• 1

  • Kuchenyeka chifukwa cha kuleka kuzenga tempile (1-11)

   • ‘Kasi iyi ni nyengo yakukhala mu nyumba zamathabwa?’ (4)

   • “Ŵikani mtima winu pa nthowa zinu” (5)

   • Kuseŵa vinandi, kuvuna pachoko (6)

  • Ŵanthu ŵakupulikira mazgu gha Yehova (12-15)

 • 2

  • Tempile lachiŵiri lizamuzura na uchindami (1-9)

   • Kusunkhunya mitundu yose (7)

   • Vinthu vyakuzirwa vya mitundu vizamunjira (7)

  • Ŵatumbikika chifukwa cha kuzengaso tempile (10-19)

   • Kasi icho chakhwaskika chiŵenge chakupatulika? (10-14)

  • Uthenga kwa Zerubabeli (20-23)

   • “Nizamukuzgora nga ni mphete yachidindo” (23)