mphaka na Edomu+ kumwera yikaŵa: Kabuzeli, Ederi, Yaguri, 22  Kina, Dimona, Adada, 23  Kedeshi, Hazori, Itinani, 24  Zifu, Telemu, Beyaloti, 25  Hazori-hadata, na Keriyoti-hezironi, ndiko kuti, Hazori, 26  Amamu, Shema, Molada,+ 27  Hazara-gada, Heshimoni, Beti-peleti,+ 28  Hazara-shuwala, Beyere-sheba,+ Biziyotiya, 29  Baala, Iyimu, Ezemu, 30  Elitoladi, Kesili, Horima,+ 31  Zikilagi,+ Madimana, Sanisana, 32  Lebayoti, Shilihimu, Ayini, na Rimoni.+ Misumba 29 pamoza na vikaya vyake. 33  Mu Shefela+ mukaŵa Eshitawoli, Zora,+ Ashina, 34  Zanowa, Eni-ganimu, Tapuwa, Enamu, 35  Yarimuti, Adulamu,+ Soko, Azeka,+ 36  Sharayimu,+ Aditayimu, na Gedera na Gederotayimu.* Misumba 14 na vikaya vyake. 37  Zenani, Hadasha, Migidala-gadi, 38  Diliyani, Mizipe, Yokiteli, 39  Lakishi,+ Bozikati, Egiloni, 40  Kaboni, Lamamu, Kitilishi, 41  Gederoti, Beti-dagoni, Nama, na Makeda.+ Misumba 16 na vikaya vyake. 42  Libuna,+ Eteri, Ashani,+ 43  Ifita, Ashina, Nezibu, 44  Keyila, Akizibu, na Maresha. Misumba 9 na vikaya vyake. 45  Ekironi na mizi yake pamoza na vikaya vyake. 46  Kwambira ku Ekironi kulazga kumanjiliro gha dazi, chigaŵa chose mumphepete mwa Ashidodi na vikaya vyake. 47  Ashidodi,+ mizi yake, na vikaya vyake. Gaza+ na mizi yake, na vikaya vyake, kukhilira ku Dambo la Eguputo, Nyanja Yikuru,* na chigaŵa chapafupi.+ 48  Mu chigaŵa cha mapiri mukaŵa Shamira, Yatiri,+ Soko, 49  Dana, Kiriyati-sana, ndiko kuti, Debiri, 50  Anabu, Eshitemo,+ Animu, 51  Gosheni,+ Holoni, na Gilo.+ Misumba 11 na vikaya vyake. 52  Arabu, Duma, Eshani, 53  Yanimu, Beti-tapuwa, Afeka, 54  Humuta, Kiriyati-ariba, ndiko kuti, Heburoni,+ na Ziyori. Misumba 9 na vikaya vyake. 55  Mawoni,+ Karimeli, Zifu,+ Yuta, 56  Yezireli, Yokideyamu, Zanowa, 57  Kayini, Gibeya, na Timuna.+ Misumba 10 na vikaya vyake. 58  Halihulu, Beti-zuri, Gedori, 59  Marati, Beti-anoti, na Elitekoni. Misumba 6 na vikaya vyake. 60  Kiriyati-baala, ndiko kuti, Kiriyati-yerimu,+ na Raba. Misumba yiŵiri na vikaya vyake. 61  Mu mapopa mukaŵa Beti-araba,+ Midini, Sekaka, 62  Nibushani, Msumba wa Mchere, na Engedi.+ Misumba 6 na vikaya vyake. 63  Kweni ŵanalume ŵa Yuda ŵakatondeka kuchimbizga+ Ŵayebusi+ awo ŵakakhalanga mu Yerusalemu.+ Ntheura Ŵayebusi ŵachali kukhala mukati mwa Yuda mu Yerusalemu m’paka lero.

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, Nyanja Yakufwa.
Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Ndiko kuti, Nyanja Yikuru, Meditereniyani.
Ndiko kuti, Nyanja Yakufwa.
Panji kuti, “Chidika cha.”
Panji kuti, “Chidika cha.”
Ndiko kuti, Meditereniyani.
Pangayowoyekaso kuti, “wakakuŵa mawoko apo wakaŵa pa mbunda.”
Panji kuti, “ku Negebu.”
Kung’anamura kuti, “Visapa vya Maji.
Pangayowoyekaso kuti, “Gedera na viŵaya vyake vya mberere.”
Ndiko kuti, Meditereniyani.