Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Hoseya 2:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kulanga Israyeli wambura kugomezgeka (1-13)

  • Kuweleraso kwa mfumu wawo Yehova (14-23)

    • “Uzamunichema kuti mfumu wane” (16)

2  “Yowoya ku ŵabali ŵako kuti: ‘Ŵanthu ŵane!’*+ Na ku ŵadumbu ŵako kuti, ‘Ndiwe mwanakazi uyo walongoreka lusungu!’+   Ususke nyoko; umususke,Pakuti ni muwoli wane chara,+ ndipo ine ndine mfumu wake chara. Wawuskeko uhule* wake kwa iyo,Na uleŵi wake pakati pa mabere ghake,   Mzire nimuvure wakhale nkhule na kumuleka nga umo wakaŵira pa zuŵa ilo wakababikiranga,Kumuzgora nga ni mapopa,Kumuzgora charu chambura maji,Na kumukoma na nyota.   Ŵana ŵake nizamuŵalongora lusungu chara,Pakuti mbana ŵauhule.*   Pakuti nyinawo wachita uhule.*+ Uyo ŵakaŵa mu nthumbo yake wachita vyasoni,+ pakuti wakati,‘Nilondezgenge vibwezi vyane,+Awo ŵakunipa chingwa chane na maji ghane,Weya wane, salu yane yiwemi, mafuta ghane na chakumwa chane.’   Ntheura nizamujara nthowa yako na minga zingilizge;Ndipo nizamuzenga m’panda* wamalibwe kuti nimujande,Mwakuti waleke kusanga nthowa zake.   Wazamuchimbilira vibwezi vyake, kweni wazamuvikora chara;+Wazamuvipenjapenja, kweni wazamuvisanga chara. Ndipo wazamuti: ‘Niwelerenge kwa mfumu wane wakwamba,+Pakuti nkhakhalanga makora chomene pa nyengo yira kuluska sono.’+   Wakamanya yayi kuti ndine nkhamupanga chakurya,+ vinyo liphya, na mafuta,Ndiposo kuti ndine nkhamupa siliva linandi,Na golide ilo ŵakapangiranga Baala.+   ‘Ntheura, niwelerenge na kufumiskako chakurya chane mu nyengo yakeNa vinyo lane liphya mu nyengo yake,+Ndipo niphangenge weya wane na salu yane yiwemi, ivyo vikabisanga nkhule yake. 10  Sono, viŵaro vyake vyakubisika nizamuviŵika pakweru pamaso pa vibwezi vyake,Ndipo palije munthu uyo wazamumuthaska mu woko lane.+ 11  Nizamumazga chimwemwe chake chose,Nizamumazga viphikiro vyake,+ myezi yiphya, masabata ghake, na nyengo zake zose za viphikiro. 12  Nizamuparanya makuni ghake gha mpheska na gha vikuyu, agho wakatenge: “Agha ni malipiro ghane, agho vibwezi vyane vikanipa”;Nizamughazgora thengere,Ndipo vinyama vyamuthondo vizamugharya. 13  Nizamumulanga chifukwa cha mazuŵa agho wakapelekeranga sembe ku Ŵabaala,+Apo wakavwaranga mphete zake na vyakujitoweskera na kulondezga vibwezi vyake,Ine ndine wakaniluwa,’+ ndimo wayowoyera Yehova. 14  ‘Ntheura nizamumunyengelera,Nizamumulongozgera mu mapopa,Ndipo nizamuyowoya kuti nichonthe mtima wake. 15  Kwambira pa nyengo yira m’paka munthazi, nizamumuwezgera minda yake ya mpheska,+Na kuzgora Dambo* la Akori+ kuŵa mulyango wa chigomezgo.Kwenekura ndiko wazamunizgora nga umo wakachitira mu mazuŵa gha usungwana wake,Nga ni mu mazuŵa agho wakafumira mu charu cha Eguputo.+ 16  Ndipo mu zuŵa ilo,’ ndimo wayowoyera Yehova,‘Uzamunichema kuti mfumu wane, uzamunichemaso chara kuti fumu* yane.’ 17  ‘Nizamuwuskamo mazina gha vikozgo vya Baala mu mulomo wake,+Ndipo mazina ghawo ghazamukumbukikaso chara.+ 18  “‘Mu zuŵa ilo, nizamuchita phangano na vinyama vyamuthondo,+Na viyuni vyamudera, kweniso na vinthu vyakukhwaŵa pasi chifukwa cha iwo.+Mu charu nizamuwuskamo uta, lupanga, na nkhondo,+Ndipo nizamuŵagoneska mwamtende.+ 19  Nizamukujalira kuŵa wane muyirayira,Ndipo nizamukujalira iwe mwaurunji na mwakunyoloka,Mwachitemwa* ndiposo mwalusungu.+ 20  Nizamukujalira iwe mwakugomezgeka;Ndipo uzamumumanya nadi Yehova.’+ 21  ‘Mu zuŵa ilo nizamuzgora,’ ndimo wayowoyera Yehova,‘Nizamuzgora machanya,Ndipo machanya ghazamuzgora charu chapasi;+ 22  Charu chapasi chizamuzgora mbuto na vinyo liphya na mafuta;Ndipo ivi vizamumuzgora Yezireli.*+ 23  Nizamumuseŵa nga ni mbuto yane pa charu chapasi,+Nizamulongora lusungu kwa iyo, pakuti wakalongoreka lusungu chara,*Ku ŵanthu awo mbane* chara, nizamuti: “Ndimwe ŵanthu ŵane,”+ Ndipo iwo ŵazamuti: “Ndimwe Chiuta withu.”’”+

Mazgu Ghamusi

Wonani mazgu ghamusi pa Ho 1:9.
Panji kuti, “uzaghali.”
Panji kuti, “ŵauzaghali.”
Panji kuti, “wachita uzaghali.”
Mazgu ghanyake, “luŵigho; luthango; chipanga.”
Panji kuti, “Chidika cha.”
Panji kuti, “Baala wane.”
Panji kuti, “Chitemwa chakugomezgeka.”
Kung’anamura kuti, “Chiuta Wazamuseŵa Mbuto.”
Wonani mazgu ghamusi pa Ho 1:6.
Wonani mazgu ghamusi pa Ho 1:9.